slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Päätöksenteko lastensuojelussa - Hakemukset hallinto-oikeudelle PowerPoint Presentation
Download Presentation
Päätöksenteko lastensuojelussa - Hakemukset hallinto-oikeudelle

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 11

Päätöksenteko lastensuojelussa - Hakemukset hallinto-oikeudelle - PowerPoint PPT Presentation


 • 102 Views
 • Uploaded on

Päätöksenteko lastensuojelussa - Hakemukset hallinto-oikeudelle. 10.1.2008 Projektikoordinaattori Anna Kärkkäinen Lasse-hanke. Esityksen sisältö. Hakemukset hallinto-oikeudelle Lupa lapsen tutkimiseksi Väliaikainen määräys Sijaishuollon rajoitustoimenpiteet

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Päätöksenteko lastensuojelussa - Hakemukset hallinto-oikeudelle' - talmai


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

Päätöksenteko lastensuojelussa

- Hakemukset hallinto-oikeudelle

10.1.2008

Projektikoordinaattori

Anna Kärkkäinen

Lasse-hanke

esityksen sis lt
Esityksen sisältö
 • Hakemukset hallinto-oikeudelle
  • Lupa lapsen tutkimiseksi
  • Väliaikainen määräys
 • Sijaishuollon rajoitustoimenpiteet
  • Mm. yhteydenpidon rajoittaminen
hakemukset hallinto oikeudelle
Hakemukset hallinto-oikeudelle
 • Lupa lapsen tutkimiseksi
 • Kiireellinen sijoitus ja kiireellisen sijoituksen jatkaminen
 • Vastentahtoinen huostaanotto
 • Väliaikainen määräys lapsen sijoituspaikasta
avustajan m r minen lapselle 87
Avustajan määrääminen lapselle 87§
 • Tuomioistuin voi määrätä lapselle avustajan lastensuojeluasian tuomioistuinkäsittelyyn
  • Lapsen tai hänen edustajansa pyynnöstä
  • Jos tuomioistuin pitää avustajan määräämistä muutoin tarpeellisena
 • Lapsella ja hänen huoltajallaan voi olla sama avustaja, mikäli lapsen huoltajan edut eivät ole ristiriidassa keskenään
 • Avustaja toimii päämiehen rinnalla hänen apunaan
lupa lapsen tutkimiseksi 28
Lupa lapsen tutkimiseksi 28§
 • Lupa lääkärin tai muun asiantuntijan suorittamaan tutkimukseen
  • Tutkimus välttämätön lastensuojelutarpeen selvittämiseksi
  • Huoltaja kieltää tutkimuksen tekemisen
 • Lapsen mielipide selvitettävä ennen hakemuksen tekemistä
  • Jos ei ole mahdotonta huomioiden lapsen ikä, kehitystaso ja muut olosuhteet
 • Johtava viranhaltija tekee hakemuksen
 • Ennen luvan antamista hallinto-oikeus kuulee huoltajaa ja 12 vuotta täyttänyttä lasta
  • Erityisen painavasta syystä lupa voidaan antaa, vaikka kuulemista ei ole voitu suorittaa
 • Yksi hallinto-oikeuden lainoppinut jäsen voi tehdä päätöksen
 • Lupa annetaan määräajaksi
 • Hallinto-oikeus voi määrätä, että luvan mukainen tutkimus saadaan tehdä muutoksenhausta huolimatta
slide6
Lasta hoitavan lääkärin/ terveydenhuollon henkilön vastuu lapsen tahdon merkityksen arvioinnista tutkimuksen suorittamisen yhteydessä
  • Tutkimusta ei toteuteta vastoin omasta hoidostaan päättämään kykenevän lapsen tahtoa
 • Huoltajille asetettavista velvoitteista soveltuvin osin voimassa, mitä säädetään lapsen huoltoa ja tapaamisoikeutta koskevan päätöksen täytäntöönpanosta annetussa laissa
  • Nouto
  • Uhkasakko
v liaikainen m r ys 83
Väliaikainen määräys 83§
 • Hakemus huostaanottoa koskevan hakemuksen käsittelyn yhteydessä
  • Aina jos huostaanottoasia on vireillä tuomioistuimessa ja lapsi otetaan kiireellisesti huostaan => haettava väliaikaista määräystä
  • Voidaan tehdä jos lapsi esim. kotona tehtäessä hakemus varsinaisesta huostaanotosta
  • Kuvataan kiireellisen sijoituksen perusteet ja lapsen lastensuojelutarve
  • Vaatimus väliaikaisesta määräyksestä perusteluineen
  • Mihin asioihin väliaikaista määräystä haetaan
   • Ehdotus lapsen olinpaikasta, hoidon ja kasvatuksen järjestämisestä sekä yhteydenpidosta lapsen ja läheisten välillä
    • Myös lapsen terveydenhoidosta
   • Lapsen tilanteen mukaiset olosuhteet
  • Asianosaisten mielipiteen ja käsityksen kuvaaminen
 • Myös asianosainen voi tehdä hakemuksen väliaikaisesta määräyksestä
slide8
Hallinto-oikeus antaa määräyksen lapsenolinpaikasta ja siitä, miten lapsen hoito ja kasvatus on tuomioistuinkäsittelyn aikana järjestettävä
  • Asianosaisia kuulematta, jos asiaa ei voida viivyttää
  • Lievin riittävä toimenpide, joka määräytyy tilannekohtaisesti
 • Päätöksen voi tehdä yksi hallinto-oikeuden lainoppinut jäsen
 • Päätöksestä ei ole valitusoikeutta
 • Sijaishuollon rajoitustoimenpiteitä voi kohdistaa väliaikaismääräyksen perusteella sijoitettuun lapseen
  • Lakimuutos 49§:n osalta voimaan 1.1.2008
 • Väliaikainen määräys voimassa huostaanottopäätöksen antamiseen saakka
  • Jos määräystä ei aiemmin peruuteta tai muuteta
yhteydenpidon rajoittaminen
Yhteydenpidon rajoittaminen
 • Sijaishuollossa olevan lapsen yhteydenpito-oikeuden rajoittaminen
  • jos yhteydenpidosta ei voida sopia asiakassuunnitelmassa tai erityisestä syystä muuten sopia
  • Muut edellytykset yhteydenpidon rajoittamiselle 62§ 1 mom.
  • Yhteydenpidon rajoittamisen muodot 62§ 2 mom.
 • Määräaikainen päätös enintään vuodeksi kerrallaan
  • Rajoituksen syy, henkilö johon kohdistuu, millaista yhteydenpitoa koskee ja missä laajuudessa rajoitus toteutetaan
 • Päätöksen yhteydenpidon rajoittamisesta tekee lapsen asioista vastaava sosiaalityöntekijä
  • Kiireellisen sijoituksen yhteydessä tai muuten kiireellisessä tilanteessa kelpoisuusehdot täyttävä sosiaalityöntekijä (13,2§)
 • Lyhytaikaisista, enintään 30 vrk kestävästä rajoittamisesta voi päättää lastensuojelulaitoksen johtaja
 • Rajoitus on lopetettava heti, kun se ei ole enää tarpeen
muut rajoitustoimenpiteet
Muut rajoitustoimenpiteet
 • Aineiden ja esineiden haltuunotto 65§
 • Henkilöntarkastus ja henkilönkatsastus 66§
 • Omaisuuden ja lähetysten tarkastaminen ja lähetysten luovuttamatta jättäminen 67§
  • Lapsen asioista vastaava sosiaalityöntekijä päättää viestin/ lähetyksen kokonaan tai osittain luovuttamatta/ toimittamatta jättämisestä
 • Kiinnipitäminen 68§
 • Liikkumisvapauden rajoittaminen 69§
  • 7-30 vrk kestävästä rajoittamisesta päättää lapsena asioista vastaava sosiaalityöntekijä
 • Eristäminen 70§
 • Erityinen huolenpito 71§
p t ksenteko rajoitustoimenpiteiss
Päätöksenteko rajoitustoimenpiteissä
 • Päätöksentekijät todetaan asiakohtaisesti lastensuojelulaissa
 • Päätöksenteko suurelta osin lastensuojelulaitoksen johtajalla ja hänen määräämällään laitoksen kasvatus- ja hoitohenkilökuntaan kuuluvalla
 • Lapsen asioista vastaava sosiaalityöntekijä:
  • Yhteydenpidon rajoittaminen max. 1 vuosi
  • Liikkumisvapauden rajoittaminen 7-30 vrk
  • Lähetysten/viestien luovuttamatta/ toimittamatta jättäminen
 • Lastensuojelun johtava viranhaltija
  • Erityinen huolenpito