organiza n syst m n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Organizační systém PowerPoint Presentation
Download Presentation
Organizační systém

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 19

Organizační systém - PowerPoint PPT Presentation


 • 80 Views
 • Uploaded on

Organizační systém. Organizační rovnováha: Jak nastavit parametry organizační struktury, aby odpovídaly své situaci?. TEORETICKÁ VÝCHODISKA.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Organizační systém' - sybil


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
organiza n syst m

Organizační systém

Organizační rovnováha:

Jak nastavit parametry organizační struktury, aby odpovídaly své situaci?

teoretick v chodiska
TEORETICKÁVÝCHODISKA
 • Plánovací aktivita poskytuje představu o tom co, kdy a případně i jak je nutné udělat činnosti, které jsou nezbytné pro dosažení vytýčených cílů organizace.
 • Nezabývá se však otázkou, kdo a s jakými zdroji výkon plánovaných činností zabezpečí. Nalézt odpověď na tuto otázku je právě úkolem organizování.
vnit n podn ty pro organiza n zm nu
Vnitřní podněty pro organizační změnu
 • Kongruence
  • (soulad), vyjadřuje základní podmínku efektivního fungování organizační struktury. Tím je dosažení těsné shody mezi situačními faktory a projektovými parametry (congruence hypothesis
projektov parametry a situa n faktory organiza n struktury
Projektové parametry a situační faktory organizační struktury
 • Projektovými parametry organizace
  • všechny řiditelné veličiny, kterými se v organizaci uplatňuje princip koordinace, specializace a přidělování práce.
  • je možné je ovlivňovat (regulovat)
 • Situační faktory organizace
  • na rozdíl od projektových parametrů je nelze žádným nařízením přímo regulovat
  • (vznikají více méně samovolně v průběhu „života“ organizace).
metody
METODY
 • Ve většině situací podnikového chování existuje rozpor mezi situací, v které se organizace nachází a mezi jejím strukturálním uspořádáním.
 • K posouzení míry závažnosti vzniklého nesouladu je třeba kvantifikovat hodnotu vzniklé odchylky mezi požadovanou úrovní daného projektového parametru a jeho úrovní skutečnou.
 • Ke kvantifikaci odchylky je nutné nejprve hodnotově vyjádřit porovnávané veličiny, tedy konkrétní situační faktor a komplexní projektový parametr.
slide7

Organizační

balance

PP(SF) = SF

1

+SF

OS

O

Oblast organiz.

PP

poddimenzovaná

0,5

(PP) Agregovaný projektový parametr

PP

+1,96 SE

diag

PP

- 1,96 SE

diag

ka 95 % intervalu organiz.

spolehlivosti

Šír

0

0,5

0

1

Oblast organiz.

(SF) Situa

č

n

í

faktor: Technický syst

é

m

naddimenzov.

slide9
Agregovaný projektový parametr PP a úroveň situačního faktoru SF se určí váženým součtem jejich dílčích hodnost s příslušnými intenzitami:

Po dosazení hodnot z tabulky do předešlých vzorců dostaneme:

Geometrická podoba nesouladu kongruence představuje nejkratší vzdálenost polohy bodu organizační struktury OS od vedlejší diagonály o:

slide10

Nyní je potřeba určit nové nastavení dílčích hodnot složek projektového parametru, tak aby jeho kompoziční hodnota byla v souladu s agregovanou hodnotou technického systému.

Napíšeme soustavu tří rovnic a z nich pak explicitně vyjádříme výrazy pro hodnoty jednotlivých faktorů PP v souladu s organizační balance:

Vyřešením soustavy rovnic nalezneme hledané hodnoty projektových parametrů:

slide11
Interpretace výsledku ve smyslu nalezeného optima organizačního parametru je problematická. Poukazují na to přední autoři zabývající se organizační teorií. Peter F. Drucker ve svém článku nazvaném „Nová paradigmata managementu“ uvádí: „Od samého počátku, které se datuje z doby před více než sto lety, vycházelo veškeré studium organizací z jednoho předpokladu: Existuje – nebo přinejmenším musí existovat jediná správná organizace. V dnešní době by nám již ovšem mělo být jasné, že nic takového, jako je jediná správná organizace, neexistuje. Je již zcela zřejmé, že organizace není žádnou absolutní kategorií.“
 • Zde se tedy naskýtá otázka? Je nalezené optimum organizačního parametru absurdnost a nebo nemají pravdu přední teoretici? Odpovědí je, že tvrzení P.F. Druckera sice výrazně, ale pouze zdánlivě zpochybňují věrohodnost výše dosaženého optima u daného parametru organizace. Aby bylo možné dodržet soulad s hypotézami organizačních teoretiků a přitom nezavrhnout nalezené optimum vybraného organizačního parametru, je nutné nalézt zobecněnější řešení.
slide12
Při hledání obecného řešení organizačního parametru nejprve jako při prvém (analytickém) způsobu zapíšeme omezující podmínky:

(3.24)

(3.25)

 • Pro náš případ je situační faktor SF roven hodnotě 0,4. A jednotlivé intenzity významnosti komponent projektového parametru jsou z tabulky 10 :
 • Po dosazení hodnot vi a SF do(3.25) vznikne rovnice:

(3.26)

 • Z rovnice (3.26) je patrné, že jedna (jakákoliv) z proměnných , je lineárně závislá na ostatních dvou. Zvolme si například parametr proměnné , tedy:

. Potom se výraz (3.26) upraví do podoby:

(3.27)

slide13
Obdobně bychom mohli volit i ostatní dvě proměnné jako závislé na zbylých dvou proměnných, tedy:

(3.28)

(3.29)

 • Pro nalezení optimálních hodnot projektového parametru organizaci jsme si v úvodu zvolili rovnici (3.27). Dále známe definiční obor hodnot každého parametru, který je tvořen intervalem hodnot od minimální možné hodnoty 0 po maximální možnou hodnotu 1:

(3.30)

(3.31)

(3.32)

 • Spojením vztahů (3.27) a (3.30) dostaneme oblast řešeních, které vyhovují parametru . Tuto oblast řešení parametru můžeme označit například . Oblast řešení se zjistí v souladu sloučení (3.27) se (3.30) při vyřešení nerovnosti:

(3.33)

slide14
Vedle sloučení vztahů (3.27) a (3.30) můžeme sloučit definiční obory parametrů a , tedy výrazy (3.31) a (3.32) a vytvořit tak oblast řešení těchto parametrů. Tato oblast společných řešení spolu s může být nazvána . Graficky je tento postup zobrazen na následujícím obrázku.
 • Na tomto obrázku představuje oblast označená množinu možných optimálních řešení parametrů PP1,PP2,PP3. Tato oblast vznikla jako průnik množiny řešení parametru PP1, tj. oblasti s množinou řešení parametrů PP2,PP3 tj. oblasti . Množinu všech možných optimálních řešení lze pokládat za parametrové hodnoty přípustných řešení nastavení organizačního parametru.
oblast mo n ch optim ln ch e en projektov ch parametr

PP3

0; 4/3

0; 1

1/3; 1

1; 1

1; 1/3

PP2

0; 0

1; 0

4/3; 0

Oblast možných optimálních řešení projektových parametrů
model optimalizace parametr organiza n struktury
Model optimalizace parametrů organizační struktury

Relativní četnost výskytu nebo lineární interpolace

Relativní hodnoty spotřebovaných zdrojů

Stav „sepnutého“ spojení modelů

váhy

hodnoty

Hodnota

(poloha) agregovaného parametru PP= …

Hodnota

(poloha) agregovaného faktoru SF= …

Porovnání k určení odchylek

Interakce

Absolutní odchylka AO = SF-PP

Geometrická odchylka:

Stále sepnutý stav spojení modelů

Analytické nastavení parametrů struktury v relacích vah

Zobecněné nastavení parametrů struktury 

určení přípustného nastavení

diskuze
DISKUZE
 • Naléhavost změny organizačního nastavení parametrů reaguje nepřímo úměrně s pozitivním trendem rostoucí výkonnosti organizace
 • U podniku, který má výhodný trend výsledků svého podnikatelského snažení je brzdou inovace její implementace,
 • ve firmě, která má výsledný podnikatelský trend složený z prohlubujících neúspěchů je nevětší překážka ve vytvoření inovace.
 • Shrnuto - úspěšnému podniku chybí inovační iniciace a neúspěšnému inovační schopnost.
slide18

Párové srovnání: určení vah důležitosti

Ilustrativní příklad pro vyřešení příkladu 3.9

1. Vytvoření rozhodovacího modelu

slide19

2. Metoda párového srovnání

K zamezení porušení principu tranzitivity nejprve napíšeme preference kritérií u jednotlivých expertů a pak vyplníme hodnotící tabulku:

E1: K3 > K2 > K1 E2: K2 > K3 > K1

Při použití této metody může dojít k přirozenému odstranění kritéria, které žádný expert nikdy neoznačí jako důležitější než některé jiné kritérium. V našem případě tak vyloučíme resp. přiřadíme nulovou váhu důležitosti kritériu K1.