Biheiviorizmas - PowerPoint PPT Presentation

biheiviorizmas n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Biheiviorizmas PowerPoint Presentation
Download Presentation
Biheiviorizmas

play fullscreen
1 / 22
Biheiviorizmas
208 Views
Download Presentation
symona
Download Presentation

Biheiviorizmas

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Biheiviorizmas SDK R.Jančaitytė

 2. Planas • Kokios sąvokos apibūdina biheviorizmo teoriją. • Kokie yra biheviorizmo teorijos principai. • Kas yra išmokimo teorija • Kaip biheviorizmo teorija gali būti taikoma socialinio darbo praktikoje.

 3. Biheiviorizmas, kaip psichologijos teorija, formavosi XX a pradžioje. • Žymiausiais biheiviorizmo teoretikais laikomi R.E. Alberti ir M.L. Emmons, A. Bandura, B.F. Skinner, J.B. Watson ir R.Rayner, J. Wolpe

 4. Teorijos objektas – žmogaus elgesys. • Filosofinis teorijos pagrindas – išmokimo teorija.

 5. Esminis biheiviorizmo indėlis į socialinį darbą – empirinių mokslinių tyrimų pritaikymas socialinio darbo praktikoje .

 6. Stimulas ir reakcija S R

 7. Socialinio išmokimo teorija (1) • kiekvienas individo elgesys yra tam tikrų praeities įvykių rezultatas, • žmogus mokosi ir stebėdamas kitus • padeda suprasti, kaip žmogus įgyja sudėtingus idealus ir vertybes

 8. Socialiniai darbuotojai, kurie vadovaujasi šia teorija, turi išsiaiškinti, ką galima pakeisti artimiausioje aplinkoje, kad pasikeistų problemiškas elgesys

 9. Atvejo pavyzdys • Trejų metų vaikas, pradėjęs lankyti darželį, beveik nustojo vaikščioti ir tik šliaužiodavo. • Specialistai, savaitę stebėję kaip vaikas elgiasi grupėje, nustatė, kad, kai tik vaikas pradėdavo šliaužioti, auklėtojos iškart atkreipdavo į jį dėmesį, kalbindavo, imdavo ant rankų, o stovėdamas ir eidamas jis tokio dėmesio nesulaukdavo. • Remiantis tuo stebėjimu, buvo sudaryta programa, pagal kurią auklėtojos daugiau nekreipdavo dėmesio į vaiką, kai tas šliaužiodavo, bet užtat elgėsi su juo dėmesingai, šiltai, kai jis atsistodavo ar mėgindavo eiti. • Po tokių auklėtojų veiksmų vaikas jau po savaitės pradėjo elgtis normaliai.

 10. Specialistų dėmesys buvo kreipiamas į vaiko auklėtojų elgesį, kurį galima tiesiogiai stebėti, ir keičiamas buvo tik elgesys. • Bihevioristai stengiasi rasti tam tikro elgesio tiesiogines priežastis bei pasekmes ir kaip pakeisti aplinkos sąlygas, kad elgesys pasikeistų norima kryptimi

 11. Žingsniai • Atlikti dabartinio elgesio diagnostinę analizę\ • Įvardinti nepageidaujamą elgesį • Aiškiai apibrėžti pageidaujamą elgesį bei suformuluoti tikslus. • Sudarytisutartį. • Stebėti ir vertiniti • Įtvirtinti pokyčius

 12. Taikydamas biheiviorizmo teoriją socialinis darbuotjas turėtų: • padėti klientui įvertinti savo elgesį, • palyginti tuos vertinimus su profesionalo ar pašalinio stebėtojo vertinimais, • padėti žmogui nusistatyti pageidaujamą elgesį, • numatyti išorinius determinantus, turinčius įtakos pokyčiams, ir perduoti jų kontrolę pačiam klientui, • mokyti save pagirti ir paskatinti už teigiamus pokyčius.

 13. Paskatinimo taisyklės • iš pradžių turi būti atlyginama truputį, tuoj pat ir už nedidelį postūmį pageidaujamos reakcijos linkme, • sutartis turi mokyti atlikti užduoti, siekti tikslo, o ne paklusnumo, • atlygis turi būti garbingas, atitinkantis pastangas, • atlyginti reikia tik už atliktą darbą užduotį, • sutartis turi būti aiški abiem pusėms, be dviprasmybių, atveriančių kelią manipuliacijoms. • Naudojant pastiprinimus, labai svarbu parinkti tinkamus laiko intervalus.

 14. Bausmės Elgesiui modeliuoti taikomos ir bausmės

 15. F.Skinnerio požiūris į bausmes • Elgesys turi būti kontroliuojamas pateikiant pozityvius stimulus. • Tie, kurie baudžia, visada atrodo saugūs. •  Priemonėms, taikomoms blogai besielgiančiam asmeniui, visi pritaria, išskyrus tą, kuriam jos taikomos. • Apdovanojimas ir bausmė nėra elgesio formavimo priešingybės. • Elgesys, už kurį žmogus baudžiamas, linkęs pasikartoti po to, kai bausmė nebeveikia.

 16. Svarbiausi taikymo principai (1) • nuoseklumas bei pastovumas (tuščiai negrasinkite, ką pažadėjote, įvykdykite, griežtai laikykitės sutarties), • nešališkumas bei ramumas (nesikarščiuokite, ypač skirdami bausmes), • aiškumas, nustatantis taisyklės ir pasekmės ryšį bei užkertantis kelią interpretacijoms ir manipuliacijoms,

 17. Svarbiausi taikymo principai (2) • esminių sprendimų tvirtumas, įgalinantis siekti net ir nepopuliarių taisyklių, garantuojančių asmens (ar šalia esančių asmenų), socialinės tarnybos saugumą ir gerovę. • novatoriškumas ir lankstumas keičiant taktiką, renkantis .poveikio būdus bei pasitelkiant aplinkinių pagalbą. • objektyvumas ir teisingumas - to turite siekti, bet jei nepavyks, turite pripažinti klaidą ir paaiškinti priežastį.

 18. Stiprybės • Socialiniam darbui suteikė tikslumo, objektyvios analizes ir vertinimo, prognozuojamų pokyčių ir apskaitos galimybes. • Nuolat kuriami naujos biheiviorizmo technikos, kurios pripažįstamos kaip labiau veiksmingos, nei kitų teorijų. • Didelis dėmesys skiriamas moksliniam biheiviorizmo naudojamų technikų efektyvumo pagrindimui.

 19. Silpnybės • Socialiniam darbui suteikė tikslumo, objektyvios analizes ir vertinimo, prognozuojamų pokyčių ir apskaitos galimybes. • Koncentruojasi tik į elgesį ir nepadeda klientams priimti sprendimų, pavyzdžiui, nepadeda atsakyti į tokius klausimus: ką daryti nėščiai paauglei; kaip priversti priklausomybę turinti klientą pripažinti, kad jis ją turi ir pan. • Nuolat kuriami naujos biheiviorizmo technikos, kurios pripažįstamos kaip labiau veiksmingos, nei kitų teorijų. • Tyrimai dažniausiai atliekami laboratorijose, ir jų rezultatai negali būti tiesiogiai siejami su realiu klientų gyvenimu • Didelis dėmesys skiriamas moksliniam biheiviorizmo naudojamų technikų efektyvumo pagrindimui. • Daugybė technikų veda prie teorinio chaoso. Reikalinga sisteminis teorinis požiūris, kuris apjungtų esamas technikas, suklasifikuotų jas ir apibrėžtų kada ir kokiomis sąlygomis viena ar kita technika yra efektyviausia.

 20. Naudota literatūra • Socialinis darbas. Profesinė veikla, metodai ir klientai. Mykolo Romerio universiteas: Vilnius, 2010. • Vitkauskaitė D. Teoriniai socialinio darbo modeliai. Šiauliai: Šiaulių universiteto leidykla, 2001. • Zastrow C.H. The Practice of Social Work. Brooks/Cole Publishing Company, 1999. • Žukauskienė R. Raidos psichologija. Valstybinis leidybos centras. Vilnius, 1996.