ucze z orzeczeniem o potrzebie kszta cenia specjalnego n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Uczeń z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego.

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 32

Uczeń z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego. - PowerPoint PPT Presentation


 • 97 Views
 • Uploaded on

Uczeń z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego. Aneta Żurek. zurek@womczest.edu.pl. Kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2013/2014. Kształcenie uczniów niepełnosprawnych w szkołach ogólnodostępnych.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Uczeń z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego.' - tal


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
kierunki realizacji polityki o wiatowej pa stwa w roku szkolnym 2013 2014
Kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2013/2014
 • Kształcenie uczniów niepełnosprawnych w szkołach ogólnodostępnych
slide3
W systemie edukacji kształcenie uczniów niepełnosprawnych wyznaczane jest poprzez następujące akty prawne:
 • Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.);
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 września 2008 r. w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych (Dz. U. z 2008r. Nr 173, poz. 1072);
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 września 2008r. w sprawie sposobu i trybu organizowania indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży

(Dz. U. z 2008r. Nr 175, poz. 1086);

 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 11 października 2013r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci (Dz. U. nr 0 z 2013r. , poz. 1257);
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. z 2013r, poz. 532);
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 lutego 2013r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych (Dz. U. z 2013r., poz. 199);
slide4
W systemie edukacji kształcenie uczniów niepełnosprawnych wyznaczane jest poprzez następujące akty prawne:
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w specjalnych przedszkolach, szkołach i oddziałach oraz w ośrodkach (Dz. U. z 2010r. Nr 228, poz. 1489, z późn. zm.);
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach i oddziałach ogólnodostępnych lub integracyjnych (Dz. U. Nr 228, poz. 1490, z późn. zm.);
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 kwietnia 2013r. w sprawie warunków i sposobu organizowania zajęć rewalidacyjno – wychowawczych dla dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim (Dz.U. 2013 nr 0 poz. 529 )
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych

(Dz. U. z 2007r. Nr 83, poz. 562, z późn. zm.).

ucze z orzeczeniem o potrzebie kszta cenia specjalnego1
Uczeń z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego:
 • Uczeń niepełnosprawny
 • Uczeń zagrożony niedostosowaniem
 • Uczeń niedostosowany społecznie
podw jny system orzekania o niepe nosprawno ci dzieci w polsce
Podwójny system orzekania o niepełnosprawności dzieci w Polsce:
 • miejskie/powiatowe zespoły ds. Orzekania o Niepełnosprawności
 • (Orzeczenie o niepełnosprawności daje prawo do korzystania z terapii, rehabilitacji i turnusów rehabilitacyjnych dofinansowanych przez Państwowy Fundusz Osób Niepełnosprawnych. Rodzina może się również ubiegać o dofinansowanie do zakupu pomocy i sprzętów rehabilitacyjnych. O szczegółowe zasady udzielania takiej pomocy należy pytać w lokalnym oddziale Funduszu).
 • poradnie psychologiczno-pedagogiczne
ustawa o systemie o wiaty
Ustawa o systemie oświaty

System oświaty zapewnia w szczególności:

 • możliwość pobierania nauki we wszystkich typach szkół przez uczniów niepełnosprawnych, zgodnie z ich indywidualnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi oraz predyspozycjami
 • opiekę nad uczniami niepełnosprawnymi przez umożliwianie realizowania zindywidualizowanego procesu kształcenia, form i programów nauczania oraz zajęć rewalidacyjnych
 • Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.)
kszta cenie specjalne
Kształcenie specjalne

Kształcenie specjalne dzieci/uczniów niepełnosprawnych może być organizowane we wszystkich typach szkół:

 • w szkołach podstawowych
 • w gimnazjach
 • ponadgimnazjalnych

w szkołach ponadgimnazjalnych oraz we wszystkich rodzajach przedszkoli i szkół:

 • ogólnodostępnych
 • ogólnodostępnych z oddziałami integracyjnymi
 • ogólnodostępnych z oddziałami specjalnymi
 • integracyjnych
 • specjalnych
ucze niepe nosprawny w szkole
Uczeń niepełnosprawny w szkole

Uczniowi niepełnosprawnemu każda szkoła (ogólnodostępna, integracyjna i specjalna) zapewnia:

• obowiązkowe i dodatkowe zajęcia edukacyjne

• zajęcia rewalidacyjne

• pomoc psychologiczno-pedagogiczną

w tym w szczególności:

 • realizację zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego
 • odpowiednie warunki do nauki, sprzęt specjalistyczny i środki dydaktyczne, likwidację barier architektonicznych
 • realizację programu nauczania oraz programu wychowawczego i profilaktyki z wykorzystaniem odpowiednich form i metod pracy (dostosowanie wymagań do jego indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych )
 • integrację ze środowiskiem rówieśniczym
 • przygotowanie uczniów do samodzielności w życiu dorosłym
 • pomoc rodzicom uczniów niepełnosprawnych w zakresie doskonalenia umiejętności niezbędnych we wspieraniu rozwoju ich dzieci

Dyrektor zapewnia ponadto pomoc psychologiczno-pedagogiczną rodzicom i nauczycielom (porady konsultacje, warsztaty, szkolenia)

Rozporządzenie w sprawie zasad udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach z dnia 30 kwietnia 2013 §7. 4)

kszta cenie specjalne1
Kształcenie specjalne :
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach i oddziałach ogólnodostępnych lub integracyjnych (Dz.U. Nr 228, poz. 1490)
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach i oddziałach ogólnodostępnych lub integracyjnych (Dz. U. z 2012, poz. 982)
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 sierpnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach i oddziałach ogólnodostępnych lub integracyjnych (Dz. U. z 2013, poz. 957)
kszta cenie specjalne2
Kształcenie specjalne:
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w specjalnych przedszkolach, szkołach i oddziałach oraz w ośrodkach (Dz. U. Nr 228, poz. 1498)
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w specjalnych przedszkolach, szkołach i ośrodkach (Dz. U. z 2012 r., poz. 981)
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 sierpnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w specjalnych przedszkolach, szkołach i oddziałach oraz w ośrodkach (Dz. U. z 2013, poz.958)
slide22

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 199).

Dyrektor przedszkola, szkoły lub placówki, rodzic dziecka z niepełnosprawnością lub pełnoletni uczeń z niepełnosprawnością może złożyć do poradni psychologiczno – pedagogicznej pisemny wniosek – prośbę o określenie niezbędnych dla niego do nauki warunków, sprzętu specjalistycznego i środków dydaktycznych, w tym wykorzystujących technologie informacyjno-komunikacyjne.

Poradnie psychologiczno – pedagogiczne zostały zobowiązane do współpracy z przedszkolami, szkołami i placówkami w tym zakresie.

praca zespo owa
Praca zespołowa:

Dla powodzenia zaprojektowanych działań podstawowe znaczenie ma zasada:

wszyscy członkowie zespołu wdrażają ustalenia zawarte w indywidualnym programie edukacyjno- terapeutycznym.

Warto więc, by nauczyciele i specjaliści określili, jakie działania podejmą, by pomóc uczniowi - każdy w zakresieswojego przedmiotu i swoich zajęć.

5 ust 9 10 11
§5 ust. 9, 10, 11

9. Zespół, nie rzadziej niż raz w roku szkolnym, dokonuje okresowej wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia, uwzględniając ocenę efektywności pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielanej uczniowi, zgodnie z przepisami wymienionymi w § 4 ust. 1 pkt 3, oraz, w miarę potrzeb, dokonuje modyfikacji programu. Oceny poziomu funkcjonowania ucznia i modyfikacji programu dokonuje się, w zależności od potrzeb, we współpracy z poradnią psychologiczno-pedagogiczną, w tym poradnią specjalistyczną.

10. Rodzice ucznia albo pełnoletni uczeń mogąuczestniczyć w opracowaniu i modyfikacji programu oraz dokonywaniu oceny, o której mowa w ust. 9.

11. Rodzice ucznia albo pełnoletni uczeń otrzymują, na ich wniosek, kopię programu.

slide28

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach i oddziałach ogólnodostępnych lub integracyjnych (Dz. U. Nr 228, poz. 1490 oraz z 2012 r. poz. 982

§ 2.1. Indywidualne programy edukacyjno-terapeutyczne opracowane przed dniem wejścia w życie niniejszych rozporządzeń są realizowane do końca okresu, na jaki zostały opracowane.

§ 2.2. Zespoły, o których mowa w § 5 ust. 3 rozporządzeń regulujących kształcenie specjalne dokonają wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia i dostosują indywidualne programy edukacyjno-terapeutyczne do aktualnie obowiązujących wymogów w terminie do dnia 30 września 2013 r.

§ 3. Jeżeli orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego złożono w przedszkolu lub szkole, o których mowa w § 1 rozporządzenia wymienionego w § 1 niniejszego rozporządzenia, przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny opracowuje się dla ucznia w terminie do dnia 30 września 2013 r.

materia y do pobrania
Materiały do pobrania:
 • MEN
 • Nadzór Pedagogiczny
 • Kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2013/2014
 • Kształcenie uczniów niepełnosprawnych w szkołach ogólnodostępnych
zaproszenie sie wsp pracy i samokszta cenia
ZaproszenieSieć współpracy i samokształcenia
 • Kształcenie uczniów niepełnosprawnych w szkołach integracyjnych i ogólnodostępnych
kurs doskonal cy
Kurs doskonalący

„Dziecko, uczeń z autyzmem, zespołem Aspergera w przedszkolu, szkole, placówce

– możliwości wsparcia”

slide32

Dziękuję za uwagę

Aneta Żurek

zurek@womczest.edu.pl