slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Seadusloome – liiklusohutust ja liikluskasvatust reguleerivad dokumendid PowerPoint Presentation
Download Presentation
Seadusloome – liiklusohutust ja liikluskasvatust reguleerivad dokumendid

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 22

Seadusloome – liiklusohutust ja liikluskasvatust reguleerivad dokumendid - PowerPoint PPT Presentation


 • 118 Views
 • Uploaded on

Seadusloome – liiklusohutust ja liikluskasvatust reguleerivad dokumendid. Meie tegevuse alused:. Eesti rahvuslik liiklusohutuse programm 2003-2015 Liiklusseadus (jõustunud 01.02.2001) Laste liikluskasvatuse kord (VV m nr 89 8.03.2001) Programm “Turvaline kool”

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Seadusloome – liiklusohutust ja liikluskasvatust reguleerivad dokumendid' - takoda


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
meie tegevuse alused
Meie tegevuse alused:
 • Eesti rahvuslik liiklusohutuse programm 2003-2015
 • Liiklusseadus (jõustunud 01.02.2001)
 • Laste liikluskasvatuse kord (VV m nr 89 8.03.2001)
 • Programm “Turvaline kool”
 • Jalgratturi ja mopeedijuhi eksamineerimise ja neile juhilubade väljaandmise eeskiri (teede- ja sideministri m nr 70 22.06.2001)
 • Põhikooli ja gümnaasiumi riiklik õppekava (üldharidus 2006)
eesti rahvuslik liiklusohutusprogramm 2003 2015
Eesti rahvuslik liiklusohutusprogramm 2003 - 2015
 • 28.mail 2003.a. parlamendi toetuse saanud rahvuslik liiklusohutusprogramm püstitab ülesande vähendada Eestis kümmekonna aasta jooksul avariide arvu poole võrra ning säästa 1000 inimese elu.
 • Programm on jaotatud kolmeks etapiks
eesti rahvuslik liiklusohutuse programm 2003 2015 ehk ii etapp
Eesti rahvuslik liiklusohutuse programm 2003 – 2015 ehk II etapp

15. novembril 2007.a. kinnitas Valitsus Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumis valminud liiklusohutusprogrammi rakendusplaani aastateks 2007 – 2011, millega soovitakse Eesti liiklust oluliselt ohutumaks muuta.

slide5

Meetmed, mida on vajalik rakendada

valdkonniti:

          hoiakute kujundamine

          koolitus

          järelevalve

          liikluskeskkond

          planeerimine

rakendusplaan aastateks 2008 2011
Rakendusplaan aastateks 2008 - 2011

Rakendusplaani valdkonnad:

 • Seadusloome
 • Liiklusohutusalane korraldus
 • Liiklusohutusalast tegevust toetavad meetmed
 • Haridus ja koolitus
 • Liiklusohutuse kampaaniad
 • Liiklusjärelevalve
 • Liiklusõnnetuste tagajärgede leevendamine
 • Liikluskeskkond
haridus ja koolitus
Haridus ja koolitus:

EESMÄRK:

Eelkooliealised lapsed ning üldhariduskoolide õpilased on omandanud üldised teadmised ja oskused ohutuks liiklemiseks nii jalakäija, sõitja kui juhina.

Koolieelsete lasteasutuste õpetajate ning põhikooli õpetajate pädevuse tõstmine liiklusohutuse temaatika käsitlemisel õppe- ja kasvatustöös ning klassivälises tegevuses.

slide8

Koolieelsetes lasteasutustes ja üldhariduskoolides liiklusohutusalase õppe korraldamine riiklike õppekavade alusel ning õppemetoodiliste materjalide koostamine eelkooliealiste laste ning põhikooli õpilaste õpetamiseks.

 • http://www.mnt.ee/atp/index.php?id=998
slide9
LIIKLUSSEADUS
 • § 6 (1) Laste liikluskasvatuse eesmärk on kujundada üksteisega arvestavaid liiklejaid: 1) kellel on ohutu liiklemise harjumused ja kes tajuvad liikluskeskkonda; 2) kellel on teadmised ja oskused, mis toetavad nende endi ja teiste liiklejate toimetulekut ja ohutust mitmesugustes liiklusolukordades nii jalakäija, sõitja kui ka juhina; 3) kes hoiduvad käitumast inimesi ohustavalt ja liiklust takistavalt.
slide10
LIIKLUSSEADUS
 • § 6 (2) Laste liikluskasvatust viivad läbija valmistavad neid ohutuks liiklemiseks ette lapsevanemad;
 • koolieelsed lasteasutused, lasteaed-algkoolid, algkoolid, põhikoolid, gümnaasiumid, kutseõppeasutused ja huvikoolid.
 • Laste liikluskasvatuse korrakehtestab Vabariigi Valitsus
laste liikluskasvatuse kord vv m nr 89 8 03 2001
LASTE LIIKLUSKASVATUSE KORD(vv m nr 89 8.03.2001)
 • Eesmärk: kujundada üksteisega arvestavaid liiklejaid (ohutu liiklemise harjumused, liikluskeskkonna tajumine, teadmised ja oskused toimetulekuks liikluses nii jalakäija, sõitja kui juhina.
 • Läbiviijad: lapsevanemad, lasteasutused ja koolid
 • Õpetaja roll: 1) liikluskasvatuse organiseerija ja läbiviija lasteasutuses 2) lapsevanemate informeerija ja juhendaja liikluslaste põhitõdede osas
slide12
LASTE LIIKLUSKASVATUSE KORD
 • § 8. Õpilaste ettevalmistamine jalgratta, mopeedi ja mootorsõiduki juhtimise õiguse saamiseks
 • (1) Jalgratta ja mopeedi juhiloa taotlemiseks vajalikud teadmised ja oskused omandavad soovijad kooli huvialaringis, kursustelvõi huvialakoolis.
 • (4) Jalgratta ja mopeedi juhiloa taotlemiseks vajalikud teadmised ja oskused võivad õpilased omandada ka kodus lapsevanema juhendamisel.
laste liikluskasvatuse kord
LASTE LIIKLUSKASVATUSE KORD
 • Liikluskasvatus lasteasutuses toimub õppekava põhiselt (Riiklik raamõppekava ning asutuse enda õppekava liikluskasvatuse osa)
 • Lasteasutuse ja põhikooli esimeses astmes on liikluskasvatuse sisuks jalakäija ja jalgratturi ohutu liiklemise, käitumise ja liikluses toimetuleku õpetamine, lähtudes eelkõige lapse koduümbruse liikluskeskkonnast.
 • https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=237602
programm turvaline kool
PROGRAMM “TURVALINE KOOL”
 • Programm käsitleb kooliturvalisust järgmistes valdkondades: tuleohutus, tervisekaitse, kiusamine, meediakasutus, liikluskasvatus ja koolikohustuse täitmise tagamine.
 • Programmi tegevuskava on kinnitatud perioodiks 2009-2011 haridus- ja teadusministri käskkirjaga nr 405 26. maist 2009.
programm koosneb
PROGRAMM KOOSNEB:
 • Ülevaade (tegevuskava koostamise alus, kaasatud inimesed ja organisatsioonid, olukord Eesti koolides kuues turvalisusega seonduvas valdkonnas: kiusamine, tuleohutus, tervisekaitse, koolikohustuse täitmise tagamine, meediakasutus, liikluskasvatus)
 • Tegevuskava (eesmärgid aastateks 2009-2011, tegevused nende eesmärkide ellu viimiseks, täideviivad organisatsioonid).
slide16

Programmi “Turvaline kool” tegevuskava toetab liiklusohutusprogrammiga ette nähtud liikluskasvatuse tõhustamise ning koolide lähiümbruse turvamise programmi rakendumist läbi riikliku õppekava ning koolidele koostatavate juhiste.

 • http://www.hm.ee/index.php?0510735
slide17
JALGRATTURI JA MOPEEDIJUHI EKSAMINEERIMISE JA NEILE JUHILUBADE VÄLJAANDMISE EESKIRI (teede- ja sideministri m nr 70 22.06.2001)
 • § 2.Juhiloa väljaandmise tingimused
 • (1)  Jalgratturi juhiloa väljaandmise õigust omavad lasteaed-algkoolid, algkoolid, põhikoolid, gümnaasiumid, huvialakoolid (edaspidi koolid),
 • politseiprefektuurid ja
 • mootorsõidukijuhi koolitamise luba omavad koolitajad ja
 • Eesti Riiklik Autoregistrikeskus (edaspidi ARK).
 • (2) Mopeedijuhiloa väljaandmise õigus on ARKbüroodel.
 • (4) Kuni 15 aastasel juhiloa taotlejal peab olema lapse seadusliku esindaja kirjalik nõusolekjalgratturi või mopeedijuhiloa saamiseks.
slide18
PÕHIKOOLI JA GÜMNAASIUMI RIIKLIK ÕPPEKAVA

Läbiva teema turvalisus käsitlemisega taotletakse, et õpilane:

• õpib ennetama ja vältima ohuolukorda sattumist;

• õpib käituma ja tegutsema võimalikus ohuolukorras

• õpib tundma ohuallikate olemust ja võimalikku tekkemehhanismi

• õpib kasutama enesekaitsevahendeid

• teadvustab seaduste vajalikkust turvalisuse korraldamisel ning seaduste täitmise tähtsust; teab, et seaduste rikkumisele järgneb vastutusele võtmine

• teab oma õigusi ja kohustusi liiklusolukordades nii jalakäija kui ka liiklusvahendi juhina, kujundab hoiaku turvaliselt liigelda.

liikluskasvatuse l biviimine
Liikluskasvatuse läbiviimine
 • Kooli õppe- ja kasvatustöös kohustuslik osa, lähtuvalt riiklikust õppekavast;
 • kooli õppekavas määratletakse liikluskasvatuse teemad, mida õpetatakse integreerituna ainetundides;
 • klassi- ja koolivälised liiklusalased üritused toetavad ja ilmestavad igapäevast ohutu liiklemise õpetust.
liikluskasvatuse l biviimisel peab arvestama
Liikluskasvatuse läbiviimisel peab arvestama:
 • lapse arengut;
 • lapse koduümbruse liikluskeskkonda (linna ja maapiirkonna erinevused);
 • lapse rolli liikluses;
 • järjepidevust.
kes peab koolis petama last ohutult liiklema
Kes peab koolis õpetama last ohutult liiklema?
 • klassi- ja aineõpetajad (iga päev);
 • huvijuht (klassi- ja koolivälised liiklusalased üritused);
 • ringide juhendajad (huviringid või kursused jalgratturite koolitamiseks).