Eelk koguduste juhatuste esimeeste teine konverents
Download
1 / 30

EELK koguduste juhatuste esimeeste teine konverents - PowerPoint PPT Presentation


 • 187 Views
 • Uploaded on

Eesti maaelu arengukavast 2007-2013 lähtuvad Euroopa Liidu toetused maakogudustele. EELK koguduste juhatuste esimeeste teine konverents. MAK 2007-2013. MAK hõlmab ajavahemikku alates 1. jaanuarist 2007 kuni 2013. aasta lõpuni

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'EELK koguduste juhatuste esimeeste teine konverents' - symona


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Eelk koguduste juhatuste esimeeste teine konverents

Eesti maaelu arengukavast 2007-2013

lähtuvad Euroopa Liidu toetused

maakogudustele

EELK koguduste juhatuste esimeeste teine konverents


Mak 2007 2013
MAK 2007-2013

 • MAK hõlmab ajavahemikku alates

  1. jaanuarist 2007 kuni 2013. aasta lõpuni

 • Üldeesmärk on toetada Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitikaga kaasnevate maaelu arengu meetmete kaudu maapiirkonna tasakaalustatud arengut

 • Raha kokku umbes 14.4 miljardit krooni

 • meetmeid rahastab Maaelu Arengu Euroopa Põllumajandusfond ning kaasfinantseeritakse Eesti riigi eelarvest


Mak 2007 20131
MAK 2007-2013

 • MAK jaguneb neljaks teljeks

 • Kokku ca 30 meedet

 • Põllumajandus- ja metsandussektori konkurentsivõime (5,7 mrd – 40%)

 • Keskkonna ja paikkonna parandamine (5,6 mrd – 39%)

 • Maapiirkondade elu kvaliteet ja maamajanduse mitmekesistamine (3,0 mrd – 21%)

 • LEADER (1,4 mrd – 10% MAK-i eelarvest)


Eesti
EESTI

 • Eestis on sellel sajandil elanikkond vähenenud üle 26 000 inimese võrra (0,33% aastas)

 • 01.01.2009 oli Eestis 1 340 400 elanikku

 • Eesti pindala on 45 227 km2, millest maismaad on 43 698 m2

 • Maismaast üle poole moodustab metsamaa, kolmandik on põllumajandusmaad ning viiendik on kaetud soode ja rabadega

 • EELK kogudustel on 4175 ha põllumajandus- ja metsamaadNatura 2000
NATURA 2000

 • Natura 2000 on EL kaitstavate alade võrgustik, mille eesmärgiks on tagada või taastada EL-s ohustatud taime- või loomaliikide ning ohustatud elupaigatüüpide soodne looduskaitsealane seisund

 • Natura 2000 alasid on 1 422 500 ha-l 509 ehk 16 % Eesti pindalast


Natura 2000 toetus
NATURA 2000 toetus

 • Põllumajandusministri 16. aprilli 2008. a määrus nr 36

 • Toetust võib taotleda erametsaomanik

 • Metsaala piiripunktid peavad olema tähistatud

 • Toetuse määr piiranguvööndis või hoiualal on

  940 krooni ühe hektari metsala kohta aastas; sihtkaitsevööndis1720 krooni aastas

 • Taotlused esitatakse ajavahemikus

  2. maist kuni 21. maini Sihtasutusele Erametsakeskus

 • Pärast kõikide ette nähtud kontrollide tegemist tehakse taotluse rahuldamise või rahuldamata jätmise otsus taotluse esitamise aastale järgneva aasta

  30. aprilliks

 • PRIA maksab toetuse välja 30. juuniksMeede 1 5 metsade majandusliku v rtuse parandamine ja metsandussaadustele lisandv rtuse andmine
Meede 1.5 “Metsade majandusliku väärtuse parandamine ja metsandussaadustele lisandväärtuse andmine”

 • Metsamaast 38% on riigi omandis ja 40% (ca 900 000 ha) eraomandis

 • EELK koguduste omandis on 1628 ha metsa

 • Üle 1100 metsaomaniku kuulub metsaühistutesse

 • Metsaomanikke abistavad ja nõustavad konsulendid ja tugiisikud

  http://www.eramets.ee/?op=body&id=6


Meede 1 5 metsade majandusliku v rtuse parandamine ja metsandussaadustele lisandv rtuse andmine1
Meede 1.5 “Metsade majandusliku väärtuse parandamine ja metsandussaadustele lisandväärtuse andmine”

 • Põllumajandusministri 12. veebruari 2008. a määrus nr 9 ja 14. veebruari 2008. a määrus nr 10

 • Kuni 30 aastase noore metsa hooldamine

 • Kasvavate puude laasimine

 • Metsa uuendamine metsa liigilise koosseisu parandamiseks

 • Metsatehnika ja metsatarvikute soetamine

 • Metsatehnikast saavad mitteettevõtjad toetust küsida saagide ja võsalõikurite ning metsatarvikute soetamiseks

 • Ulukikahjustuste ning taimehaiguste ja –kahjustuste ennetamine

 • Tormi või tulekahju tõttu kahjustatud metsa taastamine

 • Metsatulekahju ennetamine kõrgema ja keskmise tuleohuga metsade korral


Meede 1 5 metsade majandusliku v rtuse parandamine ja metsandussaadustele lisandv rtuse andmine2
Meede 1.5 “Metsade majandusliku väärtuse parandamine ja metsandussaadustele lisandväärtuse andmine”

 • Toetuse saamiseks tuleb esitada kuludokumendid, omatöö on toetatav vaid metsa uuendamise ja kahjustuste ennetamise korral

 • Toetuse määr

 • metsa majandusliku väärtuse parandamise korral 50%

 • Kahjustatud metsa taastamise korral 90%

 • Metsatulekahju ennetamise korral 60-80%


Meede 1 5 metsade majandusliku v rtuse parandamine ja metsandussaadustele lisandv rtuse andmine3
Meede 1.5 “Metsade majandusliku väärtuse parandamine ja metsandussaadustele lisandväärtuse andmine”

 • Toetuse maksimaalne suurus

 • Hooldusraie - kuni 2500 kr/ha

 • Puude laasimine - kuni 2200 kr/ha

 • Metsa uuendamine - kuni 16 600 kr/ha

 • Kahjustatud metsa taastamine – kuni

  29 900 kr/ha

 • Looduslikule uuenemisele kaasaaitamine – 2400 kr/ha

 • Metsakultuuri hooldamine – 2100 kr/ha


Meede 1 5 metsade majandusliku v rtuse parandamine ja metsandussaadustele lisandv rtuse andmine4
Meede 1.5 - metsade majandusliku väärtuse parandamine ja metsandussaadustele lisandväärtuse andmine

 • Taotlused võtab vastu, menetleb, kontrollib ja teeb otsuse Sihtasutus Erametsakeskus (EMK)

 • Jälgi infot ja taotluste vastuvõtmise aega siit

  http://www.eramets.ee/

 • EMK teeb taotluse rahuldamise või mitterahuldamise otsuse 80 tööpäeva jooksul

 • Toetus makstakse välja 3 kuu jooksul pärast investeeringut tõendavate dokumentide esitamist


Meede 1 5 metsade majandusliku v rtuse parandamine ja metsandussaadustele lisandv rtuse andmine5
Meede 1.5 “Metsade majandusliku väärtuse parandamine ja metsandussaadustele lisandväärtuse andmine”

 • Metsaomanikke abistavad ja nõustavad metsanduse konsulendid

  http://www.eramets.ee/?op=body&id=6

  ja tugiisikud

  http://www.eramets.ee/?op=body&id=298


Meede 1 8 p llu ja metsamajanduse infrastruktuur
Meede 1.8 “Põllu- ja metsamajanduse infrastruktuur” metsandussaadustele lisandväärtuse andmine”

 • Maaomaniku maaparanduslikku tegevust reguleerib maaparandusseadus.

 • EL toetus maaparandajatele on maaparandussüsteemide uuendamiseks, rekonstrueerimiseks või ehitamiseks

 • Maaparandusühistutele on toetuse määr 90%

 • Maaparandusühistu kohustuslik liige on ühistu tegevuspiirkonnas asuv kinnisasja omanik, kelle maal asub maaparandussüsteem (sh riik)

 • Ühistu kohustusliku liikme kohustuslik koormis on osamaksu, liikmemaksu, maaparandushoiukulude ja teiste ühistu üldkoosoleku poolt määratud maksete tasumine

 • Maaparandussüsteemi omanik või maavaldaja peab tegema vajalikke maaparandushoiutöid, et maaparandussüsteem vastaks nõuetele

 • Rikutud maaparandussüsteemidega maa on üldjuhul märg ja kahju tekitav. Maavaldaja ei tohi tekitada kahju teistele maavaldajatele.


Meede 2 5 1 kiviaia rajamine ja taastamine
Meede 2.5.1 – kiviaia rajamine ja taastamine metsandussaadustele lisandväärtuse andmine”

 • Põllumajandusministri 17. novembri 2008. a määrus nr 110

 • Toetust võib taotleda vähemalt 5 meetri pikkuse rajatava või taastatava kiviaia või selle osa kohta, kus kiviaed on traditsiooniliselt olnud

 • Vähemalt 80% kiviaiast peab asuma või piirnema põllumajandusmaaga


Meede 2 5 1 kiviaia rajamine ja taastamine1
Meede 2.5.1 – kiviaia rajamine ja taastamine metsandussaadustele lisandväärtuse andmine”

 • Toetust saab

 • Ühe meetri 60-90 cm kõrguse kiviaia rajamise eest 490 krooni

 • Ühe meetri üle 90 cm kõrguse kiviaia rajamise eest 655 krooni

 • Ühe meetri 60-90 cm kõrguse kiviaia taastamise eest 410 krooni

 • Ühe meetri üle 90 cm kõrguse kiviaia taastamise eest 575 krooni

 • Taotlused võtab vastu, menetleb, hindab, kontrollib ja otsustab toetuse maksmise PRIA

 • Kogudused seni toetust ei ole saanud


Meede 3 2 k lade uuendamine ja arendamine
Meede 3.2 – külade uuendamine ja arendamine metsandussaadustele lisandväärtuse andmine”

 • Põllumajandusministri 10. oktoobri 2007. a määrus nr 122

 • Toetust võib taotleda järgmiste objektide rajamiseks, parendamiseks või ostmiseks

 • Seltsimaja, kultuurimaja, spordisaali vm teistele isikutele kasutamiseks avatud hoone või selle osa

 • Pargi, haljasala, puhkeala vm rajatis

 • Mängu- või spordiväljak vm avatud vaba aja veetmise rajatis

 • Külaplats

 • Matkarada, terviserada või õpperada

 • Paadisild

 • Ujumiskoht


Meede 3 2 k lade uuendamine ja arendamine1
Meede 3.2 – külade uuendamine ja arendamine metsandussaadustele lisandväärtuse andmine”

 • Külasilt

 • Seltsimaja, kultuurimaja, spordisaali vm teistele isikutele kasutamiseks avatud hoone ruumide sisustuse ostmine

 • Sporditarvikud

 • Muusikariistad või helitehnika

 • Eesti rahvariided

 • Infopunktiks vajalik hoone ehitamine, sisustamine, IT ostmine

 • Multifunktsionaalne teeninduskeskus

 • Kasutuses mitteoleva ja taaskasutuseks sobimatu põllumajandusliku ehitise lammutamine


Meede 3 2 k lade uuendamine ja arendamine2
Meede 3.2 – külade uuendamine ja arendamine metsandussaadustele lisandväärtuse andmine”

 • Toetuse määr on kuni 90%, Tallinnaga piirnevates valdades kuni 70%

 • Toetuse maksimaalne suurus

 • mitte rohkem kui 938 796 krooni aastas (lammutamise korral mitte rohkem kui 150 000 krooni aastas)

 • mitte rohkem kui 4 693 980 krooni kogu programmiperioodil


Meede 3 2 k lade uuendamine ja arendamine3
Meede 3.2 – külade uuendamine ja arendamine metsandussaadustele lisandväärtuse andmine”

 • Taotlused võtab vastu, menetleb, hindab ja otsustab toetuse maksmise PRIA

 • Taotlusi hindab maavanema poolt moodustatud 7-15 liikmeline hindamiskomisjon

 • Hinnatakse

 • Objekti sobivust toetuse eesmärkidega ja kulutõhusust

 • Objekti vastavust maapiirkonna arenguvajadustele

 • Pool eelarves ette nähtud rahast jaotatakse võrdselt 15 maakonna vahel ja ülejäänud raha võrdeliselt maapiirkonna elanike arvuga maakonnasLeader
LEADER kogudustele 2009. a

 • LEADER on Euroopa Liidu poolt maarahva jaoks välja töötatud meetod, kuidas kaasata kohalikke koostöötegijaid nende piirkonna arengu juhtimisse

 • Prantsuse keeles “Liaison entre actions de developpement rural”

 • Üle poole EL rahvastikust elab maal, mis hõlmab 90% EL territooriumist

 • Statistikaameti andmetel on Eestimaa valdades ca 447 000 elanikku ehk ca 1/3 elanikest (sh kuni 4000 elanikuga väikelinnad)

 • Toetused jagunevad kohaliku tegevusgrupi toetuseks ja projektitoetuseks

 • Eestis töötavad 26 tegevusgruppi katavad 98% maapiirkonnast


Leader1
LEADER kogudustele 2009. a

 • Tegevust koordineerib Maamajanduse Infokeskus

  http://www.maainfo.ee/index.php?lang=et&page_id=66

 • Kohalike tegevusgruppide kontaktid, projektitaotluste vastuvõtu ajakava ja muu info on http://www.maainfo.ee/index.php?lang=et&page_id=80


Leader2
LEADER kogudustele 2009. a

 • Kohaliku tegevusgrupi liikmeteks on vähemalt kaks kohalikku omavalitsust, sama OV territooriumil tegutsev äriühing või FIE ja MTÜ või SA

 • Tegevusgrupid töötavad välja strateegiameetmed, saades selleks EL toetust

 • Projektitoetust saavad taotleda kohaliku tegevusgrupi poolt välja töötatud strateegia raames olevatele tegevustele tegevuspiirkonnas tegutsevad ettevõtjad, MTÜ-d, seltsingud ja kohalikud omavalitsused


Leader3
LEADER kogudustele 2009. a

 • LEADER eelarve moodustab MAK-st 10% ehk 1,34 miljardit krooni

 • Aastas antakse toetust ca 200 miljonit krooni

 • Toetuse määr on kuni 90%, ettevõtjale kuni 60%

 • Maksimaalne toetus on 3 129 320 krooni objekti kohta

 • Omafinantseeringuks võib olla omatöö, mille suurus on 60% Statistikaameti poolt töö tegemise ajaks avalikustatud Eesti keskmisest palgast


Leader4
LEADER kogudustele 2009. a

 • Taotlus esitatakse kohalikule tegevusgrupile, kes hindab taotlusi ja annab neile kinnituse

 • Kohalik tegevusgrupp ei tohi anda rohkem kinnitusi kui rakenduskavas esitatud eelarve ette näeb

 • Taotlused võtab vastu, menetleb, kontrollib ja teeb taotluse rahuldamise või mitterahuldamise otsused PRIAEelk koguduste juhatuste esimeeste teine konverents

AITÄH! kogudustele 2009. a

Helve Hunt

Põllumajandusministeerium

Maaparanduse ja maakasutuse

büroo peaspetsialist

helve.hunt@agri.ee

6256 511