divan edebiyat airleri n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Divan Edebiyatı Şairleri PowerPoint Presentation
Download Presentation
Divan Edebiyatı Şairleri

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 22

Divan Edebiyatı Şairleri - PowerPoint PPT Presentation


 • 720 Views
 • Uploaded on

Divan Edebiyatı Şairleri. Nesimi(?-1404). Bağdat doğumlu olan Nesimi için “Divan şiirinin Yunus Emre’si denilebilir. Hurufilik tarikatının bir üyesi olan şair, şiir ve düşüncelerinin şeriata aykırı görünmesi yüzünden Halep’te derisi yüzülerek öldürülmüştür.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Divan Edebiyatı Şairleri


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
nesimi 1404
Nesimi(?-1404)
 • Bağdat doğumlu olan Nesimi için “Divan şiirinin Yunus Emre’si denilebilir.
 • Hurufilik tarikatının bir üyesi olan şair, şiir ve düşüncelerinin şeriata aykırı görünmesi yüzünden Halep’te derisi yüzülerek öldürülmüştür.
 • Düşüncelerini korkusuzca yaymaya çalışan Nesimi her tehlikeyi göze almış,sonunda inancının kurbanı olmuştur.ölümünden sonra özellikle Bektaşiler arasında kutsallaştırılmıştır.
 • Şiirlerini Azeri Türkçesiyle yazan Nesimi’de düzgün bir anlatım ve coşkun bir lirizm görülür.
 • Tuyuglarıyla tanınmış bir şairdir.
 • Farsça ve Türkçe yazılmış iki divanı vardır.
eyhi 1371 1431
Şeyhi(1371?-1431?)
 • Kütahya doğumlu Şeyhi’nin asıl adı Yusuf Sinaneddin’dir.
 • İran’da tasavvuf ve tıp öğrenmiş,hekimlikte ün kazanmış Ankara’da Çelebi Sultan Mehmet’i tedavi etmiş,Çelebi Mehmet ona Tokuzlu köyünü tımar olarak vermiştir.
 • Tokuzlu köyüne giderken yolda tımarın eski sahiplerince soyulmuş,uğradığı felaketi,padişaha anlatmak için Har-name’sini yazmıştır.
 • Har-name 126 beyitlik küçük bir mesnevidir.Şair bu eserinde olmayacak hayaller peşinde elindekini de kaybeden,boynuz umarken kulaktan da olan bir eşeğin başına gelenleri anlatır.
 • Har-name hiciv edebiyatımızın en güzel örneklerindendir.
 • Divan şiirinin ortak malzemesini derli toplu ve başarılı kullanan ilk şairdir.
 • Şeyhinin divanı ve Hüsrev ü Şirin adlı bir mesnevisi vardır.
ahmedi 1334 1413
Ahmedi(1334-1413)
 • Ömrünün çoğunu Bursa’da geçiren sanatçı uzun yıllar divan katipliği yapmıştır.
 • 14.yüzyılın en büyük divan şairi sayılır.
 • Divan şiirinin kuruluşunda önemli rol oynayan sanatçı,tamamen din dışı konular işlemiştir.
 • Dili kendinden önce yetişen sanatçılarınkinden ağırdr.
 • Ahmedi’nin büyük bir Divan’ı ile İskendername ve Cemşid ü Hurşit adlı iki mesnevisi vardır.
nef i 1572 1635
Nef’i(1572-1635)
 • Asıl adı Ömer olan Nef’i,Erzurum’un Hasankale ilçesinde doğmuştur.
 • Kuvvetli bir medrese öğreniminden sonra 4.Murat’ın korumasında yaşamış; Vezir Bayram Paşa’yı hicvettiği için boğdurulmuş ve cesedi denize atılmştır.
 • Nef’i Divan şiirinin en büyük övgü ve yergi şairidir.Özellikle kaside türünde çok başarılıdır.
 • Saltanatları döneminde yaşadığı dört padişahtan en çok 4.Murat’a kaside yazmıştır.Devrinin devlet adamlarını ve şairlerini en sert biçimde eleştiren Nef’inin şiirinde dil ağır ve sanatlıdır.
 • Siham-ı Kaza adlı hiciv kitabı çok ünlüdür.Ayrıca Türkçe ve Farsça birer Divan’ı vardır.
nabi 1642 1712
Nabi(1642-1712)
 • Urfa’lı Yusuf Nabi,genç yaşta İstanbul’a gelmiş,yüksek bürokratların korunmasında uzun yıllar Halep’te yaşamış,önemli eserlerini burada yazmış bir sanatçıdır.
 • Nabi Divan edebiyatında “didaktik”şiirin en büyük ustasıdır.Onun şiirlerinde duygu ve hayalden çok düşünce vardır.
 • Şiirlerinde atasözlerinden yararlanan şairin rahat ve akıcı bir dili vardır.
 • Hayriyye adlı mesnevisinde oluna öğütler vermiş,deneyimlerini anlatmıştır.Hayrabad, şairin diğer bir mesnevisidir.Tuhfetü’l Harameyn adlı eserinde hac yolculuğunu,Sur-name’sinde ise 4.Mehmet’in şehzadeleri için yapılan sünnet düğününü konu etmiştir.
eyh galip 1759 1789
Şeyh Galip(1759-1789)
 • İstanbul doğumlu olan sanatçı,Mevlevi tarikatının üyesi olmuş,Galatasaray Mevlevihanesi’nde şeyhlik yapmıştır.
 • “Divan edebiyatının son büyük şairi”olarak değerlendirilir.
 • Nabi’nin Hayrabad adlı mesnevisinden daha güçlü bir eser yazabileceğini kanıtlamak için,ilahi aşka varmanın güçlüklerini anlattığı eseri Hüsnü Aşk’ı yazmıştır.Allegorik bir eserdir.
 • Şeyh Galip’te,bir çeşit sembolizm olan Sebk-i Hindi akımının etkileri görülür.
 • Sanatçının heceyle yazılmış bir türküsü de vardır.şiirlerini bir Divan’da toplamıştır.
nedim 1730
Nedim(?-1730)
 • İstanbul doğumlu olan sanatçı,uzun yıllar müderrislik yapmış,Nevşehirli Damat İbrahim Paşa’nın himayesini görmüş,Patrona Halil ayaklanması sırasında sarayın damından düşerek ölmüştür.
 • Lale devrinin zevk ve eğlence şairi olan Nedim,gazel ve şarkılarıyla ünlüdür.
 • Şiirlerinde tamamen din dışı konuları işlemiş;aşk,şarap,hayattan zevk alma…temalarını dile getirmiştir.
 • Şarkı türünün bulucusu ve en ünlü şairidir.
 • “Mahallileşme” akımının en güçlü temsilcisi olan şair,halk edebiyatından da etkilenmiş ve hece ölçüsüyle bir koşma yazmıştır.
 • Bir İtanbul şairi olan Nedim’in en ünlü eseri Divan’ıdır.
fuzuli 1495 1566
Fuzuli(1495?-1566)
 • Asıl adı Mehmet olan şair tüm yaşamını Irak topraklarında geçirmiştir.
 • Şah İsmail Bağdat’ı zaptedince ona Beng ü Bade mesnevisini takdim etmiş,Kanuni’nin Bağdat’ı fethi üzerine padişaha kasideler sunmuş,kendisine bağlanan 9 akçelik maaşı alamayınca ünlü Şikayet-name’sini yazmıştır.Şikayet-name,mektup türünde bir eserdir.
 • Divan şiirinin en lirik şairidir.
 • Leyla ile Mecnun adlı mesnevisinde ilahi aşkı dile getirmiş,gazel ve kasideleriyle tanınmıştır.
 • Şiirlerinde aşk acısından duyduğu mutluluğu dile getirmiştir.
 • Fuzuli,Hadikatüs Süeda adlı eserinde Kerbela olayını;Beng ü Bade adlı eserinde esrar ile şarap arasındaki bir tartışmayı anlatır.
 • “Su Kasidesi” en ünlü şiirlerinden biridir.
baki 1526 1600
Baki(1526-1600)
 • İstanbul doğumlu olan Baki,uzun yıllar İstanbul medreselerinde hocalık;Edirne,Mekke,Medine ve İstanbul’da kadılık yapmıştır.
 • Divan şiirinin en büyük şairidir.
 • Tasavvuftan hiç etkilenmemiş,din dışı şiirler yazmıştır.
 • Şiirlerinin ana konuları aşk,eğlence ve tabiattır.Baki’ye göre insan dünya nimetlerinden zevk almayı bilmelidir.
 • Yaşadığı dönemde “Şairler Sultanı” ünvanıyla ünü Hindistan’a kadar ulaşmıştır.
 • Aruzu büyük ustalıkla kullanan şairin şiirlerindeki dil ağırdır;Arapça,Farsça sözcük ve tamlamalar ile yüklüdür.
 • Kanuni’nin ölümü üzerine terkib i Bent biçiminde yazdığı mersiye çok ünlüdür.
 • Türkçe bir Divan’ı vardır.
ba datl ruhi 1605
Bağdatlı Ruhi(?-1605)
 • Asıl adı Osman olan ve Bağdat’ta doğan şair,bir derviş gibi yaşamış,ömrünün sonlarına doğru yazdığı ”terkib i bent”iyle ün kazanmıştır.
 • “Terkib i bent”te dönemin insanlarını,ikiyüzlülüklerini,ahlakça düşük taraflarını eleştirmiştir.Bu nedenle birçok şair bu esere nazire yazmıştır.Terkib i bent,toplumsal bir eleştiri,bir hicivdir.
 • Eserlerinde dil sade ve sanatlardan uzaktır.
 • Tanzimat şairi Ziya Paşa,Bağdatlı Ruhi’yi “eşsiz bir şair” diye nitelemiş ve onun terkib-i bendine bir nazire yazmıştır.
 • Bağdatlı Ruhi’nin bir de Divan’ı vardır.
s leyman elebi 1422
Süleyman Çelebi(?-1422)
 • Yaşamı çeşitli söylentilere dayanan Süleyman Çelebi,Yıldırım Bayezit devrinde Bursa’da imamlık yapmıştır.
 • Hazreti Muhammed’in diğer peygamberlerden üstün olduğunu ispatlamak amacıyla asıl adı Vesilet’ün Necat olan ünlü eseri “Mevlidi” mesnevi biçiminde yazmıştır.
 • Türk edebiyatında mevlit yazma çığırını o açmış;ancak yazılan mevlitlerden hiçbiri Süleyman Çelebi’ninki kadar ün kazanmıştır.
necati 1509
Necati(?-1509)
 • Ahmet Paşa’dan sonra 15.yüzyılın en ünlü Divan şairi olmuştur.
 • Çeşitli devlet kademelerinde çalışan Necati,Kastamonu’da iken yazdığı şiirleriyle tanınmıştır.
 • Şiirlerinde yerli motifler katmayı bilmiş;atasözleri ve deyimlerle şiirlerini süslemiş içten ve duygulu gazelleriyle ün kazanmıştır.
 • Necati’nin bir Divan’ı vardır.
kad burhanettin 1344 1398
Kadı Burhanettin(1344-1398)
 • Kayseri kadısının oğlu Kadı Burhanettin,serüven dolu bir yaşam sürmüş,kendiside kadılık yapmıştır.
 • 1831’de Sivas’ta tahta çıkıp 18 yıl Sivas sultanlığı yapmış;komşularıyla savaşmış,sonunda Sivas surları önünde başı kesilerek öldürülmüştür.
 • Kadı Burhanettin,çoğunu aruz,bir kısmını da hece ile yazdığı Türkçe şiirlerinde Azeri şivesini kullanmıştır.
 • Gazel ve tuyuglarıyla ünlüdür.
 • Arapça,Farsça şiirleri yanında Türkçe bir Divan’ı vardır
katip elebi 1609 1657
Katip Çelebi(1609-1657)
 • İstanbul doğumlu olan Katip Çelebi,uzun yıllar divan katipliği yapmış,çeşitli seferlere katılmış,İstanbul’da iyi bir öğrenim görmüştür.
 • Tarih,coğrafya,bibliyografi,toplumbilim alanlarında yazılmış güçlü eserleri vardır.
 • Cihannüma adlı coğrafya kitabında Japonya’da Irak sınırına kadar olan ülkelerin coğrafyasını,kısa tarihini,bitkiler ve hayvanlar dünyasını anlatır.
 • Fezleke’de 17.yüzyılın tarihsel olaylarını konu edinmiştir.Tuhfetü’l Kibar fi Esfari’l-Bihar’da Türk denizcilik tarihinden söz eder.Keşfü’z-Zünun,bibliyografya sözlüğüdür.Mizanü’l hak fi İhtiyari’l-Ahakk,adlı eserinde ise dönemin tartışma konularını aktarır.
 • Katip Çelebi’nin kimi eserlerinde Divan edebiyatının sade nesir,kimilerinde ise orta nesir özellikleri görülür.
ali ir nevai 1441 1501
Ali Şir Nevai(1441-1501)
 • Çağatay edebiyatının yitirdiği en büyük şairdir.
 • Şair,bilgin ve büyük bir devlet adamı olarak tanınmıştır.
 • Sanatıyla birçok Divan şairini etkileyen Ali Şir Nevai,çok bilinçli bir dil milliyetçisidir.
 • Muhakemet’ül Lügateyn adlı eserinde Türkçenin Farsçadan daha üstün olduğunu kanıtlamaya çalışmıştır.
 • Türkçe şiirlerini dört divanda,Farsça şiirlerini ise bir divanda toplamıştır.
 • Türk edebiyatının ilk şairler tezkiresi olan Mecalisü’n Nefais ‘i yazmıştır.
 • Mizanü’l Evzan adlı eserinde aruz ölçüsünü sistemleştirmeye çalışmıştır.
 • Hamsesi olan birkaç şairden biridir.
ahmet pa a 1497
Ahmet Paşa(?-1497)
 • Fatih Sultan Mehmet’in sohbet arkadaşı,hocası ve veziridir.
 • Bir ara Fatih’in gazabına uğramış,vezirlik rütbesi alınmış ve hapsedilmiş ise de “Kerem” redifli kasidesiyle idamdan kurtulmuştur.
 • Gazel,kaside ve murabbalarıyla ün kazanan sanatçı,yüzyıllar boyunca Türk şairlerini etkilemiştir.
 • Dini-tasavvufi konularla ilgilenmiştir.
 • Tek eseri Türkçe yazdığı Divan’dır.
sultan veled 1226 1312
Sultan Veled(1226-1312)
 • Mevlana’nın oğludur.
 • Ömrü boyunca Mevlevilik tarikatını yaymaya çalışmıştır.
 • İbtida-name,İntiha-name,Rübab-name adlı Farsça üç mesnevisi vardır.
 • Sultan Veled,Türkçe şiirler de yazmış bir tasavvuf şairidir.
hoca dehhani
Hoca Dehhani(?-?)
 • 13.yüzyıl şairlerinden olan Hoca Dehhani Anadolu’da din dışı Divan şiirinin kurucusudur.
 • Horasan’dan Anadolu’ya gelerek Konya’da Selçuklu sarayına girmiş,3.Alaeddin Keykubad’ın emriyle Farsça bir “Selçuklu Şehnamesi” yazmıştır.
 • Anadolu’da din ve tasavvuf edebiyatının çok güçlü olduğu bir dönemde aşk ve şarap şiirleri yazan Dehhani,Divan şiirinin ilk temsilcisi sayılmaktadır.
 • Şairin,elimizde bir kasidesiyle dokuz gazeli geçmiştir.
slide20
Nesimi; Farsça ve Türkçe iki Divan
 • Şeyhi; Har-name,Hüsrev ü Şirin,Divan
 • Ahmedi; İskender-name,Cemşid ü Hurşid,Divan
 • Nef’i; Türkçe ve Farsça Divan,Siham ı Kaza
 • Nabi; Hayriyye,Hayrabat,Tuhfetü’l-Harameyn,Münşeat
 • Şeyh Galip; Divan,Hüsnü Aşk
 • Nedim; Şarkı ve gazeller,Divan
 • Fuzuli; Su Kasidesi,Leyla ile Mecnun,Beng ü Bade,Hadikatüs Süeda,Heft Cam,Ründ ü Zahid,Sıhhat ü Maraz,Divan,Şikayet-name
 • Baki; Divan,Kanuni Mersiyesi
 • Bağdatlı Ruhi; Divan,Terkibi Bent
slide21
Süleyman Çelebi; Mevlid(Vesiletün Necat)
 • Necati; Divan
 • Kadı Burhanettin; Gazel ve tuyuglar
 • Katip Çelebi; Keşfü’z-Zünun,Cihan-nüma,Fezleke,Takvimü’t Tevarih,Tuhfetü’l-Kibar,Fi Esfar-il Bihar,Nizanül Hak,Düstürü’l-Amel
 • Ali Şir Nevai; Muhakemetül Lügateyn,Mizanül Evzan,Leyla ile Mecnun,Ferhat ile Şirin
 • Ahmet Paşa; Divan,gazel,Şarkı ve Murabbalar
 • Sultan Veled; İbtida-name,İntiha-name,Rübab-name,Divan
 • Hoca Dehhani; Selçuklu Şehnamesi