Verksamhetsst d
Download
1 / 10

- PowerPoint PPT Presentation


 • 90 Views
 • Uploaded on

Verksamhetsstöd. Fristående gymnasieskolor 24 april 2013. Verksamhetsstöd - problembild. Systemnivå Målgruppen är inte tydligt definierad Olika system för egen regi och fristående skolor Ökande volymer och därmed kostnader Ingen systematisk uppföljning sker Skolnivå

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - sveta


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Verksamhetsst d

Verksamhetsstöd

Fristående gymnasieskolor 24 april 2013


Verksamhetsst d problembild
Verksamhetsstöd - problembild

Systemnivå

 • Målgruppen är inte tydligt definierad

 • Olika system för egen regi och fristående skolor

 • Ökande volymer och därmed kostnader

 • Ingen systematisk uppföljning sker

  Skolnivå

 • Ökad administration

 • Osäkerhet om intäkternas storlek


Syftet med f r ndringen
Syftet med förändringen

 • Normalisera frågan om stödbehov för enskilda elever

 • Säkra resurser till de elever som behöver extraordinärt stöd

 • Ökad stabilitet i resurstilldelningen till huvudmännen/skolorna

 • Minska antalet ”onödiga” ansökningar och därigenom kostnaderna för administrationen


F ruts ttningar
Förutsättningar

 • Tilläggsbeloppet ska vara omedelbart kopplat till enskild elev och ha samband med dennes särskilda behov och förutsättningar.

 • Tilläggsbeloppet avser endast ersättning för extraordinära stödåtgärder, som inte har koppling till undervisningen.

 • Eleven har en funktionsnedsättning eller sjukdom av mer varaktig karaktär vilken medför ett omfattande behov av särskilt stöd, som inte kan tillgodoses med organisatoriska eller pedagogiska insatser.


M lgrupper
Målgrupper

 • Elever med omfattande behov av särskilt stöd där skolan vidtar extraordinära stödåtgärder beviljas tilläggsbelopp

 • Varje elev placeras i en av tre målgrupper utifrån dennes behov, inte utifrån dennes eventuella diagnos/er

 • Eleven behöver extraordinärt stöd frekvent eller kontinuerligt under skoldagen för att tilläggsbelopp ska beviljas

 • En elev har rätt att få sitt stödbehov tillgodosett oavsett om tilläggsbelopp beviljas eller inte


M lgrupper forts
Målgrupper, forts

Följande tre målgrupper har identifierats:

I.Elever med medicinsk funktionsnedsättningElever som, på grund av sjukdom eller skada, under en längre tidbehöver kompensatoriska hjälpmedel, tekniska hjälpmedel och/ eller individuellt hel- eller deltidsstöd för att följa utbildningen och där skadan riskerar att förvärras om inte stöd ges.

II. Elever med fysisk funktionsnedsättningElever med fysisk problematik, rörelsehinder, synnedsättning, hörselnedsättning eller omfattande språkstörning motsvarande specialskolans elevkrets. Dessa elever behöver antingen omfattande individuellt stöd, kompensatoriska hjälpmedel och/ eller tekniska hjälpmedel.


M lgrupper forts1
Målgrupper, forts

Följande tre målgrupper har identifierats:

III. Elever med psykisk och/eller betydande social funktionsnedsättning

Elever med sådan problematik att riskinslag föreligger för sig själva eller för andra i sin omgivning och/eller elever med mycket stora svårigheter i socialt samspel och kommunikation. Dessa elever klarar inte sina sociala kontakter(med skolans personal och andra elever) utan ett individuellt vuxenstöd. Det kan även vara elever med betydande svårigheter i koncentration, strukturering, uthållighet.


Till ggsbeloppets storlek
Tilläggsbeloppets storlek

 • Utifrån elevens behov och skolans insatser beviljas ett belopp för verksamhetsstöd.

 • Tilläggsbeloppet kan komma att variera mellan 75 och 200 tkr per elev och år


Ans knings och beslutsprocess forts
Ansöknings- och beslutsprocess, forts

 • Bidrag beviljas för maximalt 12 månader (ett läsår)

 • Bidraget följer med vid ett eventuellt byte av skola under läsåret


Uppf ljning
Uppföljning

 • Vilka av målen i åtgärdsprogrammet har uppnåtts?

 • Vilka insatser har genomförts och hur överensstämmer dessa med ansökan?

 • Vilka resultat har uppnåtts tack vare insatserna?

 • Hur ser elevens situation ut (bl. a. frånvarosituationen) och hur ser bedömningen ut framöver?

  En skriftlig uppföljning kommer att ske senast i samband med att en ansökan för kommande läsår lämnas in.


ad