Suku asmat
Download
1 / 15

Suku asmat - PowerPoint PPT Presentation


  • 835 Views
  • Uploaded on

Suku asmat. Nama : Iskandar Hidayat Nim : 106032101074 . Pendahuluan.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Suku asmat' - taariq


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Suku asmat

Sukuasmat

Nama : IskandarHidayat

Nim : 106032101074


Pendahuluan

Pendahuluan

Sepertitelahkitaketahuibahwa Indonesia terdiridariberbagaijenissukudengananekaadatistiadat yang berbedasatusamalain.Suku-sukutersebutada yang tinggaldipesisirpantai, perkotaanbahkandipedalaman. SalahsatudiantaranyaSukuAsmat. SukuAsmatberadadiantaraSukuMappi, YohukimodanJayawijayadiantaraberbagaimacamsukulainnya yang adadiPulau Papua. Sebagaimanasukulainnya yang beradadiwilayahini, SukuAsmatada yang tinggaldidaerahpesisirpantaidenganjaraktempuhdari 100 km hingga 300 km, bahkanSukuAsmat yang beradadidaerahpedalaman, dikelilingiolehhutanheterogen yang berisitanamanrotan, kayu (gaharu) danumbi-umbiandenganwaktutempuhselama 1 hari 2 malamuntukmencapaidaerahpemukimansatudengan yang lainnya. Sedangkanjarakantaraperkampungandengankecamatansekitar 70 km. Dengankondisigeografisdemikian, makaberjalan kaki merupakansatu-satunyacarauntukmencapaidaerahperkampungansatudenganlainnya.

Sukuasmatdikenaldenganhasilukirankayunya yang unik. populasisukuasmatterbagiduayaitumereka yang tinggaldipesisirpantaidanmereka yang tinggaldibagianpedalaman. keduapopulasiinisalingberbadasatusama lain dalamhalcarahidup, sturktursosialdan ritual. populasipesisirpantaiselanjutnyaterbagikedalamduabagianyaitusukubisman yang beradadiantarasungaisinestydansungaininsertasukusimai.


Sejarah

Sejarah

OrangAsmatyakinbahwamerekaadalahketurunandewa yang turundariduniagaib yang beradadiseberanglautdibelakangufuk, tempatmatahariterbenamtiaphari. DalamkeyakinanorangAsmat, dewanenek-moyangitudulumendaratdibumidisuatutempat yang jauhdipegunungan. DalamkeyakinanorangAsmat, dewanenek-moyangitudulumendaratdibumidisuatutempat yang jauhdipegunungan. Dalamperjalanannyaturunkehilirsampaiiatibaditempat yang kinididiamiolehorangAsmathilir, iamengalamibanyakpetualangan.

DalammitologiorangAsmat yang berdiamdiTelukFlaminggomisalnya, dewaitunamanyaFumeripitsy yang tampan. Ketikaiaberjalandarihulusungaukearahlaut, iadiserangolehseekorbuayaraksasa. Perahulesung yang ditumpanginyatenggelam. Dalamperkelahiansengit yang terjadi, iadapatmembunuhsibuaya, tetapiiasendirilukaparah. Iaterbawaarus yang mendamparkannyaditepisungaiAsewetsy, desaSyurusekarang. Untungadaseekorburung Flamingo yang merawatnyasampaiiasembuhkembali, kemudianiamembangunrumahyewdanmengukirduapatug yang sangatindahsertamembuatsebuahgenderangem, yang sangatkuatbunyinya. Setelahiaselesai, iamulaimenariterus-menerustanpahenti, dankekuatansakti yang keluardarigerakannyaitumemberikehiduppadakeduapatung yang diukirnya. Tak lama kemudianmulailahpatung-patungitubergerakdanmenari, danmerekakemudianmenjadipasanganmanusia yang pertama, yaitunenek-moyangorangAsmat (Zegwaard 1955)


Sejarah1

Sejarah

Sesudahitudatanglagiseekorbuayaraksasa yang jugamencobamenyerangkeduamanusiapertamatadi, tetapiFumeripitsydapatmembunuhnyajuga, kepalabuayaitudipenggalnyadanbadannyadipotong-potongmenjadibagian-bagian yang kecil, yang dilemparkannyakesemuapenjurumataangin. Potonganbuayatadiitulah yang menjadinenek-moyangsuku-sukubangsa lain yang tinggaldisekelilingtempattinggalorangAsmatdan yang menjadimusuhmereka. Dengandemikian mite inimenggambarkantindakanpengayauanpertamadanpenciptaanmanusiamusuhAsmatolehFumeripitsy. Mite itujugamelambangkanprosesdaurulanghidupdanmati(Smith 1970; Schneebaum 1985).

KonseptradisionalorangAsmattentanghidupdidasarkanpadakeyakinanakanadanyasuatudaerahdiseberangufukteruraitadi. Kerenaituapabilanenek-moyangmengendakikelanjutanketurunan, merekamengirimkansuaturuhtertentukebumimelaluiseberkassinarmatahari, yang mendaratdiatasataprumahtempattinggalwanita. Yang telahditakdirkanmenjadiibuanakasalruhtadi. Wanitaituakanhamildankemudianmelahirkanbayi. WalaupunorangAsmattahubahwahubunganseksberkaitandengankelahiranbayi, fungsinyahanyauntukmemberibentuksebagaimanusiakepadaruh yang masukkedalamkandunganibuitu. Dalamhaliniperanan ayah sibayisamadenganseorangpemahatpatung yang memberibentukkepadakayu yang disediakanolehalamkepadanya (Zegwaard 1953).


Sistem kepercayaan orang asmat
Sistem Kepercayaan Orang Asmat

OrangAsmatyakinbahwadilingkungantempattinggalmanusiajugadiamberbagaimacamruh yang merekabagidalamtigagolongan, yaitu:

- yi-owruhnenekmoyang yang sifatdasarnyabaik, terutamabagiketurunannya.

- Osbopanatauruhjahat yang membawapenyakitdanbencana.

dambin-owauatrohjahatorang yang matikonyol (Zegwaard 1953).

Ruh-ruhyi-owadalahpenjagahutan-hutansagu, danau-danaudansungai-sungai yang penuhikandanhutan-hutan yang penuhbinatangburuan. OrangAsmatberkomunikasisecarasimbolisdenganparayi-owdenganberbagaiupacarasajianberulang yang biasanyadipimpinolehndembero, ataupemukaupacara. Ruh-ruhozbopanmenghunibeberapajenispohontertentu, gua-gua yang dalam, batu-batubesar yang mempunyaibentukkhusus, tetapijugahidupdalamtubuhjenis-jenisbinatangtertentu. Sakitdanbencanabiasanyadisebabkanolehruhjahat, yang jugaharusdipuaskanolehmanusiadenganberbagaimacamupacarasajian. Berbedadenganupacara-upacarasajianuntukberkomunikasidenganparayi-ow, upacarasajiankepadaparaosbopantakdilakukansecaraberulang, tetapihanyakalauadaorang yang sakitdanbilaterjadibencana. Ruh-ruhitudiupayakan agar tidakterlampauseringmendekatitempattinggalmanusia, denganmelakukanserangkaianpantangan, dankadang-kadangdenganilmugaibprotektif.


L ingkaran balas dendam dan upacara
Lingkaran balas dendam dan upacara

Dalammasyarakatasmatorangmatiselalubersamadenganoranghidup, sebabhubunganmatidanhidupadalahhal yang takbisadipisahkan, meskimenerimapandangansetiaporangakanmati. Orangasmattidakmengakuiadanyakematianalamiah, apakahkarenausia, kecelakaan, sakit, kematianseseorangitudianggapsebagaiperbuatanmusuh. Kematiandisebabkanolehsebuahkekuatangaib yang melemahkantubuhdanrohkorban, yang akhirnyamati.

Jikadendamseseorang yang matitidakdibalaskan, jiwanyadipercayaakanmenimbulkankesialanbagi yang masihhidup. Untukmengingatkanperlunyamembalasdendam, orangasmatmebuatpatung yang mewakilipadahaluanperahu, dayung, danperisai.

Orangmatidikuburdidepanrumahkaumlaki-laki, dengan kaki mengarahkearahlaut ( tempatalamleluhur ). Mayitorangmatidibungkusdaunsaguhinggakering, diletakandidepanrumahlaki-lakisampaimembusuk. Dan keluarga yang hidupmenggunakantengkoraknyasebagaikalung, bantal, agar rohnyabisamembantudalamkehidupanya.


Orang asmat mebuat patung
orang asmat mebuat patung

SimbolUntukmengingatkanperlunyamembalasdendampadaperisai


Suku asmat

Dendamorangmatidibalasdenganmenyerangdesamusuhdanmengambilkepalamanusia, kepalamanusiauntukmenjaminkesejatraanbatindankesuburanmasyarakat. Jikadendamorangmatitidakdibalas, leluhurtidaksenangdanakanmenarikkembaliperlindungannya. Jadikepalamusuh yang dihiassebagaiperhiasanmenjadibuktibalasdendam.

Janjibalasdendamadalahupacarapendiriantiangbisj. Bisjinisebuahpatung yang laki-laki, permpuan , dananak-anak yang telahmati. Dibuatsetinggi 5 meter sosokteratastiangberupabendamenonjolberbentukbendera yang disebuttsjemen ( penis ), sebagailatihanbalasdendam, merekamembuatbisj , yaitubentuktiruanpemenggalankepala.

Pemahatmenghadapkepohonseolahmenghadapmusuhdanmenepaskulitpohonhinggagetahmerahmengalirseolahdarahmanusia. Lalupohondibawakekampung, perempuanmenyambutnyaseolahmusuhtelahdibantai.


Eskatologi

Perjalananterakhirorangmati

  • Setelah yang hidupmembalasdendam yang matijiwanyadapatmelanjutkanperjalanankealamleluhurperistiwainidirayakanpadapestajipae

  • Rohorangmatidiundaangkembalikedesauntukkunjunganterakhir kali sebelummeninggalkankelompokuntukselam-lamnya

  • Padamulanyajipedirumahpriasecararahasiadibuattopengmenyerupaibentukorangyangterbentukdaritali (mewakili yang mati) kemudiandikenalkankepadaorang yang mepunyaihakdankewajibandariorang yang sudahmatisepertiorangtuaanakyatim yang ditinggalkan.

  • Padapakaianupacaradibuat, persedianmakananditimbun, orangbernyanyi, memanggilorangmatikeluardarihutan. Disinilahmerekamerayakanperayaanterakhir.

  • Padaharikematia yang mewakilisimatimemasukidesa, munculdarisemak, menggunakanpakaiantali, menyebutnama yang matisatupersatu, laluberceritabahwamerekasedangmelakukanperjalananjauhdanpanjangdibarat, mencarimakanan, dantempatberlindung. Hinggaakhirnyasetelahmengikutitariansepanjangmalamdirumahkaumpria, padasaatfajarbutarohorangmatiinimenghilangkehutan.

eskatologi

EsKat4Lo9inya


Pakaian a smat

JenisatauragambusanaAsmattidaklahbanyak. Sejauhini yang ditemukanhanya yang berupa "rok mini" dancawatsebagaipenutupauratkaumlelakidanperempuan

  • Laki-lakiAsmatbiasanyamemakaipummisemacamrok mini yang dibuatdarianyamandaunsagu. Rumbai-rumbaipummidilepasbegitusajahinggateruraidisekelilingpingguldanpaha. Penahanpummiadalahasenem, ikatpinggangdarianyamanrotan

  • Sedangkankaumperempuannyamemakaitok, semacamcawatataucelanadalam. Tokadalahpummi yang rumbai-rumbaibagiandepannyadikumpulkanlaluditarikkebagianbelakangpinggulmelaluicelahpahasehinggamenyerupaicawat. Untukmenutuppayudara, wanitaAsmatmembuatsemacamkutangdarianyamandaunsagumuda yang disebutpeniatausamsur. Talipengikatnyadibuatdariakarpandan, disebuttali bow. Dan peni, dahulu, hanyadipakaiolehistripanglimaperang.

PakaianAsmat

Bukan porno

Lookh…………


Suku asmat

Busanadantatarias yang dikenakanjugamenunjukkanstatus sosialmaupunjeniskelamin. Semakintinggi status sosialseseorang, semakinbanyakragamrias yang dikenakannya, danmasing-masingaksesoriitumemilikimaknasimbolik

MasyarakatAsmat, pun kebanyakanmasyarakatasliIrian Jaya, konon, sangatmengagumiburungkakatua raja lantaransatwaininampakelokdangagah. Makauntukbisatampilsegagahburung yang elokitumereka, terutamakaumlelaki, melubangicupingtengahhidungmerekadan "menyumpalnya" denganaksesoriberupabenda yang terkadangberukuranlebihbesardaripadalubanghidung, agar ujunghidungtertariksehinggamancungdanmelengkungsepertiparuhkakatua raja


R umah suku asmat
Rumah suku asmat

Anyiraingbogaleptopauy……..?


Suku asmat

Kehidupansukuasmat


Suku asmat

Sampaibaerjumkembali kaka…

Beta merindukan mu……..