i gminne forum o wiatowe olecko 2008 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
I Gminne Forum Oświatowe Olecko 2008 PowerPoint Presentation
Download Presentation
I Gminne Forum Oświatowe Olecko 2008

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 30

I Gminne Forum Oświatowe Olecko 2008 - PowerPoint PPT Presentation


 • 126 Views
 • Uploaded on

I Gminne Forum Oświatowe Olecko 2008. SP. GĄSKI. Edukacja podstawą rozwoju lokalnego Program pilotażowy „Dobrze uczyć i oceniać w szkole samorządowej”. Wstęp. Naturalną właściwością dziecka ,

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'I Gminne Forum Oświatowe Olecko 2008' - tacy


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
edukacja podstaw rozwoju lokalnego program pilota owy dobrze uczy i ocenia w szkole samorz dowej

SP

GĄSKI

Edukacja podstawą rozwoju lokalnegoProgram pilotażowy „Dobrze uczyć i oceniać w szkole samorządowej”

wst p
Wstęp
 • Naturalną właściwością dziecka,

tak jak każdego człowieka, jest doskonalenie siebie a nie pokonywanie innych w osiąganiu jak najlepszych wyników

 • To od postawy dorosłych zależy,

jak dziecko nauczy się siebie postrzegać, jaki obraz samego siebie będzie budowało

 • Wysiłki rodziców i nauczycieli oraz oddziaływanie lokalnego środowiska we współczesnej szkole powinny być skierowane na wspieranie dziecka podejmującego realizację różnorodnych trudnych szkolnych i życiowych zadań
kapita ludzki a kapita spo eczny
Kapitał ludzki a kapitał społeczny
 • Kapitał ludzki:

niematerialne zasoby, takie jak:

 • wiedza,
 • doświadczenie
 • kompetencje,
 • zdolności,
 • itp.,
kapita ludzki a kapita spo eczny1
Kapitał ludzki a kapitał społeczny

Kapitał społeczny:

 • współpraca,
 • zaufanie,
 • relacje z szeroko rozumianym otoczeniem szkoły (rodzice uczniów, lokalne, regionalne i centralne władze oświatowe, organizacje związkowe, stowarzyszenia, instytucje wspierające działania szkoły)

Kapitał społeczny to uzupełnienie kapitału ludzkiego. Umożliwia on efektywniejsze działanie grupowe

lokalny kapita spo eczny
Lokalny kapitał społeczny
 • Szkoła i oświata są podstawowymi instytucjami zwiększającymi lokalny kapitał społeczny.
 • Uczniowie gimnazjów już po 3 latach:
   • będą głosować w wyborach,
   • po 3-5 latach będą szukać pracy na lokalnym rynku.
uczniowie przyszli mieszka cy gminy wiejskiej ma ego miasta lub powiatu
Uczniowie – przyszli mieszkańcy gminy wiejskiej, małego miasta lub powiatu

Jak wykazują statystyki:

 • ¼ uczniów osiąga najwyższe wyniki nauczania i prawie wszyscy wyjadą
 • ½ uczniów osiąga średnie wyniki nauczania

iczęść z nich wyjedzie, a część zostanie

 • ¼ uczniów osiąga najniższe wyniki nauczania

iprawie wszyscy zostaną

rozw j lokalny
Rozwój lokalny

To głównie edukacja przyczynia się do tworzenia

kapitału ludzkiego w społecznościach lokalnych.

Tworzą je:

 • poziom wykształcenia i formalne kwalifikacje mieszkańców
 • umiejętności i postawy

mieszkańców

wa ne umiej tno ci i postawy dla rozwoju spo ecznego
Ważne umiejętności i postawy dla rozwoju społecznego:
 • przedsiębiorczość rozumiana jako „zdolność zamieniania zamiarów w czyn” (umiejętność rozwiązywania problemów, wiara w swoje możliwości, zaradność, pomysłowość, samodzielność, wytrwałość, odwaga)
 • umiejętność współdziałania i pracy zespołowej, zaufanie
 • do innych, uczciwość poczucie solidarności z innymi,
 • odpowiedzialność za sprawy publiczne, gotowość do
 • aktywności obywatelskiej
edukacyjny potencja rodowiskowy spo eczno ci lokalnej
Edukacyjny potencjał środowiskowy społeczności lokalnej

Na rozwój i edukację dzieci mają wpływ:

 • rodzina
 • oświata
 • zasoby środowiska lokalnego
 • dostęp do szerszej kultury
szko a i o wiata s podstawowymi instytucjami tworz cymi kapita spo eczny
Szkoła i oświata są podstawowymi instytucjami tworzącymi kapitał społeczny

Określają je:

 • zdobyty w szkołach formalny poziom wykształcenia i kwalifikacje
 • uzyskana wiedza
 • wykształcone w procesie edukacji umiejętności i postawy
umiej tno ci kluczowe
Umiejętności kluczowe

Czy szkoła

 • rozwija zainteresowania uczniów?
 • kształci umiejętność uczenia się?
 • uczy rozwiązywania problemów?
 • uczy pracy zespołowej?
 • przygotowuje do odpowiedzialności, samodzielności, zaradności, wytrwałości?
co mo na zrobi w szkole
Co można zrobić w szkole?
 • poprawa metod nauczania (ocenianie kształtujące, metoda projektu edukacyjnego)
 • zajęcia pozalekcyjne-rozwijające
 • zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze
 • wycieczki edukacyjne
metoda projektu edukacyjnego
Metoda projektu edukacyjnego

Kształcenie postawy przedsiębiorczości

(jak zamienić zamiar w czyn?)

Uczenie się:

 • planowania własnych działań, wytrwałości, umiejętności zdobywania informacji
 • umiejętności współpracy, komunikowania się
 • prezentacji własnych działań i wykorzystania technik informatycznych, skuteczności działania
metoda projektu edukacyjnego1
Metoda projektu edukacyjnego

Metoda projektów (indywidualnych

i zespołowych):

 • rozwija samodzielność

i motywację

 • wykorzystuje różne style uczenia się i indywidualne, mocne strony uczniów.
 • przygotowuje do samodzielnego prowadzenia

projektów zawodowych i ekonomicznych.

ocenianie kt re pomaga uczy si w kontek cie rozwoju lokalnego
Ocenianie, które pomaga uczyć sięw kontekście rozwoju lokalnego

Co daje uczniom ocenianie kształtujące?

 • wzrost motywacji do nauki – tworzy w klasie

atmosferę uczenia się

 • umożliwia przejęcie odpowiedzialności

za własne uczenie się

 • pomaga planować proces własnego uczenia się
 • podnosi świadomość postępów w uczeniu się
dobrze uczy i ocenia w szkole samorz dowej instytucje realizuj ce program
Dobrze uczyć i oceniać w szkole samorządowejInstytucje realizujące program:
 • Centrum Edukacji Obywatelskiej (CEO)
 • Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-

Pedagogicznej (CMPPP)

 • Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności
 • Centralny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
program pilota owy dobrze uczy i ocenia w szkole samorz dowej
Program pilotażowy „Dobrze uczyć i oceniać w szkole samorządowej”

Prowadzony od września 2007 do końca listopada 2008.

GMINA OLECKO

 • Szkoła Podstawowa nr 4

z Oddziałami Integracyjnymi

w Olecku;

 • Szkoła Podstawowa

z Oddziałami Integracyjnymi

w Gąskach;

 • Zespół Szkół w Babkach

Oleckich

program pilota owy ma przygotowa jednostki
Program pilotażowy ma przygotować jednostki

Cele

samorządu terytorialnego i szkoły do działań określonych przez Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013

szko a jako narz dzie rozwoju lokalnego
Szkoła jako narzędzie rozwoju lokalnego

Program ma pokazać możliwości prowadzenia przez jednostki samorządu terytorialnego lokalnej polityki oświatowej tak, aby edukacja wspierała rozwój lokalnego kapitału społecznego i przez to służyła rozwojowi lokalnemu.

szko y uczestnicz ce w programie pilota owym b d d y do zwi kszenia efektywno ci w asnej pracy
Szkoły uczestniczące w programie pilotażowym będą dążyć do zwiększenia efektywności własnej pracy

Modernizacja pracy metodycznej szkoły oparta będzie na zwiększeniu zakresu stosowania przez nauczycieli oceniania kształtującego, co oznacza modyfikację i wzbogacenie metod nauczania.

dzia ania samorz du
Działania samorządu:

(1) Tworzenie i realizowanie lokalnej polityki oświatowej nastawionej na zwiększanie lokalnego kapitału społecznego, w tym na wyrównywanie szans edukacyjnych.

(2) Wspieranie udziału szkoły w programie pilotażowym, a następnie we wprowadzaniu zmian, które szkoła w wyniku pilotażu zdecyduje się wprowadzić.

(3) Zorganizowanie z pomocą CEO Lokalnego Forum Oświatowego.

szko a w programie

SP

GĄSKI

Szkoła w programie:
 • W każdej szkole powstał zespół nauczycieli, który jest przygotowany do modyfikacji metod nauczania i oceniania.
 • Zespół ten wprowadza modyfikacje w wybranym przez siebie zakresie - w jednym lub więcej oddziałach szkolnych.
program pilota owy udzia kurator w o wiaty i wizytator w
Program pilotażowy, udział kuratorów oświaty i wizytatorów :
 • Nadzór pedagogiczny został zapoznany z programem i przygotowany do wspierania innowacji metodycznych i organizacyjnych wprowadzanych przez szkoły.
 • Ma to umożliwić upowszechnianie zaobserwowanych przykładów dobrej praktyki dydaktycznej i organizacyjnej w innych szkołach, z którymi nadzór pracuje.
centrum edukacji obywatelskiej
Centrum Edukacji Obywatelskiej:
 • koordynacja programu, szkolenia dyrektorów, nauczycieli
 • szkolenia przedstawicieli samorządów w zakresie prowadzenia Lokalnych Forów Oświatowych
 • wewnętrzna ewaluacja programu
centrum metodyczne pomocy psychologiczno pedagogicznej cmppp
Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej (CMPPP)
 • szkolenia wizytatorów nadzorujących szkoły
 • ew. warsztaty dla rad pedagogicznych (jeśli MEN przeznaczy na to środki)
polsko ameryka ska fundacja wolno ci
Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności
 • wsparcie finansowe (w ramach dotacji dla Centrum Edukacji Obywatelskiej na prowadzenie programu „Szkoła Ucząca Się”)
 • ułatwienie samorządom i społecznościom lokalnym udziału w innych prowadzonych przez PAFW programach.
instytucje realizuj ce program
Instytucje realizujące program

Centralny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli

 • zlecona przez MEN zewnętrzna ewaluacja programu.
slide29
………………

„Nie zawsze możemy kształtować

lepszą przyszłość

dla naszych dzieci,

zawsze powinniśmy kształtować

nasze dzieci

dla czekającej przyszłości”

F.D. Roosevelt