l exposici oral n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
L’exposició oral PowerPoint Presentation
Download Presentation
L’exposició oral

play fullscreen
1 / 9

L’exposició oral

88 Views Download Presentation
Download Presentation

L’exposició oral

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. L’exposició oral Resum i petita ampliació a partir del que s’ha fet a Comunicació

  2. Bona retòrica: • Està plena de sentit • El llenguatge és clar i senzill • És original • És moderna (?) • És sincera

  3. Pautes a seguir: • Control dels nervis • No ens hem de mirar el melic • Una bona preparació • Parlar a poc a poc • Mirar l’audiència

  4. Cal tenir en compte el context comunicatiu: • Per què?  objectiu • A qui?  públic, interlocutor • Què?  acompanyat pel guió • Com?  oralment, amb suport gràfic, etc. • Vostè porta powerpoint o té alguna cosa a dir?

  5. Coneixement • Memòria: l’estructura del discurs, idees clau (no frases exactes) • Improvisació

  6. El guió Si se’m permet parlar deu minuts, em cal una setmana per preparar-me. Si puc parlar una hora, necessito dos dies. Però si el meu temps és il·limitat, puc començar ara mateix. Winston Churchill

  7. El guió és un conjunt d’idees (no de frases). Pot ser telegràfic • Ordre! • Determinant: finalitat, argument a vendre • Idees principals • Idees secundàries • Introducció, desenvolupament, conclusions • Preveure possibles preguntes del públic

  8. El llenguatge corporal • Actitud: començar amb un somriure • Gesticulació: natural, no exagerada • Mirada • Posició del cos: d’equilibri

  9. La veu • Intensitat o volum • Velocitat • Articulació, vocalització • Actitud: formal, humorística… • Entonació: imprescindible entendrè què diem! • Subratllar les paraules o idees clau • Pauses, respiració