Akru ln koncept da ov ch p jm
Download
1 / 24

- PowerPoint PPT Presentation


 • 89 Views
 • Uploaded on

Akruální koncept daňových příjmů. Smilovice Prosinec 200 6. Zdeněk Hrdlička Odbor daňová a celní politika. Obsah. Úvod Možné způsoby výpočtu akruálních daní Zdroje dat Úprava daňových příjmů DPH C lo Spotřební daně DPPO DPFO Silniční daň Dálniční poplatek Majetkové daně

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - talon


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Akru ln koncept da ov ch p jm

Akruální koncept daňových příjmů

SmiloviceProsinec 2006

Zdeněk Hrdlička

Odbor daňová a celní politika


Obsah
Obsah

 • Úvod

 • Možné způsoby výpočtu akruálních daní

 • Zdroje dat

 • Úprava daňových příjmů

  • DPH

  • Clo

  • Spotřební daně

  • DPPO

  • DPFO

  • Silniční daň

  • Dálniční poplatek

  • Majetkové daně

  • Ostatní daně a poplatky

 • Případová studie – rozdíl mezi daňovými příjmy a daňovými výnosy u DPH


I vod
I. ÚVOD

 • Základní účetní principy:

 • cash princip

 • - příjmy a výdaje jsou zaznamenány v okamžiku, kdy dochází k pohybu peněžních prostředků.

 • akruální princip

 • - toky jsou zaznamenány v období, ve kterém se odehrála zdanitelná aktivita, která zavdala příčinu těchto toků – tzn. kdy došlo k vytvoření, transformaci nebo výměně ekonomické hodnoty.


I vod1
I. ÚVOD

 • Cash princip

 • Tradičně používaný vládou, hlavním důvodem – potřeba zajistit dostatek hotovosti k pokrytí výdajů běžného roku

 • + jednoduché použití,

 • nepřiřazuje korektně výdaje a související příjmy v daném období.


I vod2
I. ÚVOD

 • Akruální princip

 • + poskytuje lepší informaci o čistých příjmech,

 • + meziroční změny v zaznamenaných daňových výnosech lépe odráží změny v meziroční změně daňové základny a v daňových sazbách,

 • + poskytuje kompletnější a užitečnější informace a lépe podporuje vládu při jejím rozhodování,

 • poněkud náročné,

 • vyžaduje mnohem širší a hlubší zdroje dat,

 • časové zpoždění mezi koncem zdaňovacího období a okamžikem, kdy jsou dostupná potřebná data pro výpočet akruálních daní (až 14 měsíců).


I i mo n zp soby v po tu akru ln ch dan
II. Možné způsoby výpočtu akruálních daní

Výkaznictví na akruální bázi je metodicky upraveno v příručceEuropean System of Account – ESA 95, která je přílohou Nařízení Rady No. 2223/96.

Na základě tohoto nařízení je možno použít dvě základní metody výpočtu akruálních daňových výnosů – metoda časově upraveného cash nebo metoda založená na údajích z daňových přiznání.


I i mo n zp soby v po tu akru ln ch dan1
II. Možné způsoby výpočtu akruálních daní

 • Základní metody:

 • Metoda založená na daňových přiznáních. V tomto případě musí být provedena úprava přiznaných daňových výnosů o hodnotu daňí, které nebudou nikdy vybrány. Tato hodnota musí být eliminována z vládních výnosů, a to buď použitím specifických koeficientů založených na minulém vývoji a očekávaném vývoji, kterými se přiznané daňové výnosy snižují, nebo vykázáním kapitálového transferu ve zjištěné výši (ESA code D.995) odpovídajícímu sektoru.

 • b) Časově upravený cash – cash příjem je přesunut do okamžiku, kdy došlo ke vzniku daňového závazku.


Ii mo n zp soby v po tu akru ln ch dan
II. Možné způsoby výpočtu akruálních daní

 • V České republice byla zvolena metoda časově posunutého cash,

 • v dlouhém období by měly být akruální daňové výnosy a cash daňové příjmy stejné (+ velké množství náhodných administrativních změn),

 • - došli jsme k závěru, že je jednodušší aplikovat v podmínkách ČR metodu časově upraveného cash (Eurostat x MMF),

 • v případě metody založené na údajích z daňových přiznáních je obtížný odhad koeficientu krátícího přiznaný objem daní, očekávání je ovlivnitelné plánovanými změnami procesního práva, které ale nemusí být realizované, pro přesné údaje - dlouhé období .


Ii i zdroje dat
III. Zdroje dat

 • a) Cash údaje o daňových příjmech

 • - informace o výběru daní na základě pohybu na účtech u ČNB,

 • pro MF jsou tato data dostupná na denní bázi.

 • b) ADIS automatizovaný daňový informační systém

 • nutnérozlišení různých typů přírůstků a úbytků na účtech,

 • např. je třeba rozlišit zálohové platby od plateb vyrovnání daňové povinnosti,

 • ADIS je proto používán jako podpůrný prostředek.


I v prava da ov ch p jm
IV. Úprava daňových příjmů

DPH

Celkový příjem z DPH se skládá ze tří částí:

1) vlastní daňová povinnost vybíraná daňovou administrativou,

2) nadměrné odpočty vyplácené daňovou administrativou,

3) část celního dluhu vybíraná celními orgány (od roku 2005 zanedbatelné).


I v prava da ov ch p jm1
IV. Úprava daňových příjmů

 • DPH – vlastní daňová povinnost

 • daň je splatná 25tý den po skončení zdaňovacího období (měsíc nebo čtvrtletí),

 • tzn. daň vzešlá z ekonomické činnosti za prosinec a 4tý kvartál minulého roku je vybrána do 25. ledna roku následujícího, v praxi přibližně do konce měsíce (technické doby pro provedení bankovních transakcí, zdržené platby atd.),

 • proto zde uvažujeme zpoždění jednoho měsíce,

 • příjmy vybrané v lednu běžného roku jsou proto odečteny od celoročních příjmů, příjmy vybrané v lednu následujícího roku jsou naopak přičteny.


I v prava da ov ch p jm2
IV. Úprava daňových příjmů

 • DPH – nadměrný odpočet daně

 • - ÚFO vracejí nadměrné odpočty uvedené vyměřené na základě daňových přiznání do 25tého dne druhého měsíce po skončení zdaňovacího období,

 • v důsledku možných zpoždění a snadnějšího výpočtu se nadměrné odpočty vrácené v lednu a únoru běžného roku přesouvají do roku předchozího,

 • je zde tedy dvojměsíční zpoždění.


I v prava da ov ch p jm3
IV. Úprava daňových příjmů

 • DPH – platby vybírané celními orgány

 • DPH jako součást celního dluhu je splatná do 10ti dnů po dovozu zboží,

 • pro časový posun se zde používá zpožděn 10ti pracovních dnů,

 • - od roku 2005 jsou v této kategorii pouze tzv. neobchodní dovozy a dovozy uniklé celnímu dozoru a dohledu.


I v prava da ov ch p jm4
IV. Úprava daňových příjmů

 • Cla

 • - Clo je součástí vyměřeného celního dluhu, proto se postupuje obdobně jako u DPH v případě neobchodních dovozů,

 • - clo vybrané v ČR je nyní součástí tradičních vlastních zdrojů EU,

 • EU náleží 75 % z vyměřeného cla, ale z důvodu nevybrání určitého objemu cla je tento podíl větší než 75 % z vybrané částky.


I v prava da ov ch p jm5
IV. Úprava daňových příjmů

 • Spotřební daně kromě tabáku

 • - daň je splatnou v okamžiku vyskladnění z daňového skladu,

 • daň podléhá samovyměření do 25tého dne po skončení zdaňovacího období a musí být uhrazena do 40ti dní po skončení zdaňovacího období, při výpočtu akruálního výnosu je použito zpoždění 2 měsíce,

 • v případě dovozu vybraných výrobků ze třetích zemí je SD splatná do 10 dnů po vyměření celního dluhu.


I v prava da ov ch p jm6
IV. Úprava daňových příjmů

 • SD z tabákových výrobků

 • dominantní část příjmů je tvořena daní z cigaret a tabákových výrobků placených prostřednictvím tabákových nálepek,

 • nálepky jsou splatné do 60 dnů po jejich nákupu,

 • podíl tabáku dovezeného přímo ze třetích zemí uvádí CÚ Kolín.


I v prava da ov ch p jm7
IV. Úprava daňových příjmů

 • DPPO

 • - DPPO se skládá ze samo-vyměřené daně a srážkové daně,

 • - Samovyměřená daň je placena ve splátkách během roku a k vyrovnání dochází následující rok,

 • vyrovnání placené v běžném roce za předchozí rok je posunuto do předchozího roku,

 • sražená daň je splatná do konce měsíce následujícího po měsíci, ve kterém měla být stržena.


I v prava da ov ch p jm8
IV. Úprava daňových příjmů

DPFO

- daň ze závislé činnosti je strhávána zaměstnavatelem, daňové příjmy běžného roku jsou upraveny o lednové inkaso daně a o vyrovnání daně,

- v případě srážkové daně se používá měsíční posunutí,

- daň z přiznání je obdobou samovyměřené DPPO.


I v prava da ov ch p jm9
IV. Úprava daňových příjmů

Silniční daň

- je odváděna ve čtyřech platbách,

- inkaso běžného roku je upraveno o inkaso za leden a únor.

Dálniční poplatek

- protože známky jsou obvykle kupovány v průběhu běžného roku a v prosinci předchozího roku, jsou příjmy upravovány o prosincové inkaso.


I v prava da ov ch p jm10
IV. Úprava daňových příjmů

 • Majetkové daně

 • - daň z převodu nemovitostí je samovyměřena do 3 měsíců po okamžiku kdy dojde k transakci, proto je použito kvartální posunutí,

 • daň dědická a darovací je vyměřena správcem daně na základě podaného přiznání,

 • tyto daně jsou splatné do 30ti dnů po vyměření, ale na základě praktických zkušeností je použito posunuí o jeden rok,

 • - daň z nemovitostí je placena ve čtyřech splátkách během roku, za který je placena.


I v prava da ov ch p jm11
IV. Úprava daňových příjmů

Ostatní daně a poplatky

Ve všech ostatních případech je inkaso daní a poplatků považováno za akruální, protože platby korespondují s okamžikem, kdy došlo k ekonomické aktivitě.


V case study rozd l mezi da ov mi p jmy a da ov mi v nosy u dph
V. CASE STUDY - rozdíl mezi daňovými příjmy a daňovými výnosy u DPH

 • vstup do EU v květnu 2004 a nová legislativa DPH ovlivnila výši cash příjmů DPH,

 • do dubna 2004 byly dovozy placeny v rámci vyrovnání celního dluhu, ale od května 2004 podléhají intra-komunitárnítransakce samovyměření,

 • v důsledku této změny bylo přibližně 80 % DPH z importů za květen zaplaceno až koncem června,

 • a dále, v červnu byly uplatněny nadměrné odpočty vyplývající z předvstupních dovozů.


V case study difference in vat cash and accrual revenue
V. CASE STUDY - DIFFERENCE IN VAT CASH AND ACCRUAL REVENUE


V case study difference in vat cash and accrual revenue1
V. CASE STUDY - DIFFERENCE IN VAT CASH AND ACCRUAL REVENUE

As the method of time-adjusted cash revenues is used for accrual statistics this lag disappears.