slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
การบูรณาการงานสุขภาพจิต กับระบบสุขภาพระดับอำเภอ( DHS ) PowerPoint Presentation
Download Presentation
การบูรณาการงานสุขภาพจิต กับระบบสุขภาพระดับอำเภอ( DHS )

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 28

การบูรณาการงานสุขภาพจิต กับระบบสุขภาพระดับอำเภอ( DHS ) - PowerPoint PPT Presentation


 • 414 Views
 • Uploaded on

การบูรณาการงานสุขภาพจิต กับระบบสุขภาพระดับอำเภอ( DHS ). สุดา วงศ์สวัสดิ์. ระดับประเทศ. National Health Authority. Regulator. Provider. Purchaser. สป. / กรมส่วนกลาง. -สปสช. -สปช. -กรมบัญชีกลาง. ระดับเขต. Regional level. Regulator. Provider. Purchaser. คปสข. อปสข.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'การบูรณาการงานสุขภาพจิต กับระบบสุขภาพระดับอำเภอ( DHS )' - talon-porter


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

การบูรณาการงานสุขภาพจิตการบูรณาการงานสุขภาพจิต

กับระบบสุขภาพระดับอำเภอ(DHS)

สุดา วงศ์สวัสดิ์

slide2
ระดับประเทศ

National Health Authority

Regulator

Provider

Purchaser

สป. / กรมส่วนกลาง

-สปสช.-สปช.-กรมบัญชีกลาง

slide3
ระดับเขต

Regional level

Regulator

Provider

Purchaser

คปสข.

อปสข.

slide4

ความเชื่อมโยงและกลไกการทำงานในเขตบริการสุขภาพความเชื่อมโยงและกลไกการทำงานในเขตบริการสุขภาพ

การเปลี่ยนแปลงในระดับเขต

1 การกระจายอำนาจไปสู่ระดับเขต

2 บริหารทรัพยากรร่วม

3 บริการร่วมแบบไร้รอยต่อ

4 การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน

กระทรวงสาธารณสุข

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

สนง.ประสานงานเขต

คณะกรรมการเขตบริการสุขภาพ

(Area Health Board)

เขตสุขภาพ

หน่วยงานวิชาการ

รพศ./รพท./รพช./รพสต.

หน่วยงานวิชาการ

หน่วยงานวิชาการ

หน่วยงานวิชาการ

สนง.เขตบริการสุขภาพ 1-12

กรมต่าง ๆ

กรมต่าง ๆ

กรมต่าง ๆ

กรมต่าง ๆ

รพ. สังกัดอื่น /มหาวิทยาลัย

รพ. มหาวิทยาลัย

รพ. เอกชน

อปท.

slide5
ระดับจังหวัด

Provincial level

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Regulator

Provider

Purchaser

DHS (รพ.+สสอ.)

slide6

Regional Health Board

Regulator

ตรวจสอบติดตามประเมินผล

Provider Health Board

(คปสจ.)

ทีมคณะนิเทศจาก กสธ.

สธน.เป็นประธาน

RO

กรมวิชาการ

ร่วมทีม

อำเภอ

DHS

คปสอ.

อำเภอ

DHS

คปสอ.

อำเภอ

DHS

คปสอ.

slide7

จัดระบบบริการในระดับเครือข่ายบริการสุขภาพจัดระบบบริการในระดับเครือข่ายบริการสุขภาพ

“เขตบริการสุขภาพ”

: จัดบริการสำหรับประชาชน4-5 ล้านคนจัดเป็น 12 กลุ่มบริการ (4-3-3-2) พัฒนาปฐมภูมิสมบูรณ์แบบ ครอบคลุมพัฒนาทุติยภูมิที่สำคัญจำเป็นให้เบ็ดเสร็จในเขตบริการสุขภาพทุกระดับด้วยคุณภาพ มาตรฐาน

จัดปัจจัยสนับสนุนคนเงินของ

ที่เพียงพอพัฒนา

ระบบบริหารจัดการ

ภายใต้คกก. พื้นที่

Seamless Service Management

EC

Self Contained

UC Management

3

Referral System

RS

Referral System

2

Secondary Care

RS

Secondary Care

1

Primary Care

Primary Care

Self Care

www.themegallery.com

slide8

ระบบสุขภาพอำเภอ

District health system: DHS

กระบวนการในการทำงานร่วมกันของเครือข่ายอย่างเป็นเอกภาพในแต่ละอำเภอ โดยส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดการปรับปรุง การบริหารจัดการระบบบริการปฐมภูมิอย่างมีคุณภาพ และมีความสอดคล้องกับปัญหาสุขภาพในพื้นที่ รวมทั้งลดการส่งต่อและลดความแออัดในสถานบริการระดับทุติยภูมิและตติยภูมิ ซึ่งจะส่งผลให้ประชาชน และชุมชนพึ่งพาตนเอง สามารถร่วมกันจัดการปัญหาโรคประจำถิ่นและภัยสุขภาพให้ลดลง

slide9

การทำงานร่วมกันของรพช.+สสอ.+รพ.สต.+อปท.+ประชาสังคม โดยมีเป้าหมายเดียวกัน คือ ทำให้ประชาชนและชุมชนสามารถพึ่งตนเองได้ และไม่ทอดทิ้งกัน โดยมีเครือข่ายบริการปฐมภูมิที่มีคุณภาพ และได้รับความไว้วางใจจากประชาชน

แนวคิดการทำงาน DHS

slide10

วิธีการดำเนินงาน DHS

งบประมาณ,

ทรัพยากรต่างๆ

และโครงสร้างองค์กร

ผลลัพธ์ทางสุขภาพที่ดีขึ้น,

ทีมสุขภาพเป็นสุขและชุมชนไม่ทอดทิ้งกัน

การประเมินผลและเรียนรู้ตามบริบท

www.themegallery.com

slide11

โครงสร้างระบบสุขภาพอำเภอโครงสร้างระบบสุขภาพอำเภอ

ประธาน

CEO : ผอ.รพช. หรือ สสอ.

คปสอ.

รพช.+ สสอ.+รพ.สต.+อปท.+

เครือข่ายภาคประชาสังคม

www.themegallery.com

slide12

Conceptual Framework of DHS Development

Specialist

Provincial Hospital

1.P&P

2.MCH

3.EMS

4.Acute Minor

Diseases

5.Dental Health

6.Chronic Diseases

7.Psychiatric

Diseases &

Mental Health

8.Disabillities

9.End of life care

10.High risk groups

( Pre – school ,

Adolescent,Elderly )

 • Concept & Policy
 • Structure & Organization
 • Resources Allocation & Sharing
 • Manpower Development
 • Information System
 • Supportive Mechanism
 • New Management
 • (Partnership & Networking)

Unity District Health Teams

(รพช.+สสอ.+รพ.สต.+อปท.+ชุมชน)

CBL

Common Goal Common Action Common Learning

Essential care

Self Care

SRM

Action Research / R2R

Other Sectors

Service Plan

Psychosocial Outcome

-Value

-Satisfaction

-Happiness

Clinical Outcomes

-Morbidity

-Mortality

-Quality of Life

slide13

เป้าหมายของ

กระทรวง10 สาขา

4. ระบบการสนับสนุนทรัพยากร

3. การพัฒนาบริหารจัดการประสิทธิภาพ

2. มะเร็ง

5. จิตเวช

4.ทารกแรกเกิด

3. อุบัติเหตุ

1. การพัฒนาตามเกณฑ์ขีดความสามารถ

6. ตาและไต

10. NCD

9. บริการปฐมภูมิทุติยภูมิและสุขภาพองค์รวม

2. การพัฒนาเพื่อแก้ปัญหาโรค/ภาวะ ที่เป็นปัญหาสุขภาพ

7. 5 สาขา

8. ทันตกรรม

1. หัวใจและหลอดเลือด

10 สาขา

Back Bone

สนับ

สนุน

ระบบบริการ

คุณภาพ

นอก สธ.

นโยบาย

กรมต่างๆ

การ

เมือง

บรรลุ KPI

สบรส.

slide14

NCD

หัวใจ

DHS

เครือข่ายระดับอำเภอ

ศสม.

รพสต.

ไต

มะเร็ง

 • เป้าหมายระบบสุขภาพอำเภอ
 • สถานะสุขภาพ
 • Self Care
 • ทีมสุขภาพอำเภอเข้มแข็ง

อุบัติเหตุ

ทันตกรรม

จิตเวช

ฯลฯ

slide15

ประเด็นสุขภาพในแต่ละระดับประเด็นสุขภาพในแต่ละระดับ

 • อายุรกรรม
 • กุมารเวชกรรม
 • ออร์โธโปดิกส์
 • ทันตกรรม
 • ตา
 • ไต
 • หมอครอบครัว
 • โรคหัวใจ
 • โรคมะเร็ง
 • ทารกแรกเกิด
 • อุบัติเหตุ
 • จิตเวช
 • สูติกรรม
 • ศัลยกรรม

Service plan

 • Chronic Diseases
 • Psychiatric Diseases & Mental Health
 • Disabillities
 • End of life care
 • High risk groups
 • ( Pre – school ,
 • Adolescent,Elderly)
 • P&P
 • MCH
 • EMS
 • Acute Minor
 • Diseases
 • Dental Health

Essential care

 • สตรี
 • เด็ก เยาวชน
 • วัยแรงงาน
 • สูงอายุ
 • ผู้พิการ
 • NCD
 • อาหาร
 • สิ่งแวดล้อม, สุขาภิบาลอาหาร
 • Emerging disease

ยุทธศาสตร์กระทรวง

slide16

เราจะบูรณาการงานสุขภาพจิตเราจะบูรณาการงานสุขภาพจิต

เข้าไปในงานสุขภาพระดับอำเภอ

อย่างไร

slide17

บูรณาการงานสุขภาพจิตชุมชนบูรณาการงานสุขภาพจิตชุมชน

ตามกลุ่มวัยภายใต้

แผนการดำเนินงานตามบริบทของพื้นที่

slide18

จิตวิญญาญ

กาย

จิต

สังคม

Well being

slide19

งานสุขภาพจิต

ส่งเสริมสุขภาพจิต

ป้องกันปัญหาสุขภาพจิต

บูรณาการ(Integrate)

DHS

ประเด็นตาม Flagship & Service plan

slide20
ส่งเสริมสุขภาพจิต
 • เพิ่มศักยภาพของบุคคลในการปรับตัวต่อการดำเนินชีวิต
 • เพิ่มความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพจิต
 • เพิ่มคุณภาพชีวิตที่ดี
slide21
ป้องกันปัญหาสุขภาพจิตป้องกันปัญหาสุขภาพจิต
 • ค้นหากลุ่มเสี่ยงที่จะเกิดปัญหาสุขภาพจิต
 • ให้ความช่วยเหลือในกลุ่มเสี่ยงเพื่อลดโอกาส ในการเจ็บป่วย
 • ดูแล รักษา ผู้ที่มีปัญหาสุขภาพจิตระยะเริ่มแรก
 • ส่งต่อผู้ที่มีปัญหาสุขภาพจิตที่มีความรุนแรง ยุ่งยาก ซับซ้อนให้กับสถานบริการระดับตติยภูมิ
slide22

บทบาทของกรมสุขภาพจิตใน DHS

 • กำหนดนโยบาย/มาตรการสำคัญของงานสุขภาพจิต
 • กำหนดมาตรฐานการดำเนินงานสุขภาพจิต
 • สร้างและพัฒนาองค์ความรู้ เทคโนโลยี เครื่องมือสุขภาพจิต
 • สนับสนุนให้เกิดการวิเคราะห์เชื่อมโยงระหว่างประเด็นสุขภาพทางกายกับมาตรการทางสุขภาพจิต
 • สนับสนุนทางวิชาการให้กับเครือข่ายในพื้นที่
 • กำกับ ติดตามการดำเนินงานสุขภาพจิต
slide23

Conceptual Framework of Mental Health to DHS

Unity District Health Teams

(รพช.+สสอ.+รพ.สต.+อปท.+ชุมชน)

1.P&P

2.MCH

3.EMS

4.Acute Minor

Diseases

5.Dental Health

6.Chronic Diseases

7.Psychiatric

Diseases &

Mental Health

8.Disabillities

9.End of life care

10.High risk groups

( Pre – school ,

Adolescent,Elderly )

ส่งเสริมสุขภาพจิต

ป้องกันปัญหาสุขภาพจิต

Clinical Outcomes

-Morbidity

-Mortality

-Quality of Life

ParticipationAnalyses & Intervention

Psychosocial Outcome

-Value

-Satisfaction

-Happiness

CBL

Common Goal Common Action Common Learning

slide24

กระบวนการทำงาน

เลือกประเด็นสุขภาพ ตามพื้นฐานของแต่อำเภอ

คณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินงาน DHS ของอำเภอ/ผู้รับผิดชอบงานสุขภาพจิตในพื้นที่/ศูนย์สุขภาพจิตร่วมวิเคราะห์ประชาชนกลุ่มปกติ กลุ่มเสี่ยง กลุ่มป่วยตามประเด็นสุขภาพ

สร้างการมีส่วนร่วมในการออกแบบกิจกรรม มาตรการในการให้การดูแล ช่วยเหลือ สนับสนุนในประชาชนกลุ่มต่างๆ

ประชาชนได้รับบริการครอบคลุมสุขภาพกายและจิตตามบริบทของพื้นที่จริง

slide25

อำเภอ A เลือกประเด็น โรคเรื้อรัง เป็นประเด็นสำคัญ

 • ทุกภาคส่วนวิเคราะห์
 • หาผู้ที่จะได้รับผลกระทบทางสุขภาพจิตทั้งหมดจากโรคเรื้อรัง เช่น ผู้ป่วย ญาติผู้ดูแล ชุมชน
 • แนวโน้มสุขภาพจิตของคนกลุ่มต่างๆ
 • ออกแบบกิจกรรม/มาตรการในการดูแลสุขภาพจิต ผู้ป่วยเรื้อรัง/ญาติ/ชุมชน
 • ควบคู่กับการดูแลทางกายเดิม

ประชาชนในอำเภอ Aได้รับบริการครอบคลุมสุขภาพกายและจิตในประเด็นโรคเรื้อรัง

slide26

กรมสุขภาพจิต

บูรณาการตามกลุ่มวัย ตัวอย่าง: Pre-school

-Capacity building

-Intervention

พม.

อปท.

แกนนำ

พัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ (EQ)

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

รพ.สต.

โรงเรียน

สสอ.

รพช.

ประเมินEQ/IQ หลัง

ประเมินEQ ก่อน

Intervention