Afakta - leserundersøkelse - PowerPoint PPT Presentation

tad-simpson
afakta leserunders kelse n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Afakta - leserundersøkelse PowerPoint Presentation
Download Presentation
Afakta - leserundersøkelse

play fullscreen
1 / 46
Download Presentation
Afakta - leserundersøkelse
92 Views
Download Presentation

Afakta - leserundersøkelse

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Afakta - leserundersøkelse nordlys Mai 2014

 2. Merk: • Snittverdier er alltid et snitt av de aviser som til enhver tid befinner seg i basen for det aktuelle året, og vil derfor være gjenstand for stadig endring. • Sammenligningen/benchmark (snitt-verdi) mot andre aviser er gjort med tall fra øvrige dagsavisers primærområder, og kun de som har gjennomført Afakta i 2013. • Det er målt i følgende kommuner: Tromsø, Balsfjord, Karlsøy, Lyngen, Storfjord, Lenvik, Målselev, Bardu, Nordreisa, Skjervøy, Kvænangen, Kåfjord. Ekstern trafikk for nett/mob utenfor dette området reflekteres ikke i disse tallene. • Minner om at basetallene som står i tabellene er vektede tall. Faktisk antall intervju/respondenter kan være både større (for yngre lesergrupper) og mindre (for eldre lesergrupper som normalt er overrepresentert). • Ulike baser brukes for ulike fremstillinger: • Totalunivers/hele befolkningen: Samtlige respondenter. N=1000 for 2014 • Nettavisunivers: Andelen i befolkningen som sier de har tilgang til internett og leser ulike nettaviser. N=813 for 2014 • Mobiluniverset: Andelen i befolkningen som sier de leser nyheter på mobilen. N=549 for 2014. • I tillegg er det angitt når en fremstilling gjelder det totale nedslagsfeltet/totalområdet (alle kommuner samlet) eller enkelt-kommuner, for eksempel bare Tromsø. • Andre utvalg og basestørrelser er gjort rede for underveis. Afakta

 3. oppsummert • Bedre representasjon i befolkningen, og når jevnere ut enn tidligere til alle aldersgrupper og livsfaser. • Posisjonen som viktigste kilde er stabil totalområdet sett under ett. Omtrent halvparten i totalområdet, og 6 av 10 i Tromsø, velger Nordlys som sin viktigste kilde. Andre vesentlige kilder for folk er iTromsø (både nett og papir). I Lenvik/Målselv/Bardu blir både Nye Troms og Troms Folkeblad mindre viktig for folk. Disse posisjonene er det Nordlys som tar. I Nordreisa/Skjørvøy/Kvænangen/Kåfjord styrker også Framtid i Nord sin posisjon. Nordlys er stabil. NRK har ingen sterk posisjon som primær nyhetskanal noe sted i det målte nedslagsfeltet.  • Lesing: Nordlys rekrutterer nå nye lesere. Totalt når avisen nær åtte av ti i nedslagsfeltet – hver dag. Økt fra 72 til 78 prosent. Også økning blant ungdom og unge voksne! • For papir: Helt stabil papiravislesing, både blant abo og ikke-abo. Det er en forskyvning i lesetidspunkt av papir hos abonnentene. Noen færre leser om morgenen – disse er flyttet til litt seinere på dagen (sein formiddag). Motsatt for ikke-abonnentene; Noen flere leser på morgenen/tidlig ettermiddag, og noen færre leser sein ettermiddag. Afakta

 4. oppsummert • Nett: Litt økning, øker jevnt både blant abonnenter og  ikke-abonnenter. Nordlys har nå vokst seg større enn VG på nett i hele området (ikke bare Tromsø), men har fremdeles ikke helt det samme forspranget på VG som for eksempel AN har i Bodø/Salten. • Mobil: Øker veldig, og øker både blant abo og ikke-abo. Andelen som leser mobil har doblet seg hvert år de siste tre årene. Hver fjerde person over 15 år leser Nordlys på mobil daglig. Samme posisjon i sitt totalområde som AN har i sitt, men AN har noen flere unge voksne lesere på mobil.  • Høy dobbeltlesing. Omtrent halvparten av leserne leser daglig på mer enn en plattform. Mobil leses sjeldent alene – nesten alltid i kombinasjon med annen kanal. • Total tilfredshet og lojalitet er omtrent som ved forrige måling. Ingen signifikante endringer.  Afakta

 5. Lesing av avisen på papir, nett og mobil Daglig og ukentlig lesing i hele nedslagsfeltet sett under ett Viser andel av totaluniverset (hele befolkningen) i prosent. N=1000 Afakta

 6. Leserindekser pr plattform Indekserte tall: Lest i går (dvs på en gjennomsnittsdag) NB: Lav base Diagrammet viser hvordan ulike grupper er over- eller under- representert ift befolknings- gjennomsnittet i det målte området.Gjennomsnittsverdien er indeksert til 100. En indekspå f eks 110 betyrat den gruppenhar en overrepresentasjonpå10% i forholdtiltotalbefolkningen. Afakta

 7. spredning i befolkningen, alle kanaler Indekserte tall: Alle kanaler sett under ett har Nordlys nå en bedre representasjon i befolkningen enn ved tidligere målinger. * Dette representerer snittalder for de personer vi snakker med i husstanden der husstanden har abonnement. Stigende alder på Mfakta-abonnenten er et uttrykk for at abonnentsmassen blir eldre, men vi har mer presis aldersoversikt i abo-registeret/InfoSoft, der vi ser at snittalder for abonnentene er enda høyere enn det vi måler her. Afakta

 8. nordlys viktigst for halvparten Omtrent uendret posisjon. Store forskjeller mellom livsfaser i fht plattformorientering. Jeg skal lese opp noen nyhetskanaler, og be deg fortelle hvilken av disse du oppfatter som din viktigste kilde til lokale nyheter? Base: Alle, n=1000 Afakta

 9. Tromsø: Nordlys viktigst for 6 av 10 Jeg skal lese opp noen nyhetskanaler, og be deg fortelle hvilken av disse du oppfatter som din viktigste kilde til lokale nyheter? Base: Tromsø, n=385 Afakta

 10. Utvikling: Posisjon: Primær kilde Stabil situasjon Viser andel av totaluniverset (hele befolkningen) i prosent. N=1000 Afakta

 11. Status 2014: Posisjon: Primær kilde, alder Viser andel av totaluniverset (hele befolkningen) i prosent. N=1000 Afakta

 12. Utvikling: Posisjon: Primær kilde, Tromsø Tromsø: Litt tilbake for Nordlys som primær kilde. Viser andel av befolkningen i Tromsø i prosent. Afakta 12

 13. Utvikling: Posisjon: Primær kilde, Balsfjord + Balsfjord/Karlsøy/Lyngen/Storfjord: Vekst for Nordlys på nett, tilbake på papir. Fremgang for NRK Troms. Tilbakegang for Nye Troms og Framtid i Nord. Viser andel av befolkningen i Balsfjord/Karlsøy/Lyngen/Storfjord i prosent. Afakta

 14. Utvikling: Posisjon: Primær kilde, lenvik + Lenvik/Målselv/Bardu: Vekst for Nordlys på nett, stabil på papir. Tilbakegang for både Nye Troms og Troms Folkeblad. Viser andel av befolkningen i Lenvik/Målselv/Bardu i prosent. Afakta

 15. Utvikling: Posisjon: Primær kilde, Nordreisa + Nordreisa/Skjærvøy/Kvænangen/Kåfjord: Stabil posisjon for Nordlys (ned papir, opp dig). Tilbakegang for NRK Troms. Styrket posisjon for Framtid i Nord. Viser andel av befolkningen i Nordreisa/Skjærvøy/Kvænangen/Kåfjord i prosent. Afakta

 16. nordlys rekrutterer nye lesere I løpet av en tilfeldig dag når Nordlys hele 78 % av befolkningen. Flest i aldergruppen 40-49 år har lest Nordlys siste døgn (82 %), færrest i gruppen 15-19 år (70 %) Base: Alle, n=1000 Afakta

 17. Lesing papir: 54 prosent 54 % over 15 år leser en tilfeldig utgave av Nordlys – akkumulert pr uke dekker avisen 3 av 4 innbyggere – daglig lesing svakt frem fra 2013 Når leste du papirutgaven av Nordlys sist gang? Base: Alle, n=1000 Afakta

 18. Utvikling, totalområdet: Daglig og ukentlig lesing, papir Stabil situasjon for print i totalområdet. Viser andel av totaluniverset (hele befolkningen) i prosent. N=1000 Afakta

 19. Utvikling, Tromsø: Daglig og ukentlig lesing, papir Stabil situasjon for print i Tromsø. Viser andel av befolkningen i Tromsø i prosent. Afakta

 20. Daglig lesing nett: 47 prosent 47 % av hele befolkningen har lest nordlys.no ila siste døgn, opp fra 42 % i 2013. Når besøkte eller leste du nordlys.no sist? Når besøkte eller leste du følgende nettaviser sist? (andel som leste siste utgave) 2013 51 % 56 % 35 % 36 % 15 % 6 % 9 % Base: Har Internett og leser nettaviser (n=813) Base: Alle (n=1000) Afakta

 21. Utvikling (totalområdet): God vekst på nett 47% av befolkningen i Nordlys sitt nedslagsfelt leser avisen daglig på nett. Viser andel av totaluniverset (hele befolkningen) i prosent. N=1000 Afakta

 22. Nordlys øker mest - forbi VG Nordlys øker mest og går forbi VG på nett, nå også i totalområdet (ikke bare Tromsø) Viser andel av befolkningen i totalområdet i prosent. *Før 2013: «nrk.no» Afakta

 23. Vg størst blant unge voksne Nordlys størst i nesten alle områder. Størst når vi ser totalområdet under ett, og klart større i Tromsø. Når besøkte eller leste du følgende nettaviser sist? (andel som leste i løpet av siste døgn) Færrest i aldergruppen 65 år+ har lest nordlys.no siste døgn. Flere menn enn kvinner leser nesten alle nettavisene. Daglig lesere av nordlys.no størst i aldersgruppen 30-39. Base: Har Internett og leser nettaviser (n=813) Afakta

 24. nordlys.no: størst vekst blant de yngste Viser andel av totaluniverset (hele befolkningen) i prosent. N=1000 Afakta

 25. vg.no: Størst økning blant unge voksne Viser andel av totaluniverset (hele befolkningen) i prosent. N=1000 Afakta

 26. Daglig lesing Mobil: 26 prosent Opp ti prosentpoeng fra i fjor. Ca halvparten av befolkningen benytter nå mobil til lesing av nyheter. 13% av disse har fortsatt aldri lest Nordlys på mobil. Når besøkte eller leste du følgende aviser ved hjelp av mobiltelefon sist? Alle 7 % 19 % 14 % 4 % 3 % 7 % 1 % Befolkn (n=1000) Mobilavisuniverset (n=496) Viser andel av totaluniverset (hele befolkningen) i prosent til venstre, og mobilavisuniverset til høyre. Afakta

 27. Utvikling (totalområdet): Kraftig vekst for mobil 26 % av befolkningen i Nordlys sitt nedslagsfelt leser avisen daglig på mobil. Viser andel av totaluniverset (hele befolkningen) i prosent. N=1000 Afakta

 28. Utvikling (totalområdet): Mobil: På størrelse med VG i totalområdet Forbi vg på mobil i Tromsø. Også større i de eldste aldersgrupper. Blant ungdom og unge voksne er VG større på mobil. Mobilavisuniverset (n=496) Viser andeler av mobilavisuniverset (N=549) i prosent. Afakta

 29. Nordlys mobil: størst vekst blant unge voksne Viser andel av totaluniverset (hele befolkningen) i prosent. N=1000 Afakta

 30. VG mobil: Størst vekst blant unge voksne Viser andel av totaluniverset (hele befolkningen) i prosent. N=1000 Afakta

 31. Utvikling (totalområdet): Nett og mobil, fordelt på alder Digital vekst i nesten alle grupper, unntatt 40-49 på nett, og 15-19 og 65+ på mobil (ikke signifikante endringer). Viser andel av totaluniverset (hele befolkningen) i prosent. N=1000 Afakta

 32. Situasjon totalområdet, daglig lesing: Forholdet til vg, nett og mobil 47% av befolkningen i Nordlys sitt nedslagsfelt leser nordlys.no daglig, og 26% mobil. 44% leser vg-nett daglig, og 26% vg-mob. Viser andel av totaluniverset (hele befolkningen) i prosent. N=817 Afakta

 33. Nordlys når daglig 8 av 10. 9 av 10 ila en uke. I løpet av en tilfeldig dag når Nordlys 77 % av befolkningen uavhengig av kanal (ikke-lesere: 23 %), mens avisen i løpet av en uke når ut til 90 % av befolkningen (ikke-lesere: 10 %). Store andeler dobbeltlesere. Grafen viser hvordan dekning på dags- og akkumulert ukenivå, dvs ’lest i går’ og ’lest i løpet av siste 7 dager Viser andel i befolkningen i prosent. N=1000. Afakta

 34. Utvikling: Flere dobbeltlesere Lesing på en gjennomsnittsdag: Nye lesere kommer til, og andelen dobbeltlesere øker. Mobilen lesers sjeldent alene, men nesten alltid i kombinasjon med annen kanal. Viser andel i befolkningen i prosent. N=1000. Afakta

 35. Befolkning vs lesere 33 prosent av lesermassen leser kun papiravis på en gjennomsnittsdag. Halvparten leser kombinasjon. Befolkning Viser andeler i prosent. Afakta

 36. 2014: Daglig lesing nordlys Viser andel i totalbefolkningen i prosent. Merk at digital lesing for en abonnent og en ikke-abonnent er ganske lik. Det som skiller er lesing av papiravisen. Viser andel av totaluniverset (hele befolkningen) i prosent. N=1000 Afakta

 37. Utvikling (totalområdet): Daglig lesing uavhengig av plattform Nordlys øker blant alle aldersgrupper. Viser andel av totaluniverset (hele befolkningen) i prosent. N=1000 Afakta

 38. Tilfredshet med stoffområder Ingen vesentlige endringer i lesernes tilfredshet, totalområdet sett under ett. Hvor fornøyd er du med følgende temaer i Nordlys? Base: Lest avisen på minst én plattform ila siste uke (n=899) Afakta

 39. Tromsø: Tilfredshet med stoffområder Lavere tilfredshet med livsløpsstoffet. Andel Hvor fornøyd er du med følgende temaer i Nordlys? (- 5 prosentpoeng) Base: Lest avisen på minst én plattform ila siste uke (n=560) Punktlinje i diagrammet representerer snitt for Amedias dagsaviser. Afakta

 40. Enighet til påstander om avisen Ingen vesentlige endringer i lesernes holdninger, totalområdet sett under ett. Hvor enig er du i hver av følgende påstander om Nordlys? Base: Lest avisen på minst én plattform ila siste uke (n=899) Afakta

 41. tromsø: Enighet til påstander om avisen Forbedring på mange områder. Hvor enig er du i hver av følgende påstander om Laagendalsposten? 2013 (+4) (+4) (+4) (+4) Base: Lest avisen på minst én plattform ila siste uke (n=560) Punktlinje i diagrammet representerer snitt for Amedias dagsaviser. Afakta

 42. Andel svært fornøyde lesere omtrent uendret fra 2013 7 av 10 lesere ville savne avisen om den ble borte I hvilken grad ville du savne Nordlys dersom den plutselig opphørte å eksistere, dvs at den sluttet helt å komme ut både som papiravis og nettavis? Hvor fornøyd eller misfornøyd er du totalt sett med Nordlys? Base: Lest avisen på minst én plattform ila siste uke (n=899) Afakta

 43. Prosjektbeskrivelse Afakta

 44. Utvalg Det er i tillegg til standard nedbrytninger gjennomført en analyse på tvers av fire ulike livsfaser: ”Single/double income, no kids” (SINK/DINK), def.: alene- og samboende under 40 u/barn ”Families with kids” (FAWK), def.: fam med 1+ hjemmeboende barn u/15 år ”Empty nesters”, def.: alene- samboende 40-64 u hjemmeboende barn ”Seniors”, def: 65 år + For en rekke varer og tjenester har livssituasjon / livsfase stor forklaringskraft fordi konsum endres i takt med tid til rådighet, stor variasjon i ulike behov, og ikke minst økonomisk handlekraft: Yngre yrkesaktive uten barn har høyt personlig forbruk – ofte utenfor hjemmet. Familier med barn har ofte mindre både tid og penger til privat forbruk, men har behov for å orientere seg i forhold til barnas gjøren og laden. Når barna flytter hjemmefra øker igjen kjøpekraften, samtidig som gjeldsforpliktelsene som regel er betydelig mindre sammenlignet med tidligere. Fordi livsfasene er mindre bundet til alder enn tidligere gir en slik analyse ofte et skarpere bilde av ulik adferd. Vekting og vekteprosedyre Antall intervjuer pr område i utvalgstabellen stemmer overens med det faktiske antall intervju som er gjennomført i de ulike områdene.  Når basetallet (antall respondenter) i tabellen avviker, skyldes dette at svarene i tabellen er vektet ift innbyggertallet, og det kan dermed se ut som om det er intervjuet flere eller færre enn krysstabellene viser.Utvalget deles opp i kvoter for å sikre tilstrekkelig representasjon i de ulike aldersgruppene.  Det vil oppstå avvik mellom utvalgets sammensetning og befolknings-sammensetningen.  For å oppnå et korrekt bilde for hver enkelt kommune, evt område bestående av flere kommuner sett under ett, er svarene innenfor hver enkelt kommune vektet  på kjønn og aldersgruppene 15-39 år, 40-59 år, 60 år+.  Resultatene for den enkelte kommune er videre vektet iht innbyggertallet for kommunen slik at resultatet for totalområdet gir et korrekt bilde av situasjonen sett under ett. Afakta

 45. Feilmarginstabell Alle undersøkelser er beheftet med feilmarginer. Feilmarginene knytter seg i hovedsak til statistisk usikkerhet. Dette er utvalgsskjevheter, som medfører at utvalget ikke er identisk med universet eller mål-gruppen. Ulikheter kan knytte seg til bestemte kjennetegn eller adferd. Feilmarginene ved ulike utvalgsstørrelser og prosentresultat ved 95% signifikansnivå er vist i tabellen til høyre. Ved f.eks. en base på 200 (n=200) kan vi med 95% sannsynlighet si at det riktige resultatet ligger innenfor ± 3,1 og ± 7,1 prosent-poeng, avhengig av prosentresultatets størrelse. Usikkerheten er størst ved et prosentresultat på 50% og minst ved prosentresultater på 5%/95%. Afakta