primena msfi u sektoru osiguranja catherine guttmann 15 mart 2006 god l.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Primena MSFI u sektoru osiguranja Catherine Guttmann 15 . mart 2006 . god.

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 18

Primena MSFI u sektoru osiguranja Catherine Guttmann 15 . mart 2006 . god. - PowerPoint PPT Presentation


 • 150 Views
 • Uploaded on

Primena MSFI u sektoru osiguranja Catherine Guttmann 15 . mart 2006 . god. Radionice REPARIS o r egula ciji računovodstva i revizije, Beč, mart 200 6 . g. Šta uglavnom kaže MSFI 4 –I faza. MSFI 4 – I faza : Ugovori o osiguranju. Glavne karakteristike MSFI

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Primena MSFI u sektoru osiguranja Catherine Guttmann 15 . mart 2006 . god.' - tallulah


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
primena msfi u sektoru osiguranja catherine guttmann 15 mart 2006 god

Primena MSFI u sektoru osiguranjaCatherine Guttmann15. mart 2006. god.

Radionice REPARIS o regulaciji računovodstva i revizije, Beč, mart 2006. g.

msfi 4 i faza ugovori o osiguranju
MSFI 4 – I faza : Ugovori o osiguranju

Glavne karakteristike MSFI

 • MSFI o ugovorima o osiguranju primenjuju se na sve ugovore o osiguranju (uključujući ugovore o reosiguranju) i samo na ugovore o osiguranju

Finansijska sredstva i obaveze osiguravača

razmatra MRS 39

 • Svi MSFI standardise primenjuju na osiguravajuća društva
 • Definicija « Ugovora o osiguranju » je suštinska definicija a ne pravna:
  • Standard o ugovorima o osiguranju stoga treba koristiti na primer u bankarstvu
msfi 4 i faza ugovori o osiguranju4
MSFI 4 – I faza : Ugovori o osiguranju

Definicija ugovora o osiguranju

 • Ugovor o osiguranju je ugovor:
  • « po kojem jedna strana (osiguravač) prihvataznačajan rizik osiguranja oddruge strane (osiguranik) pristankom da obešteti osiguranikaako određeni neizvesni budući događaj (osigurani događaj) bude nepovoljnouticao na osiguranika »
  • « osiguranik » se definiše kao: « strana koja ima pravo na obeštećenje po ugovoru o osiguranju ako se desi osigurani događaj »
msfi 4 i faza ugovori o osiguranju5
MSFI 4 – I faza : Ugovori o osiguranju

Definicija finansijskog rizika

 • Rizik osiguranja je « rizik, osim finansijskog rizika, koji se prenosi sa imaoca ugovora na izdavaoca »
 • Finansijski rizik je « rizik od moguće buduće promene jednog ili više određenih elemenata: kamatne stope, cene finansijskog instrumenta, cene robe, deviznog kursa, indeksa cena ili stopa, kreditnog rejtinga ili kreditnog indeksa ili druge promenljive vrednosti, pod uslovom da u slučaju nefinansijske promenljive ta promenljiva vrednost nije specifična za neku od ugovornih strana »
msfi 4 i faza ugovori o osiguranju6
MSFI 4 – I faza : Ugovori o osiguranju

Primeri ugovora o osiguranju

msfi 4 i faza ugovori o osiguranju7
MSFI 4 – I faza : Ugovori o osiguranju

Prva posledica: klasifikacija ugovora i principi procene vrednosti

 • MRS 39 za finansijskukomponentu i test adekvatnosti obaveze
 • Lokalni GAAP za komponentu osiguranja
 • Nema potrebe za izdvajanjem

Značajan

rizik

osiguranja ?

da

ne

da

Ugrađeni

derivat

za izdvajanje

Finansijska

komponenta ?

da

ne

Izdvojiti i odrediti

poštenu vrednost

ugrađenog

derivata

Element

diskrecionog

učešća ?

ne

 • Lokalni GAAP i test adekvatnosti obaveze

Nije

diskreciono

diskreciono

MRS 39

MRS 39 / MSFI 4

slide8

Glavne promene sa orijentacijom poštene vrednosti

Lokalni GAAP

Drugaposledica: bilans stanja osiguravača

uvod ciljevi ii faze
UvodCiljevi II faze
 • Razdvajanjem projekta osiguranja u 2 faze, OMRS je odložio nekoliko ključnih tema:
  • Procena vrednosti ugovora o osiguranju: zadržavanje postojećih računovodstvenih principa
  • Kvalifikovanje i tretman elemenata diskrecionog učešća (računovodstvo u senci)
  • Ugrađeni derivati
  • Priznavanje prihoda
 • II faza će morati da se bavi svim ovim pitanjima sa sledećom osnovnom svrhom:
  • Da postigne bolje finansijsko izveštavanje
  • Da ostvari opštu doslednost između svih MRS standarda (MRS 39, MRS 18, MRS 37, …) i okvira MSFI(uporedivost, pouzdanost, suština iznad forme,…)
program rada projekta ii faze
Program rada projekta II faze
 • Oformljena je radna grupa od strane OMRS (IASB):
  • Sastaje se na svaka 2 meseca
  • Učesnici:
   • Finansijski direktori velikih grupacija za osiguranje:
    • Allianz
    • Axa
    • Prudential
    • AIG
    • Nippon Life
   • Članovi OMRS
   • Članovi IOSCO, IAIS,EFRAG
   • Aktuari (Predsednik IAA)
   • Analitičari (Standard & Poors, DZ Bank AG)
  • Javna rasprava
  • Redovne publikacije
program rada projekta ii faze13
Program rada projekta II faze

Juillet 2005

2009/2010

2006

2008

 • Program rada
  • Radna grupa II faze treba da objavi Radni dokument pre kraja 2006. god.
  • Javni nacrt treba da se objavi 2008. god.
  • Konačni standard bi mogao biti objavljen pre kraja 2008. god.

Odobrenje standarda

II faze

Objavljen Radni dokument

Objavljen JN

Sastanci Radne

grupe

neki pristupi procene vrednosti
Neki pristupi procene vrednosti
 • Pristup C – Tekuća ulazna vrednost
 • Principi: Pristup C meri obavezu po osnovu osiguranja po iznosu koji bi osiguravač danasobračunao osiguranikuza zaključivanje ugovora sa istim preostalim pravima i obavezama kao kod postojećeg ugovora.
 • Početno merenje:
  • Diskontovanje budućih projektovanih tokova gotovine pomoću krive tekućeg prinosa (vrednost najbolje procene)
  • • Vrednovanje implicitne margine, jednako razlici između premija i vrednosti najbolje procene
 • Naredna merenja
  • Vrednost najbolje procene se računa prema tekućim pretpostavkama (ekonomskim i neekonomskim)
  • Početna margina se amortizuje tokom trajanja ugovoraoslobađanjem od rizika
neki pristupi procene vrednosti15
Neki pristupi procene vrednosti
 • Pristup D – Tekuća izlazna vrednost
 • Principi: Pristup D meri obavezu po osnovu osiguranjakao iznos koji bi osiguravač očekivao da mora da plati danasdrugom entitetu ako bi odmah preneo sva svoja preostala ugovorna prava i obaveze tom entitetu.
 • Zbog toga što ne postoji sekundarno tržište za najveći broj obaveza po osnovu osiguranja, taj iznos bi trebalo proceniti.
 • Konkretno, pristup D :
  • Meri obavezu po osnovu osiguranja kao sadašnju vrednost budućih tokova gotovine koji proističu iz ugovora (Primenjuje tekuću bezrizičnu diskontnu stopu).
  • Ne odlaže troškove akvizicije kao posebno sredstvo.
  • Merenje obaveze obuhvata marginu koju će učesnici na tržištu tražiti za ugovorno preuzimanje rizika i pružanje usluga:
   • Marginu za rizike i neizvesnost KAO I
   • Marginu za deo servisiranja uključen u ugovor o osiguranju (margina za servisiranje)
  • Početna dobit je ograničena:
   • visinom margine za rizik i neizvesnost (MRN) i
   • visinom margine za servisiranje (MS)
neki pristupi procene vrednosti16
Neki pristupi procene vrednosti
 • Pristupi C i D

Pristup C – “Preduzeće kupcima”

Pristup D – “Preduzeće preduzeću”

Sredstvo

Netokapital

Sredstvo

Neto kapital

Nema početnog dobitka

Izvestan početni dobitak ali ga ograničavaju MS i MRN

Opšta margina

Margina za

servisiranje

 • Razdvajanje i procena vrednosti 3 dela ugovora:
 • izlazna vrednost “najbolje procene"
 • Margina za rizike
 • Margina za servisiranje

MRN

Opšta margina = Premije – Najbolja procena izlazne vrednosti

Izlazna

vrednost

- najbolja procena

 • Izlazna
 • vrednost
 • najbolja procena
neki pristupi procene vrednosti17
Neki pristupi procene vrednosti
 • IAIS radi na sličnom modelu tako da ista procena vrednosti za obaveze može da se uzima za potrebe solventnosti i računovodstva
 • Pitanja koja tek treba razrešiti:
 • Definicija MRN (stepen pouzdanosti; Cena kapitala), ili model amortizacije
 • Definicija i visina margine za servisiranje (konsultovanje tržišta?)
 • Ponašanje osiguranika?
 • Stav 49 MRS 39 za ugovore o investiranju