Chemická regulace dýchání - PowerPoint PPT Presentation

tadhg
chemick regulace d ch n n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Chemická regulace dýchání PowerPoint Presentation
Download Presentation
Chemická regulace dýchání

play fullscreen
1 / 17
Download Presentation
Chemická regulace dýchání
243 Views
Download Presentation

Chemická regulace dýchání

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Chemická regulace dýchání Aneta Knittelová

 2. Obsah • Dýchání • Centrální chemoreceptory • Periferní chemoreceptory • To nejdůležitější • Obranné reflexy dýchací • Jak chránit naše dýchání? • Něco k zamyšlení??? • Knihovna

 3. Dýchání • Životně důležitý děj • Rytmická činnost jejíž funkcí je dodávka kyslíku do organismu a odstraňování oxidu uhličitého z organismu • Funkcí regulace dýchání je zajistit soulad mezi metabolickými potřebami organismu a ventilací plic • Dýchání je snadno ovlivnitelné mimovolními i volními akty (kašel, mluvení, hra na dechové nástroje,..)

 4. Centrální chemoreceptory • Kde?Chemosenzitivní oblast na ventro-laterálním povrchu prodloužené míchy, těsně pod jejím povrchem • Čím? Centrální CHR jsou vysoce citlivé na zvýšení PaCO2v arteriální krvi (hyperkapnie) a tím způsobené změny pH • Zvýšení PaCO2 nebo PACO2 z 5 na 9 kPa se minutová ventilace přibližně 10x zvýší

 5. Centrální chemoreceptory • Jak? CO2 rychle difunduje přes hematoencefalickou bariéru do mozkomíšního moku • MM má ve srovnání s krví nižší pufrovací schopnost (menší obsah bílkovin, nepřítomnost Hb) Zvýšení PCO2 vyvolá větší zvýšení c H+(a snížení pH) v mozkomíšním moku než v krvi. Velmi těsná korelace mezi VE a c H+ v mozkomíšním moku a ve venózní krvi odtékající z mozku.

 6. Citlivost centrálních CHR • Snižuje spánek, anestézie a dlouhodobé vystavení vysokému PCO2 (u nemocných s chronickými nemocemi plic) • Zvyšuje hypoxie, noradrenalin, progesteron, acidóza a salicyláty (Aspirin) • Ovlivněna též zvýšením tělesné teploty • Snížení PO2 působí obecně inhibičně

 7. Vzájemný poměr mechanismů  ventilace v důsledku  PCO2 • 44% změnou pH MM a stimulací centrálních CHR (nízká pufrovací schopnost MM) • 44% změnou pH v arteriální krvi s následným  c H+ v kapilární krvi v prodloužené míše • 12% stimulací periferních CHR

 8. Periferní chemoreceptory • Kde? • Karotická tělíska(chromatofinní tkáň umístěná v bifurkaci krkavic,inervace:9HN) • Aortální tělíska (chromatofinní tkáň roztroušená v oblouku aorty,inervace:10HN) • Čím? PaO2(hlavně),PaCO2(méně),teplot a průtoku krve karotickými tělísky,pH arteriální krve(H+)

 9. Periferní CHR • Jak? • Při PaO2 až ke hranici 50-60torr je zvýšení ventilace mírné. • Pod touto hranicí se VE zvyšuje podstatně • Sníží-li se průtok krve karotickými tělísky,podstatně se  tkáňové PO2 a plicní ventilace se  • Souvisí s vysokým energetickým metabolismem • Akutní hypoxie stimuluje ventilaci prakticky pouze prostřednictvím periferních CHR (hlavně karotických tělísek)

 10. To nejdůležitější • Vzestup koncentrací CO2 a H+ stimuluje převážně přímo nervové buňky v mozkovém kmeni • CENTRÁLNÍ CHEMORECEPTORY • Změny parciálního tlaku O2 nepůsobí na neurony respiračních center přímo,ale prostřednictvím chemoreceptorů lokalizovaných v aortálních a karotických tělíscích • PERIFERNÍ CHEMORECEPTORY

 11. Obranné reflexy dýchací • Chrání dýchací systém před poškozením vyvolaným vdechnutím silně dráždivých či toxických látek • Udržovaní volně průchodných dýchacích cest • Apnoický reflex • Kýchání • Kašel • Škytavka • Zívání

 12. Jak chránit naše dýchání? Cena pouhých 3010Kč

 13. Něco k zamyšlení??? • Co se stane potápěči, jehož přístroj zvětšuje mrtvý dýchací prostor? • Stoupne-li pCO2 nad 80mmHg? • Ventilace poklesne, protože takto vysoké koncentrace CO2 inhibují dechová centra. Potápěč přestane dýchat! • Po delší intenzivní volní hyperventilaci klesá PaCO2(hypokapnie) a u některých jedinců způsobí až krátkodobou zástavu dýchání (apnoe) • Hladina PaCO2 ,při které ustává rytmická ventilace (apnoický práh) a jeho hodnota závisí také na stavu vědomí

 14. Knihovna • Poznámky k přednáškám z fyziologie 1.díl Gustav Brožek, Jan Herget, Martin Vízek • Lékařská fyziologie Stanislav Trojan a kol. • Atlas fyziologie člověka Stefan Silbernagl, Agamemnon Despopoulos

 15. Děkuji za pozornost Aneb toť vše