utlendingsrett v ren 2014 familieinnvandring
Download
Skip this Video
Download Presentation
Utlendingsrett – våren 2014 FAMILIEINNVANDRING

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 19

Utlendingsrett – våren 2014 FAMILIEINNVANDRING - PowerPoint PPT Presentation


 • 161 Views
 • Uploaded on

Utlendingsrett – våren 2014 FAMILIEINNVANDRING. Oslo, 10.02.2014 ved advokat Runa Nordahl Hæreid. INNLEDNING. Litt tall C a. 40 \% av total ikke-nordisk innvandring Ektefeller og barn utgjør ca. 90 \% Regelverket Ny vs. g ammel lov ”Kan”-skjønn vs. rettighetsbestemmelser

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Utlendingsrett – våren 2014 FAMILIEINNVANDRING' - tad-hyde


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
utlendingsrett v ren 2014 familieinnvandring

Utlendingsrett – våren 2014FAMILIEINNVANDRING

Oslo, 10.02.2014

ved advokat Runa Nordahl Hæreid

innledning
INNLEDNING
 • Litt tall
  • Ca. 40 % av total ikke-nordisk innvandring
  • Ektefeller og barn utgjør ca. 90 %
 • Regelverket
  • Ny vs. gammel lov
  • ”Kan”-skjønn vs. rettighetsbestemmelser
 • Internasjonale forpliktelser
 • Terminologi
  • Familieetablering vs. familiegjenforening
  • ”referansen”
  • ”personkrets”
  • ”underhold”
 • Videre fremstilling
familieinnvandring gjennom ekteskap
FAMILIEINNVANDRING GJENNOM EKTESKAP
 • Ul. § 40
 • Generelle vilkår og dokumentasjonskrav
  • Beviskrav og bevisbyrde
 • Særlig om fare for mishandling og tiltak mot tvangsekteskap- ul. § 40 femte ledd, jf. Rt. 2009 side 1153, og ul. § 51 (samt ul. § 56 fjerde ledd)
 • Ul. § 40 fjerde ledd: proformaekteskap/omgåelsesekteskap (Rt. 2006 side 1657 og Rt. 2013 side 937)
 • Bigamiforbudets betydning og forholdet til ekteskapsloven
familieinnvandring gjennom samboer
FAMILIEINNVANDRING GJENNOM SAMBOER
 • Ul. § 41
 • Alt. 1 (jf. første ledd): ”fast og etablert” samboerforhold i minst 2 år (se dog ulf. § 9-2)
 • Alt. 2 (jf. annet ledd): barn sammen
 • Alt. 3 (jf. tredje ledd): venter barn sammen (tillatelse ”kan” innvilges)
 • For alle alternativene: vilkårene i fjerde ledd
familieinnvandring gjennom forelder
FAMILIEINNVANDRING GJENNOM FORELDER
 • Ul. § 42
 • Gjelder for barn under 18 år som ikke har ektefelle eller samboer i hjemlandet
 • Skjæringstidspunkt for alder - § 50
 • Begge foreldrene i riket
 • Én forelder i riket
 • Adopterte barn
 • Barn over 18 år – ul. § 42 (4), ul. § 49, uf. § 9-7
familieinnvandring gjennom barn
FAMILIEINNVANDRING GJENNOM BARN
 • Ul. § 43-47 og § 52
 • § 43: Barn med flyktningstatus (§ 28) eller kollektiv beskyttelse (§ 34)
  • Gjelder helsøsken under 18 år og foreldre som skal bo med barnet
  • Dersom enslige foreldre: den som bodde med barnet i hjemlandet har fortrinnsrett
  • Barn uten beskyttelsesbehov (§ 38) – ”ankerbarn”
familieinnvandring gjennom barn fors
FAMILIEINNVANDRING GJENNOM BARN fors.
 • §§ 44 og 45: norske barn
  • Den forelderen barnet skal bo fast sammen med, og som har foreldreansvar ( § 44)
  • Forelder som skal ha samvær ( § 45, jf. ulf. § 9-3)
 • § 46: barn over 18 og enslig forelder over 60
 • § 47: korttidsopphold for å besøke barn
 • § 52 (fornyelse): fortsatt oppholdstillatelse på grunnlag av samværsordning med barn (2 alternativer)
familieinnvandring for inng ekteskap
FAMILIEINNVANDRING FOR Å INNGÅ EKTESKAP
 • Ul. § 48, jf. ulf. § 9-5
 • Oppholdstillatelse med inntil 6 mnd varighet ”kan”gis
 • Ved vurderingen:
  • Om forlovelsen er en realitet
  • Om det er sannsynlig at søkeren vil returnere om parteneikke gifter seg
  • Om det foreliggerhindringer for at ekteskapet inngås
  • Om dato for vigsel er satt
  • I hvilken grad partene kjenner hverandrefra før
tillatelse med grunnlag i sterke menneskelige hensyn
TILLATELSE MED GRUNNLAG I STERKE MENNESKELIGE HENSYN
 • Familieinnvandring i andre tilfeller, ul. § 49, jf. forskriften § 9-6 til 9-7
  • § 9-6: unntak fra krav til referansens status
  • § 9-7: angir hvilke familiemedlemmer som kan omfattes (listen er ikke uttømmende)
 • Forholdet til ul. § 38
 • En ”sikkerhetsventil”
fornyelse der oppholdsgrunnlaget bortfaller
FORNYELSE DER OPPHOLDSGRUNNLAGET BORTFALLER
 • Utgangspunktet – grunnlaget for opphold i Norge forsvinner ved for eksempel samlivsbrudd (gitt ingen permanent tillatelse)
 • Noen unntak
  • Samvær med barn, jf. tidligere
  • Referansen dør, ul. § 53 (1) a
  • Mishandling, ul. § 53 (1) b
  • Urimelige vanskeligheter i hjemlandet, ul. § 53 (2) – ”kan”-skjønn
  • Ved oppløsning av tvangsekteskap, ul. § 53 (3)
underholdskravet1
UNDERHOLDSKRAVET
 • Innledning
  • Bakgrunn/begrunnelse/formål
  • Hvem må oppfylle kravet
   • Utgangspunktet: referansen alene som må oppfylle
   • Oppholdsgrunnlaget til referansen relevant
   • Ikke krav om sikret underhold der referansen er barn
  • Regelverket
 • Hovedregelen
  • 88 % av lønnstrinn 19 i statens lønnsregulativ
  • Per dags dato tilsvarer dette 246 136 kroner (oppjusteres i mai hvert år)
underholdskravet fors
UNDERHOLDSKRAVET fors.
 • Et år fram og et år bakover i tid (ulf. §§ 10-8 og 10-9)
 • Hva som regnes som inntekt
  • § 10-8 bokstav a-e, eller en kombinasjon av disse, jf. bokstav f
  • § 10-9: ”registrert inntekt” – ”i henhold til siste ligningsoppgjør”
   • ”eller i henhold til bekreftelse fra likningsmyndighetene på innrapportert inntekt foregående år” (nytt fra og med 01.10.2013)
underholdskravet fors1
UNDERHOLDSKRAVET fors.
 • Krav om ingen ”sosialstønad” siste 12 mnd, ulf. § 10-10
 • Boligkrav – ulf. § 10-12 fjerde ledd (for ”kan”-personkretsen).
 • Unntak fraunderholdskravet
  • Diverse unntak inntatt i forskriften
  • Unntak dersom sterke menneskelige hensyntilsier det, jf. ulf. § 10-11
   • Instruks av 05.07.2012 (GI-08/2012)
underholdskravet fors2
UNDERHOLDSKRAVET fors.
 • ”4 års kravet” – ul. § 40 a
 • Gjelder kun ved familieetablering (§ 40a (2) a)
 • Gjelder ikkehvisfamilen er etablert i Norge (§40a (2) b)
 • Arbeidet eller utdanningen må sammenlagt utgjøre heltidsaktivitet, jf. ulf. § 9-1
 • Se hva som regnes med i ulf. § 9-1 annet ledd
 • Står 4-års kravet seg ift. EMK art. 8?
  • Hode og Abdi mot UK (EMD 6. nov 2012, ref: 22341/09)
noen relevante emd avgj relser
Noen relevante EMD avgjørelser
 • Om rettskildebildet - FAM-saker i EMD
 • Hode and Abdi v. UK
  • Om faktum i saken
  • Avsnittene 52-56
  • EMDs konklusjon: brudd på EMK art. 14 ”readtogetherwithArticle 8”
  • Ikke nødvendig å se nærmere på om det kunne være brudd på EMK art. 8 alene
  • Overføringsverdi?
 • Tuqabo-Tekle and others v. The Netherlands (2005)
  • Tips til norsk sammendrag: www.udiregelverk.no (velg ”Rettskilder” og deretter ”EMD sammenfatninger”).
vrige relevante bestemmelser
ØVRIGE RELEVANTE BESTEMMELSER
 • Identitetsproblematikk
  • Hovedregel om gyldig pass (fremskaffet ved personlig fremmøte – ulf. § 2-4)
  • Hva der norske myndigheter ikke stoler på passet, til tross for at det er (teknisk) ekte?
   • Bevisterskel og bevisbyrde
   • Dom i Oslo tingrett av 25.11.2013 (ref: 13-123997TVI-OTIR/05)
   • Skal behandles av Borgarting lagmannsrett 12. August 2014 (foreløpig dato)
 • Tidligere utvisning kan være et hinder for familieinnvandring – ul. § 59
 • ”Formelle avslag” – ul. § 56, jf. ulf. §§10-1-10-3
 • Dokumentasjonskrav, gebyr mv.
 • Kort om saksgangen
ad