Oppdateringsforelesning 19 02 08 underslag tyveri ran naskeri og heleri
Download
1 / 13

Oppdateringsforelesning 19.02.08 Underslag, tyveri, ran, naskeri og heleri - PowerPoint PPT Presentation


 • 97 Views
 • Uploaded on

Oppdateringsforelesning 19.02.08 Underslag, tyveri, ran, naskeri og heleri. trond.eirik.schea@politiet.no. Læringskrav. Pensum. Det kreves god forståelse av strl §§ 255, 257, 267, 391a og 317 Pensum Andenæs, Formuesforbrytelsene (6. utg 1996) Anbefalt oppdatering i § 317

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Oppdateringsforelesning 19.02.08 Underslag, tyveri, ran, naskeri og heleri' - sylvie


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Oppdateringsforelesning 19 02 08 underslag tyveri ran naskeri og heleri

Oppdateringsforelesning 19.02.08Underslag, tyveri, ran, naskeri og heleri

trond.eirik.schea@politiet.no


L ringskrav pensum
Læringskrav. Pensum

 • Det kreves god forståelse av strl §§ 255, 257, 267, 391a og 317

 • Pensum

  • Andenæs, Formuesforbrytelsene (6. utg 1996)

  • Anbefalt oppdatering i § 317

   • Dyrnes i LoR 2001 s 346 flg

   • Norsk Lovkommentar


Tyveri 257
Tyveri - § 257

 • Objektive vilkår

  • ”gjenstand”

  • ”… som helt eller delvis tilhører en annen”

  • ”borttar”

   • Rettsstridig besittelseskrenkelse (02/1457 - siv)

   • Forhold til databedrageri (97/1771)

 • Skyldkrav

  • Forsett

  • Uberettiget vinnings hensikt

 • Medvirkning. Forsøk (05/1625)

 • Særlig om tyveri som fortsatt forhold (97/1771, LH 05/187877)


Oppdateringsforelesning 19 02 08 underslag tyveri ran naskeri og heleri

Straffeloven §257, for å ha borttatt en gjenstand som helt eller delvis tilhørte en annen, i hensikt å skaffe seg eller andre en uberettiget vinning ved tilegnelsen av gjenstanden.

Grunnlag er følgende forhold eller medvirkning til dette:

I løpet av perioden januar til april 2004 i Harstad og i Kvæfjord, borttok han/hun diverse post fra ca 180 postkasser bl.a. tilhørende C, AKE, KMS, GS, GE, OO,GW, FM, KM,AK, EB, DI, JHP,GS, VB og JF, GS,FS, SG, MAJ,SAA,SS, AL, SIS,SK, KBO, KRH og og AS, TR, EKS,RS, AO, LB, KRB, SSØ, MK, LB, OO,RB, OØJ, TK, BB, SH, EKS, BIT,HSC, IJ, GH, TEJ,KA, KVS, TE, EE, VJ, AR, BL, BD, AD, AS, TL, RJO, AA, HB, RE, SGB, EUE, EKHC, EO, JHN, GN, HBH, SY, MBN, LBA, JTA, DVN, KA, GB, RD, KB, OHT, EE, BØ, BLH, HH, NS, KR, TAA, II, TN, MSE, KF, CM, EGI, LN, HSY, LB, GF, OEA, TA, V Barnehage, V skole, GA, HE, MS, PAJ, BK, RH, FAL, HKO, MG, SRO, HF, GM, MRJ, KOE, TD, MIV, TSM, OP, EH, KTH, TH, TEH, JBO, LB, IM, DHFN, TØL, BA, SE, NN, SAA, BSB, AH, TN, AP, ODJ, WE, AOM, ØAB, HS, TH, KAI, RS, HNA, OMO, LA, BJK, MPV, OR, PRN, OPS, SH, YA, JN, JRE, LTH, OGO OG SBS.

Primo april 2004 i --veien 7 i Harstad, borttok han/hun diverse post, bl.a. to utleveringsbilag for servicepakker fra Cappelens bokklubb og Hennes & Mautitz, tilhørende D.

Medio april 2004 i --- 4 i Harstad, borttok han/hun diverse post, bl.a. et utleveringsbilag for servicepakke fra Netthandelen Norge AS, tilhørende E. . . .


Ran 267
Ran - § 267

 • Objektive vilkår

  • ”Gjenstand som helt eller delvis tilhører en annen”

  • ”Bemektiger seg . . . Ved å øve vold mot en person eller sette ham ute av stand til forsvar eller ved hjelp av trusler som framkaller alvorlig frykt for vold mot noens person”

  • ”Tvinger noen til å foreta en handling som volder tap eller fare for tap for ham eller den han handler for”

 • Skyldkrav

 • Medvirkning. Forsøk


Underslag 255
Underslag - § 255

 • Objektive vilkår

  • Tilegnelsesalternativet ”tilegner seg en løsøregjenstand som han besitter, men som helt eller delvis tilhører en annen”

   • § 6. Penger. Innestående på bankkonto (97/1760)

  • Innfordringsalternativet ”rettsstridig forføyer over penger som er betrodd ham”

   • Når det ikke er klart at pengene tilhører en annen

   • Omfatter ikke beløp overført ved feil (97/1760)

 • Skyldkravet

 • Medvirkning. Forsøk


Heleri og hvitvasking 317
Heleri og hvitvasking - § 317

 • Generelt om bestemmelsen

  • Befatning med ”utbytte av en straffbar handling”

  • Hva er ”utbytte”?

   • Utg pkt: Noe som har vært fremskaffet ved en straffbar handling eller som på annen måte står i nær sammenheng med en straffbar handling (Ot prp, sitert i 06/867)

   • Ikke nødvendigvis økonomisk verdi (99/386)

   • Besparelser (97/1637)

   • Ombytting (første ledd siste pkt)


Forts
(forts)

 • Primærlovbruddet

  • Alle typer straffbare forhold

  • Alle straffbarhetsvilkårene må være oppfylt; unntak ift straffrihetsgrunnene i § 44 og § 46

  • Kan være begått i utlandet (97/1637)

  • Ikke nødvendig at det skjer før hvitvaskingen (97/1637)

  • Ikke nødvendig å identifisere det konkret (06/466)


Forts1
(forts)

 • De (øvrige) objektive vilkårene

  • Helerialternativet ”mottar eller skaffer seg eller andre del i utbytte”

   • ”Mottar” (99/386)

  • Hvitvaskingsalternativet ”yter bistand til å sikre slikt utbytte for en annen”

   • Eksemplifisering i første ledd andre pkt


Forts2
(forts)

 • Selvvaskingsalternativet (lov 30. juni 2006 nr 49) ”skjuler eller tilslører hvor utbyttet fra en straffbar handling han selv har begått, befinner seg, stammer fra, hvem som har rådigheten over det, dets bevegelser, eller rettigheter som er knyttet til det”

  • Bakgrunn. FN-konvensjonen mot korrupsjon

  • Konkurrens med primærlovbrudd. Avgrensning

   • Ikke meningen å dekke befatning med utbyttet som allerede er dekket gjennom gjernings-beskrivelsen av primærlovbruddet (Ot prp)

   • Riksadvokatens brev 05.07.07, lagt ut på www.riksadvokaten.no / Nyheter


Forts3
(forts)

Riksadvokatens brev:

 • Avgjørende er ikke omfanget av aktiviteten, men om denne er av en slik karakter at den går ut over det som naturlig vil inngå som en del av primærforbrytelsen. Det må være foretatt noe i tillegg til primærforbrytelsen – en sikringshandling – som har karakter av hvitvasking, og som det er naturlig å se som en særskilt forbrytelse, adskilt fra primærforbrytelsen

 • Momenter

  • Hva slags handling er det tale om?

  • Hvor omfattende aktivitet er utvist?

  • Involverer hvitvaskingen tredjemenn?

  • Misbruk av økonomisk infrastruktur el finansielle tjenester?

  • Vanskeliggjort oppsporing og tilbakeføring av utbyttet?


Forts4
(forts)

 • Skyldkrav

  • Særlig om dekning av primærlovbruddet

 • Straffrihet ved ”vanlig underhold” mv

 • Medvirkning

 • Forsøk

 • Siderammer. Grovt heleri mv


Naskeri 391a
Naskeri - § 391a

 • Straffbarhetsvilkår

  • Overtredelse av §§ 255, 257, 262 eller 317, og

  • Straffeskylden må regnes som liten …

   • på grunn av de tilvendte gjenstanders ubetydelige verdier …

    • En skjønnsmessig helhetsvurdering

    • 84/286 (kr 500-1000 ikke ubetydelig)

    • Oslo politidistr: Inntil kr 3.000 er ubetydelig, jf Slettan/Øye (1997)

   • og forholdene for øvrig

  • Skyldkravet (faktisk villfarelse mht verdi, § 42 fjerde ledd)

  • Medvirkning, tredje ledd

  • Forsøk, § 49