slide1 n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Powiat Krasnostawski

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 35

Powiat Krasnostawski - PowerPoint PPT Presentation


 • 99 Views
 • Uploaded on

„e-Powiat II-Rozbudowa infrastruktury informatycznej wspierającej realizację zadań publicznych w jednostkach powiatu krasnostawskiego ” Krasnystaw, 24 luty 2011. Powiat Krasnostawski. Beneficjent: Powiat Krasnostawski. Partnerzy projektu: Miasto Krasnystaw

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Powiat Krasnostawski' - sydnee


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

„e-Powiat II-Rozbudowa infrastruktury informatycznej wspierającej realizację zadań publicznych w jednostkach powiatu krasnostawskiego”Krasnystaw, 24 luty 2011

Powiat Krasnostawski

partnerzy projektu miasto krasnystaw komenda powiatowa pa stwowej stra y po arnej w krasnymstawie

Beneficjent: Powiat Krasnostawski

Partnerzyprojektu:

Miasto Krasnystaw

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Krasnymstawie

slide3

Finansowanie

Nazwa funduszu:Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Nazwa programu:Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013

Oś priorytetowa

Oś priorytetowa IV: Społeczeństwo Informacyjne

Działanie:

Działanie 4.1 Społeczeństwo Informacyjne

Kategoria II:

Infrastruktura teleinformatyczna oraz system usług na poziomie lokalnym

slide4

RPO, czyli co ?

RPO to potocznie używany skrót nazwy „Regionalny Program Operacyjny”.

W Polsce funkcjonuje 16 takich programów – odrębnych dla każdego województwa.

Na terenie województwa lubelskiego jest realizowany Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013.

Ten przedział czasowy określa siedmioletni okres programowania UE, czyli czas przeznaczony na wykorzystanie przygotowanej dla danych państw i regionów puli pieniędzy.

slide5

Regionalne Programy Operacyjne współistnieją z innymi inicjatywami Unii Europejskiej i razem z nimi realizują założenia  Strategii Rozwoju Kraju na lata 2007-2015 i Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia 2007-2013 –Narodowa Strategia Spójności.

Są nimi:

Program Infrastruktura i Środowisko

Program Kapitał Ludzki

Program Innowacyjna Gospodarka

Program Rozwój Polski Wschodniej

Program Pomoc Techniczna 2007-2013

Programy współpracy międzynarodowej i międzyregionalnej

slide6

Skąd ta kasa?

Pula pieniędzy na RPO pochodzi z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR), czyli funduszu utworzonego w celu wyrównania poziomów rozwoju regionów Unii Europejskiej.

slide7

Cele programu RPO WL

Cel główny:

Podniesienie konkurencyjności Lubelszczyzny prowadzące do szybszego wzrostu gospodarczego oraz zwiększenia zatrudnienia z uwzględnieniem walorów naturalnychi kulturowych regionów.

Cele szczegółowe:

Zwiększenie konkurencyjności regionu poprzez wsparcie rozwoju sektorów nowoczesnej gospodarki oraz przez stymulowanie innowacyjności

Poprawa warunków inwestowania w województwie z poszanowaniem zasady zrównoważonego rozwoju

Zwiększenie atrakcyjności Lubelszczyzny jako miejsca do zamieszkania, pracyi wypoczynku

slide8

Osie priorytetowe RPO WL

Oś Priorytetowa I: Przedsiębiorczość i innowacje

Oś Priorytetowa II: Infrastruktura ekonomiczna

Oś Priorytetowa III: Atrakcyjność obszarów miejskich i tereny inwestycyjne

Oś Priorytetowa IV: Społeczeństwo Informacyjne

Cel: Wzrost konkurencyjności regionu poprzez rozwój lokalnej i regionalnej infrastrukturyoraz usług społeczeństwa informacyjnego

Cel szczegółowy:Zwiększenie konkurencyjności regionu poprzez wsparcie rozwoju sektorów nowoczesnej gospodarki oraz poprzez stymulowanie innowacyjności.

Założenia:Zwiększenie dostępu do szerokopasmowego Internetu oraz wykorzystania technik informacyjnych.

Działanie:4.1. Społeczeństwo informacyjne

slide9

Osie priorytetowe RPO WL

Oś Priorytetowa V: Transport

Oś Priorytetowa VI: Środowisko i czysta energia

Oś Priorytetowa VII: Kultura, turystyka i współpraca międzyregionalna

Oś Priorytetowa VIII: Infrastruktura społeczna

Oś Priorytetowa IX: Pomoc techniczna

slide10

Na realizację wszystkich zadań w ramach lubelskiego RPO jest ponad miliard €,a konkretnie 1 155,9 mln €!

Jeśli projekt dotyczyć będzie:

„Przedsiębiorczości i innowacji” (Oś I) dotacja może wynieść nawet 70% poniesionych kosztów kwalifikowalnych.

„Infrastruktury ekonomicznej” (Oś II) – dotacja może wynieść nawet95% kosztów kwalifikowalnych.

Startując o dofinansowanie projektu w ramach każdej pozostałej osi (III-VIII) można liczyćna zwrot nawet 85% kosztów kwalifikowalnych.

slide12

Wróćmy do naszego projektu…

Umowa o dofinansowanie projektu e-Powiat II II-Rozbudowa infrastruktury informatycznej wspierającej realizację zadań publicznych w jednostkach powiatu krasnostawskiego została podpisana w dniu 31 maja 2010 r.

Nr umowy: 09/09-UDA-RPLU.04.01.00-06-062/09-00-0235

slide13

Okres realizacji projektu:

01 Lipiec 2010 r. – 31 Marzec 2011 r.

Wartość projektu:

1 828 945,05 PLNw tym:

wartość dofinansowania ze środków europejskich 85% - 1 554 603,29 PLN

wkład własny Beneficjenta 15% - 274 341,76 PLN

potrzeba realizacji projektu

Potrzeba realizacji projektu

Przeprowadzona w powiecie krasnostawskim analiza wskazała na ogólny problem, jakim był niski poziom rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego tj.:

zbyt niski stopień rozwoju usług publicznych oferowanych drogą elektroniczną,

znikome wykorzystanie istniejących usług przez mieszkańców regionu,

braki w zakresie infrastruktury technicznej w Jednostkach Samorządu Terytorialnego i ichjednostkach zależnych oraz brak dostosowania w zakresie obowiązujących norm prawnych,

słabo rozwinięta infrastruktura dostęp do Internetu,

brak szerokopasmowej sieci szkieletowej obejmującej obszar powiatu.

potrzeba realizacji projektu cd

Potrzeba realizacji projektu cd.

Główne aspekty zaistniałej sytuacji i zdefiniowanego problemu to:

 • wykluczenie większości mieszkańców regionu z rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, poprzez ubogą ofertę usług świadczonych drogą elektroniczną,
 • niski stopień wykorzystania nowoczesnych technologii informacyjnych oraz informatycznych przez mieszkańców powiatu,
 • zbyt mała ilość gospodarstw domowych posiadających komputer oraz dostęp do Internetu,
 • brak konkurencyjnej oferty dostępu do Internetu dla mieszkańców miejscowości wiejskich,
 • brak zainteresowania mieszkańców nowoczesnymi technologiami oraz sposobami ich wykorzystania w życiu powszednim.
 • niski poziom wykształcenia technologicznego mieszkańców w zakresie IT i ICT
 • stosunkowo niska jakość i wysokie koszty dostępu usług publicznych gorsze uwarunkowania dla rozpoczęcia i prowadzenia działalności gospodarczej, w porównaniu do regionów zaawansowanych technologicznie i umożliwiających dostęp do usług publicznych drogą elektroniczną,
 • niska konkurencyjność regionu w skali polskiej i europejskiej.

Na problem ten złożyło się wiele związanych ze sobą aspektów

komplementarno projektu

Komplementarność projektu

Projekt to kontynuacja projektu „e-Powiat – Elektroniczny system obiegu dokumentów oraz PIAP w Starostwie Powiatowym w Krasnymstawie” zrealizowanego w 2006 r. w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, Działania 1.5 Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego.

Był to I etap budowy infrastruktury informatycznej wspierającej realizację zadań publicznych oraz wdrażania e-Usług w zakresie komunikacji z administracją samorządową.

Projekt ten skłonił Powiat do dalszych prac nad wdrożeniem nowoczesnych rozwiązań informatycznych w Starostwie Powiatowym w Krasnymstawie i  jednostkach podległych Powiatowi.

slide17

Cel projektu

Celem ogólnym Projektu jest wzrost konkurencyjności powiatu tak by jego rozwój zmniejszył dysproporcje w sferze Społeczeństwa Informacyjnego w stosunku do lepiej rozwiniętej części kraju oraz pozostałych państw członkowskich Unii Europejskiej, a tym samym poprawił jakość życia jego mieszkańców.

slide18

Cele projektu

Cele bezpośrednie:

CEL I: Usprawnienie pracy administracyjnej powiatowych jednostek organizacyjnych poprzez ich kompleksową informatyzację do roku 2010

Cele operacyjne:

Dostosowanie do obowiązujących przepisów prawa w zakresie komunikacji elektronicznej pomiędzy obywatelem, a urzędem; w zakresie zasad i trybu ogłaszania aktów normatywnych

Poprawa komunikacji wewnętrznej w Jednostkach oraz pomiędzy poszczególnymi Jednostkami Powiatu

Zwiększenie efektywności pracy administracji lokalnej

Obniżenie kosztów funkcjonowania Jednostek

Zwiększenie dostępności zasobów internetowych Starostwa oraz wdrożonych usług dla mieszkańców regionu w tym osób niepełnosprawnych

slide19

Cele projektu

CEL II: Poprawa bezpieczeństwa publicznego w powiecie dzięki modernizacji infrastruktury teleinformatycznej Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Krasnymstawie do roku 2010

Cele operacyjne:

Poprawa komunikacji telefonicznej z KP PSP

Zwiększenie efektywności pracy administracji KP PSP

Poprawa bezpieczeństwa infrastruktury teleinformatycznej na wypadek awarii zasilania

slide20

Jednostki powiatowe biorące udział w Projekcie

 • Starostwo Powiatowe w Krasnymstawie,
 • Dom Pomocy Społecznej w Bończy,
 • Dom Pomocy Społecznej w Krasnymstawie,
 • Dom Pomocy Społecznej w Surhowie,
 • I Liceum Ogólnokształcące im. Wł. Jagiełły w Krasnymstawie,
 • II Liceum Ogólnokształcące im. C. K. Norwida w Krasnymstawie,
 • Młodzieżowy Dom Kultury w Krasnymstawie,
 • Muzeum Regionalne w Krasnymstawie,
 • Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Krasnymstawie,
 • Powiatowa Biblioteka Publiczna w Krasnymstawie,
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krasnymstawie,
 • Powiatowy Urząd Pracy w Krasnymstawie,
slide21

Jednostki powiatowe biorące udział w Projekcie cd.

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. J. Doroszewskiej

w Krasnymstawie,

Wielofunkcyjna Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Krasnymstawie,

Zarząd Dróg Powiatowych w Krasnymstawie,

Dom Dziecka w Krasnymstawie,

Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Tarnogórze,

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. T. Kościuszki w Krasnymstawie,

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. B. Głowackiego w Krasnymstawie,

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Żółkiewce,

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Krasnymstawie.

zadania zrealizowane w ramach projektu

Zadania zrealizowane w ramach projektu

Projekt techniczny okablowania

Przygotowanie studium wykonalności

Zarządzanie projektem

Zakup sprzętu komputerowego, biurowego i oprogramowania

Zakup sprzętu komputerowego, biurowego i oprogramowania (KP PSP)

Modernizacja sieci teleinformatycznych jednostek

Zakup licencji i wdrożenie oprogramowania wspierającego zarządzanie

Zakup licencji i wdrożenie oprogramowania wspierającego e-Usługi

Modernizacja portalu powiatowego

Utworzenie PIAP – zakup sprzętu i instalacja

Promocja projektu

slide23

Rzeczowa realizacja projektu obejmowała:

Zakup i montaż elementów infrastruktury teleinformatycznej:

sprzętu komputerowego, biurowego i oprogramowania

slide26

Zmodernizowano infrastrukturę teleinformatyczną Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Krasnymstawiew celu poprawy bezpieczeństwa publicznego

slide27

Wdrożono portal usługowy e-Urząd, który poszerzył katalog usług publicznych dostępnych drogą elektroniczną

slide30

Utworzono Publiczny Punkt Dostępu do Internetu w postaci hot-spot’aw Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Krasnymstawie

Zakupiono licencje i wdrożono oprogramowanie wspierające zarządzanie w Starostwie Powiatowym, Muzeum Regionalnym, Zarządzie Dróg Powiatowych i Powiatowej Bibliotece Publicznej

wykonawcy

Wykonawcy:

Firma Comp S.A. Warszawa

Budowa okablowania strukturalnego wraz z dedykowaną instalacją zasilającą, instalacją agregatu, UPS’a, Hotspot’a oraz wyposażenie serwerowni w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Krasnymstawie,

Unizeto Technologies S.A. z siedzibą w Szczecinie

Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania,

Merkator Jerzy Antosiewicz Spółka Jawna z siedzibą w Warszawie,Oddział w Lublinie

Dostawa kserokopiarek, urządzeń wielofunkcyjnych oraz niszczarek do dokumentów

produkty projektu

Produkty projektu

Ilość uruchomionych PIAP szt. 1

Liczba uruchomionych on-line usług na poziomie 1 – Informacja szt. 1

Liczba uruchomionych on-line usług na poziomie 2 - Interakcja szt. 2

Liczba uruchomionych on-line usług na poziomie 4 - transakcja szt. 1

Liczba wdrożonych systemów bezpieczeństwa sieci szt. 18

Liczba zainstalowanych serwerów baz danych/aplikacji/plików szt. 3

Liczba zakupionych komputerów posiadających dostęp do Internetu szt.164

Liczba zakupionych serwerów szt. 3

Długość nowopowstałej sieci LAN km 4

slide33

Rezultaty

Liczba jednostek sektora publicznego korzystających z utworzonych aplikacji i usług Teleinformatycznych - szt. 21

Liczba wdrożonych platform serwerowych - szt. 3

Ilość portali umożliwiających kontakt on-line - szt.1

Liczba partnerów/podmiotów projektu korzystających z systemu - szt. 21

Ilość mieszkańców objętych systemem - osoby 71 000

slide34

Projekt ,,e-Powiat II-Rozbudowa infrastruktury informatycznej wspierającej realizację zadań publicznych w jednostkach powiatu krasnostawskiego” to kolejny krok w kierunku budowania nowoczesnego społeczeństwa informacyjnego