gyermekkori besz dhib k s kezel s k l.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Gyermekkori beszédhibák és kezelésük PowerPoint Presentation
Download Presentation
Gyermekkori beszédhibák és kezelésük

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 69

Gyermekkori beszédhibák és kezelésük - PowerPoint PPT Presentation


 • 814 Views
 • Uploaded on

Gyermekkori beszédhibák és kezelésük. Dr. Závoti Józsefné PhD. Logopédia fogalma.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Gyermekkori beszédhibák és kezelésük' - symona


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
logop dia fogalma
Logopédia fogalma
 • Olyan gyógyító, fejlesztő tevékenység, amely a beszédzavarok felismerésével és korrekciójával foglalkozikl, gyógypedagógiai, pszichológiai és orvostudomány elméleti és gyakorlati megalapozottságra és tevékenységre épülő speciális beavatkozás.

Pl. (Rhinophonia aperta)

Orvosi műtét-----logopédiai beavatkozás----pszichológiai kezelés

besz dpatol gia logop dia
Beszédpatológia- logopédia

A beszédpatológia komplex tudományterület

a beszédzavarok – kutatásával

- megelőzésével

- diagnosztikájával

- korrekciójával foglalkozik

medicinális- Foniátria

pedagógiai, gy.p.-i - Logopédia

a logop dia c lja
A logopédia célja
 • A beszédhibák megelőzésével, a már kialakult beszédhibák és azok következményeként fellépett másodlagos elváltozások korrekciójával ép beszéd létrehozása.
 • A beszédhibával küzdő egyén számára a komplex személyiségfejlődést figyelembe véve elősegíti az önmegvalósítás, a társadalmi integrálódás megvalósítását.
a logop dia feladata
A logopédia feladata
 • Tanulmányozza a beszédet, annak fejlődését, zavarait
 • Fejleszti a logopédiai diagnosztikát
 • Felvilágosító munkát végez (szülők, pedagógusok, orvosok)
 • Együttműködik (szülők, pedagógusok, orvosok, más szakemberek)
logop diai tev kenys g szervezeti h ttere
Logopédiai tevékenység szervezeti háttere

Közoktatási és egészségügyi törvény szabályozza

Intézmények:

Oktatási-nevelési intézményekhez kötötten pedagógiai szakszolgálat keretében

- logopédiai óvoda

- logopédiai osztály

- beszédjavító intézet

- korai fejlesztő központok

- gyógypedagógiai intézmény

- általános iskola

Egészségügyi ellátás keretében

- kórházakban – fül-orr-gégészet

- neurológia

- idegsebészet osztályain

logop dus k pz s
Logopédus képzés

Logopédiai tevékenységet

 • a gyógypedagógusképzésben az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Karon logopédia szakon
 • Pedagógiai karokon logopédus képzésen belül
 • A képesítési követelményeket teljesítő, erről hivatalos oklevéllel (diplomával) rendelkező szakember végezhet.
a verb lis kommunik ci
A verbális kommunikáció

Az emberi közösségek tagjainak alapvető szükséglete a kölcsönös érintkezés, a kommunikáció---------nyelv, beszéd

Beszéd nélkül nem lehetséges, társadalmi, közösségi élet

 • A verbális (nyelvi) kommunikáció a kommunikáció egyik fajtája.
 • Alkalmazása során az információközlés nyelvileg szerkesztett, mondattanilag tagolt formában (beszéd, írás) történik, amelyet a fogadó fél auditív, vizuális vagy taktilis úton érzékel, és a kód ismeretében feldolgoz.
a nyelv
A nyelv
 • Társadalmi produktum
 • Egyazon közösségek, nemzedékek alkotása
 • A társadalom életében változik, módosul
 • Az adott környezet alakítja az egyénnél
 • A nyelvi környezet a gyermeki nyelv fejlődésének meghatározója (Salimenes krónikája)
a besz d
A beszéd
 • Egyéni produktum
 • Egyénhez fűződik, az egyén élettani működésének és a környezet nyelvi hatásainak a következménye
 • Kifejező mozgás, látható, érzékelhető
 • Akaratot, érzelmi állapotot fejez ki
 • Hangok összessége, melyeket egy adott közösség azonos rendszerek, szabályok alapján használ
 • A beszélő rendszerekhez, szabályokhoz alkalmazkodik --------ez maga a nyelv
 • A gondolkodás eszköze

Információs értéke van a verbális jelek mellett a beszédben

 • prozódiai elemeknek (hangsúly, hanglejtés, ritmus, tempó, hangszín, hangmagasság)
 • Metakommunikációs eszközök (arcmimika, gesztus, testbeszéd, távolság)
a besz d fiziol gi ja
A beszéd fiziológiója
 • A beszédet az idegrendszer irányításával pszichikus és fiziológiai funkciókkal hozzuk létre.
 • A hangképzés folyamata:

Idegrendszer tüdő gégefő toldalékcső

garat

száj

orrüreg

slide12
Tüdő ---a beszéd létrehozásában a levegőáramlást szolgálja
 • Gége---a légcső legfelső porcán van, elzárja a légcsövet az evés és ivás közben, itt jön létre a hangrezgés, a beszédhang alapját képező zönge
slide13
Garatüreg – gégét a szájüreggel köti össze
 • Szájüreg /rezonátor/ - lágyszájpad

- kem.szájpad

- uvula

- nyelv legaktívabb

- fogak

- ajkak

- orrüreg

slide18
A verbális kommunikáció akadályoztatottságával járó főbb sérülések- Beszédfogyatékosság- Hallássérülés- Mutizmus
besz dfogyat koss g
Beszédfogyatékosság
 • A beszéd és nyelvi teljesítmények biológiai/organikus, funkcionális okok következtében kialakuló súlyos érintettsége, amelynek következtében átmeneti, illetve tartós zavarok léphetnek fel a nyelvi, kommunikációs és tanulási képességben, a szociális kapcsolatokban.
 • Megjelenési formák:- A beszédfejlődés súlyos elmaradása- A beszédfolyamatosság sérülése- A beszéd és hangképzés sérülései- Olvasás-, írászavar
besz dakad lyozotts g
Beszédakadályozottság
 • A kommunikációs problémák átfogó megnevezése
 • Lehet: öröklött

szerzett

organikus

funkcionális

 • Különféle tüneti szerveződésekben és kiterjedtségben (hangadás, beszéd-és nyelvi fjelődés, beszédfolyamatosság, olvasás, írás teljesítményében, nyelvi produkciók változásaiban
besz dzavar
Beszédzavar
 • A beszédszervi központ fejlődési és működési akadályozottsága folytán jön létre, érintve a kommunikációs teljesítmények több területét, hangzó-kifejező beszédet, nyelvi működést, fonológiai, morfológiai, szintaktikai és szemantikai szerveződést
besz dhiba
Beszédhiba
 • A beszédbeli akadályozottság legenyhébb formái
 • A beszédhangok képzésének eltérő formái, nyelvi ügyetlenség
slide23
A nyelvi- és beszédfejlődést befolyásolja
 • a szociokultúrális hatások
 • A nyelvi környezet hatásai
 • A pszichés feltételek hatásai
vod s s iskol skor gyermekek besz d rendelleness gei
Óvodás- és iskoláskorú gyermekek beszéd-rendellenességei

Hangadás

 • Diszfónia
 • Megkésett beszédfejlődés
 • Fejlődési diszfázia

Artikuláció zavarai

 • Pöszeség
 • Orrhangzós beszéd

Beszéd folyamatosság zavarai

 • Dadogás
 • Hadarás

Olvasás-írás zavarai

besz dhib k tipiz l sa
Beszédhibák tipizálása

Diszfónia (beszédhang problémája hangszín) organikus, funkcionális

Megkésett beszédfejlődés

 • Expresszív beszéd időbeli, morfológiai, grammatikai, fonológiai eltérése
 • Receptív beszéd fejlettsége
 • Jó szó- és mondatmegértés
 • Az expresszív és receptív beszéd diszkrepanciája
 • Gyermeknyelvi szavak továbbélnek
 • Dysgrammatizmus
 • Általános pöszeség(több hangcsoport, 10-13 hang helytelen ejtése)
 • Beszédrefigyelés jó, beszédmegértés jó
 • Amire megtínítják, jól alkalmazza
 • A nyelvi formák lassú kialakulása nem társul a pszichikus müködés egyéb zavaraihoz (kivétel a mozgásfejlődés terén)
 • 2-3-4 évesen kifejezett tünetek
 • 5-6 évesen a javulás jól tapasztalható
 • A kognitív és szocializációs fejlődésben nem idéz elő zavart
besz dhib k tipiz l sa26
Beszédhibák tipizálása

Fejlődési diszfázia

Az expresszív beszéd és receptív beszéd időbeli és strukturális zavara (morfológiai, grammatikai, fonológiai, szemantikai szinten)

Szó- és mondatalkotás hiányos

Szómondatok, szótöredékek, mondatöredékek

Részképességek halmozott zavara

Aktív-passzív beszéd diszkrepanciája

Fonológiai eltérések, hangátvetések, kihagyások

Szóalak rövidítése, érthetetlenség

Akusztiko-motoros integráció zavara

Egy-egy jól ejtett szó

4-8-9 évesen gondot jelent még a nyelvi formák helyes alkalmazása, nehezen alkalmazza kommunikációs eszközként a nyelvet

A beszédfejlődés stagnál, mintha ért. Fogy. Lenne

A nyelvi és részképesség zavarok nem intelligencia függőek, de a mentális érés lassú (hosszabb időben a szemléletes gondolkodástól az elvont gondolkodás eljutás)

slide27
Etiológiai (oki ) tényezők
 • (sok tisztázatlan kérdés)
 • agyi érés zavara vagy lelassúbbodása
 • centrális szerveződs zavara
 • környezeti hatás
 • familiáris eredet
 • pszichoszociális faktorok
p szes g
Pöszeség
 • Legelterjedtebb beszédhiba (74-75 %)
 • Életkori előfordulás: 3-4 év 60 %

5-7 év 40 %

10 év 10 %

Felnőttek 2.4 %

defin ci
Definíció
 • A pöszeség a beszéd tisztaságának olyan zavara, amely egy adott nyelvközösség artikulációs normáitól tér el. Egy adott nyelv fonémáinak eltérő kiejtése.
 • Típusok:

- Funkcionális pöszeség

- Organikus pöszeség – a szervezetben fennálló elváltozás, kóros státusz okozza a pöszeséget.

organikus p szes g
Organikus pöszeség

A szervezetben fennálló elváltozások, kóros státusz okozza a pöszeséget

 • Központi idegrendszeri elváltozások (centrális eredetű)
 • Beszédszervek elváltozásai (perifériás)

- ajakra

- fogakra (prognathia, progénia,

organikus p szes g31
Organikus pöszeség

mélyharapás, élharapás, nyílt harapás)

- nyelvre (lenőtt, nagy)

- ajak- szájpadra (hasadék)

a p szes g kiterjedts g szerint
A pöszeség kiterjedtség szerint
 • Általános pöszeség (13 hang vagy több hangcsoport helytelen ejtése)
 • Részleges pöszeség (1-1 hangra vagy hangcsoportra kiterjedő)

Tünetek szerint

 • Hangtorzítás (rossz képzési hely pl. interdentális szigmatizmus)
 • Hangcsere (pl. sapka – szapka)
 • Hangkihagyás (pől. Éhajó – ajó)
a p szes g ter pi j nak feladatai
A pöszeség terápiájának feladatai
 • Általános logopédiai vizsgálat, szükség esetén kiegészítő szakorvosi (neurológiai, foniátriai) és pszichológiai vizsgálattal.
 • A vizsgálati eredmények elemzése és az összefüggések értelmezése alapján differenciált diagnózis felállítása.
 • Az egyéni korrekciós terv kidolgozása a logopédia sajátos módszereivel, szükség esetén orvosi segítséggel.
 • A logopédus tervszerűen készítse elő, fejlessze ki és rögzítse a helyesen képzett beszédhangokat, majd építse be a folyamatos beszédbe.
 • Korrigálja a beszédhibával együttjáró esetleges nyelvi-grammatikai zavarokat, fejlessze a gyermek szókincsét, kifejező készségét.
 • Együttműködés más pedagógussal szülővel
p szes g ter pi j nak c lja
Pöszeség terápiájának célja
 • tiszta, a köznyelvi ejtésnormáknak megfelelő artikulációt
 • Kiépíteni a nyelvi közlés formájában megjelenő, annak alapjául szolgáló fonológiai rendszert.
 • a tiszta artikuláció segítségével megteremteni a beszédhibás gyermek számára az információk befogadásának, feldolgozásának és továbbításának lehetőségét
 • a harmonikus személyiség kialakításának feltételeihez.
p szes g ter pi ja m dszertani rendszere
Pöszeség terápiája, módszertani rendszere
 • A I. Előkészítő szakasz:
 • 1.      motoros képesség fejlesztése
 • 2.      auditív percepció fejlesztése
 •  II. Hangfejlesztés szakasza - Hangfelidézés
 •  III. Rögzítés szakasza
 •  IV. Automatizálás szakasza
 •  V. Motoros differenciálás szakaszajak- és nyelvügyesítő gyakorlatok
dadog s nem folyamatos besz d jelens gk re
Dadogás (nem folyamatos beszéd jelenségköre)
 • Előfordulása a populációban 2 %-os
 • Fiúknál gyakoribb 77, 9 %-ban
 • 3 éves korban és iskolakezdésnél gyakoribb (3-5%)
 • A beszéd ritmusának zavara, amikor is az ember pontosan tudja, hogy mit akar mondani, de a hangok akarattalan ismétlése, elnyújtása vagy elakadása miatt nehezen tudja azt elmondani
t netek
Tünetek

Az elsődleges tünetek alkotják a dadogás magját, míg a másodlagos tünetek reakciók a dadogásra.

Az elsődleges tünetekhez tartoznak:

 • hangok, szótagok, szavak gyakori ismétlődése
 • hangok megnyújtása
 • csendes vagy hangzó blokádok
 • A bezésd összeredezettségének görcsös, spasztikus zavara
 • A légzés, hangadás és a folyamtos beszéd gátoltsága
 • Alkati alapokon nyugszik
 • Gyakran párosul más beszédhibával (pöszeség, hadarás)
slide39
A másodlagos tünetek között vannak ( amik az elsődleges tünetek leküzdését szolgálják)
 • Az izmok megfeszítése,
 • grimaszok,
 • bevezető szövegek használata,
 • a nehéz hangok elkerülése segítik a beszédet.
 • Más stratégiák használatával a beszédet, mint olyat igyekeznek elkerülni.
 • Gyakori a megakadástól való félelem, a szégyenkezés és a kisebbségrendűségi érzés.
oki h tt r
Oki háttér
 • Szomatogén eredet
 • Pszichogén eredet
 • Pszichoszomatikus eredet
 • a fő hajlamosító tényezők a beszédfejlődés rendellenességei
 • az érzékeny idegrendszer
 • az átállított balkezesség
 • fő kiváltó okok pszichés tényezők: a huzamosabb ideig tartó szorongás, az ijedtség, a félelem, és a tartós érzelmi feszültség.
t pusok
Típusok
 • Nem folyamatos beszéd (élettani dadogás) (klónusos tünetek )
 • Kóros dadogás (klónusos, tónusos, klonotónusos)
enyh t s lyosb t t nyez k
Enyhítő, súlyosbító tényezők
 • Mikor nem dadog a dadogó
 • Mikor jelentkezik a görcsös dadogás
 • Nehéz hangok (p,b,dt,t k,g, m,)
 • Légzési sajátosság (mellkasi izmok fokozott tónusa átterjed a gégeizmokra, ahol hirtelen zárlat kelezkezik – görcs)
 • Együttmozgások (arcizmok, nyelv kiöltése, csettintés, szemhunyorítás stb)
 • Prozódiai jellegzetességek (gyors beszéd, lmonotónia, sztereotípia stb)
pszich s saj toss gok
Pszichés sajátosságok
 • Logofóbia
 • Szocializációs problémák
 • Étkezési zavarok
 • Alvászavarok
slide44
Élettani dadogás jellemzői

Ellentét áll fenn a beszéd tartalmi és emocionális valamint a motoros képességek között

Nem tudatos a hiba

A görcsök a száj- és nyelvre korlátozódik

Együttmozgások nincsenek

Nincs beszédfélelem ---Tanácsadás

lettani dadog s val di dadog s
Élettani dadogásValódi dadogás
 • Gondtalan energikus
 • Élénk beszédkésztetés
 • Tartalmi-kiviteli diszkrepancia
 • Folyamatos beszéd
 • Szótag, szóismétlés
 • Félénk, bátortalan
 • Beszédfélelem
 • Expresszív beszéd gátoltsága
 • Megszakított
 • Elnémulás, erős görcs
tan csok sz l knek pedag gusoknak az lettani dadog s eset n
Tanácsok szülőknek, pedagógusoknak az élettani dadogás esetén
 • Ne mondják a gyermeknek, hogy dadog.
 • Ne ismételtessék meg, ne javítsák a beszédét.
 • Ne szakítsák félbe a gyermek beszédét, mindig legyen idő őt meghallgatni.
 • Ne produkáltassák mások előtt, ha ő nem szeretné.
 • Ne fárasszák túl a gyermeket sem szellemileg, sem fizikailag.
 • Amikor fáradt a gyermek, keveset beszéltessék.
 • Ajánlott a közös bábozás, mesekönyv-nézegetés, éneklés.
 • Nyújtsanak nyugodt, halk, dallamos beszédpéldát.
dadog s ter pia
Dadogás terápia
 • a logopédiai, pszichológiai esetleg orvosi vizsgálat eredményét
 • a dadogás etiológiáját (okát)
 • a dadogó egyén életkorát
 • a dadogás súlyosságát
 • a dadogó személyiségét
 • a környezet befolyásolhatóságát
slide48
Cél
 • A logopédus - intenzíven és komplex módon - a dadogó érzelmi életére és értelmi tevékenységére egyaránt ható, tervszerű munkával és logopédiai módszerekkel a lehetőségek határain belül teremtse meg a folyamatos beszédet,
 • az egyéni sajátosságoknak megfelelő beszédtempó és - ritmus, továbbá
 • a helyes hangsúlyozás kialakításával járuljon hozzá
 • a kommunikációs zavar leküzdéséhez és
 • az esetlegesen fellépő másodlagos tünetek megszüntetéséhez.
lettani dadog s ter pi j nak komponensei
Élettani dadogás terápiájának komponensei
 • a mozgáskészség fejlesztése, a testtartást általánosan fejlesztő, játékos utánzógyakorlatok,
 • a kommunikációra irányuló játékos gyakorlatok,
 • a légzés és a lazitás gyakorlatai tudatositás nélkül
 • "rejtett" módon, játékos hang- és mozgásgyakorlatokba ágyazva
 • a tér- és formaérzéket fejlesztő gyakorlatok,
 • ritmusgyakorlatok: a zenei és beszédritmust fejlesztő feladatok mozgásformákhoz kötve,
 • mozgásgyakorlatok témák utánzása alapján, megszüntetését célzó
 • mozgásgyakorlatok témák utánzása
 • a beszédfélelem oldását, illetve megszüntetését célzó gyakorlatok,
 • a tárgyakkal végzett cselekvés és a beszéd összekapcsolása.
kisgyermekkori dadog s ter pia
Kisgyermekkori dadogás terápia
 • mozgásfejlesztő gyakorlatok,
 • lazító gyakorlatok,
 • a légzés szabályozása énekléssel és verses gyakorlatokkal összekötve,
 • a hangadás gyakorlatai, a hangerő és a hangszín szerepének megismertetése, használatának játékos formákban történő gyakorlása,
 • az artikulációs bázis fejlesztését célzó, a helyes időtartamú és pontos képzésű hangok és hangkapcsolatok játékos gyakorlása,
 • a helyes hangindítás és zöngeképzés kialakításának gyakorlatai,
 • ritmusgyakorlatok,
 • cselekvés és a beszéd összekapcsolása,
 • a fogalmak, szavak tartalmának tudatosítása, a szómegtalálási készség fejlesztése, szókincsbővítés játékos gyakorlatokkal,
 • a figyelem, az emlékezet, a gondolkodás és a képzelet fejlesztését szolgáló gyakorlatok,
 • játékos utánzások, énekek, versek dramatizálása, tanult mozgások alkalmazása,
 • a gondolatok szóbeli megfogalmazását elősegítő gyakorlatok.
a serd l kor s feln tt dadog k ter pi j nak sszetev i
A serdülőkorú és felnőtt dadogók terápiájának összetevői
 • tudatosan végzett lazító- és légzőgyakorlatok (a hasi légzés kialakítása, a be- és kilégzés koordinációja, légzéskapacitás növelése, a folyamatos beszédhez szükséges levegőmennyiség helyes beosztása),
 • rezonancia és hangképző gyakorlatok,
 • szótag- és szógyakorlatok,
 • mondatgyakorlatok,
 • olvasási gyakorlatok,
 • szövegtanulás,
 • a spontán beszéd gyakorlatai,
 • gyakorlatok a helyes hangsúlyozás kialakítása és a beszédszünetek helyes alkalmazása érdekében,
 • a mozgáson alapuló kifejezőkészség fejlesztése, gesztus tanítása kommunikációs gyakorlatokba illesztve,
 • a kezdeményezőkészség és önértékelés fejlesztése,
 • a tűrőképesség fokozása különböző életszerű helyzetekben.
a dadog s feloszt sa oliver paxton nyom n
A dadogás felosztása Oliver Paxton nyomán:
 • 0-3 hónapig tart nem folyamatos beszéd -------------szülői tanácsadás
 • 3-6 hó átmeneti dadogás----------------------------------- valódi dadogás
 • 1 év után sem szűnik meg -------------személyiségre irányuló terápia kis csoportban és szülőcsoport -----------tünetekre irányuló terápia
af zia
Afázia
 • A nyelvnek olyan zavara, amely az anyanyelv teljes elsajátítása után az agy organikus sérülése következtében jön létre (a bal agyfélteke körülhatárolt részeit érinti)
 • Okai: (az egy bizonyos betegség során fellépő állapot)

- agyvérzés

- baleset utáni állapot

- tumorok

t pusai
Típusai
 • 1. Totális afázia – értelmetlen szótagokat mond, mondatok nincsenek, szótalálásnál segítségre van szükség, értése nehéz, 1-1főnév, ige használata
 • 2. kevert afázia –spontán beszéd sérült, 1-1 szót tud mondani, a beszéd tartalma nehezen érthetőj, a beszédértése sérült, 1-1 mondatot tud mondani
 • 3. motoros afázia – spontán beszéd sérült, szavak automatizmusa, agrammatizmus, beszédmegértés jó, példamondatokat jól utánmond
 • 4. szenzoros afázia – spontán beszéd súlyosan sérült, tartalom nélküli közhelyek, véletlen szótalálatok, mondatfelépítése zavart, beszédkényszer, bőbeszéd, beszéd tartalma nem érthető, beszédmegértése sérült, szavakhoz hozzátold
 • 5. Amnesztikus afázia – spontán beszéd állhat szóvirágokból, közhelyekből, néha teljes mondatokból. Szűk főnév, melléknévi, igei használat. Közepesen vagy jól érthető a beszéd tartalma, hangbeli torzítások előfordulnak, néha mellékmondatos formában közöl, megértése jó
k s r t netek
Kísérő tünetek
 • Dysarthria
 • Apraxia
 • Látótér beszűkülés
 • Jobb testfél bénéulása
 • Megjegyzőképesség zavara
 • Koncentráló képesség z.
 • Átváltás z.
 • Konstruktív képesség z.
 • Teljesítmény- és hangulat z.
 • lelassulás
ter pia
Terápia
 • Cél: beszédmegértés tréningje

expresszív beszéd tréningje

Összetett terápia: a nyelvi struktúra, grammatikára, morfológiai, szemantikai szempontok, egyéni jellegzetességek figyelembevételére épül

orrhangz s besz d rhinophonia k ros nazalit s orrhangz ss g
Orrhangzós beszéd(rhinophonia) – kóros nazalitás, orrhangzósság

Típusai

 • Nyílt orrhangzós beszéd

a./ Organikus eredetű

 • veleszületett

- teljes vagy részleges ajak és/ vagy szájpadhasadék

- submucozus szájpadhasadék

- lágyszájpad rövidülés

 • Szerzett

– hegedés

- sérülés

- bénulás

b./ Funkcionális – szervi elváltozás nélkül nazális színezetű a beszéd

oki t nyez k
Oki tényezők
 • multifaktoriális eredetet
 • kromoszóma aberrációk,
 • örökletes tényezők
 • A hasadék kialakulásával járhat terhesség során egyes gyógyszerek tartós szedése. A gyógyszer folsav és retinsav
 • Az anyai dohányzás szerepe is ismert.
ter pia62
Terápia
 • Interdiszcipliáris team
 • Sebész
 • Fül-orr-gégész
 • Logopédus
 • Pszichológus
besz dter pia
beszédterápia

Az orrhangzós beszéd javításának célja

 • Szüntesse meg a különböző kórokok következtében kialakult kóros nazalis rezonanciát,
 • Alakítsa ki a magyar nyelv percepciós bázisának megfelelően az orális és nazalis hangszínezet megjelenését.

A terápia eredményezze:

 • a tiszta artikulációt,
 • a folyamatos, ritmusos
 • és érthető beszédet.

Célul kell kitűzni az esetlegesen fellépő másodlagos tünetek (kóros személyiség jegyek megjelenéset) megszüntetését is. Légző gyakorlatok

slide64
A cél megvalósítása érdekében elvégezendő feladatok a következők
 • A terápia kezdési időpontjának megállapítása a szakorvosi és pszichológiai szakvélemények figyelembevételével,
 • A funkciós próbák elvégzése a pontos és differenciált diagnózis céljából,
 • A beszéd- és mozgásállapot vizsgálata,
 • A hallási megkülönböztető képesség vizsgálata,
 • Az egyéni kezelési terv elkészítése,
 • Az organikus feltételeknek megfelelő légzés kialakítása
 • A lágy szájpad működésének megváltoztatása,
 • Az artikulációban részt vevő izomzat helyes tónusának kialakítása,
 • A beszédhangok fejlesztése, rögzítése, automatizálása,
 • A tünetmentessé vált gyermekek beszédérthetőségének
a kezel s tartalmi jellemz i
A kezelés tartalmi jellemzői
 • A habilitációban a logopédus legelső feladata:
 • a tanácsadás,
 • a korai fejlesztés megindítása,
 • majd az intenzív, pösze-orrhangzós terápia beállítása,
 • s végül az eredményektől függően az utógondozás.
slide66
Logopédiai terápia(Gerebenné Várbíró K.)
 • artikulációs mozgások fejlesztése,
 • ajaktorna,
 • légzéstorna,
 • nyelvtorna,
 • rezonancia-gyakorlatok,
 • szájpadtorna,
 • szenzoros differenciálás,
 • az anyanyelv helyes használata.
t pusok67
Típusok

Zárt orrhangzós beszéd

 • Az m,n, ny hangok jellegzetes rezonanciája hiányzik, helyette n-d, ny-gyx hang hallható

Kevert orrhangzós beszéd – a beszédhangok rezonanciájában az előző típusok jellemzői

z rt orrhangz s besz d ter pi ja
Zárt orrhangzós beszéd terápiája
 • Organikus ok fennállása esetén orvosi feladat.
 • Funkcionális formánál a logopédiai gyakorlatok célja:
  • a lágyszájpad túlságosan feszes zárának lazítása,
  • a nazális rezonancia kifejlesztése.
 • Prognózisa az organikus formánál jó. A funkcionális hátterű esetekben a logopédiai munka eredménye függ az intelligenciától, a beszédszervek ügyességétől, az akarattól, a kitartó gyakorlástól.
forr sanyag
Forrásanyag
 • Molnár József: A magyar beszédhangok atlasza
 • Tankönyvkiadó, Bp.,1970.
 • Ajtony Péter: Logopédia a gyakorlatban
 • Tankönyvkiadó, Bp.
 • Gyakori Beszédhibák /Tanítók kézikönyvtára/
 • Tankönyvkiadó, Bp.
 • Beszéd- és beszédviselkedés az óvodában
 • Tanszer-Tár Bt., Bp.
 • Taníts meg engem!
 • Logopédiai Kiadó, Bp.
 • Soproni Logopédiai Napok I-II.
 • Szoc.fogl., Sopron, 2008.
 • Gyógypedagógiai Szemle aktuális cikkei
 • Logopédiai vizsgálatok
 • ELTE-BGYFK, Bp. 1999.
 • Vassné-Kovács Emőke: Logopédia
 • BGGYTF, Bp. 1975.
 • A beszédészlelési és beszédmegértési zavarok, szerk.:Gósí Mária, 2008. Bp
 • www.beszed.hu/terapia_orrhangzos
 • www.beszedjavitas.hu