การพัฒ นาไอซีที ของ ประเทศไทยและ ต่างประเท ศ - PowerPoint PPT Presentation

slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
การพัฒ นาไอซีที ของ ประเทศไทยและ ต่างประเท ศ PowerPoint Presentation
Download Presentation
การพัฒ นาไอซีที ของ ประเทศไทยและ ต่างประเท ศ

play fullscreen
1 / 71
การพัฒ นาไอซีที ของ ประเทศไทยและ ต่างประเท ศ
191 Views
Download Presentation
sylvie
Download Presentation

การพัฒ นาไอซีที ของ ประเทศไทยและ ต่างประเท ศ

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. การพัฒนาไอซีทีของประเทศไทยและต่างประเทศการพัฒนาไอซีทีของประเทศไทยและต่างประเทศ ศ.ดร. ไพรัช ธัชยพงษ์ ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การอบรมผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง รุ่นที่ ๑๗ ๘ มิถุนายน๒๕๔๘

 2. หัวข้อการบรรยาย 1. นิยามและวิวัฒนาการของไอซีที 2. การพัฒนาและนโยบายไอซีทีของต่างประเทศและประเทศไทย 3. แนวทางการประยุกต์ใช้ไอซีทีกับการบริหารราชการแนวใหม่และปัจจัยสู่ความสำเร็จ

 3. 1.นิยามและวิวัฒนาการ

 4. นิยาม:เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารInformation and Communication Technology : ICT • เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับ ข่าวสาร ข้อมูล และการสื่อสาร นับตั้งแต่การสร้าง การนำมาวิเคราะห์ หรือ ประมวลผลการรับและส่งข้อมูล การจัดเก็บ และการนำไปใช้งานใหม่ • เทคโนโลยีเหล่านี้ มักจะหมายถึง คอมพิวเตอร์ ซึ่งประกอบด้วย • ส่วนอุปกรณ์ (Hardware) • ส่วนคำสั่ง (Software) • ส่วนข้อมูล (Data) และ • ระบบการสื่อสารต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นโทรศัพท์ ระบบสื่อสารข้อมูล ดาวเทียม หรือ เครื่องมือสื่อสารใด ๆ ทั้งมีสายและไร้สาย ที่มา :- ศัพทานุกรม แผนแม่บทไอซีที พ.ศ. ๒๕๔๕ - ๒๕๔๙

 5. เทคโนโลยี - หนังสือ หนังสือพิมพ์- วิทยุ โทรทัศน์- โทรเลข โทรศัพท์ - โทรศัพท์เคลื่อนที่ - โทรสาร- ดาวเทียม - คอมพิวเตอร์- อินเทอร์เน็ต- จดหมายอิเล็กทรอนิกส์- บัตรเครดิต- บัตร smart cardฯลฯ

 6. การหลอมรวมกันของเทคโนโลยี C+C Computers Broadcasting Broadband and cable services Connected to networks PC TV Mobile and Wireless Appliance Cable changes to wireless Electronic Games and Embedded Systems Telecommunications

 7. การหลอมรวมกันของเทคโนโลยี C+C

 8. The Digital Economy

 9. 2. การพัฒนาและนโยบายไอซีที • ของต่างประเทศและประเทศไทย

 10. ลักษณะของนโยบายไอซีทีลักษณะของนโยบายไอซีที นโยบายระดับมหภาค National ICT Policy ICT Master Plan บูรณาการ และความสอดคล้องของนโยบาย นโยบายเฉพาะเรื่อง Reduction of Digital Divide Internet Strategy Human Resource Development

 11. ภาพรวมยุทธศาสตร์การพัฒนาICT และ eCommerce ในประเทศต่างๆ Wireless Local Loop Domestic Internet Exchange Regional Training Center Low Cost PC Program Rural Empowerment Open Source solutions Machine Translation Digital Archive E-Learning UNCITRAL Model Laws World PKI Forum WIPO Concerns of developingand leastdeveloped countries Concerns of developed countries And industrial leaders • Basic Telecommunications • Basic Access to the Internet • Human Capacity Building • Affordable Access Devices (PCs, PDA) • National ICT Policy and Plan • Threat of Liberalization • Appropriate Software (Legal, compact, low cost) • Local Language enabled on Computers • Creation of Local Contents • Portal Sites • e-Government -- Government Facilitation • Standards inmanufacturing, safety, health • IT-Laws (e-Transaction, e-Signature, Computer Crime, Data Protection) • Security -- Information/System/Network • Authentication and Certification, PKI • Broadband Access (Corporate, home) • IT-Manpower development • Regional Networking Collaboration • Opportunities from Liberalization and Regionalization • e-Marketplaces • e-Payment infrastructure • Consumer Protection • Cross Border Certification • Intellectual Property rights Protection • Privacy

 12. การจำแนกกลุ่มประเทศโดยพิจารณาจากดัชนีชี้วัดความสัมฤทธิ์ผลทางเทคโนโลยี (Technology Achievement Index – TAI) กลุ่มผู้นำ (Leaders) กลุ่มที่มีศักยภาพการเป็นผู้นำ (Potential Leaders) กลุ่มที่รับได้อย่างมีพลวัตร (Dynamic Adopters) กลุ่มที่ล้าหลัง (Marginalized) นโยบายไอซีทีจำแนกตามกลุ่มประเทศ ที่มา: (Human Development Report, 2001)

 13. กลุ่มผู้นำ มุ่งสร้างโอกาสและกระจายความสามารถในการเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากโครงสร้างพื้นฐานสารสนเทศ เพื่อเร่งให้สังคมมีการพัฒนาสู่การเป็นสังคมสารสนเทศ (Information Society) ให้รวดเร็วและเปลี่ยนไปสู่การเป็นสังคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้ กลุ่มที่มีศักยภาพเป็นผู้นำ เน้นนโยบาย/ยุทธศาสตร์ที่จะสามารถพัฒนาจุดแข็งของประเทศเพื่อให้เกิดความได้เปรียบในการแข่งขันเวทีโลก มีการเตรียมความพร้อมด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสารสนเทศ ระดับของการพัฒนาและทิศทางของนโยบายไอซีที จาก: รายงานการวิจัย โครงการ IT 2010

 14. กลุ่มประเทศที่มีพลวัตรกลุ่มประเทศที่มีพลวัตร มีกลุ่มอุตสาหกรรมหรือจำนวนแรงงานจำนวนหนึ่งที่มีความพร้อมในการรองรับการถ่ายทอดเทคโนโลยีจากต่างประเทศ สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์ แต่ความมุ่งมั่นทางการเมืองในการผลักดันนโยบายไม่สูง และมีปัญหาการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสารสนเทศให้ทั่วถึงและเท่าเทียม นโยบายด้านไอที มีความสำคัญน้อยกว่านโยบายด้านปากท้อง และการแก้ปัญหาโครงสร้างทางการเมือง แต่อาจมีนโยบายส่งเสริมอุตสาหกรรมเฉพาะทาง ในด้านที่ประเทศมีจุดแข็ง กลุ่มประเทศล้าหลัง ยังไม่มีนโยบายไอซีทีที่ชัดเจน ส่วนใหญ่ยังต้องพึ่งพาการสนับสนุนงบประมาณและบุคลากรจากองค์การระหว่างประเทศ ระดับของการพัฒนาและทิศทางของนโยบายไอซีที (ต่อ) จาก: รายงานการวิจัย โครงการ IT 2010

 15. ตัวอย่าง:นโยบายและแนวทางการพัฒนาไอซีทีของต่างประเทศตัวอย่าง:นโยบายและแนวทางการพัฒนาไอซีทีของต่างประเทศ

 16. นโยบายและแนวทางการพัฒนาไอซีทีในเอเซียแปซิฟิคนโยบายและแนวทางการพัฒนาไอซีทีในเอเซียแปซิฟิค • Japan: “e-Japan” to “u-Japan” Strategy • Korea: Cyber Korea 21 • Singapore: Infocomm 21 Masterplan • Indonesia: Indonesia’s Roadmap to e-Government • Thailand: IT2010

 17. Japan: “e-Japan” Strategy Korea: e-Korea Thailand: IT2010 Malaysia: National IT Agenda Indonesia: Indonesia’s Roadmap to e-Government ICT Singapore: Infocomm 21 Masterplan

 18. “e” – “u” Japan towards A Ubiquitous Network Society • National ICT Strategies in Japan • Basic Concept: Developing from “e” to “u”-Japan • Structure of the “u-Japan policy package” • 21 Strategies for ICT’s Safety and Security • Charter for A Ubiquitous Network Society • Fundamental Concepts of A Ubiquitous Network Society in Japan • Example of ICT Usage in the U-Japan Society Source: MasahiroYOSHIZAKI, Ministry of Internal Affairs and Communications (MIC) Japan

 19. Korea: from Cyber Korea 21 to e-Korea • Cyber Korea 21 (1999-2002) • Vision: To develop Korea into “Knowledge and Information-based Society” within the year 2002 • Main thrusts • Strengthen Information Infrastructure • Increase National Productivity and Transparency in the operation of Private and Public Organisation by using ICT and Information and Infrastructure • Promote and invest in ICT Industry

 20. Other Korean Policies/Measures in the past • Internet for All Koreans • Low Cost PC • Successful in creating Internet enthusiasm in Society: eg. Housewives, Inmates in youth corection centers

 21. e-Korea Vision 2006 (launched in 2002) • a 5-year long-term blueprint to assist Korea move towards the 21st century information-based society

 22. e-Korea Focus • Nationwide Informatization Campaign • Public Education on IT • Promoting Informatization in the Industry • Promoting Informatization in the public • Continuous Efforts Upgrading the Information Infrastructure • Shaping Laws and Regulations for an Information Soceity • Assuring Safety and Reliability in Cyber Space • Expanding the Next Generation Infrastructure of Information and Communication • Enforcing International Cooperation for the Global Information Society

 23. * Mr.RHEE Chung Wook , Waseda International Worshop , Nov 2004, Japan

 24. * Mr.RHEE Chung Wook , Waseda International Worshop , Nov 2004, Japan

 25. * Mr.RHEE Chung Wook , Waseda International Worshop , Nov 2004, Japan

 26. * Mr.RHEE Chung Wook , Waseda International Worshop , Nov 2004, Japan

 27. * Mr.RHEE Chung Wook , Waseda International Worshop , Nov 2004, Japan

 28. * Mr.RHEE Chung Wook , Waseda International Worshop , Nov 2004, Japan

 29. Singapore: Infocomm 21 • a blueprint to transform Singapore through the harnessing of infocomm technologies for national competitiveness, and to foster a better quality of life for citizen in the digital ages. Goal • facilitate Infocomm industry over the next 5 years • move Singapore into the ranks of “first world economies” of the Net Age.

 30. องค์ประกอบสำคัญของ Infocomm 21

 31. www.ida.gov.sg

 32. Infocomm Industry Development • Develop Infocomm Industry as main sector for economic Growth and for Singapore to become Infocomm Hub for Global Economy • Strategies: • Jumpstarting the Development and Growth of an Interactive Broadband Multimedia • Building New Capabilities and Leveraging on Innovation for Key Growth Areas • Fostering Strategic Partnerships and Alliances Overseas

 33. Singapore as the infocomm talent capital:Programmes to enhance infocomm workforce so far • Critical Infocomm Technology resource program to train infocomm professional • Skills redevelopmentprogram for Infocomm professionals (technician level) • Strategic manpower conversion Program for non-infocomm professionals • Infocomm competency program for general workforce; e-Business savviness program for non-Infocomm executives, managers …operators for SMEs • Industry-Academia partnershipprograms • Academic exchange program (with overseas institutions)

 34. Indonesia’s Roadmap to e-Government Contains 5 Major Phases I n d o n e s i a ’ s R o a d m a p t o e - G o v e r n m e n t I n d o n e s i a ’ s R o a d m a p t o e - G o v e r n m e n t Near Term Medium Term Long Term Phase 1 Phase 2 Phase 3 Phase 5 Phase 4 PREPARATION PRESENCE ACTION TRANSFORMATION PARTICIPATION • GOL pilot projects and • Readiness Assessments/ • Applying GOL Best • G2B and G2C interaction • Education service offerings selection Diagnostics Practices • G2G partnerships • Awareness Building • ICT Infrastructure • Taskforces • Performance • Business Transactions • Rationalize GOL for Development • Stakeholder Support (Top Measurement/ • Changed Relationships Government of Indonesia • Define standards, GOL Down) Accountability (G2C, G2B, G2G, G2E) • e-Legislation (Cyber processes • GOL National Action Plan • New GOL Processes and • Co-ordination of e- • Change Management Laws) • Website development Service Offerings • E-Leadership Government Activities • GOL Policy Review • GOL Budget Allocations and Management Beyond FY 2002 FY 2004

 35. นโยบายไอซีทีของประเทศไทยนโยบายไอซีทีของประเทศไทย

 36. กรอบนโยบาย IT2000 (๒๕๓๙-๒๕๔๓) กรอบนโยบาย IT2010 (๒๕๔๔-๒๕๕๓) แผนแม่บท ICT ของประเทศไทย พ.ศ.๒๕๔๕-๒๕๔๙ การตั้งกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร(ตุลาคม พ.ศ.๒๕๔๕) แผนปฏิบัติ ปีงบประมาณ ๒๕๔๙-๒๕๕๐ เส้นทางเวลาของ นโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศ และ แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศไทย แผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๙ แผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๐ ปี พ.ศ. ๓๙ ๔๐ ๔๑ ๔๒๔๓๔๔๔๕๔๖ ๔๗ ๔๘ ๔๙ ๕๐ ๕๑ ๕๒ ๕๓ ๕๔ ๕๕

 37. Software Industry Promotion Agency Introduction of Internet Software Park Thailand Government Information Network Government CA Service SchoolNetThailand Government CIO Program Activities E-Commerce Resource Center IT Law Development . Electronic Transactions Act NII, CompCrime, DP Acts e-Thailand e-Government Project TIS-620 Thai Character set in UNICODE TIS-620 Thai Character set registered with IANA English-Thai Web Translation Thailand ICT Policy Development Policies eIndustry e-Government e-Society eCommerce e-Education National ICT Masterplan 2002-2006 IT 2000 Policy IT 2010 Policy Ministry of ICT National IT Committee (established 1992) . ^1992 ^1993 ^1994 ^1995 ^1996 ^1997 ^1998 ^1999 ^2000 ^2001 ^2002 ^2003 ^2004 ^2005 ^2006

 38. National IT Policy Framework • Thailand National Policy: IT 2000, developed by National IT Committee (NITC), was endorsed by the Cabinet in 1996

 39. IT2000 - National IT Policy SUSTAINABLE ECONOMIC POWER IN SOUTHEAST ASIA SOCIAL EQUITY & PROSPERITY ENVIRONMENT FRIENDLY SOCIETY • IT-ENABLED THAILAND NATIONAL INFORMATION INFRASTRUCTURE HUMAN RESOURCE GOOD GOVERNANCE

 40. ประเมินนโยบาย IT 2000 ผลการศึกษาวิจัย โดย มนู อรดีดลเชษฐ์ และคณะ, 2544

 41. สรุปผลการประเมินนโยบาย IT 2000 • การแพร่กระจาย IT ไปสู่สังคมชนบททำได้ผล • การปฏิรูปกฎหมายโทรคมนาคมและ IT ดำเนินไปด้วยดี • การพัฒนาระบบ IT ของรัฐทำได้ผลในบางกระทรวง โดยเฉพาะกระทรวงที่มีบุคลากร IT ที่มีคุณภาพ เริ่มตื่นตัวต่อการทำแผน IT ระดับกระทรวง มีปัญหาเกี่ยวกับด้านงบประมาณ

 42. สรุปผลการประเมินนโยบายIT2000 (ต่อ) • การบริการประชาชนด้วยระบบ IT ที่ทันสมัยยังทำอยู่ในวงจำกัด • การเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตในระบบการศึกษาของประเทศได้พัฒนาไปมาก แต่ยังขาดเรื่องเนื้อหาสาระที่เป็นภาษาไทย • การพัฒนาสื่อการเรียนการสอนในรูป multimedia ยังทำอย่างไม่เป็นระบบ ยังมีขีดจำกัดในหลาย ๆ ด้าน

 43. การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ระยะ ๒๕๔๔-๒๕๕๓ที่มา : คณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งชาติ ๑๑ มิ.ย. ๔๕ เศรษฐกิจ สังคม e-Industry e-Commerce services/agriculture/and tourism e-Society e-Education e-Government นวัตกรรม, วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี,การวิจัยและพัฒนา,ความรู้ การพัฒนาสารสนเทศ, ทักษะพื้นฐานของประชาชน และบุคลากรด้านไอที โครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม ปริมาณ คุณภาพ * http://www.nitc.go.th/itpolicy.html

 44. กรอบนโยบายเพื่อการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศไทยระยะ พ.ศ. 2544-2553 • IT2010พิจารณาและเห็นชอบโดยคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งชาติ เมื่อ ๓ ตุลาคม ๒๕๔๔ • พิจารณาและเห็นชอบโดยคณะรัฐมนตรี เมื่อ ๑๙ มีนาคม ๒๕๔๕