1 / 31

ИСТОРИЈА

ОШ Светолик Ранковић. ИСТОРИЈА. п роф. Јасминка Јовановић. УВОД У ИСТОРИЈУ. Историја је наука која се бави проучавањем људског друштва. О давним временима сазнајемо на основу онога што су људи стварали, а што се сачувало до нашег времена.

sylvie
Download Presentation

ИСТОРИЈА

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. ОШ Светолик Ранковић ИСТОРИЈА проф. Јасминка Јовановић

 2. УВОД У ИСТОРИЈУ • Историја је наука која се бави проучавањем људског друштва. • О давним временима сазнајемо на основу онога што су људи стварали, а што се сачувало до нашег времена. • Научници који се баве проучавањем прошлости, ове трагове називају историјским изворима. Историјски извори • Писани извори- од тренутка када су људи изумели писмо преко 6000 година,писани историјски извори,постали су део њихове свакодневнице. • Материјални извори- предмети који су људи током живота користили,грађевине које су подизали,уметничка дела која су стварали. • Усмени- догађаји преношени усменим путем,кроз приче,песме,митове,легенде и пословице,називамо усменим предањем. Време Миленијум Ера Век Деценија Година ХЕРОДОТ – Отац историје

 3. ПОДЕЛА ПРОШЛОСТИ Праисторија-јевременскипериодкојитраједопојавепрвихписама. Немаписанихизвора о праисторијскимвременима. Главниистраживачи о праисторијичовекасуархеолози,којикористеископавања,географскаистраживања и научнеанализедаоткријуприроду и понашањељуди,препојавеписма. • Праисторија • Старивек • Средњивек • Новивек • Савременодоба

 4. ПОДЕЛА ПРОШЛОСТИ СТАРИ ВЕК - епоха од појаве писма 3500 п.н.е.- 476.год. до пропасти Западног римског царства • Праисторија • Старивек • Средњивек • Новивек • Савременодоба ЛИЧНОСТИ И ДОГАЂАЈИ У СТАРОМ ВЕКУ ХАМУРАБИ(1792п.н.е-1750п.н.е)-владао је Вавилону и вавилонском царству. Проширио је Вавилон тако што је освојио градове на југу пре него што је покорио читаву Месопотамију. ,,Хамурабијев законик“- први писани законик у икада.

 5. ЛИЧНОСТИ И ДОГАЂАЈИ У СТАРОМ ВЕКУ РАМЗЕС III - владао Египтом од( 1186 п.н.е.-1155п.н.е)-последњи од највећих фараона Египта.Првих неколико година своје владавине Рамзес III посветио стабилизовању прилика у Египтуи проширењу своје државе. Победио је ,,Народе са мора“. Рамзес III Борба Рамзеса III са ,,Народима са мора“,рељеф из храма Мединет Хабу.

 6. ЛИЧНОСТИ И ДОГАЂАЈИ У СТАРОМ ВЕКУ ЛЕОНИДА - је био краљ Спарте. За време грчко- персијских ратова 480.п.н.е у време битке на Термопилима,храбро је бранио кланац од персијске војске. Погинуо је храбро са својих 300. Спартанаца. Леонида

 7. ЛИЧНОСТИ И ДОГАЂАЈИ У СТАРОМ ВЕКУ АЛЕКСАНДАР ВЕЛИКИ-(356 п.н.е.-323 п.н.е.) Створио је државу која се простирала на три континета Европу, Азију и Африку. Освојио Персију и кренуо на Идију, освојио области у сливу Инда. Царство Александра Великог Александар Велики

 8. ЛИЧНОСТИ И ДОГАЂАЈИ У СТАРОМ ВЕКУ ГАЈ ЈУЛИЈЕ ЦЕЗАР - најславнији римски војсковођа.Цезар је бројним војним победама проширио утицај и власт Рима. Победио је Помпеја у грађанском рату од 46.п.н.е. завладао као диктатор. Његова диктатура означила је крај врховне владавине сената у Риму и почетак царства. Цезара су убили при уласку у сенат на Мартовске иде, 15.марта 44 п.н.е.

 9. ЛИЧНОСТИ И ДОГАЂАЈИ У СТАРОМ ВЕКУ КОНСТАТИН ВЕЛИКИ-јебио римски цар (324.-337.н.е.). Пореклом је био из Наиса (Ниша). Познат по томе што је донео две судбоносне одлуке,које су промениле ток европске историје. Први Милански едикт (313год.) -законски акт које су донели цареви Констатин Велики и Лициније, којом је проглашена верска равноправност и престанак прогона хришћана. Друга одлука-оснивање Констатинопоља(Цариграда,330.год.), града на Босфорском мореузу, престоници три велика царства, римског, византијског и отоманског Слика9.-цар Констатин –мозаик света Софија Слика 10.-план Констатинопоља

 10. ЛИЧНОСТИ И ДОГАЂАЈИ У СРЕДЊЕМ ВЕКУ ЈУСТИНИЈАН I -рођен у Таурезуму, на 28км. од данашњег Лесковца (археолошки локалитет Царичин Град). Познат је као последњи римски и први византијски цар који је владао од 527.-565.год. водио је ратове против Острогота у Италији, Визигота у Шпанији, Вандала у Африци, против Персијанаца и Словена који су надирали на византијске области.

 11. ЛИЧНОСТИ И ДОГАЂАЈИ У СРЕДЊЕМ ВЕКУ КАРЛО ВЕЛИКИ - 742-814.год. Био је франачки краљ од 768.,краљ Италије од 774.,а од 800.год. први цар франачког царства и први цар у Западној Европи од пропасти Западног римског царства. Назван је ,,оцем Европе“ јел је ујединио већи део Европе после пропасти Римског царства.

 12. ЛИЧНОСТИ И ДОГАЂАЈИ У СРЕДЊЕМ ВЕКУ НЕМАЊИЋИ - СРПСКА СРЕДЊЕВЕКОВНА ДИНАСТИЈА,КОЈА ЈЕ НАЈДУЖЕ ВЛАДАЛА СРБИЈОМ (1168.-1371.ГОД). Династија је названа по оснивачу Стефану Немањи који је био први владар,последњи је био цар Урош Нејаки Слика7.- Слика 8.-грб Немањића. Лоза Немањића фреска из манастира Дечани

 13. ЛИЧНОСТИ И ДОГАЂАЈИ У СРЕДЊЕМ ВЕКУ МЕХМЕД II (звани Фатих-Освајач), турски султан 1451.-1481.год. -1453.год.-освојио Цариград -1459.год.-освојио Србију -1463.год.-освијио Босну Водио ратове против Венеције

 14. ДОГАЂАЈИ И ЛИЧНОСТИ У НОВОМ ВЕКУ КРИСТОФЕР КОЛУМБО - трговац и морепловац из Ђенове. Ступио је у службу, шпанске краљице Изабеле, која је финансирала експедицију. Колумбов задатак је био да пронађе поморски пут за Индију.149.год. са три брода Пинта, Ниња, Санта Марија, кренуо је на пут пловећи на запад преко Атланског океана. После три месеца стигли су до групе острва,данас познатих као Бахамска острва. На његовим наредним путовањима открио је Карипска острва, Средњу и Јужну Америку.

 15. ДОГАЂАЈИ И ЛИЧНОСТИ У НОВОМ ВЕКУ ФРАНЦУСКА РЕВОЛУЦИЈА од 1789.до 1799.год. била важан део Француске историје,Европе и западне цивилизације. Током тог периода република је заменила апсолутистичку монархију. Као једна од тековина Француске револуције било је доношење и Декларације о правима човека и грађанина,један од темељних докумената у историји људских права,којим су слобода,једнакост и власништво проглашени неотуђивим правом човека.

 16. ДОГАЂАЈИ И ЛИЧНОСТИ У НОВОМ ВЕКУ Наполеон I Бонапарта (1769.год.Ајачо-1821.год св.Јелена) - био је генерал у Француској револуцији и вођа и први конзул Француске Републике-1799.до 1804.год., цар Француске 1804. до 1814.год. Наполеон је извршио државни удар и поставио себе за првог конзула,крунисао се за цара Француске. Током првих деценија 19.века,заратио је са сваком важнијом европском силом.Катастрофална Француска инвазија на Русију, десетковала је његову Велику армију, која више није никада обновила некадашњу снагу. Својих задњих шест година провео је под британским надзором на острву Света Јелена.

 17. ДОГАЂАЈИ И ЛИЧНОСТИ У НОВОМ ВЕКУ СРПСКА РЕВОЛУЦИЈА ТерминСрпскареволуцијаодносисенапериодисторијеСрбијеод 1804. до 1835.год.,првикојијеупотребиотајизразбиојеЛеополдРанке,каснијеодњегаприхватиоВукСтефановићКараџић. Периоднакојисетерминодноси,обухвата: 1.Првисрпскиустанакод 1804.до 1813.год.-предвођенКарађорђем 2.Другисрпскиустанак(1815. год.),предвођенМилошемОбреновићемдодоношењаСретескогустава.

 18. ДОГАЂАЈИ И ЛИЧНОСТИ У НОВОМ ВЕКУ ПРВИ СРПСКИ УСТАНАК ПоводзаПрвисрпскиустанакбилајесечакнезова,гдесуТурципосекливиђенијеСрбе. Назбору у Орашцуфебруара 1804.год.,Карађорђе јеизабранза,,вожда“.БунајепочелапаљењемтурскиххановапоШумадији и протеривањемТуракаизсела. ПрвепобеденаИванковцу (1805.год),затимнаМишару и Делиграду(1806.год),следећегодинеослобођенјеБеоград.ВеликисрпскипоразбилајебитканаЧегру. ПоходНаполеонанаРусију,примораојеРусијудасклопимирсаОсманскимцарством,уБукурешту. ОвиммиромСрбимајегарантованааутономија и амнестијазаучешће у рату.Србисунаставилидасеборе. ОгромнатурскавојскапредвођенавезиромХурсид-пашом,покорилаје Србију,1813.год.КарађорђејенапустиоСрбијусавећимбројемустаничкихстарешина.

 19. ДОГАЂАЈИ И ЛИЧНОСТИ У НОВОМ ВЕКУ ПРВИ СРПСКИ УСТАНАК

 20. ДОГАЂАЈИ И ЛИЧНОСТИ У НОВОМ ВЕКУ ПРВИ СРПСКИ УСТАНАК ДоситејОбрадовићјебиосрпскипросветитељ и реформаторнационалногбуђења и препорода. Доситејјепреводиоразнадела,међукојимасунајпознатијеЕзоповебасне,апотомје и самписаодела,најпознатије ,,Живот и прикљученије“. Биојепрвипопечитељ(министар)просвете у Совјету и творацпесме,,ВостаниСербије“.

 21. ДОГАЂАЈИ И ЛИЧНОСТИ У НОВОМ ВЕКУ ДРУГИ СРПСКИ УСТАНАК ПослепропастиПрвогсрпскогустанка,српскинародсенашао у јошгоремположају. НапразникЦвети(23.априла)1815.год. у Таковусусеокупилесрпскестарешине.СтарешинесузамолилеМилошаОбреновићадабудевођа,штојеон и прихватио. Оружанеборбесутрајале 4.месеца,али сукобисатурскомвојскомнисуималионајинтезитет и размерекао у Првомсрпскомустанку. Другисрпскиустанакдовеоједосрпскеаутономије у оквируОсманскогцарства и успостављањуКнежевинеСрбије,којајеималасвојускупштину,устав и владарскудинастију.

 22. ДОГАЂАЈИ И ЛИЧНОСТИ У НОВОМ ВЕКУ БЕРЛИНСКИ КОНГРЕС је био скуп изасланика тадашњих великих сила : Немачке, Аустрије, Француске, Велике Британије, Италије, Русије и Турске, који је одржан под председништвом Ота фон Бизмарка. Конгрес је одржан од 13.јуна до 13 јула 1878.год., у Берлину.Србија, Црна Гора и Руминија су добиле независност.

 23. САВРЕМЕНО ДОБА ПРВИ СВЕТСКИ РАТ-ВЕЛИКИ РАТ Као повод за Први светски рат, послужио је атентат у Сарајеву, када је Гаврило Принцип убио аустроугарског престолонаследника Франца Фердинадна. Први светски рат трајао је од 1914.-1918.год. На једној страни бориле су се силе Антанте: Велика Британија, Русија, Француска, а на другој страни Централне силе: Немачка, Аустроугарска, Турска. Последице рата: убијено је преко 15.милиона људи.

 24. САВРЕМЕНО ДОБА ПРВИ СВЕТСКИ РАТ-ВЕЛИКИ РАТ Споменик палим српским борцима на Текеришу

 25. САВРЕМЕНО ДОБА НАЦИЗАМ Нацизам се односи на тоталитарну идеологију и праксу Националсоцијалистичке немачке радничке партије, под вођством Адолфа Хитлера. Нацизам се такође назива и политика коју је усвојила и спроводила Немачка влада од 1933.до 1945.год.. Тај период се још назива Нацистичка Немачка или Трећи рајх.

 26. САВРЕМЕНО ДОБА ДРУГИ СВЕТСКИ РАТ 1.СЕПТЕМБРА 1939 - 2.СЕПТЕМБРА 1945.ГОДИНЕ. У ЊЕМУ ЈЕ УЧЕСТВОВАЛА ВЕЋИНА ТАДАШЊИХ ДРЖАВА И СВЕ ВЕЛИКЕ СИЛЕ, КОЈЕ СУ ОСНОВАЛЕ ДВА СУПРОСТАВЉЕНА ВОЈНА САВЕЗА : СИЛЕ ОСОВИНЕ СА НЕМАЧКОМ НА ЧЕЛУ И САВЕЗНИЦИ ВЕЛИКА БРИТАНИЈА,С ССР И САД. РАТ СУ ОБЕЛЕЖИЛЕ МАСОВНЕ СМРТИ ЦИВИЛА, УКЉУЧУЈУЋИ ХОЛОКАУСТ И ЈЕДИНИ ПРИМЕР УПОТРЕБЕ НУКЛЕАРНОГ ОРУЖЈА У РАТУ, ШТО ЈЕ ЗА ПОСЛЕДИЦУ ИМАЛО СМРТ 50. ДО 75.МИЛИОНА ЉУДИ. ТАЈ БРОЈ СТАВЉА ДРУГИ СВЕТСКИ РАТ У НАЈСМРТОНОСНИЈЕ РАТОВЕ У ЉУДСКОЈ ИСТОРИЈИ.

 27. САВРЕМЕНО ДОБА НИКОЛА ТЕСЛА Никола Тесла (Смиљан,1856.- Њујорк,1943.год.) - био је најпознатији српски и светски научник у области физике,електротехнике и радиотехнике ЈуријАлексијевичГагарин Јуриј Алексијевич Гагарин(1934.-1968.год) -први човек који је отпутовао у свемир 12.априла 1961.године

 28. САВРЕМЕНО ДОБА НилАрмстронг Нил Армстронг (1930.-2012.год.) -амерички астронаут и први човек који је ступио на Месец Битлси Највећа рок група свих времена

 29. НАШИ САВРЕМЕНИЦИ НОВАК ЂОКОВИЋ – ТЕНИСЕР

 30. НАШИ САВРЕМЕНИЦИ КРИСТИЈАНО РОНАЛДО - ФУДБАЛЕР

 31. ОШ Светолик Ранковић ИСТОРИЈА проф. Јасминка Јовановић Хвала на пажњи

More Related