Download
c ch x l t ch i trong kinh doanh b n h ng n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
www.xaythuonghieu.com PowerPoint Presentation
Download Presentation
www.xaythuonghieu.com

www.xaythuonghieu.com

181 Views Download Presentation
Download Presentation

www.xaythuonghieu.com

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Cách xử lý từ chối trong kinh doanh bán hàng www.xaythuonghieu.com

  2. Bạnbiêtkhông? • Kỹ năng quan trọng nhất trong giao tiếp giúp bạn giầu có • Kỹ năng bán hàng quan trọng thứ hai trong việc phát triển kinh doanh • Mục tiêu của bán hàng chính là xử lý từ chối của khách hàng • Chúng ta cần học xử lý từ chối bậc cao…

  3. Liênhệmua slide hoặc video • Hotline : 098 773 2228 • Email: hoc123@gmail.com