mo nosti uplatnenia o etrovate stva v prevencii komunitn ho zdravia l.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
MOŽNOSTI UPLATNENIA OŠETROVATEĽSTVA V PREVENCII KOMUNITNÉHO ZDRAVIA PowerPoint Presentation
Download Presentation
MOŽNOSTI UPLATNENIA OŠETROVATEĽSTVA V PREVENCII KOMUNITNÉHO ZDRAVIA

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 24

MOŽNOSTI UPLATNENIA OŠETROVATEĽSTVA V PREVENCII KOMUNITNÉHO ZDRAVIA - PowerPoint PPT Presentation


 • 340 Views
 • Uploaded on

MOŽNOSTI UPLATNENIA OŠETROVATEĽSTVA V PREVENCII KOMUNITNÉHO ZDRAVIA. Eva MEDVECKÁ Emília BEDNÁROVÁ. ÚVOD. Zdravie občanov v Európe, zdravotnú a ošetrovateľskú starostlivosť, ale aj sesterskú profesiu ovplyvňujú sociálne, ekonomické a politické zmeny.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'MOŽNOSTI UPLATNENIA OŠETROVATEĽSTVA V PREVENCII KOMUNITNÉHO ZDRAVIA' - taipa


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
mo nosti uplatnenia o etrovate stva v prevencii komunitn ho zdravia

MOŽNOSTI UPLATNENIA OŠETROVATEĽSTVA V PREVENCII KOMUNITNÉHO ZDRAVIA

Eva MEDVECKÁ

Emília BEDNÁROVÁ

slide2
ÚVOD

Zdravie občanov v Európe, zdravotnú a ošetrovateľskú starostlivosť, ale aj sesterskú profesiu ovplyvňujú sociálne, ekonomické a politické zmeny.

 • V európskom regióne pracuje skoro 6 miliónov sestier, ktorí sú a aj naďalej budú nosným pilierom každého zdravotníckeho systému.
 • WHO a európske štruktúry vypracovali stratégie, ktoré vytvárajú v európskom regióne priestor, kde budú mať sestry také postavenie, aby mohli využívať svoj profesionálny potenciál a poskytnúť širokú škálu zdravotníckych služieb.
slide3
ÚVOD
 • Hlavnými funkciami sestier by malo byť podporovanie zdravia, predchádzanie chorobám a poskytovanie starostlivosti počas ochorenia.
 • Pre naplnenie nových rolí bolo potrebné vykonať zmeny vo vzdelávaní i metódach práce a kompetenciách, stabilizovať počty sestier a k tomu vytvoriť príslušnú legislatívu.
 • Celosvetový trend:
 • aby ľudia ostali zdraví,
 • aby sa liečili pri najnižších nákladoch. Jednoznačne to vedie k významným zmenám, ktoré sa týkajú ošetrovateľskej teórie a praxe.
prevencia ochrana a podpora zdravia
Prevencia, ochrana a podpora zdravia
 • Fenoménom 21. storočia sa stáva prevencia.
 • Ľudia začínajú chápať, že „zdravý človek má veľa želaní, chorý len jedno“.
 • K zdravotnej politike WHO sa prihlásila aj Slovenská republika. Rezort zdravotníctva SR sa zameral na realizáciu cieľových úloh programov:

Zdravie pre všetkých do roku 2000 a Zdravie pre všetkých v 21. storočí. Ďalšou súčasťou programov WHO sú: CINDY, MONICA, Zdravé mestá, Zdravé pracoviská, Školy podporujúce zdravie a mnohé ďalšie. Slovensko sa na nich aktívne zúčastňuje, s cieľom zlepšiť zdravotný stav a životný štýl občanov Slovenskej republiky.

prevencia ochrana a podpora zdravia5
Prevencia, ochrana a podpora zdravia
 • Stále pretrváva nedostatok zdravotníckych zariadení, ktoré by sa účinnej prevencii, ochrane a udržiavaniu zdravia venovali.
 • Štátne zdravotné ústavy nestačia plniť túto úlohu najmä preto, lebo sú odtrhnuté od komunít a obvodov. Ojedinele vznikajúce centrá zdravia neriešia problematiku dosť účinne, pretože pasívne čakajú na klientov a aktívne ich nevyhľadávajú.
sestry v mimonemocni nej starostlivosti
Sestry v mimonemocničnej starostlivosti
 • Lepší prístup k starostlivosti, lepšiu prevenciu chronických ochorení, efektívnejšie využitie finančných prostriedkov, ale aj lepšie medicínske výsledky je možné dosiahnuť uznaním legitímnosti úloh sestier a pôrodných asistentiek.
 • Na vykonávanie terapeutických služieb, ale tiež aj poradenských, edukačných, manažérskych a obhajovacích aktivít je zamerané ošetrovateľstvo v komunitnom zdravotníctve.
sestry v mimonemocni nej starostlivosti7
Sestry v mimonemocničnej starostlivosti
 • Napriek tomu mimonemocničnú starostlivosť stále charakterizuje snaha o izoláciu, absenciu diskusií, posúvanie starostlivosti do sociálnej oblasti, nedostatočný záujem odbornej verejnosti, ale aj neochota komunikovať.
 • Prínos pre občanov je v poskytovaní bezpečnej, kvalitnej, dostupnej zdravotnej a sociálnej starostlivosti.
zmena role sestier
Zmena role sestier
 • Trend prechodu z inštitucionálnej starostlivosti do komunity sa objavuje už dlhšiu dobu. To je prvá príčina zmeny role sestry, ktorá má nielen ekonomický dôvod, ale má veľký význam aj pre pacienta, ktorý sa takmer vždy najlepšie cíti vo svojom domácom prostredí. Toto si však vyžaduje dobre pripravený servis v domácnosti a komunite poskytovaný sestrami. Aj toto bola príčina vzniku iného spôsobu vzdelávania.
 • Dôvody zmeny v ošetrovateľstve:
 • v r. 1910 - sa 90 % občanov liečilo v domácnostiach,
 • po 1. svetovej vojne - liečba nasmerovaná do nemocníc,
 • po r. 1980 sa tendencia mení – smerovanie na liečbu v domácom prostredí.
zmena role sestier9
Zmena role sestier
 • V  20. a aj v  21. storočí sa naďalej zdôrazňuje, že zdravie a spoluzodpovednosť zaň je vecou každého jednotlivca. Toto tvrdenie je opodstatnené tým, že je to práve životný štýl, ktorý ho najviac ovplyvňuje a preto sa systém musí zamerať predovšetkým na zdravie.
 • Treťou príčinou zmeny roly sestry je redukcia lekárov, ktorí vykonávajú prax v primárnej zdravotnej starostlivosti.
 • Na Slovensku sa od roku 1981 po rok 1996 formulovala definícia sestry verejného zdravotníctva, ktorá sa podľa súčasného smerovania:
zmena role sestier10
Zmena role sestier
 • Zameriava na populáciu, ktorá žije v komunite a nie v inštitúciách. Hodnotí zdravie rodiny a jednotlivcov, u ktorých sa zvyšuje riziko výskytu choroby, neschopnosti, invalidity alebo predčasnej smrti.
 • Je komunitne orientovaná- sleduje súvislosť medzi zdravotným stavom populácie a  prostredím (fyzikálnym, biologickým, sociokultúrnym...) - pracuje s členmi komunity.
 • Je zameraná na zdravie a prevenciu.
 • Intervencie sú na komunitnej úrovni.
 • Zameriava sa na zdraviecelej komunity, najmä na ohrozené populačné skupiny.
zmena role sestier11
Zmena role sestier
 • Ošetrovateľstvo verejného zdravotníctva (OVZ) je systémom vedomostí z verejného zdravotníctva a profesionálnej ošetrovateľskej teórie, pričom hlavným cieľom je dosiahnuť zdravie komunít. V poslednom čase sa stretávame skôr s pomenovaním ošetrovateľstvo komunitného zdravia alebo komunitné ošetrovateľstvo.
nov trendy v komunitnom o etrovate stve
Nové trendy v komunitnom ošetrovateľstve
 • V ostatných rokoch sa stretávame aj s pojmom sestra s pokročilou praxou. Medzinárodná rada sestier (ICN) odporúča vzdelávanie a definovanie takejto sestry, pričom to necháva na národné asociácie.

Sestra s pokročilou praxou v komunite pracuje:

 • buď licencovaná profesionálna sestra, ktorá ukončila magisterskú úroveň vzdelania a ktorá vo vedúcej roli uplatňuje ošetrovateľský proces a vedomosť z verejného zdravotníctva;
 • alebo klinická sestra – špecialistka pre komunitné zdravie;
 • alebo sestra odborníčka (nurse practitioner), ktorá je všeobecne pripravená na magisterskej úrovni vzdelania, aplikujúca pokročilé ošetrovateľstvo.
typy o etrovate sk ch centier
Typy ošetrovateľských centier

Sestry s pokročilou praxou pracujú v ošetrovateľských centrách, ktoré sa delia na:

 • Centrum primárnej zdravotnej starostlivosti. Zaoberajú sa udržiavaním a podporou fyzického a mentálneho zdravia. Poskytujú špecializovanú zdravotnú starostlivosť, sociálnu podporu, vypracovávajú programy verejného zdravia, vykonávajú edukáciu, skríning, imunizáciu, ale aj návštevnú služba do domácností klientov.
 • Ošetrovateľské centrum špecializovanej starostlivosti. Zaoberajú sa aplikáciou programov pre kontinenciu žien, pôrodné asistentky môžu vykonávať služby pre adolescentné budúce a súčasné matky alebo sa zameriavajú v týchto centrách na seniorov a pod.
typy o etrovate sk ch centier14
Typy ošetrovateľských centier
 • Wellnes centrum, ide v nich o podporu zdravia a prevenciu so zameraním na určitú populáciu.

Tento systém u nás nie je zavedený, keďže ešte málo prihliadame na prevenciu, ktorá patrí do rúk sestrám.

V USA, kde sa problematikou najviac zaoberali, prešlo vzdelávanie sestier vývinom. Sestry musia mať minimálne bakalárske vzdelanie ako základ profesionálnej prípravy, tak ako je to v súčasnosti aj u nás.

zameranie o etrovate sk ch centier
Zameranie ošetrovateľských centier

(Údaje o rokoch sú z USA)

popula n skupiny ktor s v pozornosti o etrovate sk ch centier
Populačné skupiny, ktoré sú v pozornosti ošetrovateľských centier:
 • starší ľudia a ich rodiny,
 • kultúrne, etnicky a jazykovo rozdielne skupiny,
 • bezdomovci,
 • migranti pracujúci v krajine,
 • deti a mladiství navštevujúci školy,
 • deti a adolescenti si zníženou imunitou,
 • HIV pozitívne osoby,
 • väzni,
 • tehotné dievčatá a ženy,
 • potenciálni hypertonici.
mo nosti uplatnenia sestier
Možnosti uplatnenia sestier
 • Európsky región SZO podporuje rozširovanie komunitného ošetrovateľstva. Mníchovská konferencia, ktorá sa konala 17. júna 2000 zvýraznila jeho jedinečnosť. Jedným z bodov Deklarácie bolo aj zavedenie komunitnejrodinnej sestry, ktorá je časťou multidisciplinárneho tímu primárnej starostlivosti.
 • Nové trendy v ošetrovateľstve, ktoré preferuje aj SK SaPA, smerujú k posilneniu prevencie a to predovšetkým v komunitnej starostlivosti, ktorej dôležitými súčasťami je aj rodinná a školská starostlivosť.
mo nosti uplatnenia sestier18
Možnosti uplatnenia sestier
 • Náplňou práce rodinnej sestry je edukácia a monitorovanie zdravotného stavu rodiny a rizikových faktorov, ktoré vplývajú na zdravotný stav rodiny.

Sú rozdelené do štyroch komponentov:

 • biologické faktory (vek, rasa, genetické údaje),
 • prostredie:
  • fyzikálne – bývanie, nebezpečný materiál v blízkosti detí, veľké množstvo zvierat, nedostatočné oplotenie, iné nebezpečenstvá,
  • psychologické a sociálne: finančné zabezpečenie rodiny, fungovanie rodiny s chronicky chorým členom alebo postihnutým dieťaťom,
 • životný štýl: stravovanie, odpočinok a spánok, telesná aktivita, fajčenie, alkohol, lieky,
 • zdravotnícky systém, ktorý rodina využíva.
mo nosti uplatnenia sestier19
Možnosti uplatnenia sestier
 • Ďalším vhodným posunom skvalitnenia primárnej zdravotnej starostlivosti by bolo zavedenie školskej sestry. O tomto projekte sa na Slovensku diskutuje už dlhšie, no ešte stále je v štádiu vývoja. Jeho hlavným cieľom je prenesenie primárnej zdravotnej starostlivosti do škôl.
 • Vo Fínsku alebo napr. v susednom Poľsku je školská sestra už niekoľko rokov samozrejmosťou. Poľsko zaviedlo do škôl tieto sestry v rokoch 1992 až 2002, čím vytvorilo model školskej zdravotnej starostlivosti. Poľské sestry tak významne ovplyvnili kvalitu programov v rámci projektu Školy podporujúce zdravie.
mo nosti uplatnenia sestier20
Možnosti uplatnenia sestier
 • Miestom pôsobenia školskej sestry je škola. V spolupráci so žiakmi a ich rodinami sa podieľa na ochrane, podpore, prinavracaní zdravia, predchádzaní chorobám a účinnej rehabilitácii.
 • Podporuje v žiakoch schopnosť svojpomoci, informuje o zdrojoch vzdelávania a zdravotnej starostlivosti. Zároveň zabezpečuje a prispôsobuje ošetrovateľskú starostlivosť postihnutým, chronicky a nevyliečiteľne chorým deťom.
 • Utvára pre nich špecifické podmienky, monitoruje liečbu, rehabilitáciu, organizuje podávanie liekov.
al ou oblas ou z ujmu kolsk ho zdravotn ctva je
Ďalšou oblasťou záujmu školského zdravotníctva je:
 • hygienická a epidemiologická úroveň školského prostredia (exteriér a interiér školy, triedy a dielne, mikroklíma školy, čistenie, vetranie...),
 • hygiena školského obliekania (obliekať sa vhodne, teplo, voľne, vhodná obuv),
 • osobná hygiena žiakov ako prevencia infekčných ochorení,
 • hygiena výživy a režimu stravovania (zariadenie kuchyne a jedálne, úroveň podávania jedla a kultúra stolovania),
 • režim práce a odpočinku (zabezpečenie telesnej výchovy, otužovanie...),
 • epidemiologické ukazovatele (očkovanie detí, zdravotné prehliadky),
 • škodlivé vplyvy ich prejavy a následky ako toxikománia, alkoholizmus, nikotinizmus, kofeinizmus,
al ou oblas ou z ujmu kolsk ho zdravotn ctva je22
Ďalšou oblasťou záujmu školského zdravotníctva je:
 • školská výchova k rodičovstvu, manželstvu, vedomosti o pohlavnom živote, pohlavných ochoreniach, učí základy prvej pomoci,
 • životospráva (napr. vegetariánstvo, diéty, starostlivosť o chrup),
 • lieky, drogy a ich zneužívanie,
 • sexuálna výchova,
 • pohyb pre zdravie,
 • bezpečnosť a ochrana pri práci (prvá pomoc, prevencia úrazov),
 • sociálne aspekty zdravia (kultúrne hodnoty a odlišnosti),
 • rodinná výchova (vzťahy v rodine),
 • psychológia zdravia (priateľstvo, láska, city, stres),
 • vzťah človek - príroda - zdravie,
 • hygiena a poznanie svojho tela.
slide23

Jedno staré indické príslovie hovorí, že kto nemá zdravie, nemá nič.

Naučme preto hlavne deti chrániť a vážiť si tú najpodstatnejšiu hodnotu v živote, naučme ich, čo je to zdravie.