Planul regional de ac iune pentru ocuparea for ei de munc 2006 2008 regiunea centru
Download
1 / 18

PLANUL REGIONAL DE AC Ţ IUNE PENTRU OCUPAREA FORŢEI DE MUNCĂ 2006 – 2008 REGIUNEA CENTRU - PowerPoint PPT Presentation


 • 109 Views
 • Uploaded on

PLANUL REGIONAL DE AC Ţ IUNE PENTRU OCUPAREA FORŢEI DE MUNCĂ 2006 – 2008 REGIUNEA CENTRU. PRAO Regiunea Centru. Obiectivul general al Politicilor Uniunii Europene este “ Locuri de muncă mai multe şi mai bune şi o mai mare coeziune socială”. PRAO Regiunea Centru. Direcţii cheie

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' PLANUL REGIONAL DE AC Ţ IUNE PENTRU OCUPAREA FORŢEI DE MUNCĂ 2006 – 2008 REGIUNEA CENTRU' - tal


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Planul regional de ac iune pentru ocuparea for ei de munc 2006 2008 regiunea centru

PLANUL REGIONAL DE ACŢIUNE PENTRU OCUPAREA FORŢEI DE MUNCĂ2006 – 2008REGIUNEA CENTRU


Prao regiunea centru
PRAO Regiunea Centru

Obiectivul general al Politicilor Uniunii Europene este

“ Locuri de muncă mai multe şi mai bune şi o mai mare coeziune socială”.


Prao regiunea centru1
PRAO Regiunea Centru

 • Direcţii cheie

 • creşterea adaptabilităţii forţei de muncă,

 • dezvoltarea antreprenoriatului, ca premisă pentru creşterea gradului de ocupare,

 • formarea profesională continuă

 • învăţarea pe parcursul întregii vieţi,

 • asigurarea accesului egal la educaţie şi pe piaţa muncii,

 • creşterea gradului de incluziune socială.


Prao regiunea centru2
PRAO Regiunea Centru

Obiectivul generalal strategiei de dezvoltare a resurselor umane îl constituie dezvoltarea capitalului uman şi creşterea competitivităţii acestuia pe piaţa muncii, prin asigurarea oportunităţilor egale de învăţare pe tot parcursul vieţii şi dezvoltarea unei pieţe a muncii moderne, flexibile şi inclusive care să conducă până în anul 2015 la integrarea durabilă pe piaţa muncii a 900.000 persoane


Prao regiunea centru3
PRAO Regiunea Centru

Acţiunile sunt grupate în patru sub-priorităţi :

 • dezvoltarea capitalului uman ;

 • promovarea ocupării depline ;

 • promovarea incluziunii sociale ;

 • dezvoltarea capacităţii administrative şi a bunei guvernări.


Prao regiunea centru4
PRAO Regiunea Centru

 • În perioada 2007-2013 obiectivele generale ale intervenţiei Fondului Social European în România stabilite prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane sunt:

 • investiţia în capitalul uman;

 • modernizarea sistemelor de educaţie şi formare profesională;

 • creşterea accesului la ocupare;

 • întărirea incluziunii sociale pentru grupurile vulnerabile


Prao regiunea centru5
PRAO-Regiunea Centru

Etapele elaborarii PRAO

1.Cercetari si evaluari generale a situatei actuale a Domeniului Muncii

2 .Stabilire structura PRAO

3. Colectare si analiza date din regiune

4.Elaborare PRAO- forma primara

5.Consultare CR , stabilire concluzii si prioritati

6.Finalizare PRAO


Prao regiunea centru6
PRAO –Regiunea Centru

Organisme implicate in elaborarea PRAO

(grup de lucru)

 • UIP Centru

 • ADR Centru

 • CNDIPT Regiunea Centru

 • Inspectorate Scolare

 • Unitati Reg. POS-DRU

 • AJOFM-uri din judetele din Regiunea Centru

 • Experti B&S


Prao regiunea centru7
PRAO Regiunea Centru

Stadiul aprobarii PRAO

 • Aprobat formal de catre Consortiu Regional

 • Supunere spre aprobare –intrunire CR 19.07.2007


Prao regiunea centru8
PRAO-Regiunea Centru

PRIORITATI

-Prioritatea 1. Promovarea unei abordari proactive privind reducerea şi prevenirea şomajului pentru categoriile cu dificultăţi de integrare socio-profesională: rromi, şomeri de lungă durată, persoane cu dizabilităţi, mineri, persoane peste 45 de ani, femei după concediul maternal, persoane instituţionalizate (din detenţie, din centre de plasament, şcoli speciale), tineri;


Prao regiunea centru9
PRAO-Regiunea Centru

 • Măsura 1.1-Dezvoltarea de programe adaptate nevoilor şomerilor, în special pentru şomerii de lungă durată, tineri şi grupuri vulnerabile;

 • dezvoltarea programelor de informare şi consiliere,

 • programe de formare/reconversie profesională pentru şomeri in special somerii proveniţi din întreprinderi restructurate, a căror calificare nu mai corespunde cerintelor pieţei muncii

 • dezvoltarea de programe tip “job-rotation”

 • programe de formare/reconversie profesională pentru oferirea unei noi calificări tinerilor care nu s-au încadrat în muncă în termen de 6 luni de la absolvire

 • progame de şansa a 2-a, însoţite de măsuri de acompaniament social în cazul tinerilor din categorii dezavantajate, care nu au absolvit învăţămîntul obligatoriu şi nu a o calificare

 • implicarea şcolilor în parteneriat cu agenţii economci în programe de ucenicie

 • stimularea parteneriatelor pentru facilitarea tranziţiei de la şcoală la locul de muncă

 • Măsura 1.2- Dezvoltarea programelor de stimulare a angajatorilor pentru integrarea şi menţinerea în muncă a grupurilor vulnerabile

 • -stimularea si facilitarea accesului angajatorilor la accesarea de programe şi fonduri pentru dezvoltarea resurselor umane, având ca grupuri ţintă persoane aparţinând grupurilor dezavantajate


Prao regiunea centru10
PRAO-Regiunea Centru

 • Prioritatea 2. Modernizarea serviciilor de ocupare

 • Măsura 2.1 Întărirea capacităţii serviciilor de ocupare pentru furnizarea de servicii de ocupare de calitate

 • Cresterea capacitatii de analiza si prognoza privind piata muncii

 • Promovarea măsurilor active cu impact real pe piaţa muncii

 • Promovarea parteneriatului la nivel local, national si international cu alte servicii si institutii de ocupare din tara si statele membre UE pentru identificarea si aplicarea celor mai bune practici în domeniul ocupării

 • Măsura 2.2 Instruirea personalului serviciilor de ocupare

 • dezvoltarea de proiecte în parteneriat cu instituţii din statele membre pentru formarea personalului şi schimb de expertiză

 • promovarea si stimularea învăţarii continuue de-a lungul vieţii prin programe adecvate nevoilor acestora

 • dezvoltarea de programe pentru cresterea competitivitatii profesionale a personalului care furnizeaza servicii pentru persoane dezavantajate cu nevoi speciale


Prao regiunea centru11
PRAO-Regiunea Centru

 • Prioritatea 3. Promovarea calităţii şi productivităţii la locul de muncă

 • Măsura 3.1 Creşterea gradului de participare a adulţilor în programele de educaţie şi formare profesională si formare continuua(perfectionare)

 • - initierea/calificarea/recalificarea/perfectionare personalului din firme

 • Măsura 3.2 Stimularea firmelor pentru introducerea sistemelor de calitate, protectia mediului si standardelor sociale

 • programe de instruire în domeniul calităţii, protectiei mediului si standardelor sociale

 • consultanţă pentru întocmirea documentaţiilor de acreditare in domeniile mentionate

 • crearea de parteneriate cu firme nationale si internationale pentru transfer de know-how şi expertiză în domeniul calităţii, protectiei mediului si standardelor sociale

 • Măsura 3.3 Dezvoltarea competentelor manageriale pentru toate nivelele manageriale in spiritul stimularii si promovarii calitatii la locul de munca

 • instruiri pentru managerii de la toate nivelele din întreprinderi

 • stimularea parteneriatului prin crearea de structuri asociative ale managerilor care să ducă la creşterea competitivităţii firmelor româneşti pe piaţa internationala


Prao regiunea centru12
PRAO-Regiunea Centru

Prioritatea 4 Promovarea flexibilităţii şi adaptabilităţii pe piaţa muncii

Măsura 4.1 Adaptarea sistemelor de învăţământ şi de formare profesională si continua la cerinţele în schimbare ale pieţei muncii

dezvoltarea de programe flexibile de certificare a competentelor dobandite la locul de muncă;

sprijinirea antreprenorilor în demersurile de adaptare a standardelor ocupaţionale la cerinţele proprii

dezvoltarea reţelei de furnizori de formare profesională si continua şi stimularea acreditării acestora pentru calificări de „nişă”

dezvoltarea capacitatii furnizorilor de formare profesionala si continua de a oferi servicii corespunzatoare cerintelor pietei muncii

dezvoltarea de parteneriate între şcoli, agenţi economici şi alţi actori implicaţi pentru adaptarea curriculei la nevoile pieţei


Prao regiunea centru13
PRAO-Regiunea centru

 • Măsura 4.2 Adaptarea şi diversificarea programelor de măsuri active la cerinţele pieţei muncii

 • Identificarea nevoilor de competenţe şi calificări necesare pentru diminuarea dezechilibrelor de pe piaţa muncii prin realizarea de studii de piaţă şi prognoze

 • Evaluarea impactului măsurilor active şi stimularea măsurilor care dovedesc un impact real pe piaţa muncii

 • Stimularea creării de observatoare ale pieţei muncii


Prao regiunea centru14
PRAO-Regiunea Centru

Prioritatea 5 Dezvoltarea capitalului uman din mediul rural

Măsura 5.1 Diminuarea deficitului de competenţe al angajaţilor şi persoanelor neocupate din mediul rural

- facilitarea accesului la formare al şomerilor din mediul rural prin diversificarea ofertei de programe de formare în sprijinul unei agriculturi competitive şi/sau de reconversie profesională în alte activităţi.

- organizarea de cursuri pentru formarea competenţelor antreprenoriale

- facilitarea accesului la programe de tipul a doua şansă pentru tinerii şi alte grupuri dezavantajate din mediul rural care şi-au întrerupt studiile sau nu deţin o calificare

Măsura 5.2 Stimularea dezvoltării de activităţi antreprenoriale în scopul valorificarii potentialului local si regional, menţinerii tradiţiilor locale, creşterii ocupării şi creşterii nivelului de trai

- dezvoltarea de programe si parteneriate pentru atragerea de fonduri pentru cresterea ocuparii in mediul rural

- consultanţă pentru înfiinţarea de structuri asociative în mediul rural (ONG-uri, activităţi generatoare de venituri)

- organizarea de expoziţii pentru prezentarea şi promovarea produselor tradiţionale


Prao regiunea centru15
PRAO-Regiunea Centru

 • Dificultati intampinate in elaborarea Planului Regional de Acţiune pentru Ocupare

 • Colectarea unor date statistice in structura solicitata, din cauza diferentelor existente in structura bazelor de date existente la nivel judetean.


Prao regiunea centru16
PRAO-Regiunea Centru

CONCLUZII

 • Importanta colaborarii intre institutiile si entitatile implicate pe piata muncii.

 • Necesitatea realizarii de parteneriate durabile, care sa conduca la o mai buna functionare a pietei muncii.


ad