pediatria v soci lnej pr ci l.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
PEDIATRIA V SOCIÁLNEJ PRÁCI PowerPoint Presentation
Download Presentation
PEDIATRIA V SOCIÁLNEJ PRÁCI

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 55

PEDIATRIA V SOCIÁLNEJ PRÁCI - PowerPoint PPT Presentation


 • 289 Views
 • Uploaded on

PEDIATRIA V SOCIÁLNEJ PRÁCI. Deti nie sú mini osoby s mini ľudskými právami! DIEŤA je od svojho zrodu – od počatia – neopakovateľnou osobou, ktorá je vymodelovaná geneticky, skúsenosťami a podnetmi z vnútorného i vonkajšieho prostredia a správania sa okolia k nemu. PEDIATRIA.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PEDIATRIA V SOCIÁLNEJ PRÁCI


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
pediatria v soci lnej pr ci

PEDIATRIA V SOCIÁLNEJ PRÁCI

Deti nie sú mini osoby s mini ľudskými právami!

DIEŤA je od svojho zrodu – od počatia – neopakovateľnou osobou, ktorá je vymodelovaná geneticky, skúsenosťami a podnetmi z vnútorného i vonkajšieho prostredia a správania sa okolia k nemu

pediatria
PEDIATRIA

sa zameriava na zdravotnú starostlivosť o človeka v najzraniteľnejších obdobiach jeho života

- vyčlenila sa z vnútorného lekárstva(1.pol. 19. stor.)

Rozvoj zdravotnej starostlivosti o dieťa– snahy odstrániť rôzne nepriaznivé vplyvy vonkajšieho prostredia na zdravie dieťaťa a celej detskej populácie (komunálna hygiena, prívod čistej vody, vplyv chudoby na zdravie, objavy patogenézy infekčných ochorení a možnosti obrany proti nim,...). Údaje o dojčenskej a detskej úmrtnosti (mortality) – systematické sledovanie chorobnosti (morbidity) detí.

Preventívne snahy – smer hygienický(správna životospráva, dobré životné podmienky, odstraňovanie alebo aspoň obmedzovanie zlých podmienok)

- smer epidemiologický(Edward Jenner: očkovanie proti pravým kiahňam 1796, Louis Pasteur, ...)

- smer socializačný–v rámci prudkej industrializácie a urbanizácie najprv boj za odstránenie detskej práce (koncom 19. stor.)

Starostlivosť o ohrozené a handicapované deti

pediatria3
PEDIATRIA

trojrozmerný vzťah

sociálny pracovník

(lekár-pediater, psychológ, pedagóg,...)

dieťa

rodič /zákonný zástupca

Zahrňuje: práva a záujmy dieťaťa

povinnosti a autorita rodičov

povinnosti a autorita profesionála

soci lna pediatria
SOCIÁLNA PEDIATRIA

= prístup k starostlivosti o zdravé a choré dieťa v ktorom sa zdôrazňujú sociálne faktory

= súhrn úsilia spoločnosti o dobro detí

= samostatný pediatrický odbor (má svoj predmet, metódy, ciele)

Obsah a rozsah sociálnej pediatrie:

1. Klinická pediatria (Hellbruegge – dôraz na včasnú diagnostiku handicapovaných detí, ich rehabilitáciu a liečbu) – Nemecko, Česká republika, SR

2.Preventívna pediatria

3.Verejné zdravotníctvo, organizácia a

riadenie starostlivosti o dieťa

20 stor.: prof. Chůra, prof. Švejcar, prof. Getlík

soci lna pediatria stru n hist ria v na ich podmienkach
SOCIÁLNA PEDIATRIAstručná história v našich podmienkach

Po II. svetovej vojne interdisciplinárny charakter:

* preventívne programy v starostlivosti o matku a dieťa

– proti dojčenskej úmrtnosti

* starostlivosť o dieťa mimo rodinu (jasle, dojčenské ústavy, detské domovy)

Predchádzajúci totalitný systém: jasle ako náhrada rodiny!

Mali by byť len jej doplnkom! Detskí psychológovia upozorňovali na depriváciu v detskom veku

* náhradná rodinná starostlivosť vo všetkých formách

* zriaďovanie ZŠ a MŠ pri detských oddeleniach NsP

* prirodzená výživa detí dojčením, systém rooming-in

soci lna pediatria6
SOCIÁLNA PEDIATRIA

Mikrosociálna pediatria

– dieťa, vzájomné ovplyvňovanie genetickej výbavy a prostredia

Mezosociálna pediatria

 • vzťahy medzi dieťaťom , ostatnými deťmi a sociálnou skupinou

Makrosociálna pediatria

 • socioekonomické súvislosti, zdravotná politika štátu a programy

Megasociálna pediatria

 • populačný vývoj a dynamika spoločnosti, ekológia, znečistenie, plytvanie prírodnými zdrojmi

RADA EURÓPY, 1972 (prehľad okruhov sociálnej pediatrie)

soci lna pediatria7
SOCIÁLNA PEDIATRIA

* je neoddeliteľnou súčasťou každej pediatrickej činnosti

* sleduje sociálne aspekty zdravia a jeho porúch u dieťaťa ako jedinca i ako člena rodiny či celej detskej populácie

* usiluje sa o optimálne začlenenie dieťaťa do spoločnosti, rozvinutie všetkých jeho síl a schopností

Spolupráca - s medicínskymi odbormi

(lekárska genetika, hygiena, epidemiológia, psychiatria, neurológia, dorastové lekárstvo,...)

- s nemedicínskymi odbormi

(antropológia, demografia, psychológia, pedagogika, sociológia, právo,...)

die a 1
DIEŤA 1

= každá ľudská bytosť, mladšia ako 18 rokov, pokiaľ podľa právneho poriadku, ktorý sa na dieťa vzťahuje, nie je dospelosť dosiahnutá skôr

die a 2
DIEŤA 2

Ontogenéza človeka:

fáza prenatálna – vnútromaternicová

/gestácia, gravidita – trvajú 280±14 dní/

Splynutie zrelej mužskej spermie a zrelého ženského vajíčka (oocytu)

= oplodnenie, fertilizácia, koncepcia,

vznikne nový, jedinečný ľudský jedinec, ČLOVEK

(prenatálne dieťa)

oplodnené ľudské vajíčko – ľudská zygota

embryo (do 8. týždňa) = ľudský zárodok

fetus (od 8. týždňa po narodenie) = ľudský plod

fáza postnatálna – mimo maternice (postnatálne dieťa)

obdobie dojčenské (narodenie až 1. rok života

užšie novorodenecké obdobie (do 7 dní po narodení) novorodenecké obdobie (do 1. mes. po narodení)

die a 3
DIEŤA 3

Obdobie

batolivé: 2.- 3. rok

predškolské: 4., 5., 6. rok

školské (mladší a starší školský vek)

7.- 14.rok

predpuberta, puberta

mladosť 15.-18.rok (adolescencia)

v vin die a a
VÝVIN DIEŤAŤA

= dozrievanie štruktúr a funkcií nediferencovaného stavu na vysokoorganizovanú a špecializovanú funkčnú kapacitu

 • Súčasťou vývinu je rast
 • Dominantné postavenie vo vývine má CNS a neuroendokrinná regulácia Vplyv na vývin majú aj: genetické dispozície, vonkajšie i vnútorné faktory
rast die a a
RAST DIEŤAŤA

Faktory, vplývajúce na rast:

- genetické

- vonkajšie (prostredie, výživa, životospráva, telesná aktivita)

Synovia teraz sú o 4-6cm vyšší ako ich otcovia a asi o 11cm vyšší ako ich pradedovia.

pohyby die a a
POHYBY DIEŤAŤA

Prenatálne dieťa:

embryo – od 6.týždňa vnútromaternicového obdobia: najprv lokalizované, neskôr generalizované

- od 18. týždňa prehĺta plodovú tekutinu a vykonáva dýchacie pohyby

Postnatálne dieťa:

Donosený novorodenec: fyziologický hypertonus (flexia)

2.-5. mesiac po narodení: hypotónia (vymizne v 15.mes.)

adapt cia die a a
ADAPTÁCIA DIEŤAŤA
 • percepcia a reakcia
   • vnímanie, podnetov z vonkajšieho i vnútorného prostredia a reagovanie na ne

- už prenatálne dieťa v maternici:

 • fetus reaguje pohybmi na silné zvuky, na nikotín (fajčenie – i pasívne!), emočné napätie,...

- dieťa po narodení: najprv funkčné, neskôr anatomické zmeny v srdcovocievnom systéme (uzavrú sa spojky medzi oddielmi srdca), dýchacom systéme (začne samostatne dýchať),...

pr va die a a 1
PRÁVA DIEŤAŤA1
 • Dieťa potrebuje pocit bezpečia, istoty, priateľstva

VŠEOBECNÁ DEKLARÁCIA ĽUDSKÝCH PRÁV

(OSN, 1948)

detstvo má nárok na osobitnú starostlivosť a pomoc

DEKLARÁCIA PRÁV DIEŤAŤA (OSN, 1959)

dieťa pre svoju telesnú i duševnú nezrelosť potrebuje záruky, starostlivosť a zodpovedajúcu právnu ochranu pred narodením, aj po ňom

DOHOVOR O PRÁVACH DIEŤAŤA(OSN, 1989)

v SR platí od r. 1993

Právo každého dieťaťa na výhody sociálneho zabezpečenia, na takú životnú úroveň, ktorá umožní jeho telesný, duševný, duchovný, mravný a sociálnyrozvoj

DEKLARÁCIA PRÁV POČATÉHO DIEŤAŤA (SR – BA, 1999)

pr va die a a 2
PRÁVA DIEŤAŤA2

ŽENEVSKÁ DEKLARÁCIA– Svetová asociácia lekárov, novelizovaná v Sydney, 1968

„...Zachovám úplný rešpekt voči ľudskému životu od okamihu počatia, ani po nátlakom nepoužijem svoje lekárske vedomosti v rozpore so zákonmi ľudskosti...“

HIPPOKRATOVA PRÍSAHA

„...nedám sa uprosiť na podanie smrtiaceho lieku, ani to neporadím“ (aktuálne v diskusiách o eutanázii novorodencov)

„...nijakej žene nepodám prostriedok na vyhnanie plodu...!

(ochrana života človeka pred jeho narodením)

pr va die a a 3
PRÁVA DIEŤAŤA 3
 • Snahy o formuláciu ľudských práv detí a všeobecne ľudských práv svedčia o probléme s uznávaním dôstojnosti ľudskejosoby ...uznanie ľudských práv prenatálneho dieťaťa!
 • Ústava SR, Trestný zákon, Občiansky zákonník:

zaručujú niektoré základné práva nenarodeným, ale už počatým deťom(lat. – rímske právo: nasciturus, ten, ktorý sa má narodiť)

Európsky súd pre ľudské práva - rozhodnutie v otázke ochrany človeka pred narodením: štáty EÚ musia riešiť samostatne...

Pri súčasných vedeckých poznatkoch o prenatálnom období života človeka neexistuje rozumná prekážka pre neuznávanie práv počatým deťom!

Jediným dôvodom na uznanie ľudských práv je príslušnosť k rodu Homo sapiens. Kto spĺňa túto podmienku, je subjektom neodňateľných ľudských práv.

V čom sa odlišuje predčasne narodené dieťa od ešte nenarodeného dieťaťa v rovnakom veku od počatia?

pr va die a a 4
PRÁVA DIEŤAŤA 4

DEKLARÁCIA PRÁV POČATÉHO DIEŤAŤA

 • Každá ľudská bytosť má právo na život od počatia po prirodzenú smrť
 • Počaté dieťa má právo narodiť sa, mať svoju matku, otca a rodinu
 • Počaté dieťa má právo na ochranu zdravia a zachovanie ľudskej dôstojnosti
 • Počaté dieťa má spôsobilosť práva
 • Počaté dieťa a jeho matka majú právo na osobitnú starostlivosť a pomoc
charta pr v hospitalizovan ho die a a
CHARTA PRÁV HOSPITALIZOVANÉHO DIEŤAŤA
 • Dieťa sa má hospitalizovať iba vtedy, ak starostlivosť, ktorú jeho aktuálny stav vyžaduje, nie je možné dobre zabezpečiť doma alebo v ambulantnej starostlivosti
 • Dieťa v nemocnici má mať pri sebe vždy svojich rodičov alebo ich zástupcov
 • Rodičia, a podľa mentálnej úrovne a veku aj dieťa, majú právo byť informovaní o priebehu choroby zrozumiteľným spôsobom, ako i o všetkých rozhodnutiach, týkajúcich sa vyšetrení a liečby
 • Dieťa má byť chránené pred zbytočnými vyšetreniami, výskumom i liečbou. Deti by sa nemali hospitalizovať na oddeleniach dospelých a mali by mať podmienky na vyučovanie a odpočinok.
 • Starostlivosť o dieťa v nemocnici vyžaduje zo strany ošetrujúceho personálu osobitný takt a pochopenie spolu s rešpektovaním súkromia dieťaťa. Primerane vyškolení pracovníci musia byť schopní spĺňať fyzické, emočné, duchovné i sociálne potreby dieťaťa a jeho rodiny.
potreby die a a zo soci lnopediatrick ho h adiska
POTREBY DIEŤAŤA zo sociálnopediatrického hľadiska

Miera neuspokojenia základných potrieb dieťaťa býva aj mierou narušenia celkového stavu a vývoja dieťaťa. Čím je dieťa mladšie, tým je závažnosť postihnutia ťažšia!

Základné sociálne potreby – sú späté s psychickými potrebami

= psychosociálne

 • optimálna socializácia dieťaťa: láska + bezpečie (bezvýhradné prijatie dieťaťa rodičmi – bez ohľadu na jeho zdravotný stav, ekonomický stav rodiny,...)

Základné vývojové potreby – sa menia v čase a najmä s dynamikou a charakterom vývoja dieťaťa a jeho zvláštnosťami

Ľudský jedinec je v počiatočnej vývojovej fáze úplne závislý od starostlivosti druhých (najmä matky)

rodina 1
RODINA 1
 • Najmenšia primárna spoločenská skupina (jednotka), založená na zväzku muža a ženy, na pokrvnom vzťahu rodičov a detí či vzťahu substituujúcom (nahradzujúcom) (osvojenie dieťaťa), na spoločnej domácnosti, ktorej členovia plnia spoločensky určené a uznané roly, vyplývajúce zo spolužitia a na súhrne funkcií, ktoré podmieňujú existenciu tohto spoločenstva a dávajú mu vlastný význam vo vzťahu k jedincom i k celej spoločnosti
rodina funkcie rodiny
RODINA – funkcie rodiny
 • Biologicko-reprodukčná

Nestačí dieťa splodiť, porodiť, ale zabezpečiť potrebné podmienky života a ďalší jeho vývoj

 • Ekonomicko-zabezpečovacia(poskytovanie istôt)

Súčasnosť: rodina je temer úplne závislá od výrobnej činnosti spoločnosti

 • Emocionálna(zrelosť, zodpovednosť)

Dnes: zvýšená labilita, deprivácia

 • Socializačno-výchovná(skutočný záujem o dieťa a kvalitnú starostlivosť oň, prijatie dieťaťa také, aké je, porozumenie dieťaťu v jeho vývoji i potrebách,...)
poruchy rodiny vo vz ahu k die a u
PORUCHY RODINY vo vzťahu k dieťaťu

- keď rodina v rôznej miere neplní základné požiadavky a úlohy, zlyhanie člena alebo členov rodiny

Najvýznamnejšia

= porucha funkcie socializačno-výchovnej

poruchy rodiny vo vz ahu k die a u24
PORUCHY RODINY vo vzťahu k dieťaťu

1. Starostlivosť o dieťa je dostatočná

Dôvodporuchy: rodičia sa nemôžu o dieťa starať

Charakter dôvodu poruchy: objektívny

Miesto vzniku poruchy (vyvolávajúci jav poruchy):

príroda (prírodné katastrofy, devastácia životného prostredia)

spoločnosť (vojna, hladomor, nezamestnanosť, epidémie)

rodina (rozpad rodiny z nezavinených príčin, veľký počet detí)

jedinec (úmrtie, invalidita, choroba)

Hlavný mechanizmus poruchy: likvidácia či neexistencia základných životných podmienok, demoralizácia, hmotný nedostatok spojený s nedostatkom výchovných podnetov

poruchy rodiny vo vz ahu k die a u25
PORUCHY RODINY vo vzťahu k dieťaťu

2. Starostlivosť o dieťa je nedostatočná

Dôvod poruchy: rodičia sa nedokážuo dieťa starať

Charakter dôvodu poruchy: objektívny, subjektívny

Miesto vzniku poruchy (vyvolávajúci jav poruchy):

rodina alebo jedinec (nezrelosť, neschopnosť prijať spoločenské normy, neschopnosť vyrovnať sa so zvláštnymi situáciami)

Hlavný mechanizmus poruchy: dostatočné alebo nedostatočné podmienky pre socializáciu detí

poruchy rodiny vo vz ahu k die a u26
PORUCHY RODINY vo vzťahu k dieťaťu

3. Starostlivosť o dieťa nie je žiadna

Dôvod poruchy: rodičia sa nechcúo dieťa starať

Charakter dôvodu poruchy: subjektívny

Miesto vzniku poruchy (vyvolávajúci jav poruchy):

jedinec (disharmonická osobnosť, psychopatie, maladaptácia)

Hlavný mechanizmus poruchy: problematické až úplne nedostatočné či žiadne podmienky pre socializáciu detí

syndr m can
Syndróm CAN

Syndróm Child Abuse and Neglect

= súbor príznakov

týraného, zneužívaného a zanedbávaného dieťaťa

 • veľmi zložitý sociálno-patologický jav (následkom zlyhania „ekológie rodiny“)
 • má mnoho príčin, mechanizmov, prejavov a foriem, časovú dimenziu do minulosti, ale najmä do budúcnosti (týrané dieťa→týrajúci rodič), najčastejšie v rodine, ubližujúcimi sú často tí najbližší (rodič, príbuzný, vychovávateľ, známy, priateľ), málokedy cudzí.
 • diagnostika, liečba, rehabilitácia je veľmi zložitá, náročná, interdisciplinárna
syndr m can historick aspekt
Syndróm CAN – historický aspekt

Vnímanie a hodnotenie CAN závisí od stupňa rozvoja spoločnosti, hierarchii jej hodnôt hodnota dieťaťa a jeho postavenie v spoločnosti, kvality vzťahov rodičov a dospelých k deťom.

50. roky 20. stor.: neúrazové poranenia, syndróm bitého dieťaťa

Predchádzajúci totalitný režim: „Socializmus nemá žiadne sociálne problémy, deti u nás nikto netýra...“

Dnes: demokratizácia spoločnosti – intenzívnejší monitoring a riešenie CAN trestnoprávnou cestou

syndr m can29
Syndróm CAN

telesné týranie (bitie, kopanie, škrtenie, popálenie → rôzne ťažké poranenia → smrť)

zanedbávanie → neprospievanie → smrť

psychické a emocionálne týranie → nadmerný strach dieťaťa, ponižovanie, nadávanie, izolácia

 • špecifický druh: súboj rodičov o dieťa v rámci rozvodového a porozvodového sporu, kde dieťa sa stáva nástrojom vzájomnej nenávisti rodičov
 • šikana –v rodine i v spoločenstve detí (trieda)

sexuálne zneužívanie

pornografia - vzbudzuje u nezrelých a nepripravených detí predčasné

sexuálne túžby a aktivity

faj enie matky
FAJČENIE MATKY
 • aj pasívne fajčenie matky je pre dieťa nebezpečné. Následkom toho:

nízka pôrodná hmotnosť a častejšia retardácia vývoja, vrodené anomálie dieťaťa

Príčina – porucha uteroplacentárnej cirkulácie (= krvného obehu medzi maternicou a plodovým koláčom), ktorú pôsobuje spazmus arteriol následkom nikotínu. Toto vyvoláva blokádu prenosu kyslíka s negatívnym vplyvom na organizmus dieťaťa!

alkoholov embryofetopatia
ALKOHOLOVÁ EMBRYOFETOPATIA
 • vyvoláva výrazný rastový deficit, poškodenie intelektu dieťaťa, u 1/3 detí sa vyskytujú vrodené vývojové chyby (srdca, kostí, kĺbov, močového systému)
drogov z vislos matky gravidnej eny
DROGOVÁ ZÁVISLOSŤ MATKY (gravidnej ženy)

- vyvoláva hypotrofiu (nedonosenosť) novorodenca

Známky abstinencie (chýbania) drogy u novorodenca:

zvýšená dráždivosť, nepokoj, tremor (tras), kŕče, vracanie, znížená hmotnosť, tachykardia (zrýchlený tep), hyperpyrexia(horúčka), poruchy dýchania

abstinen n s yndr m u novorodenca
Abstinenčný syndróm u novorodenca

= syndróm abúzu a náhleho vysadenia liekov

Abúzus liekov, drogových substancií matkou (alkohol, drogy,...) →poškodenie buniek vyvíjajúceho sa prenatálneho dieťaťa.

Klinický obraz (novorodenec):

príznaky: neurologické – iritabilita, nespavosť, kŕče

respiračné - tachypnoe, dyspnoe, respiračný distres

gastrointestinálne – problémy pri kŕmení, hnačky, neprospievanie

Indície zo strany matky: nízky vek, slobodná matka, nízke vzdelanie, zlý socioekonomický status, slabá prenatálna starostlivosť

Dif.dg.: vylúčiť- metabolické poruchy (zníž. glykémia, zníž. K+ a Mg+ v krvi)

- infekčné ochorenia (sepsa, meningitis, infekčné hnačky)

hiv aids syndr m z skanej imunodeficiencie
HIV/AIDS (syndróm získanej imunodeficiencie)
 • infekčné ochorenie, vyvolané vírusom ľudskej imunodeficiencie HIV 1 alebo HIV 2

→ ťažká porucha bunkovej imunity, časté postihnutie nervového systému

oportúnne infekcie - vyvolané nezvyčajnými agensami

Protozoové a parazitové infekcie:

Pneumocystis carini (pneumónia nedonosených detí a veľmi starých alebo oslabených ľudí)

Toxoplasma gondii (pneumónia, encefalitída)

Kryptosporidióza (hnačky trvajúce 1-3 mesiace)

Mykotické infekcie – kandidóza (Candida albicans – generalizované až odliatkové slizníc a orgánov: črevá, pľúca, pažerák)

Vírusové infekcie – hepatitis, cytomegalovírus, herpes simplex, herpes zoster

Bakteriálne infekcie – tie, ktoré u zdravých prežívajú na povrchu tela alebo v telesných dutinách bez vyvolania ochorenia(Mycobacterium tuberculosae)

oportúnne nádory – Kaposiho sarkóm, lymfómy buniek B v mozgu, prekanceróza na jazyku (leukoplakia)

Dokázané cesty prenosu: sexuálny kontakt, kontaminácia ihiel (narkomani), infikovaná krv a deriváty, perinatálne

vroden v vojov chyby
VRODENÉ VÝVOJOVÉ CHYBY
 • DOWNOV SYNDRÓM 1

Príčina: abnormalita 21. chromozómu (trizómia)

Výskyt: 1/1000 pôrodov

Príznaky: spomalený vývoj, znížený intelekt (mentálna retadácia rôzneho stupňa), svalová hypotónia (znížený svalový tonus), často vrodená srdcová chyba, znížená činnosť štítnej žľazy, porucha imunitného systému.

Problémy: s výživou (apatia + hypotónia, horšie pijú)

s imunitou (časté infekty dýchacích ciest)

so zníženou činnosťou štítnej žľazy

ortopedické chyby, kŕčové stavy (epilepsia), vrod. chyby ♥ poruchy sluchu, zraku

neurologické a psychiatrické problémy, obezita,...

vroden v vojov chyby36
VRODENÉ VÝVOJOVÉ CHYBY
 • DOWNOV SYDRÓM 2

- očkovať aj proti pneumokokom, hemofilom, chrípke, hepatitis B

 • monitoring: neurologický, rastový + hmotnosť, zrak + sluch, hormóny štítnej žľazy, imunitný systém, krvný obraz

IQ je v pásme medzi miernym až stredným stupňom mentálnej retardácie. Väčšina detí s DS je vzdelávateľná! (dobrá pamäť, ale znížené logické myslenie a analytické schopnosti)

Len dôslednosť+trpezlivosť+láska = uľahčenie života dieťaťa, rodiny a zaradenie dieťaťa s DS do normálneho života

vroden v vojov chyby37
VRODENÉ VÝVOJOVÉ CHYBY
 • SRDCE→poškodenie funkcií iných orgánov, zníženie výkonnosti celého organizmu

(vrodené srdcové chyby = VSCH)

0,8-1,0% novorodencov, SR: ročne 500, ¾ chir.korekcia

Klinické príznaky: neprospievanie, únava, dýchavičnosť (dyspnoe), zväčšenie ♥ (kardiomegália), zvýšené potenie, poruchy ♥ rytmu, zmodrenie kože a slizníc (cyanóza), opuchy,

zväčš. pečeň, nehmatný pulz na dol. končatinách

1. Necyanotické VSCH: perzistujúci Ductus arteriosus Botalli,

defekty priehradok medzi predsieňami alebo komorami ♥,

defekty chlopní v ♥

2. Cyanotické VSCH: Fallotova tetralógia, transpozícia všetkých

ciev

vroden v vojov chyby38
VRODENÉ VÝVOJOVÉ CHYBY
 • SPINA BIFIDA – rázštep chrbtice
 • RÁZŠTEP PERY A PODNEBIA
inkompatibilita rh faktora 1
INKOMPATIBILITA Rh faktora 1

= nezhoda krvných skupín v systéme Rh medzi matkou (Rh negatívnou) a prenatálnym dieťaťom (Rh pozitívnym), ktorá sa prejavuje zvyčajne až pri 2. gravidite.

Pri 1. pôrode (alebo spontánnom či umelom potrate) prestupujú erytrocyty dieťaťa do krvi matky, kde sa tvoria špecifické protilátky Rh, ktoré ničia erytrocyty ďalšieho prenatálneho dieťaťa→anémia, zväčšenie pečene a sleziny, novorodenecký ikterus, neurologické poškodenia, hydrops fetalis až smrť pred narodením.

inkompatibilita rh faktora 2
INKOMPATIBILITA Rh faktora 2

Stanovenie diagnózy:

- vyšetrenie na výskyt Rh protilátok u

gravidnej ženy→monitoring prenatálneho

dieťaťa (obsah bilirubínu v plodovej vode, USG pečene a sleziny)

Terapia novorodenca: závisí od stupňa vážnosti ochorenia – fototerapia (rozštiepi molekuly Bi) až výmenná transfúzia krvi ešte nenarodeného dieťaťa

Profylaxia: v priebehu 24-72 h po narodení Rh+ dieťaťa sa Rh- matke (alebo ešte v 28.-30.týž. gravidity) injekčne podáva antiDglobulín (= antiDprotilátky).

rizikov novorodenec 1
RIZIKOVÝ NOVORODENEC 1

= každý novorodenec, ktorého zdravotný stav je ohrozený(asi 25-30% gravidít, ale len 1/3 z nich vykazuje odchýlku od normy)

PERINATOLÓGIA = starostlivosť o matku a dieťa v období okolo pôrodu.

Ideálne je zabezpečiť pre dieťa transport in utero (čo najdlhšie v maternici)

RIZIKOVÉ FAKTORY pre prenatálne dieťa:

*pred graviditou: spoločenské (rodinný a sociálny stav, vzdelanie, zamestnanie

zdravotný stav matky, genetické ochor., spont. potraty, umelé ukončenie tehotenstva (UUT),

predčasný pôrod, vek matky pod 16r. a nad 35 r.

*počas gravidity:materské komplikácie (anémia, abnormálny prírastok hmotnosti, tehotenská gestóza, infekčné ochor., prenášanie)

komplikácie maternice a placenty (krvácanie v 1.trimestri, vcestná placenta, predčasné odlučovanie placenty, patolog. poloha dieťaťa, podvýživa alebo veľké dieťa

ochorenia prenatálneho dieťaťa: vrod. vývojové chyby, infekcie, hypoxia pred pôrodom

*počas pôrodu:

- komplikácie matky, maternice, placenty, rizikové operačné a pôrodnícke výkony

rizikov novorodenec 2
RIZIKOVÝ NOVORODENEC 2
 • predčasne narodený
 • prenášaný
 • s nízkou pôrodnou hmotnosťou
 • hypertrofický
 • asfyktický
 • s vrodenou vývojovou chybou (VVCH)
 • dieťa diabetickej matky
 • s Rh inkompatibilitou
 • s traumatickým poškodením počas pôrodu
rizikov novorodenec 3
RIZIKOVÝ NOVORODENEC 3
 • Zdravotná starostlivosť:
 • základná

2.špecializovaná(Oddelenie patologických novorodencov)

3.intenzívna(Jednotka intenzívnej starostlivosti)

psychick choroby det 1
PSYCHICKÉ CHOROBY DETÍ 1
 • Psychóza= závažné ochorenie CNS, náhla lebo postupná dezorganizácia osobnosti duševne zdravého človeka, strata kontaktu s realitou, patologický únik do seba, do svojich fantázií, extrémny citový život, činnosť neprimeraná situáciám.
 • Psychotické dieťa – nič si nevšíma, na nič nereaguje, resp. ignoruje i tie podnety, ktoré naňho priamo pôsobia,
psychick choroby det 2
PSYCHICKÉ CHOROBY DETÍ 2

Raný detský autizmus (výskyt: 2-4/10 000 detí, chlapci viac)

- spočiatku čulé, zručné dieťa, vyhýbajú sa však priamemu pohľadu, nereagujú na zrakové a sluchové podnety iných ľudí. Často však už v útlom detstve sa nikdy neusmeje, nedáva najavo radosť, nikdy sa nesnaží napodobňovať dospelých, neskôr zlyhanie pri verbálnej komunikácii (ak hovorí, tak ako papagáj). Akoby k nikomu nehovorilo a od nikoho neočakáva odpoveď, neznáša zmeny vo svojom prostredí (najmä predmety), túži po statickom živote, čo znemožňuje učenie.

Detská schizofrénia

- výrazné emocionálne poruchy sociálnych vzťahov, postupné uzatváranie sa svetu, strata záujmu o ľudí a udalosti (apatia) až po úplné prepadnutie do neskutočného sveta vlastnej fantázie (dezorientácia, nepohyblivosť). Poruchy správania (nápadná gestikulácia, opakované pohyby), poruchy v poznávacej sfére: bludy, halucinácie, vnútorné hlasy. K rodičom alebo súrodencom nie je dieťa schopné vytvoriť si normálny vzťah, reč nepoužíva ako komunikačný prostriedok, prejavuje však snahu o telesný kontakt, dotyk.

psychick choroby det 3
PSYCHICKÉ CHOROBY DETÍ 3

Neurotické dieťa

- porucha adaptácie na prostredie, porucha najvyšších regulácií somatických a vegetatívnych funkcií (nepríjemné až trýznivé pocity, úzkosť, strach), extrémne uplatňovanie normálnych obranných mechanizmov v snahe odstrániť alebo riešiť záťažovú, či frustračnú situáciu, stres, psychickú traumu, resp. pretrvávajúce nevyriešené konflikty→ strata vnútornej rovnováhy, pocit úzkosti (anxieta), pretrvávajúce vnútorné napätie (tenzia) a bezradnosť

Zdroje neurózy: nesprávna výchova v rodine-hyperprotektívna alebo naopak odmietanie, konflikty v škole

Typy neurózy: psychasténia – fóbie, anxiozita, pocity menejcennosti, depresie

neurasténia – telesné príznaky (bolesti hlavy, tiky, vracanie, pomočovanie)

hystéria– snaha budiť obdiv, súcit, závisť, záľuba v pocite bolesti

genetick aspekty v voja die a a 1
GENETICKÉ ASPEKTY VÝVOJA DIEŤAŤA 1

Telesný + duševný vývoj dieťaťa = genetická predispozícia, sociálne a ďalšie vplyvy vonkajšieho prostredia, v ktorom dieťa vyrastá.

Aj zdravé dieťa (+ norma IQ), ak žije v nepriaznivom prostredí (neúplná rodina, ÚSS, rozvrátená rodina), môže výrazne zaostávať vo vývoji.

Vyspelé krajiny: 2% novorodencov s VVCH, do 25.r. asi ¼ populácie má aspoň sčasti geneticky podmienenú poruchu (alergia, endokrinné ochorenia.

genetick aspekty v voja die a a 2
GENETICKÉ ASPEKTY VÝVOJA DIEŤAŤA 2

Genetické poruchy:

- vrodené chromozómové aberácie

chyba v počte chromozómov

Downov sy

Turnerov sy ♀, Klinefelterov sy ♂ (poruchy až absencia fertility)

- monogénne dedičné ochorenia(viac než 6000)

chyba v štruktúre génu na úrovni DNA

metabolické ochorenia: fenylketonúria (liečba-diéta bez fenylalanínu po narodení),

ochorenia svalov, niektoré nádorové ochorenia

- polygénne podmienené (multifaktoriálne)vrodené chyby (mutácia celej skupiny génov + vplyv diabetes mellitus, alkoholizmu, nikotinizmu,...) – senná nádcha, diabetes mellitus, epilepsia, rázštep perí a podnebia, defekty neurálnej rúry.

hospitalizovan die a soci lne aspekty 1
Hospitalizované dieťa – sociálne aspekty 1

Choré dieťa – psychosomaticky sa odlišuje od dospelých chorých!

HOSPITALIZÁCIA= stresový faktor, zanechá v dieťati hlboké stopy

 • fyzické traumy (vyšetrenia, liečba), úzkosť, strach z opustenosti

Adaptácia na nemocničné prostredie: najťažšia u detí vo veku 18-24 mesiacov

Fázy: 1. aktívny negativizmus (hodiny-dni) – plač, odmietanie, nepriateľstvo, agresivita

2. rezignácia – pomalé upokojovanie sa, narastá bezmocnosť, apatia

3. prispôsobenie sa – postupný záujem o okolie, hľadanie niekoho, na koho by sa dalo naviazať, obranná reakcia

Vplyvy na zlú adaptáciu: vek, osobnosť, pohlavie, osobnosť rodičov, kvalita rodinného života, vlastné ochorenie, dĺžka hospitalizácie, obmedzenosť pohybu, neočakávané ošetrovateľské výkony, správanie a prístup personálu, zážitky z predchádzajúcich hospitalizácií, jazyková bariéra

hospitalizovan die a soci lne aspekty 2
Hospitalizované dieťa – sociálne aspekty 2

HOSPITALIZMUS

 • príčina: psychická senzorická deprivácia, emocionálne strádanie, intelektuálna deprivácia
 • dieťa nemá dostatok podnetov na činnosť, je pasívne!
 • prejavy: strata chuti do jedla, úbytok na váhe, apatia, strata záujmu o hračky, psychické zaostávanie, poruchy spánku, cmúľanie palca, tiky, stereotypné pohyby

56% detí v prieskume uviedlo, že personál s nimi komunikoval len občas, 10% detí sa s personálom rozprávalo len počas vyšetrení!

die a a n silie v rodine 1
DIEŤA A NÁSILIE V RODINE 1

Rodinné násilie = globálny problém, dotýka sa všetkých sfér spoločnosti a postihuje všetky aspektu vývinu človeka

Agresia = správanie, ktoré spôsobuje fyzické ublíženie, materiálnu škodu, psychický dyskomfort, vyvoláva averzívne reakcie

Domáce násilie

– často pred očami detí!→poruchy správania, emocionálne problémy, pocity úzkosti a depresie, nízke sebavedomie, zdravotné problémy

Dieťa: pocit zodpovednosti za násilie, sebaobviňovanie, nedôvera voči cudzím ľuďom, zlé školské výsledky

die a a n silie v rodine 2
DIEŤA A NÁSILIE V RODINE 2

Domáce násilie, zahŕňajúce deti, sa týka detí:

 • Deti v rozvodovom konaní rodičov

(syndróm zavrhnutého rodiča)

 • Deti v úlohe svedka rodičovského násilia
 • Deti, dopúšťajúce sa násilia na svojichrodičoch
 • Deti, postihnuté syndrómom CAN
rizik modernej doby pre die a
RIZIKÁ MODERNEJ DOBY PRE DIEŤA
 • V súčasnej modernej kultúre(ktorá sa k nám dostáva zo Západu) sa hlavnými, resp. rozhodujúcimi osobnostno-tvorivými činiteľmi detí stávajúuž nie rodičia, ani učitelia, ale masmédiá a rovesníci (čo je horšie kontrolovateľné)!

S tým súvisí:

úpadok tradičnej morálky,

zvýšenie výskytu egomanických detív konzumnej spoločnosti,

častá bezmocnosť rodičovv snahe usmerňovať vývin detí podľa vlastných zámerov a hodnotovej orientácie,

pandémia násilia, zvýšenie detskej kriminality, drogovej závislosti,...

rie enie 1
RIEŠENIE 1

Pedagógovia: prehodnotiť liberalistickú výchovu, znovu definovať zodpovednosť rodičov, vychovávateľov detí a mládeže

Sociológovia - netolerovať antisociálne správanie dospievajúcich

Právnici – znížiť vek trestnoprávnej zodpovednosti

rie enie 2
RIEŠENIE 2

Kultivovať osobnosť dieťaťa tradičnými hodnotami, rešpektujúcimi dôstojnosť každého človeka

Faktorové vlastnosti osobnosti (moderná psychológia) – predtým cnosti:

múdrosť (nielen inteligencia)

prosociálnosť (nielen extroverzia)

tolerancia, vďačnosť, dôvera, POKORA