eeduser e learning port l pr spevok vo 2004 n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
eEduser e-Learning portál príspevok ŠVOČ 2004

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 34

eEduser e-Learning portál príspevok ŠVOČ 2004 - PowerPoint PPT Presentation


 • 76 Views
 • Uploaded on

eEduser e-Learning portál príspevok ŠVOČ 2004. Peter GRILLI ml. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika Košice, Prírodovedecká fakulta. Moyzesova 16,  040 01 Košice pgrilli@seznam.cz. Úvod.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'eEduser e-Learning portál príspevok ŠVOČ 2004' - talib


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
eeduser e learning port l pr spevok vo 2004

eEduser e-Learning portálpríspevok ŠVOČ 2004

Peter GRILLI ml.

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika Košice, Prírodovedecká fakulta.

Moyzesova 16,  040 01 Košice

pgrilli@seznam.cz

slide2
Úvod
 • Projekt eEduser je medzinárodným projektom, ktorý je zastrešovaný a čiastočne financovaný Európskou Úniou v rámci programu Leonardo da Vinci [url 3].
s astn stav v oblasti e learningov ch syst mov
Súčastný stav v oblasti e-learningových systémov

V súčasnosti existuje, a je využívaných

viacero e-learningových systémov.

 • eDoceo
 • IBM Lotus Learning Space
 • Tutor 2000
 • Moodle
 • .....a.....
slide5
Cieľom projektu je vytvoriť e-learning portál, ktorý by mal poskytovať výhody doteraz vytvorených e-learningových systémov. Mal by umožniť užívateľom diaľkovo študovať pod vedením lektorov vo virtuálnych triedach, v ktorých sa budú vyučovať preddefinované kurzy, skladajúce sa z jednotlivých informačných zdrojov. Mal by umožňovať hodnotiť dosiahnuté znalosti študentov. Mal by umožňovať zdieľanie a sprístupňovanie rôznych informačných zdrojov bez ohľadu na ich typ a umiestnenie. Portál by ma ďalej zastrešovať, ako prostriedky výuky, rôzne komunikačné platformy (chat, videokonferencie, fórum, voicechat....).Cieľ
po iadavky pou vate a
Požiadavky používateľa

Portál by mal podľa roly umožniť užívateľom nasledovné

 • Administrátor :

ako už z názvu role (pozn. rola != pole!!!!) vyplýva, administrátor bude mať možnosť administrovať celý portál. Prostredie pre túto rolu sa bude skladať z týchto zón: user management (správa užívateľov), resource management (správa výukových zdrojov), course management (správa kurzov), class management (správa virtuálnych tried).

po iadavky pou vate a1
Požiadavky používateľa
 • Course Developer :

Course Developer bude mať možnosť vytvárať a editovať kurzy, na základe ktorých sa následne budú vytvárať virtuálne triedy (trieda = lektor(y)+kurz + študenti).

po iadavky pou vate a2
Požiadavky používateľa

Lector:

 • Lector bude mať možnosť administrovať triedy, do ktorých bude pridelený, ako aj riadiť výuku v nich.
po iadavky pou vate a3
Požiadavky používateľa

Študent:

 • a študent bude mať samozrejme možnosť študovať :).
po iadavky pou vate a4
Požiadavky používateľa

Globálne požiadavky na portál sú nasledovné:

 • Funkčnosť
 • Prehľadnosť
 • Spoľahlivosť
 • Rýchlosť
 • Portál by mal byť ďalej multiplatformový, čo sa týka strany klienta, ako aj servera (OS + databáza), multijazyčný a kompletne modulárny.
po iadavky pou vate a5
Požiadavky používateľa

Požiadavky na server:

 • OS : Linux alebo Windows (ale vzhľadom na to, že všetky použité technológie sú Freeware, bude to na 99% Linux).
 • Software : server Apache 2+, PHP 4+, databáza mySQL 3+ (poprípade postgreSQL).Hardware : pre testovaciu prevádzku akýkoľvek server, ktorý bude zvládať spomínaný OS a software, na ostrú prevádzku samozrejme už niečo poriadne (SUN:).
po iadavky pou vate a6
Požiadavky používateľa

Požiadavky na klienta:

 • OS : Linux alebo Windows
 • Software : Internetový prehliadač, portál bude optimalizovaný pre IExplorer a pre Mozillu.
 • Hardware : akýkoľvek, ktorý bude zvládať spomínaný OS a software.
slide13
Vývoj portálu som sa rozhodol rozdeliť do niekoľkých častí, a to nasledovne:
 • návrh databázovej štruktúry v závislosti od ďalších bodov (špecifikácia práv jednotlivých užívateľov systému, špecifikácia tried dokumentov používaných v systéme, pri výuke, ...)
 • hrubý návrh štruktúry systému
 • hrubý návrh admin. zóny
 • vytvorenie prihlasovacieho systému
 • user management v admin. zóne
 • resource management v admin. zóne
 • course management v admin. zóne
 • classmanagement & tutoring v admin. zóne
 • implementácia prostredia pre Course Developer-a
 • implementácia prostredia pre Lector-a
 • implementácia prostredia pre študenta
 • vývoj chatu, mailing listu, systému zdieľania dokumentov
 • implementácia možností neregistrovaného užívateľa
 • video-chat, video konferencie
 • vytvorenie počítadiel, štatistík, atď.
 • zabezpečenie systému ako celku
 • finálne úpravy a testovanie
implement cia
Implementácia

Vlastná implementácia vychádza z projektu, tj. jadro projektu je implementované pomocou sktiptovacieho jazyka PHP, podľa špecifikácie PHP 4. Systém momentálne beží nad databázou postgreSQL 7.4, operačným systémom Linux Debian (jadro: 2.4.25 #27), web-serverom Apache 2.0.49 a PHP 5.0.0RC1, ale je možné ho portovať na akúkoľvek databázu a operačný systém. Bolo upustené od použitia JavaScript-u, z dôvodu snahy preniesť všetky funkcie na stranu servera, aby bol systém plne nezávislý od platformy klienta. Portál je zatiaľ optimalizovaný pre prehliadače Internet Explorer 5.x+ a Mozilla 1.4+.

Url adresa portálu je: http://skmi.science.upjs.sk/~towdie82/sw_projekt/index.php?page_link=text_data/implementacia.php

slide15
Doteraz bolo všetko úsilie zamerané na implementáciu modulov jadra systému tj. admin. zónu. Ostatné moduly a podmoduly už nie je problém implementovať, nakoľko na 90% budú využívať moduly a funkcie modulov administrátorskej časti, laicky povedané, ak administrátor systému má právo využívať všetky funkcie systému, stačí zamedziť prístup k niektorým z nich a máme základ prostredia pre lektora, študenta atď. . Z tohto dôvodu, ako aj preto, že systém je už v tejto fáze veľmi rozsiahly (cca. 50 000 riadkov kódu) a nie je možné všetky podrobnosti implementácie kvôli obmedzeniu rozsahu práce ŠVOČ podrobne popísať, som sa rozhodol podrobnejšie priblížiť práve túto časť a na tejto časti sa pokúsiť vysvetliť princípy fungovania portálu, ako aj jeho možnosti, so zameraním sa na vysvetlenie vzťahu informačný zdroj – kurz – virtuálna trieda (a jej možnosti).

Taktiež sa nebudem zaoberať v podstate všeobecnými funkciami, ktoré obsahuje každý portál (systém), ako sú: systém prihlasovania, registrácie, správy užívateľov a ich kont atď.

informa n zdroje
Informačné zdroje

V systéme eEduser sa za informačný zdroj (ďalej len zdroj) považuje

akýkoľvek zdroj informácií, tj. za zdroj sú formálne považované

dokumenty, prezentácie, html stránky, ale aj napríklad

videokonferencie, chat, fórum.... Z pohľadu typovosti zdrojov sú

definovaná dva rady typov

zdrojov:

 • typ podľa lokácie zdroja
  • interný
  • externý
 • typ podľa druhu zdroja
  • *.doc
  • *.pdf
  • video súbor
  • audio súbor
  • chat
  • a iné
informa n zdroje1
Informačné zdroje
 • Pri vývoji portálu sa počíta so zapojením partnerských organizácií pri sprostredkovávaní a zdieľaní zdrojov.
informa n zdroje2
Informačné zdroje

Pre ďalšiu prácu so zdrojom je potrebné

zdroj najprv zaradiť do systému. Nateraz

sa budem zaoberať iba internými zdrojmi,

nakoľko táto funkcia je už implementovaná.

Zaradenie interného zdroja prebieha

v dvoch fázach:

 • upload zdroja na server.
 • zaradenie zdroje do databázy.
kategoriz cia zdrojov
Kategorizácia zdrojov

V systéme je použitá jednotná kategorizácia

zdrojov. Kategórie sú usporiadané v stromovej

štruktúre, čo má viacero výhod.

 • štruktúra je prehľadná
 • štruktúra je ľahko editovateľná
 • nedochádza k duplicitnému ukladaniu a duplicitnej evidencii zdrojov
 • Systém taktiež poskytuje nástroj na editáciu kategorizačného stromu
kurzy
Kurzy

Kurz je v systéme chápaný ako súbor

jednotlivých zdrojov. Systém obsahuje

modul na správu kurzov, ktorý obsahuje

podmoduly na vytváranie kurzov,

prezeranie a editáciu kurzov.

kurzy1
Kurzy

Prípadní študenti môžu deklarovať záujem

o konkrétny kurz tým, že sa zaradia ako

čakatelia na tento kurz

virtu lne triedy
Virtuálne triedy

Ako bolo spomenuté, kurzy sú základnou

výukovou jednotkou v systéme, ale sami

o sebe sú pre výuku nepoužiteľné.

Virtuálna trieda (ďalej len VT) je už

konkrétna inštancia kurzu a vzniká

prepojením kurzu s lektorom a študentmi.

virtu lne triedy3
Virtuálne triedy

Čo sa týka zdrojov VT, tieto sa delia na dva druhy:

 • zdroje kompletne prebraté z kurzu. Tieto zdroje zaradené „Course developerom“ sú povinné a nedajú sa nijak editovať.
 • zdroje priebežne zaradené do VT lektorom. Sem spadajú zdroje, ktoré sa „objavili“ po začatí výuky vo VT a lektor ich považuje za prínosné pre študentov. Do tejto kategórie patria tiež voliteľné testy, nakoľko Course developer má možnosť pri vytváraní kurzu nastaviť váhy povinných testov tak, aby dal možnosť lektorovi dodefinovať niektoré podľa jeho uváženia
virtu lne triedy4
Virtuálne triedy

Pri vytvorení VT vzniká automaticky virtuálny priestor, v rámci ktorého sa aktivujú

ďalšie prostredia, ktoré môže využívať administrátor, lektor triedy (niektoré), ako aj

študent (niektoré). Sú to:

 • Prostredie na pridávanie a odoberanie študentov do a z triedy (iba lektor a administrátor)
 • Prostredie na zmenu lektora (iba administrátor)
 • Prostredie na prezeranie detailov kurzu, ktorý je v triede vyučovaný (všetci).
 • Prostredie na správu časovania zdrojov (iba lektor a administrátor).
 • Prostredie na zmenu údajov o triede (iba administrátor).
 • Gradebook- elektronický klasifikačný hárok
 • Prostredie na správu FAQ (administrátor, course developer a obmedzene lektor a študent).
 • Fórum (lektor a administrátor, obmedzene študent).
 • Chat (všetci).
 • Prostredie na správu priečinkov (podľa pridelených práv).
virtu lne triedy5
Virtuálne triedy

Nakoľko portál je vyvíjaný v rámci väčšieho

projektu, ktorého vývoj je asi v polovici, ako

bolo spomínané v úvode, doteraz sú

implementované iba niektoré časti,

konkrétne 1,2,3,5,6,7,8 a čiastočne 10.

Niektoré z týchto častí podrobnejšie

Popíšem.

virtu lne triedy f rum
Virtuálne triedy - Fórum

Fórum triedy vzniká automaticky pri založení každej novej triedy. Jedná sa o klasickú implementáciu fóra s moderátorom, kde v tomto prípade je ním lektor triedy. To znamená, že lektor môže zvoliť novú tému – „thread“, o ktorej môžu študenti triedy diskutovať. Lektor má ďalej právo editovať všetky príspevky, poprípade ich mazať (napríklad nevhodné príspevky, poprípade príspevky nevzťahujúce sa k téme threadu). Ďalej má právo postúpiť zaujímavé príspevky developerovi kurzu. Každé fórum má stromovú štruktúru, teda je možné reagovať na príspevok ako aj na reakciu na príspevok. Ďalšie špecifické fórum vzniká pri vytvorení kurzu, kde je „course developer“ moderátorom a jediným prispievateľom zároveň. V tomto fóre sú zobrazované vytriedené príspevky, ktoré developerovi postúpili jednotliví lektori. Toto fórum je prístupné z každej triedy, kde sa vyučuje daný kurz (je to vlastne akési FAQ).

virtu lne triedy chat
Virtuálne triedy - Chat

Chat zatiaľ nebudem podrobnejšie popisovať, nakoľko ešte nie je implementovaný, ale asi je jasné o čo ide. Chat predstavuje synchrónnu, textovú a bezpamäťovú formu komunikácie.

virtu lne triedy blackboard
Virtuálne triedy - Blackboard

Blackboard predstavuje elektronickú nástenku triedy, kde bude mať lektor možnosť uverejňovať a editovať dôležité oznamy týkajúce sa triedy. Študenti budú mať možnosť prezerať si tieto oznamy.

virtu lne triedy videokonferencie
Virtuálne triedy - Videokonferencie

Pre potrebu videokonferencií bude implementovaný interface na prístup k videoserveru vyvíjaného na Technickej univerzite v Košiciach. Bližšie informácie sa dajú nájsť na : http://videoserver.cnl.tuke.sk/index.php?page=info

virtu lne triedy hodnotenie vedomost
Virtuálne triedy - Hodnotenie vedomostí

Systém umožňuje lektorovi priebežne hodnotiť a evidovať získané vedomosti jednotlivých študentov, k čomu mu slúži elektronický klasifikačný hárok – gradebook. Má možnosť zapisovať hodnotenia jednotlivých povinných ako aj ním navolených testov. Ďalej má možnosť sledovať úspešnosť jednotlivých študentov a testov.

z ver
Záver

Verím, že projekt eEduser má potenciál stať sa minimálne rovnocenným konkurentom už existujúcich e-Learningovým systémov, a že po svojom dokončení neupadne do zabudnutia.