slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Účetní systémy 2 4. přednáška IAS / IFRS PowerPoint Presentation
Download Presentation
Účetní systémy 2 4. přednáška IAS / IFRS

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 20

Účetní systémy 2 4. přednáška IAS / IFRS - PowerPoint PPT Presentation


 • 86 Views
 • Uploaded on

. Účetní systémy 2 4. přednáška IAS / IFRS ( ú v o d ). Historie IAS / IFRS. r. 1973 – vznik Výboru pro mezinárodní

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Účetní systémy 2 4. přednáška IAS / IFRS' - talasi


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1
.

Účetní systémy 2

4. přednáška

IAS / IFRS

( ú v o d )

historie ias ifrs
Historie IAS / IFRS

r. 1973 – vznik Výboru pro mezinárodní

standardy ( IASC ) - na základě dohody profesních organizací několika zemí: Austrálie, Kanady, Francie, Německa, Japonska, Mexika, Nizozemí, Velké Británie, Irska, Spojených států amerických

r. 1983 – další členové : profesní organizace, které jsou členy IFAC.

r. 2000 – 143 členů (prof.org.) ze 104 zemí

historie ias ifrs1
Historie IAS / IFRS

r. 2001 – založena Nadace IASC – nezávislá společnost zodpovědná za přípravu a vydávání standardů

r. 2003 – jednotlivé standardy jsou vydávány jako IFRS (standardy účetního výkaznictví), tento pojem zahrnuje i dříve vydané IAS (proto IAS/IFRS)

tvorba nov ho ias
Tvorba nového IAS

- Návrhy předkládají různé subjekty,

 • Rada (IASB) ustaví Řídící výbor, který připraví návrh a předběžné znění IAS,
 • Návrh je předložen k připomínkovému řízení (zveřejněn na Internetu 1-3 měs., kdokoli může podat připomínku)
 • Řídící výbor přezkoumá připomínky a připraví konečné znění
 • Rada posoudí znění standardu a schválí, pak je vydán.
struktura standard
Struktura standardů
 • Je ustálená a dodržuje stanovené schéma:

a) definice pojmů, s nimiž standard

pracuje

b) způsoby oceňování

c) kritéria pro rozpoznání (vykázání

položky v účetní závěrce

d) požadavky na zveřejnění

koncep n r mec
Koncepční rámec

= východisko pro přípravu a

pochopení jednotlivých

standardů

koncep n r mec1
Koncepční rámec

vymezuje :

 • cíl účetní závěrky
 • uživatele účetní závěrky
 • předpoklady zpracování účetní závěrky
 • kvalitativní charakteristiky účetní závěrky
 • základní prvky účetní závěrky
 • pojetí kapitálu a uchování kapitálu
c l etn z v rky
Cíl účetní závěrky
 • poskytovat informace o finanční pozici, výkonnosti a změnách ve finanční pozici firem, které jsou pro uživatele užitečné při přijímání ekonomických rozhodnutí
u ivatel etn z v rky
Uživatelé účetní závěrky
 • investoři a jejich poradci
 • zaměstnanci a jejich představitelé
 • poskytovatelé výpůjčního kapitálu
 • dodavatelé a jiní obchodní věřitelé
 • zákazníci
 • vlády a jejich orgány
 • veřejnost
p edpoklady zpracov n etn z v rky
Předpoklady zpracování účetní závěrky
 • akruální princip
 • nepřetržité trvání podniku
kvalitativn charakteristiky
Kvalitativní charakteristiky
 • srozumitelnost
 • relevance
 • spolehlivost
 • srovnatelnost
z kladn prvky etn z v rky
Základní prvky účetní závěrky
 • aktivum
 • závazek
 • vlastní kapitál
 • výnosy
 • náklady
definice
Definice

Aktivum = zdroj řízený podnikem, jehož existence je výsledkem minulých skutečností a který je nositelem budoucího ekonomického prospěchu

Závazek = současná povinnost podniku, která vznikla na základě minulých skutečností a od jehož vypořádání se očekává, že způsobí odtok zdrojů jako ekonomické prospěchu

definice1
Definice

Vlastní kapitál = zbývající podíl aktiv podniku po odečtení všech jeho závazků

Výnosy – zvyšují ekonomický prospěch formou zvýšení hodnoty aktiv nebo snížením závazků, což má za následek zvýšení vlastního kapitálu jiným způsobem než vkladem vlastníků.

Náklady - snižují ekonomický prospěch formou čerpání zdrojů nebo vznikem závazků, což má za následek snížení vlastního kapitálu jiným způsobem než rozdělení vlastníkům

rozpozn n
Rozpoznání
 • aby mohl být prvek v účetní závěrce vykázán, musí splňovat dvě kriteria :

a) vyhovuje uvedené definici prvku

a zároveň

b) má cenu nebo hodnotu, kterou lze spolehlivě určit

zachov n kapit lu
finančního kapitálu

zisk = zvýšení nominálního kapitálu za období

zvýšení cen aktiv = zisk (přínosy z držby)

produkčního kapitálu

zisk = zvýšení produkční kapacity

zvýšení cen aktiv = navýšení vlastního kapitálu

Zachování kapitálu
oce ovac z kladny
Oceňovací základny
 • historická cena
 • běžná reprodukční cena
 • realizovatelná hodnota
 • současná hodnota

aktiv i závazků

ias 1 sestavov n a zve ej ov n etn z v rky
IAS 1 – sestavování a zveřejňování účetní závěrky
 • Smysl účetní závěrky a její součásti
 • Věrné zobrazení
 • Trvání činnosti podniku
 • Nezávislost účetních období
 • Kontinuita a konzistence vykazování
 • Významnost a agregování
 • Kompenzace
 • Srovnatelnost
ias 8 etn pravidla zm ny v etn ch odhadech a chyby
IAS 8 – Účetní pravidla, změny v účetních odhadech a chyby

Změny v účetních odhadech x chyby :

 • Změna se uzná prospektivně a promítne se do zisku v období kdy ke změně došlo nebo i dalších období, pokud se jich týká
 • Chyby musí být opraveny retrospektivně (oprava údajů v těch obdobích, kdy k chybě došlo) + oprava počátečních zůstatků v nejrannějším období po zjištění chyby
p klady
Příklady:

Jde o změnu pravidel, odhadu nebo chybu ?

 • Zjištění defraudace v pokladně – probíhala tři roky
 • Eliminace mimořádných položek v důsledku změn IAS 1
 • Změna normy přirozeného úbytku zboží
 • Změna závazku z leasingu v důsledku změny výše úrokových sazeb