Download
doc dr sa a preli n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Doc. dr. Saša Prelič PowerPoint Presentation
Download Presentation
Doc. dr. Saša Prelič

Doc. dr. Saša Prelič

227 Views Download Presentation
Download Presentation

Doc. dr. Saša Prelič

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Doc. dr. Saša Prelič PREMOŽENJSKA IN KAPITALSKA RAZMERJA PRI STATUSNIH PREOBLIKOVANJIH

 2. Ekonomski motivi za statusna preoblikovanja podjetniško prestrukturiranje interes po spreminjanju materialne in/ali formalne strukture družbe

 3. Dilema Ali so za uresničitev teh interesov res nujna posebna pravna pravila za podjetniško prestrukturiranje?

 4. Možnost izvedbe podjetniških prestrukturiranj s pravili “splošnega” korporacijskega prava: prenehanje in likvidacija (zmanjšanje OK), inkorporacija (povečanje OK), singularna sukcesija

 5. Problemi dolgotrajnost in izvedbena kompleksnost, zamudnost, stroški, sodelovanje upnikov kot ovira, izničenje (propad) t. i. skritih podjetniških vrednosti (skrite rezerve)

 6. Posebna pravila za statusna preoblikovanja Vrste: 1. materialno (= prenosno, übertragende) in 2. formalno (= oblikovno, formwechselnde)

 7. Formalno statusno preoblikovanje Osrednje pravne značilnosti (temeljni strukturni elementi) 1. ohranitev identitete, 2. sprememba normativne pripadnosti (sprememba pravnega plašča), 3. statičnost premoženja, 4. kontinuiteta članstva Ni poenotenih pravil (direktive)

 8. Materialno statusno preoblikovanje Osrednje pravne značilnosti: 1. prenos premoženja (pravic, obveznosti in pravnih razmerij) s popolno ali delno univerzalno sukcesijo, 2. deleži kot predmet nasprotne izpolnitve pridobitelja (tri- ali dvostrano pravno razmerje) 3. (praviloma) prenehanje razpolagalca brez likvidacije

 9. Vrste F: - sprememba pravnoorganizacijske oblike M: - združitev (p + s = zp + zu) - delitev več meril razvrščanja: usoda razpolagalca: r + o, obstoj pridobitelja: dp + du, vpliv na razmerja: dokr + dnokr - prenos premoženja

 10. Specifična tveganja Za upnike (posledica univerzalne sukcesije) ni soglasja h personalni spremembi obligacije, konkurenca z upniki prevzemne družbe, poslabšanje plačilne sposobnosti novega dolžnika

 11. Za manjšinske imetnike deležev (posledica večinskega principa odločanja) ekonomska neenakovrednost položaja sprememba prenosljivosti deležev propad posebnih korporacijskih upravičenj sprememba kapitalskih razmerij vstop v člansko strukturo pridobitelja

 12. Urejanje na evropski ravni 3. Direktiva [1978] o združitvi delniških družb (zavezuje) 6. Direktiva [1982] o delitvi delniških družb (ne zavezuje!) Namen: minimalni standardi zaščite interesa upnikov in manjšinskih imetnikov deležev

 13. (Manjšinski) imetniki deležev Vnaprejšnje (ex ante) in naknadno (ex post) varovanje

 14. Vnaprejšnje varovanje Pravica do obveščenosti Pravila o večinah, potrebnih za sprejem sklepa (splošna večina; večina pri delitvi, ki ne ohranja kapitalskih razmerij; blokadne manjšine, soglasje imetnikov posebnih korporacijskih upravičenj itd.)

 15. Naknadno varovanje pravica pridobiti deleže pridobitelja (primarna pravica) pravica do denarnih doplačil (dopolnilna pravica) pravica zahtevati prevzem deležev (denarna odpravnina)

 16. Sodni preizkus sodni preizkus primernosti menjalnega razmerja/ denarne odpravnine (alternativa nedopustnosti obrambnih tožb) nepravdni postopek s sodelovanjem gremija učinki: dodatna denarna doplačila/višja odpravnina, učinek contra omnes (skupni zastopnik)

 17. Varovanje interesa upnikov K. Schmidt (T. Raiser): model individualne oziroma institucionalne zaščite upnikov

 18. Individualno Posebne (sodno varovane) pravice upnikov znanih terjatev - odgovornost za obveznosti(posebna pravila, posebej pri delitvah – delitveni učinek!) - pravica zahtevati zavarovanje (592. člen novo – soglasje upnikov pri združitvi) - odškodninska odgovornost članov organov vodenja

 19. Institucionalno Pravila o bilanciranju Uporaba pravil o ustanovitvi Vsotno načelo

 20. Bilanciranje – s + du Izhodišče: inkorporacija družbe in izpolnitev obveznosti z novimi deleži Dilema: ali je dopustna inkorporacija s takojšnjim izkazom dobička?

 21. Vsotno načelo Ideja: vezane kategorije kapitala naj bi ostale vezane tudi po statusnem preoblikovanju, možnost ustanovitve družbe z izkazom dobička možnost “privilegiranega” zmanjšanja OK (pri oddelitvi)

 22. Bilanciranje – p + dp Izhodišče: možnost izpolnitve z obstoječimi (lastnimi) ali novimi deleži (povečanje OK)

 23. Primerjalnopravne možnosti 1. Povečanje OK – novi deleži 2. Brez povečanja OK – lastni deleži

 24. Povečanje OK z izdajo novih deležev Praviloma koncentracijske p + dp Povečanje OK (zagotovitev kapitala) – oprostitve Bilanciranje – OK + agio

 25. Ni povečanja OK Praviloma koncernske p + dp 1.Izpolnitev z lastnimi deleži: M. down stream (589.3 ZGD-1) – prevzeta je imetnik deležev prevzemne – prehod premoženja z imetnika deležev na družbo) 2. Brez izpolnitve ali novi deleži: - M. side stream (589.2 ZGD-1; izbirno upravičenje zaradi udeležbe istih oseb v kapitalu – ne sme kršiti prepovedi vračila vložka) - Odrek

 26. 3. Prepoved povečanja OK: - M. up stream (589.1.1 ZGD-1) – prevzemna je imetnik deležev prevzete – prehod premoženja z družbe na imetnika deležev; - prevzeta je imetnik lastnih delnic (589.1.2. ZGD-1