1 / 10

GDY ZAUWAŻYMY POŻAR ...

Pożary. GDY ZAUWAŻYMY POŻAR ... ...najważniejsze jest ratowanie ludzi, następnie zwierząt , a na końcu mienia .

talon
Download Presentation

GDY ZAUWAŻYMY POŻAR ...

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. Pożary GDY ZAUWAŻYMY POŻAR... ...najważniejsze jest ratowanie ludzi, następnie zwierząt , a na końcu mienia. Jeśli zachodzi obawa, że w obiekcie objętym pożarem są ludzie, należy ich za alarmować ,i jeśli jest taka potrzeba (lub nawet nam się tylko tak wydaje),zarządzić ewakuację budynku.

  2. WARUNKI POWSTANIA POŻARU Do wystąpienia pożaru niezbędne są wszystkie trzy czynniki jednocześnie. Już wyeliminowanie jednego z nich spowoduje ugaszenie pożaru.

  3. GASZENIE POŻARÓW Do gaszenia pożarów o niewielkich rozmiarach można przystąpić wyłącznie wtedy, gdy nie będzie to stanowiło zagrożenia własnego życia i zdrowia. Do gaszenia najlepsze i najwygodniejsze w użyciu Są gaśnice. Mają one na swojej obudowie wyraźne i duże oznaczenia literowe świadczące o tym, do gaszenia jakiego rodzaju pożaru są przeznaczone.

  4. PODZIAŁ POŻARÓW W ZALEŻNOŚCI OD RODZAJU PALĄCEGO SIĘ MATERIAŁU Pożary ciał stałych pochodzenia organicznego, przy spalaniu których występuje zjawisko żarzenia (drewno, papier itp.) Do gaszenia używamy: wody, piany gaśniczej, proszku gaśniczego, dwutlenku węgla Pożary cieczy palnych i substancji stałych topniejących wskutek ciepła (benzyna, rozpuszczalniki, smoła, topiące się tworzywa sztuczne) Do gaszenia używamy: piany gaśniczej, proszku gaśniczego, dwutlenku węgla Pożary gazów palnych(gaz miejski i ziemny, acetylen, propan-butan) Do gaszenia używamy: proszku gaśniczego, dwutlenku węgla E -pożary z grup ABC występujące w obrębie urządzeń pod napięciem

  5. Gaśnica   Telefon do użycia w stanie zagrożenia Hydrant wewnętrzny   Alarmowy sygnalizator akustyczny Zakaz gaszenia wodą   Zestaw sprzętu pożarniczego

  6. Skutki pożarów Najgroźniejszymi w skutkach są pożary budynków, zarówno w aglomeracji miejskiej jak i wiejskiej. Najwięcej zagrożeń pożarowych powstaje w obiektach mieszkalnych, z powodu zwarcia w instalacji elektrycznej, wybuchu gazu czy zaprószenia ognia. Tam też najczęściej interweniuje straż pożarna. Najczęściej w takich pożarach lub burzach ogniowych giną ludzie i zwierzęta. Aby nie dopuścić do zapalenia się konstrukcji domu należy przy jego budowie zastosować wykończenia z materiałów niepalnych. Jednym z podstawowych działań straży pożarnej w przypadku pożaru wieżowca, jest nie tylko jego gaszenie, ale i ewakuacja ludzi znajdujących się w środku. W niektórych krajach procedura operacyjna zakazuje wejścia straży do wnętrza palącego się domu, chociażby tam znajdowali się ludzie. Strażacy mają również obowiązek zabezpieczenia sąsiednich budynków, majątku narodowego, czy dóbr kultury.

  7. Drugim, co do wielkości i skutków są pożary lasów. Corocznie płoną setki hektarów lasów spowodowanych najczęściej bezmyślnością ludzi. Przede wszystkim przez rozniecanie ognisk jak również zaprószenie ognia od niedopałka papierosa, czy szkła. Ma to związek z wysuszoną ściółką leśną, której wilgotność sięga 10 % w czasie upalnego lata. Dwie trzecie naszych lasów jest objętych najwyższym, trzecim stopniem zagrożenia pożarowego. W czasie pożarów lasu płoną nie tylko drzewa, ale giną i zwierzęta. Pożary lasów są bardzo trudne do ugaszenia. Aby temu zapobiec lasy w całym kraju patrolowane są przez kilkadziesiąt samolotów. Lasy sprawdzają też patrole piesze i samochodowe. W terenach najbardziej zagrożonych stosuje się zakaz wejścia do lasu.

  8. Sposoby ochrony przeciwpożarowej Zabezpieczenie przeciwpożarowe budynkówze względu na ich funkcje i liczbę osób, które mogą się w nich znajdować dzieli się na grupy:- I: budynki użyteczności publicznej- II: budynki do użytku ludzi o ograniczonej zdolności poruszania się- III: szkoły, budynki biurowe, ośrodki zdrowia, domy studenckie, internaty, hotele, zakłady karne- IV: budynki mieszkalne- V: archiwa, muzea, bibliotekiPodstawowym warunkiem zapewnienia bezpieczeństwa przeciwpożarowego jest ścisłe stosowanie zasad w obchodzeniu się z wszelkimi możliwymi źródłami ognia.- materiały łatwopalne mogą być składowane w bezpiecznej odległości od urządzeń i instalacji elektrycznych, gazowych, ogrzewczych- kominy muszą być utrzymane w należytym stanie - wejścia do piwnic, strychów i dachów powinny być pozamykane- korytarze nie mogą być zatarasowane jakimikolwiek przedmiotami

  9. Aby powstrzymać rozprzestrzenianie się pożaru i ochronić przed zapaleniem sąsiednie budynki stosuje się:· stropy niepalne· ściany przeciwpożarowe· odpowiednie odległości pomiędzy budynkami· materiały ogniotrwałe na dachach budynków· ochrona lasówaby ochronić las przed pożarem stosuje się:- pasy przeciwpożarowe- znakowanie stanowisk czerpania wody- zakaz rozniecania ognia w odległości 100m od granicy lasu, na obszarach łąk, torfowisk, wrzosowisk· ochrona płodów rolnych- sterty, stogi i brogi ustawia się co najmniej 30m od budynków, dróg i torowisk - sterty, stogi i brogi ustawia się minimum 100 metrów od lasów i terenóe zadrzewionych- wokół nich powinna być powierzchnia pozbawiona materiałów palnych (szerokość:2m)

  10. Największy w ostatnim dziesięcioleciu pożar szpitala w Polsce!. W nocy tuż po godz. 3-ciej dnia 23 kwietnia 1998r. zgłoszono meldunek o pożarze, akcja trwała ponad 12 godz.

More Related