Forelesninger for jur5801 selskapsrett 5 avdeling v r 2011 professor mads anden s
Download
1 / 32

Forelesninger for JUR5801 - Selskapsrett 5 avdeling, vår 2011 Professor Mads Andenæs - PowerPoint PPT Presentation


 • 97 Views
 • Uploaded on

Forelesninger for JUR5801 - Selskapsrett 5 avdeling, vår 2011 Professor Mads Andenæs. Status så langt. Pensumlitteratur, emne Mer om prinsipper og underliggende hensyn Fokus på norsk selskapslovgivning og rettspraksis

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Forelesninger for JUR5801 - Selskapsrett 5 avdeling, vår 2011 Professor Mads Andenæs' - tacy


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Forelesninger for jur5801 selskapsrett 5 avdeling v r 2011 professor mads anden s

Forelesninger for JUR5801 - Selskapsrett5 avdeling, vår 2011Professor Mads Andenæs


Status s langt
Status så langt

 • Pensumlitteratur, emne

 • Mer om prinsipper og underliggende hensyn

 • Fokus på norsk selskapslovgivning og rettspraksis

 • Men også ta tilbørlig hensyn til EU-rettens innflytelse og rettsområder som børs- og verdipapirretten. Også i min del av forelesingene finner dere dette tatt opp på en måte jeg håper er helt håndterlig.

 • Går ikke ofte ut over pensum-litteraturen og eventuelt bare for å gi et videre perspektiv uten at dette vil bli prøvet direkte ved eksamen.


Alt er utlagt p http www uio no studier emner jus jus jur5801 v11
Alt er utlagt på http://www.uio.no/studier/emner/jus/jus/JUR5801/v11/

Skal hilse fra Beate Sjåfjell og si at Finanstilsynet også har meldt tilbake at de gjerne tar imot studiebesøk. Det ligger an til å bli et to-tre timers opplegg, med informasjon om prospektkontroll, regnskapstilsyn, tilsyn med markedsatferd og med verdipapirinstitusjoner. Vi venter på bekreftelse på dato, og sier fra til dere så snart vi har den og legger ut informasjon på emnesiden.


Tema for mine to dobbelt forelesinger
Tema for mine to dobbelt-forelesinger

Mandag 28.03.11, 14:15-16:00 Auditorium 5, DA

12. Omsetning av aksjer; omsetningsbegrensninger inkludert forkjøpsrett; utøvelse av stemmeretten (kap 15, 16, 17, 19)

Onsdag 30.03.11, 14:15-16:00 Theologisk eks.sal, DA

13. Fusjon og fisjon (kap 42, 43)


12 omsetning av aksjer omsetningsbegrensninger inkludert forkj psrett ut velse av stemmeretten
12. Omsetning av aksjer; omsetningsbegrensninger inkludert forkjøpsrett; utøvelse av stemmeretten

MHA kap 15, 16, 17, 19


12 0 1 innledning fri bevegelse i eu retten
12.0.1 INNLEDNING forkjøpsrett; utøvelse av stemmerettenFri bevegelse i EU-retten

Etableringsfriheten, Art 49 og 55

Fri kapitalbevegelse, Art 63

Sekundærlovgivningen: direktivene

EUDs praksis. Se særlig Golden Shares-dommene.


E s retten
EØS-retten forkjøpsrett; utøvelse av stemmeretten

 • Full anvendelse av bevegelsesfrihetene.

 • Merk hvordan omsetningsbegrensingene i norsk aksjelov ble styrket ved aksjelovene av 1997.


12 0 2 hva er en aksje
12.0.2 Hva er en aksje? forkjøpsrett; utøvelse av stemmeretten

 • A/asl §§ 3-1(2), 1-1, 1-2

  Aksjonærfortegnelsen, asl § 4-5 – 4-11 og aasl § 4-4 – 4-10.

 • Aksjeeierbok

 • Aksjeeierregister

 • Forvalterregistrering

 • Læreboken s 149-153 er foreldet etter endringene ved lov 16.03.2007. Rettsvernsregler. Fortsatt bare for utenlandske eiere.


12 1 overgang av aksjer
12.1 Overgang av aksjer forkjøpsrett; utøvelse av stemmeretten

12.1.1 Sml med adgangen til å overdra selskapsandel

 • Hovedregel: samtykke fra øvrige deltakerne, sel § 2-28. Unntak: i selskapsavtalen. Følger av rettsstillingen overfor selskapet og de øvrige selskapsdeltakerne:

 • Erververen ”trer inn i” overdragers rettigheter ved ”eierskifte” og ”trer inn i” overdragers forpliktelser. Eldre forpliktelser: overdrager og erverver hefter sammen.

 • Rettsstillingen overfor selskapets kreditorer, § 2-30 annet ledd: Skillet mellom forpliktelser ved eierskifte (gamle forpliktelser) og som oppstår etter eierskiftet (nye forpliktelser). Nye forpliktelser – overdrager hefter ikke. Gamle forpliktelser – debitorskifte må ha samtykke fra kreditor


12 1 2 aksjers frie omsettelighet og dens grenser
12.1.2 Aksjers frie omsettelighet og dens grenser forkjøpsrett; utøvelse av stemmeretten

Hovedregel: Aksjer kan omsettes fritt, jfr. a/asl § 4-15 (1)

Unntak: omsetningsbegrensninger i a/asl

 • Lovens regler om styresamtykke, a/asl § 4-15 (2) og aksjeeiernes forkjøpsrett, a/asl § 4-15 (3) Forskjellen mellom asl og aasl.

 • Vedtektsfestede omsetningsbegrensninger

 • Aksjonæravtalte omsetningsbegrensninger


12 1 3 erververens selskapsrettslige stilling
12.1.3 Erververens selskapsrettslige stilling forkjøpsrett; utøvelse av stemmeretten

 • Erververs meldeplikt, jf a/asl § 4-12

 • Innføring i verdipapirreg/aksjeeierboken, jf a/asl § 4-7

 • Innføring i aksjeeierboken vilkår for å utøve aksjeeierrettigheter, jfr. a/asl.§ 4-2

 • Forpliktelser: Erververen trer inn i overdragers, jfr. § 4-13, men sml sel. Bundet av vedtektene slik de er på overdragelsestidspunktet.


12 1 4 tidligere eiers selskapsrettslige stilling
12.1.4 Tidligere eiers selskapsrettslige stilling forkjøpsrett; utøvelse av stemmeretten

 • A/asl. § 4-2 annet ledd


12 2 samtykkekrav ved eierskifte
12.2 Samtykkekrav ved eierskifte forkjøpsrett; utøvelse av stemmeretten

 • A/asl. § 4-15 (2) jfr. §§ 4-16 og 4-17: kan bestemmes i vedtektene.

 • Motsatte deklaratoriske hovedregel.

 • Samtykkekravet gjelder i utgangspunktet ved alle eierskifter

 • Unntak: overgang til personlig nærstående eller visse slektninger, jfr. § 4-16 (2) 2.pkt.


12 2 1 samtykkekrav i forkj psrettsomgangen
12.2 .1 Samtykkekrav i forkjøpsrettsomgangen forkjøpsrett; utøvelse av stemmeretten

jf Rt. 2008 side 298 ”Halden Arbeiderblad” som diskuteres senere

12.2.2 Hva går kravet om ”saklig grunn”ut på?

 • Konkret saklighetsvurdering

 • Illustrasjon: Rt 2008 side 298 ”Halden Arbeiderblad”


12 3 personklausuler
12.3 Personklausuler forkjøpsrett; utøvelse av stemmeretten

 • A/asl. § 4-18

  • Krav om aksjeeierne skal oppfylle visse kvalifikasjonskrav, eks. ha tilknytning til et parti eller geografisk område (illustrasjon: Rt 2008 side 298 ”Halden Arbeiderblad”)

  • Krav om aksjeeiernes eierforhold i selskapet eller andre selskaper, eks. ikke eie mer enn 10% av aksjene i selskapet


12 4 forkj psrett til aksjer
12.4 Forkjøpsrett til aksjer forkjøpsrett; utøvelse av stemmeretten

 • Deklaratorisk hovedregel i as: de øvrige aksjeeierne har forkjøpsrett til aksjer som har skiftet eier, jfr. asl. § 4-15 tredje ledd.

 • Motsatte deklaratoriske hovedregel i aas: adgang til å vedtektsfeste forkjøpsrett.

 • Utøvelsen av forkjøpsretten er regulert i asl. §§ 4-19 til 4-23

 • Formål med forkjøpsrett

  • Kontrollhensyn

  • Maktfordelingshensyn


12 4 1 n r aktualiseres forkj psretten
12.4.1 forkjøpsrett; utøvelse av stemmerettenNår aktualiseres forkjøpsretten?

 • ”Når en aksje har skiftet eier”, jf asl §§ 4-15 (3) og 4-19 (1)

 • Aktualiserende begivenhet – eierskifte

 • Aktualiseringstidspunkt – når eierskiftet er skjedd


12 5 forholdet mellom samtykke og forkj psrett
12.5 Forholdet mellom samtykke og forkjøpsrett forkjøpsrett; utøvelse av stemmeretten

Halden Arbeiderblad Rt. 2008 s 298

Rt. 1994 s. 471

Lex specialis?

HR: ingen konflikt, begge regelsett kan anvendes: samtykke får da fortinn foran forkjøpsrett.


Halden arbeiderblad
”Halden Arbeiderblad” forkjøpsrett; utøvelse av stemmeretten

 • Vedtektsbestemmelse:

  ”Bare organisasjoner […] kan være aksjonærer.

  Overdragelse av aksjer må være godkjent av styret for å være gyldig. Samtykke kan gis når erververen oppfyller de krav som er oppstilt i første avsnitt i denne bestemmelsen.

  Aksjer som er overgått til ny eier eller som ønskes overdratt, har de øvrige aksjonærer rett til å overta. Dersom flere aksjonærer ønsker å benytte seg av denne retten, fordeles aksjene mellom disse i forhold til omfanget av tidligere aksjebesittelse.”


 • Overdragelse av aksjer – flere aksjeeiere gjorde forkjøpsretten gjeldende, derunder A-pressen AS.

 • Styret fattet vedtak hvor det valgte å ikke tildele A-pressen flere aksjer

  • Styret la til grunn at vedtektenes bestemmelse om godkjennelse av aksjeoverdragelse også gjelder når ervervet skjer på grunnlag av vedtektsbestemt forkjøpsrett

 • A-pressen vs. Halden Arbeiderblad

  • A-pressens påstand: styrevedtaket ugyldig

   • Erverv på grunnlag av forkjøpsrett faller utenfor uttrykket ”overdragelse” i vedtektsbestemmelsen

 • Rettslig problemstilling:

  • Må Halden Arbeiderblads vedtekter tolkes slik at kravet om styresamtykke også gjelder erverv på grunnlag av forkjøpsrett?


 • HR: forkjøpsretten gjeldende, derunder A-pressen AS.

  • Utgangspunkt i ordlyden, jfr. Rt. 1994 side 471 ”Lyche”

  • ”overdragelse av aksjer” : en naturlig forståelse av denne ordlyden er at erverv på grunnlag av forkjøpsrett omfattes

  • Denne forståelsen er i samsvar med forarbeidene til vedtektene

  • Reelle hensyn

 • Konklusjon: Styrevedtaket var gyldig, og A-pressen fikk ikke medhold


Mer om vedtektstolking og sensur
Mer om vedtektstolking og sensur forkjøpsretten gjeldende, derunder A-pressen AS.

 • Sml et K/S i Rt 1996 side 1463 ”Labogas KS”

  • Selskapsvedtektene inneholdt en uttrykkelig bestemmelse som utelukket deltakernes rett til å tre ut av selskapet (sel. § 2-32 femte ledd jfr. annet ledd)

  • De ankende parter (selskapsdeltakere) gjorde gjeldende at dette punktet i vedtektene måtte settes til side i medhold av avtl. § 36

  • Obiter dictum:

   ”Det må generelt legges til grunn av avtaleloven § 36 kan brukes som grunnlag for å modifisere eller sette til side urimelige bestemmelser i selskapsavtaler.[…] Dette kan tilsi at det vises tilbakeholdenhet med å bruke avtaleloven § 36 på forholdet”


Rt 1998 side 1584 holta
Rt. 1998 side 1584 ”Holta” forkjøpsretten gjeldende, derunder A-pressen AS.

Generelt gjelder at et selskaps vedtekter er ment å vare over tid og i forhold til vekslende deltakere. De vil også kunne ha betydning for tredjemenn. Slik blir vedtektene varige rammer omkring en virksomhet der både deltakere og nærmere innhold vil kunne endre seg over tid. Dette tilsier at det er de objektive elementer, i første rekke vedtektenes ordlyd, som blir avgjørende for tolkningen.


Rt 1994 side 471 lyche
Rt. 1994 side 471 ”Lyche” forkjøpsretten gjeldende, derunder A-pressen AS.

 • Subjektive tolkningsfaktorer, jfr. Rt. 1994 side 471 ”Lyche”

  • Vedtektsbestemmelse:

   § 5

   ” Enhver aksjeoverdragelse mellom de nedenfor nevnte forkjøpsberettigede - og deres livsarvinger, kan fritt avtales uten at noen andre kan gjøre forkjøpsrett gjeldende.

   Ved enhver form for overdragelse, unntatt overdragelse nevnt i første avsnitt, har selskapets aksjonærer forkjøpsrett i forhold til tidligere aksjebesittelse”


Rt 1994 side 471 lyche forts
Rt. 1994 side 471 ”Lyche” forkjøpsretten gjeldende, derunder A-pressen AS. (forts.)

 • Overdragelse av aksjer fra en aksjeeier (Lydia Lyche) til to eksisterende aksjeeiere (Aksel og Will Arentz)

 • Tre øvrige aksjeeieren protesterer, og mener de har forkjøpsrett til aksjene

 • Spm om forståelsen av vedtektene:

  • Skal vedtektene forstås slik at hovedregelen i § 5 annet ledd er at selskapets eksisterende aksjeeiere har forkjøpsrett, og at det bare gjelder unntak for overdragelse mellom en aksjeeier og dennes livsarvinger (vedtektene § 5 første ledd) ?

  • Eller skal første ledd forstås slik at det gjelder to unntak fra forkjøpsretten:

   • Overdragelse mellom aksjonærene (”overdragelse mellom de nedenfor nevnte forkjøpsberettigede”)

   • Overdragelse fra en aksjonær til dennes livsarvinger (”overdragelse mellom de nedenfor nevnte forkjøpsberettigede – og deres livsarvinger”)


Rt 1994 side 471 lyche forts1
Rt. 1994 side 471 ”Lyche” forkjøpsretten gjeldende, derunder A-pressen AS. (forts.)

 • HR tar utg.p i at ordlyden er uklar. Og oppstiller følgende utgangspunkt for den videre tolkningen:

  ”[Aksjeselskapsvedtekter] vil regelmessig ha betydning ikke bare for de aksjonærene som vedtok dem, men også for fremtidige aksjonærer og i større eller mindre grad for andre. Subjektive tolkningsmomenter kommer mer i bakgrunnen enn ved vanlig avtaletolkning, men forarbeidene til vedtektene vil likevel kunne ha betydning, særlig hvis ordlyden er uklar” (side 474)


Relevante momenter ved vedtektstolkning oppsummering av rettspraksis
Relevante momenter ved vedtektstolkning. Oppsummering av rettspraksis

 • Ordlyden

  • (utgangspunkt: objektiv forståelse, men subjektive forhold (forhistorien) kan trekkes inn når tolkningsspørsmålet oppstår mellom de opprinnelige parter).

 • Formålet med vedtektsbestemmelsen (dersom dette fremgår klart og tydelig).

 • Praktiseringen av vedtektsbestemmelsen.

 • Aksjeeiernes etterfølgende opptreden.

 • Aksjelovene som tolknings-/utfyllingsmoment.

 • Reelle hensyn.


Rt 1995 side 46 nimbus
Rt. 1995 side 46 ”Nimbus” rettspraksis

”Den [avtalen] kan vanskelig sees som annet enn en rettsstridig omgåelse av stemmerettsbegrensningene i Kvernelands vedtekter” (s 51)

20 %

NIMBUS

10%

AKSJEEIER

10%

”Det rettsstridige [med aksjonæravtalen] er at formålet […] var å komme utenom stemmerettsbegrensningen i Kvernelands vedtekter, og dette var, slik jeg ser det, også avtalens eneste formål.” (s 53)

Kverneland


Eierskifte og aksjon ravtaler
Eierskifte og aksjonæravtaler rettspraksis

 • Spørsmål: Kan den som erverver aksjer fra en aksjeeier som er part i avtalen gjøre gjeldende avtalens rettigheter og respektere avtalens plikter?

 • Betinget av at aksjonæravtalen tillater partskifte

 • Utgangspunktet og hovedregelen er at erververen av aksjen ikke er bundet av aksjonæravtalen uten at det foreligger et kontraktsrettslig grunnlag for å anse erververen som bundet


12 6 ekskurs utenfor pensum verdipapir og b rsreglene
12.6 Ekskurs rettspraksisutenfor pensum: Verdipapir- og børsreglene

§ 6.Aksjers frie omsettelighet

Børsnoterte aksjer skal være fritt omsettelige. Dersom selskapet i henhold til vedtekter, lov eller forskrift gitt i medhold av lov er gitt skjønnsmessig adgang til å nekte samtykke til et aksjeerverv eller anvende andre omsetningsbegrensninger, kan adgangen bare benyttes hvis det foreligger skjellig grunn til å nekte samtykke eller til å anvende andre omsetningsbegrensninger, og anvendelsen ikke skaper forstyrrelser i markedet.


12 6 forts
12.6 (forts.) rettspraksis

Rt 1989 s 1290 Arendal Fossekompani ”skjellig grunn” etter børsforskriften er strengere krav enn aksjelovenes ”saklig grunn”. ”ett av børsens hovedformål er å opprette en velordnet markedsplass for verdipapirer for å lette omsetningen av disse.”

As, asa og børsnoterte selskaper: fri omsettelighet teller med økende styrkead