دفترکارسبز
Download
1 / 29

?????????? - PowerPoint PPT Presentation


 • 151 Views
 • Uploaded on

دفترکارسبز. به شکل ایده ال ما می بایست بیشتر روز خود را در بیرون و زیر آفتاب و در هوای آزاد بگذرانیم . ولی واقیت این است که ما 90% از وقت خود را در داخل ساختمانها سپری می کنیم. جامعه ايراني در افق چشم اندازه بيست ساله ( 1404).

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '??????????' - takara


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

5785530

به شکل ایده ال ما می بایست بیشتر روز خود را در بیرون و زیرآفتاب و در هوای آزاد بگذرانیم . ولی واقیت این است که ما 90% از وقت خود را در داخل ساختمانها سپری می کنیم


5785530
جامعه ايراني در افق چشم اندازه بيست ساله ( 1404)

برخودار از سلامت، رفاه، امنيتغذايي، تاميناجتماعي، برخودار ازفرصتهاي برابر، توزيع مناسب در آمد ، نهاد مستحكم خانواده، به دور از فقر، فساد، تبعيض

و بهره مند از محيطزيست مطلوب


5785530

ماده 190 برنامه پنجم توسعه كشور

كليه دستگاه هاي اجرائي و موسسات و نهادهاي غير دولتي موظفند جهت كاهش

اعتبارات هزينه اي دولت، اعمال سياست هاي مصرف بهينه منابع پايه و محيط

زيستبراي اجراي برنامه مديريت سبز شامل مديريت مصرف انرژي، آب،

مواد اوليه و تجهيزات،كاهش مواد زايد جامد و بازيافت طبق آيين نامه

سازمان حفاظت محيط زيست اقدام نمايند.


5785530
مفهوم دفتر كار سبز در سازمان/ ادارات/ارگان ها/ دستگاه هاي اجرائي

• توجيه استفاده از مواد شامل آب و انرژي

• كاهش حجم مواد پسماند و بهبود مديريت مواد پسماند

• اتخاذ تدابير خريد سبز و بهبود تداركات

• بهبود كيفيت محيط داخلي سازمان

• آگاه سازي كاركنان نسبت به اهميت موضوعات زيست محيطي

بعلاوه پذيرش اصول و قواعد راهنماي GOمي تواند بعنوان يك ابزار كاهش هزينه و معرفي مسئوليت هاي زيست محيطي، براي سازمانعمل نمايد. سازمان مي تواند تصوير خود را نسبت به درك و آگاهي ذينفعان و مشتريان و ارباب رجوع كه بطور فزاينده نسبت به حفاظتاز محيط زيست هشيار هستند بهبود بخشد.


5785530
اهداف بكارگيري چك ليست هاي دفتر كار سبز

• همسويي اقدامات روزانه دفتر كار با محيط زيست بعنوان مولفه مديريتي

• شناسايي معيارهاي مهم و اولويت دار براي سازمان(دفتر كار، اداره و ...)

• توانمندسازي منابع انساني در اجراي آنها و تضمين پايداري

• ارتقاء منطقي بهره وري در استفاده از منابع

• ايجاد فرصتي براي سازمان ها جهت اتخاذ رويكردي جهت ايجاد سيستم دفتر كار سبز

*در اكثر مواقع، فعاليتهاي زيست محيطي اصلاحي در دفتر كار سبز، سرمايه گذاري كمي( در حد تنخواه) را نشان مي دهد و تقريبا در کمتراز يك سال اين هزينه برمي گردد.


5785530
GO كار سبزمخاطبين راهنماي دفتر كار سبز

راهنماي دفتر كار سبز مي تواند توسط مديران و پيمانكاران سازمان ها همچنين مجريان فني سيستمهاي آنان مورد استفاده واقع گردد.


5785530
مراحل استقرار كار سبزسيستم"دفتر کار سبز"

1-    تکميل فرم درخواست دريافتگواهينامه"دفتر کار سبز"2-    تشکيلتيم"دفتر کار سبز"3-    برگزاري دوره آموزشيعمومي4-    تدوين خط مشي"دفتر کار سبز" 5-   انجام خودارزيابي بر اساس چک‌ ليست"دفتر کار سبز" 6-    تعيين و اولويت‌بندي پروژه‌هاي بهبود7-    تدوين برنامه‌هاي عملياتي بهبود8-   ارسال گزارش فعاليت‌ها به دبيرخانه9-   انجام مميزي سازمان10-  دريافتگواهينامهبينالمللي "دفتر کار سبز" بر اساس بلوغ سازماني بطور مشترک از سازمان حفاظت از محيطزيست و جامعه مديريت سبز اروپا


5785530
سيستم دفتر كار سبز كار سبز

1 - خود مميزي و شناخت وضعيت موجود سازمان

2- تدوين خط مشي كه معرف تعهد سازمان به اصول دفتر كار سبز است

3- تهيه برنامه عملياتي دفتر كار سبز

4- اجراي برنامه

5- نظارت و پايش

6- خود مميزي

شناخت دفترتانووضعيتمحيطيفعلي آن

تدوين خط مشيوتعيين اهداف آن

اتخاذ يک برنامه اجرايي دفتر کار سبز

فرآيند نظارت و باز بيني

پيادهسازي


5785530
موارد كار سبزضروري

 • تقويت وبهبود مستمر

 • تغييراتسازماني

 • تغيير رفتار

 • تغييرفني

 • پيگيري و تقويتمعيارهاياصلاحي

 • افزايشآگاهي کارکنان


5785530
مدل دفتر کار سبز كار سبز

زباله هاي دفتر کار

آب

انرژي

کاغذ

تدارکات

خريد

هوا

صدا

حمل و نقل

سيستم دفترسبز


5785530
اقدامات دفتر کار سبز كار سبز

خريد

زباله هاي دفتر کار

آب

انرژي

هوا

صدا

حمل و نقل

کاغذ

تدارکات


5785530
اقدامات كار سبزفرهنگيآموزشي

 • آگاهی دادن به کارکنان

 • توليدمحتواي و اطلاع رساني

 • بکار گیری صحیح دستگاهها و تجهیزات

 • ترویج اقدامات سبز

 • مدیریت دیداری

 • بازيافت هر تن کاغذ باطله ۱۷ درخت جنگلي را احياءمي کند

 • به ازايتوليد هر تن کاغذ حدود چهارصد هزار ليتر آب مصرف مي شود

 • انرژی صرفه جویی شده حاصل از بازیافت یک قوطی آلومینیومی، یک تلویزیون را برای سه ساعت روشن نگه خواهد داشت.

 • تهیه شیشه از شیشه بازیافت شده ۵۰ درصد آلودگی آب و ۲۰درصد آلودگی هوا را کاهش می دهد.


5785530
اقدامات كار سبزسيستميمديريتي

 • تهیه دستورالعملها

 • ایجاد روشهای مناسب مصرف

 • شناسایی و اندازه گیری مصارف انرژی

 • شناسایی و اندازه گیری مصارف کاغذ و پسماند

 • بهينهسازيخريد

 • هدف گذاري و تعریف برنامه های بهبود مصرف

 • نظام جذب ايده و پيشنهادات


5785530
اقدامات كار سبزاقتصاديمالي

 • جایگزین کردن تجهيزاتپربازدهانرژي

 • استفاده از انرژی های نوین

 • تغییر امکانات و استفاده از تجهیزات خودکار

 • اجرای برنامه های بازیافت و مدیریت پسماند

5785530
حوزه كار سبزهاي دفتر سبز


5785530
حوزه كار سبزهاي دفتر سبز


5785530
حوزه كار سبزهاي دفتر سبز


5785530
حوزه كار سبزهاي دفتر سبز


5785530
حوزه كار سبزهاي دفتر سبز


5785530
حوزه كار سبزهاي دفتر سبز


5785530
حوزه كار سبزهاي دفتر سبز


5785530
حوزه كار سبزهاي دفتر سبز


5785530
حوزه كار سبزهاي دفتر سبز


5785530
فرايند كار سبزدريافتگواهينامه دفتر سبزad