kriminalitetens rsaker l.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Kriminalitetens årsaker

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 21

Kriminalitetens årsaker - PowerPoint PPT Presentation


 • 146 Views
 • Uploaded on

Kriminalitetens årsaker. Sentrale element i et lovbrudd: - en handling - atferdsperspektivet - en lovbestemmelse som definerer handlingen som et lovbrudd - normperspektivet - en håndhevelse som fastslår at handlingen rammes av en lovbestemmelse – håndhevelsesperspektivet

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Kriminalitetens årsaker' - taline


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
kriminalitetens rsaker
Kriminalitetens årsaker

Sentrale element i et lovbrudd:

 • - en handling - atferdsperspektivet
 • - en lovbestemmelse som definerer handlingen som et lovbrudd - normperspektivet
 • - en håndhevelse som fastslår at handlingen rammes av en lovbestemmelse – håndhevelsesperspektivet
 • Når har vi med skjulte lovbrudd å gjøre?
 • Når dreier det seg om registrerte lovbrudd?
 • Når dreier det seg om justismord?

TE Kriminalitetens årsaker

flerfaktorteorier
Flerfaktorteorier
 • En kombinasjon av biologiske (Italienske skole) og miljø faktorer (Franske)
 • Burts(1925) påviste 117 faktorer som var av betydning for ungdomskriminaliteten i England
 • Dersom kriminalitet skyldtes opphopning av ulike kriminalitetsfaktorer burde det ved kartlegging være mulig å forutsi ev. fremtidig kriminalitet hos en person
 • I Norge Møglestue (1962) Bødal (1962) og Christie (1960)
 • Christie fant at ved å undersøke større populasjon enn innsatte så ble det vanskeligere å påvise forskjeller mellom lovovertredere og lovlydige. Han forandret tilnærming

TE Kriminalitetens årsaker

kriminalitet som sosial l ring 1950
Kriminalitet som sosial læring 1950+
 • Det var ikke individet med medfødte egenskaper og påvirkning av ulike miljøfaktorer som var av interesse (individorientering).
 • Sosiale og kulturelle særpreg ved individets miljø kom i forgrunnen
 • Tarde (fransk): Imitasjon
 • Chicagoskolen: Fellesskapet på gata – lært i omgang med jevnaldrende – og kulturell overføring fra eldre

TE Kriminalitetens årsaker

kriminologiske teorier
Kriminologiske teorier
 • Atferdsperspektivet: Individ, gruppe og samfunnsnivå
 • Normperspektivet: Definering av visse handlinger som lovbrudd
 • Håndhevelsesperspektivet: Politiets og rettsapparatets praksis
 • Flerfaktorperspektivet. Summen av kriminalitetsfremmende faktorer som personen er blitt utsatt for

TE Kriminalitetens årsaker

den klassiske skolen 1700 tallet
Den klassiske skolen 1700-tallet
 • Sentralt navn: Marki av Bocassa 1738- 1794
 • Kriminalitet er ikke determinert av sosiale – eller individuelle forhold, men et resultat av den enkeltes frie valg.
 • Noen er ikke er ikke villige til å underordne seg samfunnspakten, men søker egoistiske fordeler på bekostninger av fellesskapet.
 • Straff og reaksjon blir et sentralt tema.
 • Hvitsnittforbrytere?

TE Kriminalitetens årsaker

empirisk kriminologi 1800 tallet
Empirisk kriminologi 1800 -tallet
 • Quetelet – Belgisk / Mayhew – Engelsk
 • De farlige klasser – filleprolitariatet
 • Utgangspunkt i demografiske metoder
 • Stor tilflytting til byene – industrialisering – forslumming.
 • Maehew: ”London labor and the London poor.De som vil arbeide , de som ikke kan arbeide og de som ikke vil arbeide”

TE Kriminalitetens årsaker

den italienske skolen 1800 tallet
Den Italienske skolen – 1800- tallet
 • Lombroso (1935-1909): Forbrytermennesket (1876)
 • Den fødte forbryter: Fysiske degenregasjonstegn korresponderte med psykiske. Påvirket av Darwin – så forbrytere som karakteristisk for et tidligere utviklingstrinn – modererte seg noe etter hvert
 • Bygger på målinger av 400 fanger + 25000(?) kriminelle.

TE Kriminalitetens årsaker

den franske skolen 1800 siste del
Den Franske skolen 1800- siste del
 • Lacassagne: Sammenheng mellom økonomi og kriminalitet (kornpriser)
 • Vektlegger miljøets betydning
 • Unormale og ”dårlige” hjem
 • Fattigdom og slum som årsak
 • Hjemmets betydning.
 • Vektlegger miljø i motsetning til den italienske som vektla arv som den viktigste årsaksforklaring.

TE Kriminalitetens årsaker

arv milj
Slektsforskning

Dugdale (the Jukes) 1895

Goddard: Kalikakfamilien 1912

Scharffenberg: Omstreiferfam.

Arv? – Sosial arv!

Tvillingforskning

Eugenikk – slektshygiene

Goring:Intelligensdefekter

Healy: emosjonelle konflikter- inspirert av Freud

Kretschmers typeteori

Sheldon

Kurt Schneider introduserte begrepet psykopati i 1923

Arv Miljø

TE Kriminalitetens årsaker

flerfaktorteorier10
Flerfaktorteorier
 • Forklaringen på kriminalitet lå i summen av de påvirkninger i kriminell retning som vedkommende var blitt utsatt for: Kriminalitetsfaktorer.
 • Kombinasjon av den italienske (arv) og den franske (miljø) skolen
 • Burts (1925) for eksempel påpekte 170 faktorer som fremmet ungdomskriminalitet i England.
 • I Norge: Idar Møglestue (1962), Nils Christie (1960), Kåre Bødal (1962)
 • Ved å utvide populasjonen til å gjelde alle straffedømte – ikke bare de som var i institusjon fant Christie det vanskelig å påvise forskjeller mellom lovovertredere og lovlydige, han endret dermed tilnærming som kom til uttrykk i ny lærebok Hvor tett et samfunn (1975)

TE Kriminalitetens årsaker

kriminalitet som sosial l ring
Kriminalitet som sosial læring
 • Kriminalitet forklares som lært atferd, et resultat av at forbryteren levde opp til omgivelsenes forventninger
 • Sosiale og kulturelle særpreg ved individets miljø kom i forgrunn.
 • Gabriel Tarde –fransk: Imitasjon
 • Sutherland: Forbrytelse som lønnes seg. White Collar crime- kriminalitet og lovlydighet er lært i samhandling med andre.
 • Brun Gulberandsen (1958). Kriminalitet står langt nærmere gutterollen enn jenterollen, og er derfor mer utbredd blant gutter

TE Kriminalitetens årsaker

det kriminelle samfunn
Det kriminelle samfunn
 • Storsamfunnets samfunnssystem kan i seg selv virke kriminalitetsfremmende – Sovjet før og nå?
 • Kriminalitet som en funksjon av strukturelle og organisatoriske forhold ved samfunnet
 • Christies 75: Hvor tett et samfunn?
 • I små og oversiktelige samfunn er kriminalitet og andre avvik langt mindre utbredt enn i de store og uoversiktelige – tette og løse samfunn.

TE Kriminalitetens årsaker

samfunnsperspektivet emil durkheim anomiteori
Samfunnsperspektivet Emil Durkheim - Anomiteori
 • Samhold eller fellesskapet legger bånd på den enkelte: Det hersker NOMOS
 • Det finnes samfunnstilstander der hver enkelt overlates til seg selv: ANOMI – tendens til lovløshet.
 • Da utgår det ingen styring fra NOMOS
 • Samfunnet er avhengig av kriminalitet for at nomos skal virke
 • Durkheim mener markedsøkonomi virker i retning av anomisk samfunn: multinasjonale selskaper??
 • Diskrepans mellom internaliserte ideal/mål og tilgjengelige og sosialt aksepterte midler/ressurser/regler

TE Kriminalitetens årsaker

slide14
SamfunnsperspektivetRobert Merton (the american dream) skille mellom kulturelle mål og institusjonaliserte (godtatte) midler

TE Kriminalitetens årsaker

kriminelle delkulturer
Kriminelle delkulturer
 • Albert Cohen (1955) Delinquent boys:
 • Kriminalitet særlig utbredt blant gutter fra arbeiderklasse i amerikanske storbyer – hvorfor?
 • Statusfrustrasjon middelklassekulturen blir uoppnåelig – gjengkulturen er en løsning – representerer en reaksjonsdannelse- distinkte trekk:
 • 1.Ikke et nyttepreg – det som stjeles har liten verdi
 • 2. Det stjålne blir ofte gitt bort eller kastes-lovovertredelsen har en skadefryd – hærverk m.m.
 • 3. Negativisme- handlingen er motivert ut fra at den er forbudt
 • 4. Foranderlighet – lite spesialisering
 • 5 Hedonisme – her og nå og ingen langsiktelige mål

TE Kriminalitetens årsaker

delkultur som fiksjon hauge 63
Delkultur som fiksjonHauge 63.
 • Rådende oppfatning i 50- 60 åra at enkelte unge hadde internalisert gjengkulturen som sine egne og levde opp til disse forventningene
 • Da skulle en tro at gjengene var stabile og godt integrerte – Hauge påviste at de hadde løs struktur og preget av skiftende medlemskap samt at kriminaliteten var høyest hos de perifere medlemmene ikke ledere med høy status
 • Medlemmene opplevde de andre som mer asosiale enn seg selv

TE Kriminalitetens årsaker

stemplingsteorier
Stemplingsteorier
 • Lemmert (1951) Social pathology:
 • Primæravvik: Atferd som utøveren (rasjonaliserer) som ”normalt
 • Sekundæravvik: Atferd som springer ut fra at utøveren har gått inn i rollen som avviker eller kriminell
 • Howard Becker ”Outsiders” – moralske entreprenører
 • Sum: kriminalitet er samfunnsskapt

TE Kriminalitetens årsaker

1970 og framover kriminalitet som konflikt
1970 og framover: Kriminalitet som konflikt
 • Ikke kriminaliteten , men kriminaliseringen som ble opptatt av
 • Radikalisering: Studentopptøyer, demonstrasjoner, ulovlige streiker
 • Harmoni avløst av konflikt
 • Først og fremst opptatt av straffesystemet, i liten grad av kriminell atferd
 • Makt og autoritetskonflikter -
 • Klassekonflikter
 • kulturkonflikter

TE Kriminalitetens årsaker

1970 og framover den rasjonelle lovbryter
1970 og framover: Den rasjonelle lovbryter
 • Fokus fra hvorfor en person er blitt lovbryter tilfor han begår konkrete lovbrudd
 • Ref. til den klassiske skolen 1700-tallet
 • Cost – benefit. (sosial fallhøyde)
 • Carrol and Weaver: Erfarne og uerfarne butikktyver
 • Konsekvenser for forebyggelse av kriminalitet?

TE Kriminalitetens årsaker

senmodernitetens globale kriminalitet
Senmodernitetens globale kriminalitet
 • Narkokriminalitet
 • Illegal våpenhandel
 • Illegal handel med radioaktivt materiale
 • Menneskesmugling
 • ”Hvit slavehandel”
 • Omsetning av menneskelige organer
 • Hvitvasking av penger
 • Datakriminalitet

TE Kriminalitetens årsaker

senmodernitetens individuelle kriminalitet
Senmodernitetens individuelle kriminalitet
 • Individets fristilling
 • Risikosamfunnet
 • Aktuarkriminologi: Kartlegge ulikheter i risiko for å begå kriminalitet
 • Hvem må man overvåke – overvåkningssamfunnet
 • Strafferetten økt opptatt av prognoser og prediksjon
 • USA: Three strikes and you’re out
 • Nasjonale og internasjonale overvåkingssystemer – Schengen
 • Hvem skal overvåkes/

TE Kriminalitetens årsaker