slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Přednáškový blok: Moderní personální řízení školy Seminář: Úloha moderního personálního managementu ve školství, povinno PowerPoint Presentation
Download Presentation
Přednáškový blok: Moderní personální řízení školy Seminář: Úloha moderního personálního managementu ve školství, povinno

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 45

Přednáškový blok: Moderní personální řízení školy Seminář: Úloha moderního personálního managementu ve školství, povinno - PowerPoint PPT Presentation


 • 129 Views
 • Uploaded on

Přednáškový blok: Moderní personální řízení školy Seminář: Úloha moderního personálního managementu ve školství, povinnosti škol při vedení personální agendy. Personální práce v podmínkách regionálního školství. Důvody proč věnovat personální práci pozornost:

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Přednáškový blok: Moderní personální řízení školy Seminář: Úloha moderního personálního managementu ve školství, povinno' - tabitha


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

Přednáškový blok:

Moderní personální řízení školy

Seminář:

Úloha moderního personálního managementu ve školství, povinnosti škol při vedení personální agendy

slide2

Personální práce v podmínkách regionálního školství

 • Důvody proč věnovat personální práci pozornost:
 • 95 % pracovně právních sporů ve školství vyhrávají zaměstnanci
 • V 55 % chybné předání kompetencí zpracovatelské firmě
 • Špatné rozhodnutí ředitele může vést až k rozvrácení pracovní kolektivů a snížení úrovně vzdělávání
 • Nekvalitní vedení personální agendy – možnost postihu a sankcí od kontrolních institucí – ČŠI, ÚP, NKÚ
slide3

Moderní personální řízení školy

Semináře:

 • Úloha moderního personálního managementu ve školství,
 • povinnosti škol při vedení personální a platové agendy
 • Porušování „pracovní kázně“ a ukončování pracovního
 • poměru výpovědí, vnitřní předpisy
 • Platové náležitosti a motivace zaměstnanců
 • Kolektivní vyjednávání a vnitřní platový předpis
 • Benefity – vztah k FKSP
person ln pr ce v podm nk ch region ln ho kolstv

Personální práce v podmínkách regionálního školství

Hlavní principy seminářů:

zaměření na praxi

– „co, proč, kdo, kdy, kde, jakou formou“

syntéza právních názorů

názornost – formuláře, přílohy

synergičnost a vzájemná komunikativnost

person ln pr ce strategick n stroj rozvoje lidsk ch zdroj ve kolstv
Personální práce – strategický nástroj rozvoje lidských zdrojů ve školství

prognózování a usměrňování potřeby pracovních sil

vybírání a získávání pedagogických a ostatních zaměstnanců

rozmístění a optimální využití schopností zaměstnanců

provádění změn pracovních vztahů se zaměstnanci

ukončování pracovních vztahů a propouštění nevhodných zaměstnanců

vytváření systému hodnocení zaměstnanců

motivace zaměstnanců, nastavení systému odměňování

person ln pr ce strategick n stroj rozvoje lidsk ch zdroj ve kolstv pokra ov n
Personální práce – strategický nástroj rozvoje lidských zdrojů ve školství - pokračování

další vzdělávání pedagogických a ostatních pracovníků

vytváření systému komunikace se zaměstnanci

zprostředkování vztahů s odbory, školskou radou…

zajištění vztahů s orgány, s institucemi, obchodní vztahy …..

zajištění bezpečnosti a ochrany při práci

vytváření efektivního systému zaměstnaneckých výhod – využití FKSP

historie person ln pr ce a veden mzdov platov agendy ve kolstv
Historie personální práce a vedení mzdové (platové) agendy ve školství

ONV do roku 1991

školské úřady

SSŠ v souvislosti se vznikem právních subjektů

smluvní vztah

samostatně ve vlastní režii (doporučujeme)

sou asn mo nosti veden person ln agendy
Současné možnosti vedení personální agendy

komplexní zajištění externí firmou

částečné vedení na základě smluvního vztahu

samostatné vedení školou

person ln agenda ve kolstv a pr vn p edpisy
Personální agenda ve školství a právní předpisy

zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce

zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti

zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících

zákon č. 561/2004 Sb., školský zákon

zákon č 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Další viz příloha č. 1

p edpoklad kvalitn ho v konu person ln pr ce
Předpoklad kvalitního výkonu personální práce

účelná, a smysluplná administrativa

praktické a přehledné vedení personální agendy

- tiskopisy

- formuláře

- dotazníky

- osobní spisy

- oznámení

- vzorové písemnosti …..

stanovení postupů vykonávaných činností

person ln agenda asov hledisko
Personální agenda – časové hledisko

výběr nového zaměstnance

postup před vznikem pracovního poměru (dále jen) PP

agenda související se vznikem PP

agenda po dobu trvání PP

agenda související s ukončením PP

v b r nov ho zam stnance d le it sou st person ln pr ce
Výběr nového zaměstnance – důležitá součást personální práce

způsoby výběru

- odbornou (externí) firmou

- vlastní výběr školou

prostředky (formy) výběru

- osobní vstupní pohovor

- výběrové řízení

dodržení příslušných ustanovení právních předpisů

d le it ustanoven pr vn ch p edpisu p i v b ru nov ho zam stnance
Důležitá ustanovení právních předpisu – při výběru nového zaměstnance

§ 30 odst. 2 ZP

- které údaje lze požadovat v souvislosti s uzavřením pracovního poměru

§ 4 zákona o zaměstnanosti

- rovné zacházení a zákaz diskriminace

zákon o ochraně osobních údajů

- podmínky pro shromažďování osobních údajů

Zákon o pedagogických zaměstnancích

- prokazování bezúhonnosti pedagogických pracovníků

Podrobněji viz příloha č. 2

vstupn p ij mac pohovor
Vstupní přijímací pohovor

osobní kontakt na základě zájmu uchazeče

obsazení volného pracovního místa (úřad práce, pracovní agentury)

doporučení spolupracovníků, známých (neslučovat s protekcí)

Osobní dotazník - viz formulář č. 1

v b rov zen
Výběrové řízení

vhodné využit:

- při více uchazečích

- při obsazování vedoucích pracovníků škol

veřejné vyhlášení

- způsobem v místě obvyklým

dodržovat ustanovení právních předpisů (rovné zacházení, zákaz diskriminace, ochrana osob. údajů…)

vycházet z vyhlášky č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení.

v b rov zen doporu en postup
Výběrové řízení – doporučený postup

oznámení o vyhlášení (viz příloha č. 3)

ustanovení výběrové komise

způsob provedení výběrového řízení

vyhodnocení výběrového řízení

- doporučujeme řídit se § 5 vyhlášky č. 54/2004 Sb., o konkursním řízení

návrh na přijetí nového zaměstnance

p edsmluvn f ze
Předsmluvní fáze

Seznámení zaměstnance - § 31 ZP:

- s právy a povinnostmi z pracovní smlouvy

- s pracovními podmínkami

- s podmínkami odměňování

- s povinnostmi vyplývajících ze zvláštních právních předpisů (přehled v příloze č. 4)

shromáždění osobních údajů o budoucím zaměstnanci

- pouze bezprostředně související s uzavřením pracovní smlouvy(výčet uveden v příloze č. 5)

vznik pracovn ho pom ru povinnosti koly jako zam stnavatele
Vznik pracovního poměru – povinnosti školy jako zaměstnavatele

nejpozději v den nástupu

- založit osobní spis

- vyhotovit pracovní smlouvu a platový výměr

- zpracovat pracovní náplň

- provést vstupní školení BOZP, podepsat instruktáž

- uzavřít dohodu o odpovědnosti (§ 252 a 255 ZP)

- za ztrátu svěřených předmětů (nad 50 tis.)

- za svěřené hodnoty (pokladna, sklad potravin)

- vystavit písemné potvrzení o převzetí ochranných pracovních prostředků, pracovních předmětů a jiných obdobných předmětů

- seznámit zaměstnance s pracovním řádem, kolektivní smlouvou,vnitřními předpisy

osobn spis zam stnance
Osobní spis zaměstnance

Podmínky upravuje § 312 ZP

- písemnosti, které jsou nezbytné pro výkon práce v pracovněprávních vztazích (viz příloha č. 6)

- pouze pro personální účely

- mzdovou, daňovou evidenci a evidenci pro zdravotní a sociální pojištění je nutno vést zvlášť

Okruh osob, které mohou nahlížet do spisu

- nadřízení zaměstnanci

- inspekce a pověření zaměstnanci Úřadu práce

- soud a státní zástupci

- policie ČR, NBÚ, zpravodajské služby

- zaměstnanec

Příklad šablony osobního spisu – formulář č 4

zp soby vzniku pracovn ho pom ru
Způsoby vzniku pracovního poměru

pracovní smlouvou

jmenováním

- pouze u ředitelů škol

- dohoda o pracovních podmínkách

volbou(netýká se školství)

- vedoucí zaměstnanci školy – pracovní smlouva

ustanovení, že zaměstnavatel může zaměstnance z pracovního místa ……………… odvolat. Zaměstnanec se tohoto pracovního místa může také vzdát.

pracovn smlouva povinn n le itosti
Pracovní smlouva – povinné náležitosti

Druh sjednané práce

- zákon nestanoví žádná omezení

- lze sjednat i více druhů práce (učitel, vychovatel – pozor na odměňování – podle nejnáročnější vykonávané práce)

- doporučujeme vycházet ze zákona o pedagogických pracovnicích a katalogu práce

- u výchovných poradců a specializovaných činnostech ve školství vycházet z nařízení vlády č. 75/2005 Sb., o přímé vyučovací, výchovné .….činnosti

Místo nebo místa výkonu práce

- důležité pro účely cestovních náhrad (doporučuji obec)

Den nástupu do práce

po t n asu
Počítání času

řídí se § 122 občanského zákoníku

- lhůty končí stejným datem, jimž byly počaty

- v případě, že ukončení lhůty připadne na SaN nebo svátek, pak následujícím dnem

možnosti stanovení lhůt

- stanovením přesného data – k,do 31.12. 2009

- uvedením stanovené doby – 3 kalendářní měsíce

- uplynutím určité skutečnosti – po dobu MD

!!! „po dobu mateřské dovolené, na ní bezprostředně navazující dovolené a rodičovské dovolené“

dal mo n ujedn n v pracovn smlouv
Další možná ujednání v pracovní smlouvě

zkušební doba

- od 1.1. 2008 ode dne vzniku pracovního poměru

- prodloužení o překážky v práci - pracovní dny !!!

- prac. poměr lze zrušit i ústně, telefonicky – není sankce

časové omezení trvání pracovního poměru (viz příl. č. 7)

ujednání o kratší pracovní době

- doporučujeme uvádět hodiny i úvazek

podmínky vysílání na pracovní cesty

ujednání o platu a způsobu jeho určení

splatnost platu v době dovolené

další ujednání na kterých mají smluvní strany zájem

Příklad pracovní smlouvy – formulář č. 5

platov v m r
Platový výměr

v den nástupu do práce

písemná forma a doručení do vlastních rukou

Obsah:

- platová třída a platový stupeň

- výše platového tarifu

- ostatní pravidelně měsíčně poskytované složky platu

- termín a místo výplaty, pokud nejsou uvedeny v kolektivní smlouvě nebo ve vnitřním předpisu

!!! Platový výměr v rozpětí – musí obsahovat povinné údaje

po 1.1. 2011 – není ještě upřesněno

v jime n za azen do platov t dy
Výjimečné zařazení do platové třídy

upravuje § 3 Nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců – NOVÁ ÚPRAVA OD 1.1. 2011

pouze pro platové účely

Nenahrazuje plnění kvalifikačního předpokladu vzdělání

Možnosti výjimečného zařazení

- na dobu 4 let (doporučujeme podmínit zahájením studia)

- na dobu delší, jestliže po dobu výjimečného zařazení na dobu 4 let prokázal schopnost k výkonu požadované práce

pracovn n pl
Pracovní náplň

konkretizace pracovních činností, jejichž výkon zaměstnavatel od zaměstnance požaduje

pouze v rámci sjednaného druhu práce v pracovní smlouvě

doporučujeme uvést – nejnáročnější výkon práce

- pedagogičtí pracovníci – podle kariérního stupně uvedeného v příloze k vyhlášce č. 317/ 2005 Sb.,… o kariérním systému pedagogických pracovníků

- nepedagogičtí pracovníci – podle katalogu prací

!!! nejde o smluvní vztah (nemusí být souhlas)

!!! plní další úkoly podle pokynů nadřízeného

- jen v rámci sjednaného druhu práce v pracovní smlouvě

informace o obsahu pracovn ho pom ru
Informace o obsahu pracovního poměru

Písemná forma do 1 měsíce od vzniku prac. Poměru

Obsah:

- bližší označení druhu a místa výkonu práce

- údaj o délce dovolené, způsobu určování dovolené

- údaj o výpovědních dobách

- údaj o platu a způsobu odměňování, splatnosti platu, místa a způsobu vyplácení platu

- údaj o kolektivních smlouvách a označení účastníků těchto smluv

Viz formulář č. 13

odpov dnost za schodek na sv en ch hodnot ch a za ztr tu sv en ch p edm t
Odpovědnost za schodek na svěřených hodnotách a za ztrátu svěřených předmětů

upravuje § 252-256 ZP

smluvní vztah – nutno sjednat dohodu

- pokladna

- sklad ŠJ

- svěřený předmět (nad 50 tis. Kč)

odpovědnost zaměstnance – osobní příplatek

zaměstnavatel – zaručení potřebných podmínek

ohla ovac povinnost koly po vzniku pracovn ho pom ru
Ohlašovací povinnost školy po vzniku pracovního poměru

úřad práce

– obsazení volného pracovního místa – do 10 dnů

zdravotní pojišťovna

– hlášení o nástupu – do 8 dnů

okresní správa sociálního zabezpečení

- přihlášení zaměstnance do registru pojištěnců

do 8 dnů

příslušný soud

- oznámení o nástupu zaměstnance, jemuž jsou prováděny srážky ze mzdy

veden person ln agendy v pr b hu trv n pracovn ho pom ru
Vedení personální agendy v průběhu trvání pracovního poměru

dohody o změně pracovní smlouvy (formou dodatků)

změny pracovní náplně zaměstnance

změny platových výměrů (dodatek nebo nové výměry)

dohody o pracovních úlevách při zvyšování kvalifikace

smlouvy o půjčkách z FKSP

lékařské posudky mající vliv na existující pracovní vztah

upozornění zaměstnavatele na porušování „pracovních povinností“

souhlas zaměstnavatele s výkonem výdělečné činnosti shodné  s hlavním předmětem činnosti zaměstnavatele

povolení úpravy pracovní doby zaměstnance

povolení pracovního volna bez náhrady mzdy zaměstnanci

doklady o prohlubování a zvyšování kvalifikace

zm ny slo ek platu
Změny složek platu

písemné oznámení

uvedení důvodu změny

formou písemného dodatku nebo vydáním nového výměru

druhy změn

- změna platového tarifu (nová tabulka, změna úvazku)

- změna platové třídy nebo platového stupně

- změna příplatků (za vedení, osobního, zvláštního, specializačního)

Příklady zdůvodnění změn ve výši jednotlivých složek platu jsou uvedeny ve formulářích č. 18 až 25.

poru ov n pracovn k zn
Porušování pracovní kázně

pojem „pracovní kázeň“, v novém ZP nahrazen formulací „povinnosti vyplývající z právních předpisů vztahujících se k zaměstnancem vykonávané práci“.

Porušení pracovní kázně - zaviněné nesplnění povinností vyplývajících pro zaměstnance z pracovněprávních vztahů

Obsah pracovní kázně -tvoří především plnění povinností právní povahy, které je zároveň právně vynutitelné.

Prostředky postihu porušení pracovní kázně.

Postup zaměstnavatele při porušení pracovní kázně.

Vyvozování důsledků z porušování pracovní kázně

ukon en pracovn ho pom ru
Ukončení pracovního poměru

na základě právního úkonu (zaměstnavatel i zaměstnanec)

- dohodou

- výpovědí

- okamžitým zrušením

- zrušením ve zkušební době

na základě právní události

- uplynutím sjednané doby (PP na dobu určitou)

- smrtí zaměstnance (plat do výše 3 násobku – rodinní přísluš.)

na základě úředního rozhodnutí (jen u cizinců mimo EU)

- uplynutím, doby na kterou bylo vydáno povolení k zaměstnání

- dnem, kdy má skončit pobyt na území CŘ

- dnem vyhoštění – na základě rozsudku soudu

rozv zan prac pom ru dohodou
Rozvázaní prac. poměru dohodou

nejběžnější způsob (nedochází k soudním sporům)

lze uzavřít kdykoliv ( i v ochranné době)

důvody se uvedou jen:

- požádá-li o to zaměstnanec

- dohoda nahrazuje výpověď s organizačních důvodů s nárokem na odstupné

Viz formulář č. 26 a 27

v pov ze strany zam stnavatele
Výpověď ze strany zaměstnavatele

pouze z důvodu § 52 ZP

organizační změny u zaměstnavatele

- ruší-li se zaměstnavatel nebo jeho část

- přemisťuje-li se zaměstnavatel nebo jeho část

- nadbytečnost

změna zdravotního stavu zaměstnance

- zákaz výkonu dosavadní práce

- pozbytí způsobilosti konání dosavadní práce

- podmínka – lékařský posudek vydaný zařízením závodní preventivní péče

v pov ze strany zam stnavatele1
Výpověď ze strany zaměstnavatele

neplnění předpokladů a požadavků stanovených právními předpisy

- pro neuspokojivé pracovní výsledky

- nutné písemné vyzvání k jejich odstranění a stanovení přiměřeného termínu (v době posledních 12 měsíců)

porušování pracovní kázně a odsouzení pro trestný čin

- závažné porušování pracovní kázně

- soustavně méně závažné porušování pracovní kázně

- nutné písemné upozornění na možnost výpovědi (v době posledních 6 měsíců)

- hrubé porušení pracovní kázně, odsouzení pro trestný čin – viz okamžité zrušení pracovního poměru

n le itosti v pov di
Náležitosti výpovědi

právní rovina – odvolávka na pracovní předpis

skutková podstata – vymezení důvodu

písemná forma

doručení do vlastních rukou

není již nabídková povinnost

odstupné - základní – 3 násobek prům. výdělku

- zvýšené – 12 násobek prům. výdělku

- smluvní – v KS ve vnitřním předpisu v PS

projednání s odborovou organizací

ochrann doby z kaz v pov di
Ochranné doby – zákaz výpovědi

upravuje § 53 ZP

pracovní neschopnost

vojenské cvičení

uvolnění pro výkon veřejné funkce

těhotenství, čerpání MD a RD

Zákaz výpovědi se nevztahuje na případy uvedené v § 54 ZP

dopady ochranných dob po podání výpovědi

- skončí-li za běhu výpovědní doby – neprodlužuje se

- skončí-li až po uplynutí výpovědní doby – pracovní poměr končí až po uplynutí zbývající části výpovědní doby

okam it zru en prac pom ru
Okamžité zrušení prac. poměru

V praxi jen výjimečně – pouze z důvodu uvedených v § 55 ZP

nepodmíněné odsouzení pro úmyslný trestný čin na dobu delší než 1 rok

nepodmíněné odsouzení pro úmyslný trestný čin spáchaný při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s nimi na dobu delší než 6 měsíců

porušení pracovní kázně zvlášť hrubým způsobem

- dlouhodobá zaviněná neomluvená nepřítomnost v práci

- fyzický útok na nadřízeného nebo spoluzaměstnance

Otázka požití alkoholu – průkaznost, nebezpečnost chování, stupeň ohrožení (řidiči hromadných dopravních prostředků, ve školství při ohrožení zdraví dětí – pedagog, kuchařka …)

zru en prac pom ru ve zku ebn dob
Zrušení prac. poměru ve zkušební době

Z jakéhokoliv důvodu nebo bez udání důvodu

Písemné oznámení o zrušení zpravidla má být doručeno zpravidla 3 dny před dnem, kdy má být PP ukončen

!!! oznámení není totožné s rozhodnutím o zrušení

Nelze v prvních 14 dnech pracovní neschopnosti

osobn spis agenda p i skon en pracovn ho pom ru
Osobní spis (agenda) při skončení pracovního poměru

doklad, na jehož základě byl skončen pracovní poměr

kopie posudku o pracovní činnosti (pokud je vyžádán)

doklady o vypořádání vzájemných pohledávek a závazků (výstupní list)

kopie zápočtového listu, včetně potvrzení jeho převzetí

kopie evidenčního listu důchodového pojištění

potvrzení o převzetí písemnosti zaměstnancem z osobního spisu vedeného zaměstnavatelem

(archivace písemnosti po ukončení PP – viz příloha č. 9)

dohody mimo pracovn pom r
Dohody mimo pracovní poměr

Vztahuje se stejná právní úprava vyjma:

- odstupného

- pracovní doby a doby odpočinku

- překážek v práci na straně zaměstnance

- skončení pracovního poměru

- odměňování

Právní úprava umožňuje posloupnost:

- DPP, DPČ, pracovní poměr na jeden druh práce

dohoda o proveden pr ce
Dohoda o provedení práce

rozsah práce – 150 hod. za kalendářní rok u téhož zaměstnavatele (u více dohod se hod. sčítají)

vymezení pracovního úkolu

doba provedení pracovního úkolu

sjednaná odměna

Příklad zpracování uveden ve formuláři č. 29

dohoda o pracovn innosti
Dohoda o pracovní činnosti

do ½ týdenní pracovní doby

posuzuje se za celou dobu uzavření dohody

sjednaná práce

rozsah pracovní doby

doba, na kterou je uzavřena

dále je možno sjednat:

- výši odměny

- nárok na jiné důležité osobní překážky v práci

- nárok na dovolenou

Příklad zpracování uveden ve formuláři č. 30

slide45

…společnou cestou…..

Děkuji za pozornost