Mgr.
Download
1 / 43

- PowerPoint PPT Presentation


 • 66 Views
 • Uploaded on

Mgr. Daniella Sarah Chocholová. Povaha státní moci. z ákladní ustanovení jsou obsažena v úvodních článcích Ústavy + Listiny s tátní moc je neomezená uvnitř i navenek čl. 2 odst. 1, odst. 3 Ústavy, čl. 2 odst. 1 Listiny

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - tallis


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Mgr daniella sarah chocholov

Mgr. DaniellaSarahChocholová


Povaha st tn moci
Povaha státní moci

 • základní ustanovení jsou obsažena v úvodních článcích Ústavy + Listiny

 • státní moc je neomezená uvnitř i navenek

 • čl. 2 odst. 1, odst. 3 Ústavy, čl. 2 odst. 1 Listiny

 • znaky státní moci: svrchovanost (SM  výlučná, nezávislá navenek i dovnitř), jednotnost, demokratická legitimovanost…

 • mocenský monopol (na území ČR nemůže nikdo jiný státní moc nebo veřejnou moc vykonávat, nedá-li k tomu svrchovaná moc souhlas)  případy výkonu:

 • rozhodnutí cizí státní moci cizí státní mocí (MS – celnictví)

 • rozhodnutí cizí státní moci našimi orgány (uznání cizích rozhodnutí a jejich výkon na našem území  NS)

 • samosprávy územní

 • PO a FO při výkonu státní správy, která jim byla svěřena (lesní, vodní stráž)

 • svépomoci – hrozí-li bezprostřední útok nebo bezprostřední nebezpečí (stát nemůže být přítomen vždy)


St tn moc v stav
Státní moc v Ústavě

 • Ústava ČR nedefinuje státní moc přímo

 • Avšak celým obsahem se pojmu věnuje

 • Základní východisko  čl. 2 odst. 1 (vyjadřuje, kdo je nositelem státní moci)

 • Jaké jsou vlastnosti moci?

  - Ústava nepopisuje  plyne z ústavního pořádku


Stavn po dek a st tn moc
Ústavní pořádek a státní moc

 • z ústavního pořádku lze dovodit, že:

 • „státní moc je schopnost ovlivňovat chování na základě monopolu legitimního fyzického násilí“

 • tento monopol má pouze stát (čl. 6 – čl. 9, čl. 39 – čl. 40 Listiny)

 • je to až poslední prostředek státu  zásada „ultima ratio“


Znaky st tn moci
Znaky státní moci

 • Území svrchovanost (suverenita) – neomezená  možnost dispozice se státním územím (př. jeho smluvní postoupení)

 • Územní výsost (jurisdikce)

 • ČR vykonává nerušeně státní moc na svém území

 • lze ji postoupit jinému státu (př. pobyt zahraničních vojsk na našem území, hraniční kontroly jiného státu…)

 • x suverenitu postoupit nelze

 • Personální výsost

 • státní moc se vztahuje na všechny příslušníky daného státu bez ohledu na to, kde se nacházejí, i když pobývají v cizině


Vymezen subjekt pod lej c ch se na st tn moci
Vymezení subjektů podílejících se na státní moci

 • Čl. 2 odst. 1, odst. 2 „orgány moci“  dle mého názoru by mělo být „orgán mocí“ zákonodárné, výkonné a soudní nebo jako lid

 • Čl. 79 odst. 3, čl. 105  možnost přenesení výkonu státní moci na orgány ÚSC

 • Čl. 87 odst. 1 písm. d) Ústavy  z tohoto ustanovení vyplývá, že se počítá i s jinými formami výkonu veřejné moci (jiné formy samosprávy – profesní, akademická…)


St tn moc v r
Státní moc v ČR

 • Vztah mezi nejvyššími státními orgány je založen na principu parlamentní formy vlády (x nikoli na principu vlády shromáždění jako do 31. 12. 1992)

 • ! nestojí však proti sobě Parlament a vláda (jak je pro tuto formu vlády typické), ale vládní většina je s vládou totožná (v PS se rozhoduje většinou, která je většinou na straně vlády)

 • kontrola výkonné moci parlamentem

 • státní moc je jednotná v tom směru, že zdrojem je lid

 • dělba státní moci – stav, kdy lid tuto moc vykonává prostřednictvím zvláštních soustav státních orgánů


D lba moci
Dělba moci

 • Ústava stojí na stanovisku trialistické teorie, kdy v čl. 2 odst. 1 a v hlavách druhé, třetí a čtvrté rozlišuje orgány:

 • Moc zákonodárná

 • Moc výkonná + prezident republiky

 • Moc soudní


Ad a moc z konod rn
Ad A) Moc zákonodárná

 • Parlament ČR (čl.16 až čl. 53 Ústavy)

 • pravomoc přijímat ústavní a „obyčejné zákony“

 • schvaluje MS, volí prezidenta ČR, zásadní rozhodnutí ohledně válečného stavu a účasti ČR v obranných systémech mez. organizace, jíž je ČR členem, rozhoduje o vyslání ozbrojených sil mimo území ČR, povolení pobytu cizích vojskP sobnost komor parlamentu
Působnost komor Parlamentu

 • každá z komor má odlišné funkce

 • nemají stejné postavení  Ústava odlišila řadu kompetencí obou komor

 • PS – centrum politického rozhodování v oblasti zákonodárné moci a politických linií

 • Senát – stabilizující a kontrolní činitel

 • výjimky, kdy dochází k rovnoprávnému rozhodování komor:

 • přijímání ústavních zákonů a MS o lidských právech a základních svobodách (čl. 39/4)

 • přijetí volebního zákona, z. o zásadách jednání a styku obou komor mezi sebou (čl. 40)

 • volba prezidenta republiky v prvém a druhém kole (čl. 58) – ve 3. kole se sčítají všechny hlasy bez ohledu na to, zda jde o hlas senátora nebo poslance

 • rozhodnutí o tom, že prezident nemůže ze závažných důvodů vykonávat svůj úřad (čl. 66)

 • rozhodnutí o vyhlášení válečného stavu, souhlas s pobytem cizích vojsk na území ČR a s vysláním ozbrojených sil mimo území ČR, přijetí usnesení o účasti ČR v obranných systémech mez. organizace, jíž je ČR členem (čl. 39/3 a čl. 43/2)

 • vyhlášení stavu ohrožení státu (čl. 7 odst. 2 ústavního zákona čl. 110/1998 Sb.)


Poslaneck sn movna
Poslanecká sněmovna

 • 200 poslanců, volených na 4 roky ve volbách, jež se konají na základě volebního systému poměrného zastoupení

 • každý občan, kterému je alespoň 21 let

 • kandidují politické strany a politická hnutí

 • nelze být členem obou komor

 • JŘPS ukládá povinnost zřízení výborů  mandátového, imunitního,rozpočtového, petičního a organizačního (má jich daleko více: zahraniční, volební, pro vědu a výzkum…)


Politick strana vs p olitick hnut
Politická strana vs. politické hnutí

 • Politické hnutí (občanské hnutí) je PO

 • právo staví na roveň politické straně a nečiní mezi nimi rozdíl

 • rozdíl z politologického hlediska:

  - strany předkládají komplexní politický program (x hnutí se spíše zaměřují na jednotlivé konkrétní otázky, nemají vládní ambice)

 • Hnutí nemívají početnou členskou základnu, nevytvářejí složité územní struktury

 • tomu nasvědčuje: § 6 odst. 2 písm. b) bod 5 z. č. 424/1991 Sb., který hovoří (v souvislosti s organizačními jednotkami) pouze o "straně", nikoli o "straně nebo hnutí" jako na jiných místech

 • v ČR cca 40 politických hnutí, z nichž žádné však není tak významné jako největší politické strany

 • nejznámější z nich jsou hnutí NEZÁVISLÍ a Klub angažovaných nestraníků.


Sen t
Senát

 • 81 senátorů, volených na 6 let v jednomandátových volebních obvodech na základě dvoukolového většinového systému

 • Senát je obměňován z 1/3 každé 2 roky

 • každý občan, který dosáhl věku 40 let

 • kandidují jednotlivci (v „dresu“ politické strany nebo jako nezávislý)


Prava kon n voleb do parlamentu r
Úprava konání voleb do Parlamentu ČR

 • podrobná úprava konání a průběhu voleb  č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu ČR

 • nespornější v zákoně je hranice 5% odevzdaných hlasů, kterou politická strana či hnutí musí dosáhnout pro získání poslaneckého mandátu

 • ÚS: shledal 5% klauzuli v souladu s Ústavou, když konstatoval, že je přípustné do volebního mechanismu zabudovat určité integrační stimuly, aby nedošlo k velkému roztříštění hlasů mezi velký počet politických stran (tím i k funkčnosti parlamentního systému)

 • ÚS: zároveň zvyšování této hranice by mohlo ohrozit demokratickou podstatu voleb


Neslu itelnost funkc sen tor a poslanc
Neslučitelnost funkcí senátorů a poslanců

 • senátor či poslanec nemůže být současně:

 • prezidentem, soudcem ÚS i obecného soudu, další funkce (př. NKÚ)

 • může však být členem vlády

 • imunita:

 • HP – úplná nebo částečná – př. na výroky v Poslanecké sněmovně

 • PP – nestíhatelnost  nedá-li komora souhlas, pak je stíhání navždy vyloučeno


Funkce a vz jemn vztahy komor
Funkce a vzájemné vztahy komor

 • zasedání komor jsou stálá

 • PS může být rozpuštěna prezidentem republiky (x Senát nerozpustitelný)

 • je-li PS rozpuštěna – Senát přijímá na návrh vlády zákonná opatření (ve věcech, které nesnesou odkladu a kde by byl jinak nezbytný zákon znovu ustavená PS musí zákonná opatření schválit na 1. schůzi, jinak pozbývají platnost)


Zp sobilost komor usn et se
Způsobilost komor usnášet se

 • přítomnost alespoň 1/3 členů (tj. 67 poslanců nebo 27 senátorů)  tzv. kvorum

 • přijetí obyčejného zákona  souhlas prosté většiny přítomných

 • přijetí ústavního zákona + ratifikace MS  3/5 všech poslanců (tj. 120 hlasů) a souhlas 3/5 přítomných senátorů


Postaven komor v z konod rn m procesu
Postavení komor v zákonodárném procesu

 • aktivnější a významnější postavení má Poslanecká sněmovna

 • senát má právo vyjádřit se až k ucelenému návrhu zákona, který byl schválen Sněmovnou

 • některé akty prováděné formou zákona přísluší dokonce pouze Poslanecké sněmovně (př. státní rozpočet, státní závěrečný účet)

 • silnější postavení Sněmovny – právo přehlasovat případný nesouhlas Senátu s návrhem zákona, resp. jeho pozměňovací návrhy (potřeba 101 hlasů) x někdy nesouhlas Senátu přehlasovat nelze (př. ústavní zákon)


Legislativn proces
Legislativní proces

 • 4 základní fáze:

 • Zákonodárná iniciativa

 • Projednání návrhu zákona

 • Schválení zákona

 • Vyhlášení (publikace) zákona


Ad 1 z konod rn iniciativa
Ad 1) Zákonodárná iniciativa

 • kdo je oprávněn podat návrh zákona (poslanec, skupina poslanců, Senát jako celek, vláda, zastupitelstvo kraje

 • podání návrhu předchází složitý proces, který není upraven právem, ale je pouze popsán v legislativních pravidlech vlády (interní směrnice, ne právní předpis)


Ad 2 projedn n n vrhu z kona
Ad 2) Projednání návrhu zákona

 • ten, kdo pojal legislativní záměr, rozhodne o zahájení přípravných prací (zpravidla ministerstvo, př. ministerstvo financí rozhodne o přípravě nového zákona o pojišťovnictví)

 • Návrh zákona vypracován ve 2 fázích:

 • tzv. zásady zákona, později

 • paragrafové znění

 • zpravidla vláda předkládá věcný záměr zákona  následuje: tzv. připomínkové řízení

 • návrh se zasílá k připomínkovému řízení ústředním orgánům státní správy a dalším institucím (př. vyjádří se ministerstvo)

 • součástí návrhu ( vyhodnocení vazeb navrhovaného textu na ostatní právní předpisy, EKO rozbor – zejména dopad na státní rozpočet, zda bude třeba vydat prováděcí předpis – tedy vyhlášku ministerstva)


Mgr daniella sarah chocholov

po skončení připomínkového řízení  projedná návrh legislativní rada vlády + sdělí stanovisko

poté projedná návrh vláda, pokud ho schválí  předseda vlády ho postoupí Poslanecké sněmovně k projednání(součástí návrhu důvodová zpráva)

projednání návrhu zákona v Poslanecké sněmovně upravuje zákon o jejím jednacím řádu, tedy z. č. 90/1995 Sb.

zákon č. 90/1995 Sb., zavedl systém tzv. trojího čtení

předseda Sněmovny postoupí návrh organizačnímu výboru Sněmovny (který ho zařadí na nejbližší schůzi PS)+ rozešle ho všem poslancům a poslaneckým klubům

je-li předkladatelem někdo jiný než vláda (zastupitelstvo kraje, poslanci, senát), zašle ho předseda PS vládě k posouzení

nevyjádří-li se vláda do 30 dnů  souhlas

organizační výbor navrhne, kterému výboru Sněmovny (i více výborům) má být návrh přikázán a kdo má být zpravodajem pro 1. čtení


Prvn ten
První čtení

 • navrhovatel uvede návrh (zpravidla příslušný ministr) + přiloží důvodovou zprávu

 • může navrhnout, aby souhlas s návrhem byl vysloven již v tomto prvním čtení

 • po něm vystoupí soudce zpravodaj organizačního výboru

 • návrh je přikázán výboru nebo výborům

 • pokud nebyl podán návrh na schválení návrhu již v 1. čtení, nebo

 • byl-li zamítnut,

 • nebyl-li podaný návrh zamítnut hned v tomto čtení ani nebylo rozhodnuto o jeho vrácení k dopracování)

 • následuje obecná rozprava – zda se poslanci budou zákonem vůbec zabývat

 • mohou:

 • zamítnout,

 • vrátit k dopracování,

 • postoupit příslušnému výboru

 • výbor má 60 dnů na vyjádření se k zákonu

 • výbory zasedají, když není plenární zasedání.


Druh ten
Druhé čtení

 • navrhovatel opět uvede zákon, p něm zpravodaj přednese stanovisko příslušného výboru

 • následuje podrobné projednání předloženého textu

 • při obecné rozpravě senávrh může:

 • vrátit do výborů

 • zamítnut (tj. nepustit do závěrečného 3. čtení)

 • podrobná rozprava (předkládají se jednotlivé pozměňovací návrhy a jsou vnášeny do textu zákona)

 • u podrobné rozpravy se rovněž může návrh (vrátit do výboru, zamítnout)

 • není stanoven časový limit pro 2. čtení


T et ten
Třetí čtení

 • zahájeno nejdříve za 24h po doručení pozměňovacích návrhů poslanců

 • pouze návrhy oprav legislativně technických a gramatických chyb, lze však navrhnout i opakování druhého čtení

 • Potom se hlasuje:

 • - o zamítnutí zákona jako celek

 • - o jednotlivých pozměňovacích návrzích

 • - o zákoně jako celku

 • je-li zákon schválen  zasílá se bezodkladně Senátu (konečné)

 • Senát:

 • Buď nezasahuje (vysloví souhlas, vysloví usnesení nevyjadřovat se, po 30-ti dnech bez jednání se má za to  že souhlasí)

 • Aktivně zasahuje (zamítne přijetí zákona, vnese vlastní pozměňovací návrhy) a vše vrátí do PS k projednání

 • pokud Senát zákon zamítl, ale PS absolutní většinou znovu zákon odsouhlasí je zákon přijat (veto PS)

 • pozměňovací návrhy Senátu – PS prostou většinou hlasuje, zda přijme všechny návrhy Senátu (pokud ano - postoupí zákon prezidentovi)

 • nejsou-li přijaty pozměňovací návrhy Senátu, hlasuje se znovu o původním textu zákona  je-li pro absolutní většina, platí původní text a zákon je postoupen prezidentovi (není-li pro absolutní většina, tak legislativní proces končí)


Ad 3 schv len z kona
Ad 3) Schválení zákona

 • schválený zákon je postoupen prezidentu republiky

 • prezident je oprávněn do 15-ti dnů přijatý zákon:

 • podepsat

 • vrátit PS s odůvodněním (veto)

 • PS může absolutní většinou přehlasovat prezidenta

 • není-li absolutní většina pro, podařilo se prezidentovi zablokovat legislativní proces  ten tímto končí

 • ústavní zákony nemůže prezident vetovat!

 • tzv. stav legislativní nouze za mimořádných okolností může být návrh zákona projednán ve zkráceném řízení (vyhlašuje předseda PS na návrh vlády – jen na určitou dobu)


Ad 4 vyhl en publikace
Ad 4) Vyhlášení (publikace)

 • nezbytná podmínka platnosti

 • ve Sbírce zákonů se vyhlašují - zákony, ostatní právní předpisy, některé akty veřejné moci (př. nálezy pléna Ústavního soudu), Sbírka mezinárodních smluv

 • platnost = zveřejnění (vyhlášení) ve Sbírce zákonů (z.č. 309/1999 Sb.)  stává se součástí právního řádu

 • Sbírka mezinárodních smluv – MS schválené Parlamentem

 • účinnost – okamžik, od kterého jsou adresáti právních norem povinni je respektovat (uvedena na konci právního předpisu)

 • v právním předpise je zpravidla stanoven den, kdy nabývá účinnosti, není-li stanoveno, pak Sbírka zákonů stanoví podpůrně lhůtu 15-ti dnů po vyhlášení

 • legisvakance


Z konn opat en
Zákonná opatření

 • vydává je Senát v určitých případech (př. neexistuje sněmovna, co nelze upravit zákonem a nesnese to odkladu)

 • zákonné opatření Senátu navrhuje vláda

 • netýká se Ústavy, rozpočtu, MS

 • nová Sněmovna musí vzít takové opatření za své, jinak přestává platit


Novelizace
Novelizace

 • novelizace znamená:

 • změna norem obsažených v platném a účinném právním předpisu

 • k doplnění nových norem

 • je samostatným právním předpisem

 • má svou platnost a účinnost

 • jakmile nabude účinnosti, pak se stává součástí novelizovaného (tedy původního) právního předpisu

 • je třeba pak uvádět původní označení s dovětkem (př. …“ve znění zákona…“, …“ve znění pozdějších předpisů“)


Republikace
Republikace

 • pokud změny činí právní předpis nepřehledným

 • vydání textu zákona ve znění všech jeho změn a doplňků

 • vyhlašuje se tedy tzv. „úplné znění zákona“, což ovšem není právní předpis, ale pouze rekapitulace toho, co platí, v přehledné podobě

 • př. pod č. 65/2004 Sb., vyhlášené úplné znění zákona č. 96/1993 Sb., o stavebním spoření)


Z nik innosti
Zánik účinnosti

 • jen výslovným zrušením  tzv. derogace

 • derogační klauzule – text pozdějšího zákona obsahuje ve své závěrečné části ustanovení vypočítávající, jaké právní předpisy se zrušují

 • druhy:

 • úplná – s náhradou nebo bez ní

 • částečná – vlastně forma novelizace

 • zrušením zákona dochází ke zrušení předpisů, které byly vydány k jeho provedení, a to i kdyby to nebylo řečeno výslovně

 • lze zrušit právní předpis i mlčky  uplatnění zásad:

 • Lexposteriorderogat priori

 • Lexspecialisderogatgenerali


Ad b prezident republiky
Ad B) Prezident republiky

 • hlava státu

 • volen na dobu 5 let na společné schůzi obou komor Parlamentu

 • občan ČR, volitelný do senátu (tj. 40 let), max. 2x za sebou

 • prezident není z výkonu své funkce odpovědný

 • stíhání – pouze velezrada (žalobu podává Senát)  o této žalobě by rozhodovat ÚS (trestem pouze ztráta prezidentského úřadu a způsobilost jej znovu nabýt)

 • návrh na kandidáta podává skupina nejméně 10 poslanců či 10 senátorů  způsob volby čl. 58 Ústavy

 • až 3 kola volby  ve 3. kole postačuje získat nadpoloviční většinu hlasů přítomných poslanců a senátorů dohromady (nepodaří-li se, pak nové volby)


Pravomoci prezidenta i
Pravomoci prezidenta I.

 • upraveny v čl. 62 až čl. 63 Ústavy

 • čl. 62  k aktům vydávaným dle tohoto článku nepotřebuje prezident kontrasignaci předsedy vlády nebo jím pověřeného člena

 • čl. 63 nutná kontrasignace

 • ! čl. 62 však neznamená, že je prezident oprávněn zcela samostatně a bez jakékoli součinnosti jiných ústavních orgánů (př. soudce ÚS jmenuje až po souhlasu Senátu, viceprezidenta jmenuje NKÚ jmenuje na návrh PS)


S kontrasignac
S kontrasignací

 • akty prezidenta související s jeho zastupováním státu navenek

 • sjednávání a ratifikace MS

 • pověřování vyslanců a velvyslanců

 • vyhlašuje volby do PS a do Senátu

 • jmenuje soudce obecných soudů, uděluje amnestii, propůjčuje státní vyznamenání

 • vykonává funkci vrchního velitele ozbrojených sil, povyšuje a jmenuje generály

 • plní další funkce, které mu svěřuje zákon (př. jmenuje rektory VŠ, jmenuje profesory…)

 • je-li úřad prezidenta uvolněn, pak do zvolení se jeho pravomocí ujímá předseda PS (případně Senátu) a předseda vlády (čl. 66 Ústavy)


Bez kontrasignace
Bez kontrasignace

 • jmenuje a odvolává vládu (resp. přijímá demisi)

 • koho má prezident pověřit sestavením vlády po volbách Ústava neurčuje (nemusí to tedy nezbytně být předseda vítězné strany)

 • nejsou-li dva jmenovaní předsedové vlády úspěšní (tj. nezíská-li jejich vláda a vládní program důvěru v PS), pak jmenuje prezident předsedu vlády na návrh předsedy PS

 • není-li úspěšný ani předseda PS, pak může prezident rozpustit Sněmovnu

 • k rozpuštění může dojít ještě ve třech dalších případech uvedených v čl. 35 Ústavy


Dal opr vn n prezidenta
Další oprávnění prezidenta

 • svolává zasedání PS

 • právo účasti na schůzi obou komor Parlamentu + vlády

 • ve vztahu k moci zákonodárné: suspenzivní právo veta (počtem 101 hlasů lze prezidenta přehlasovat)

 • ! může napadnout zákon pro jeho neústavnost návrhem u ÚS a požadovat jeho zrušení

 • ve vztahu k moci soudní: jmenuje soudce, předsedy a místopředsedy ÚS, NS, NSS, odpouští a zmírňuje uložené tresty

 • jmenuje členy bankovní rady ČNB


Ad b vl da
Ad B) Vláda

 • složení: předseda, místopředseda, ministři

 • vláda je odpovědná PS  povinna před ní předstoupit do 30 dnů po svém jmenování a požádat ji o vyslovení důvěry (žádat může i v průběhu působení)

 • navrhnout, aby vládě byla vyslovena nedůvěra může skupina min. 50 poslanců  k přijetí takového návrhu nutné nejméně 101 hlasů

 • vláda rozhoduje ve sboru (nadpoloviční většina všech jejich členů)

 • počet členů vlády (ministrů) Ústava nestanoví, nemusí tedy být stejný jako počet ministerstev

 • Činnost vlády řídí její předseda (Ústava nezná označení používané v médiích – premiér)

 • Postavení předsedy vlády k jejím členům: navrhuje jejich odvolání i jmenování, kontrasignuje určitá rozhodnutí prezidenta, spolupodepisuje zákony, výsadní postavení v Bezpečností radě státu…)


Innost vl dy
Činnost vlády

 • činnost vlády zabezpečuje ÚŘAD VLÁDY

 • nařízení vlády – slouží k provedení zákonů a v jejich mezích je oprávněna vydávat právní předpisy (nepotřebuje zvl. zmocnění v zákoně)

 • je-li zákonodárcem otevřen prostor pro úpravu některých otázek právním předpisem nižší síly

 • usnesení vlády – charakter interní normativní instrukce


Ministerstva
Ministerstva

 • zřízení jen na základě zákona

 • v čele ministr jako člen vlády

 • Ministerstvo financí, zahraničních věcí, obrany, vnitra, spravedlnosti, mládeže a tělovýchovy, kultury, průmyslu a obchodu, dopravy a spojů, pro místní rozvoj, zemědělství, ŽP


St edn org ny st tn spr vy
Ústřední orgány státní správy

 • úřady, v jejich čele nestojí člen vlády

 • Český statistický úřad, Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, Komise pro cenné papíry (jmenuje prezident na návrh vlády)

 • mohou vydávat vyhlášky, na rozdíl od vlády pouze tehdy, pokud jsou k tomu výslovně zmocněni zákonem


Dekoncentrovan resp specializovan org ny zen z centra
Dekoncentrované, resp. specializované orgány řízené z centra

 • ÚP, finanční ředitelství, FÚ, správa policie, vojenské správy, KN, báňské úřady…)

 • Pověřené obecní úřady (v přenesené působnosti plní řadu úkolů moci výkonné

 • SZ (veřejný žalobce, hájí veřejný zájem, vystupuje tam, kde mu to zákon ukládá)  Nejvyšší SZ (vláda na návrh ministra spravedlnosti) + organizace obdobná jako u soustavy soudní