otev r n trhu s elekt inou z kladn pravidla a informace n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Otevírání trhu s elektřinou základní pravidla a informace PowerPoint Presentation
Download Presentation
Otevírání trhu s elektřinou základní pravidla a informace

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 27

Otevírání trhu s elektřinou základní pravidla a informace - PowerPoint PPT Presentation


 • 93 Views
 • Uploaded on

Otevírání trhu s elektřinou základní pravidla a informace. Pavel Bělovský Taures, a.s. Otevírání trhu s elektřinou. Směrnice 2003/54 1. 7. 2004 všichni zákazníci mimo domácností Od 1. 7. 2007 všichni zákazníci Energetický zákon 1. leden 2005 všichni zákazníci mimo domácností

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Otevírání trhu s elektřinou základní pravidla a informace' - taini


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
otev r n trhu s elekt inou z kladn pravidla a informace

Otevírání trhu s elektřinou základní pravidla a informace

Pavel Bělovský

Taures, a.s.

otev r n trhu s elekt inou
Otevírání trhu s elektřinou
 • Směrnice 2003/54
  • 1. 7. 2004 všichni zákazníci mimo domácností
  • Od 1. 7. 2007 všichni zákazníci
 • Energetický zákon
  • 1. leden 2005 všichni zákazníci mimo domácností
  • 1. leden 2006 všichni zákazníci
regulovan a neregulovan innosti v r
Regulované činnosti

Přenos

Distribuce

Systémové služby

Příspěvky na obnovitelné zdroje, kogeneraci, decentrální výrobu

Činnosti Operátora trhu s elektřinou

Dodávka chráněným zákazníkům

Dodávka poslední instance

Regulované a neregulované činnosti v ČR
 • Neregulované činnosti
  • Ceny výrobců
  • Ceny obchodníků
  • Dodávka oprávněným zákazníkům
  • Podpůrné služby
astn ci trhu
Účastníci trhu
 • Výrobci
 • Provozovatel přenosové soustavy
 • Provozovatelé distribuční soustavy
 • Obchodníci
 • Operátor trhu
 • Koneční zákazníci
  • Chránění zákazníci - domácnosti
  • Malý zákazníci
  • Oprávnění zákazníci
chr n n z kazn k
Chráněný zákazník
 • Práva chráněného zákazníka
  • na připojení odběrného elektrického zařízení k DS
  • na dodávku elektřiny za regulované ceny a v kvalitě stanovené prováděcím právním předpisem
  • na informace o celkové směsi paliv dodavatele a o dopadu na životní prostředí
 • Povinnosti chráněného zákazníka
  • řídit se podmínkami připojení a dodávek elektřiny
  • řídit se pokyny technického dispečinku provozovatele DS
  • umožnit provozovateli DS instalaci měřicího zařízení a přístup k němu
  • udržovat svá zařízení v souladu s technickými normami a právními předpisy
  • podílet se na úhradě oprávněných nákladů spojených s připojením a zajištěním požadovaného příkonu
  • při změně parametrů upravit svá zařízení tak, aby vyhovovala těmto změnám
opr vn n z kazn k
Oprávněný zákazník
 • Práva oprávněného zákazníka
  • na připojení odběrného elektrického zařízení k DS (PS)
  • nakupovat elektřinu v kvalitě stanovené prováděcím právním předpisem od držitele licence
   • na výrobu elektřiny
   • na obchod s elektřinou
  • nakupovat elektřinu na krátkodobém trhu
  • na dopravu dohodnutého množství elektřiny v kvalitě stanovené prováděcím právním předpisem
  • na informace o celkové směsi paliv dodavatele a o dopadu na životní prostředí
  • na bezplatnou změnu dodavatele elektřiny podle Pravidel trhu s elektřinou
opr vn n z kazn k1
Oprávněný zákazník
 • Povinnosti oprávněného zákazníka
  • zajistit na své náklady připojení svého odběrného elektrického zařízení
  • řídit se dispečerským řádem v souladu s uzavřenými smlouvami, Pravidly provozování soustavy
  • umožnit provozovateli soustavy instalaci měřicího zařízení a přístup k němu
  • řídit se pokyny technického dispečinku provozovatele soustavy ve vazbě na stav nouze
  • udržovat svá zařízení v souladu s technickými normami a právními předpisy
  • Podílet se na úhradě oprávněných nákladů spojených s připojením a zajištěním požadovaného příkonu ve výši vypočtené způsobem způsobené prováděcím právním předpisem
  • při změně parametrů upravit svá zařízení tak, aby vyhovovala těmto změnám
  • Zaregistrovat se 30 dnů před uskutečněním dodávky od jiného výrobce či obchodníka u OTE, zaregistrováním se OZ stává registrovaným účastníkem trhu
mal z kazn k
Malý zákazník
 • Konečný zákazník, který zaměstnává v pracovním poměru méně než 50 zaměstnanců, jehož čistý obrat za poslední účetní období nepřesahuje 250 mil. Kč a jehož odběrné místo je připojeno k síti nízkého napětí
 • Právo na dodávku elektřiny za regulované ceny a v kvalitě stanovené prováděcím právním předpisem (dodávka poslední instance)
opr vn n z kazn k s vlastn odpov dnost za odchylku
Oprávněný zákazník s vlastní odpovědností za odchylku
 • Musí být subjektem zúčtování (smlouva o zúčtování s OTE)
 • Složená kauce 5 mil. Kč
 • Zřízen inkasní účet ve prospěch OTE s trvalou finanční zálohou (dle výše objemu obchodů a ratingu (obchodní podmínky OTE)
 • Pro nákup na OKO -smlouva o přístupu na OKO
opr vn n z kazn k s vlastn odpov dnost za odchylku1
Oprávněný zákazník s vlastní odpovědností za odchylku

Smlouva o přístupu na

krátkodobí

organizovaný trh

Smlouva o zúčtování

odchylek

Smlouva o dodávce

elektřiny

Smlouva o připojení

Smlouva o připojení

Smlouva o přenosu

elektřiny

Smlouva o distribuci

elektřiny

opr vn n z kazn k s p enesenou odpov dnost za odchylku
Oprávněný zákazník s přenesenou odpovědností za odchylku
 • OZ pouze registrovaným účastníkem trhu (RÚT)
 • nemá uzavřenu smlouvu o zúčtování, neskládá kauci, nemá blokované prostředky
 • agregační funkce obchodníka (komplementární diagramy)
 • renomovaný obchodník - lepší rating, lépe nakoupí
opr vn n z kazn k s p enesenou odpov dnost za odchylku1
Oprávněný zákazník s přenesenou odpovědností za odchylku

Smlouva o dodávce

elektřiny

Smlouva o sdružených

službách

Smlouva o distribuci

elektřiny

Smlouva o připojení

obchodn ci s elekt inou
Obchodníci s elektřinou
 • Výrobci (ČEZ, Dalkia ČR, International Power Opatovice, Czech Coal...)
 • Obchodníci v rámci distribučních společností (ČEZ, E-on, PRE)
 • „Nezávislí obchodníci“ – např. Moravia Energo, Entrade, Moravachem, Lumius, Ezpada...
regulovan ceny v energetice v roce 2005
přenos elektřiny prostřednictvím přenosové soustavy (pevná cena)

systémové služby (pevná cena)

distribuce elektřiny po jednotlivých hladinách napětí (pevná cena)

decentrální výroba (pevná cena)

činnosti operátora trhu (pevná cena)

dodávka elektřiny chráněným zákazníkům (maximální cena)

výroba elektřiny z kombinované výroby elektřiny a tepla (minimální cena)

výroba elektřiny z obnovitelných zdrojů (minimální cena)

Regulované ceny v energetice v roce 2005
distribuce obecn regula n metody
Distribuce – obecné regulační metody
 • Price cap
  • Jednorázové určení ceny na základě očekávaných nákladů a přiznaného zisku, porovnání nebo tržní síly zákazníků
  • Cena není revidována ve vazbě na vývoj nákladů držitele licence, vývoj spotřeby nebo jiných jednotek určujících cenu
  • Při vyšších objemech si držitel licence vydělá více, při nižších objemech méně
 • Revenue cap
  • Jednorázové určení ceny na základě očekávaných nákladů a přiznaného zisku
  • Cena je revidována ve vazbě na vývoj nákladů držitele licence, vývoj spotřeby nebo jiných jednotek určujících cenu
  • Držitel licence má zaručené pokrytí nákladů a zisk, při vyšších příjmech dochází ke snížení ceny na další období, při vyšších příjmech dochází ke zvýšení ceny na další období
distribuce elekt iny ur en cen v r
Distribuce elektřiny – určení cen v ČR

Metoda povolených výnosů (typ revenue cap)

PV = PN + O + Z

Z = r . PA

PN = povolené náklady

O = odpisy

Z = povolený roční zisk pro rok 2005

r = fixní rentabilita pro regulační období

PA = povolená regulační aktiva

distribuce rezervovan kapacita
Distribuce – rezervovaná kapacita
 • Výše poplatku závislá na výši technických jednotek
 • Při snížení technických jednotek dochází ke zvýšení poplatku
p enos elekt iny
Přenos elektřiny
 • Cena za použití přenosové soustavy - 20,13 Kč/MWh
 • Cena za rezervovanou kapacitu – 610 843,65 Kč/rok
 • Průměrná cena za přenos – 130,14 Kč/MWh
syst mov slu by
Systémové služby
 • Určeny na základě přiznaných nákladů provozovatele přenosové soustavy na nákup podpůrných služeb
 • Pro rok 2005 přiznáno 8,2 mld Kč na nákup podpůrných služeb
 • Cena systémových služeb pro konečné zákazníky: 171,80 Kč/MWh
 • Cena systémových služeb pro lokální spotřebu: 64 Kč/MWh
d kuji za pozornost

Děkuji za pozornost

Pavel Bělovský

e-mail: pavel.belovsky@taures.cz

mobil: + 420 603 872 789