slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Regionalne Obserwatorium Terytorialne Województwa Łódzkiego Informacja o projekcie 5.2.1 POKL PowerPoint Presentation
Download Presentation
Regionalne Obserwatorium Terytorialne Województwa Łódzkiego Informacja o projekcie 5.2.1 POKL

Loading in 2 Seconds...

  share
play fullscreen
1 / 24
Download Presentation

Regionalne Obserwatorium Terytorialne Województwa Łódzkiego Informacja o projekcie 5.2.1 POKL - PowerPoint PPT Presentation

sven
131 Views
Download Presentation

Regionalne Obserwatorium Terytorialne Województwa Łódzkiego Informacja o projekcie 5.2.1 POKL

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Regionalne Obserwatorium Terytorialne Województwa Łódzkiego Informacja o projekcie 5.2.1 POKL Realizowane zadania, budowa sieci współpracy Łódź, 7 maja 2014 r.

 2. Projekt 1/POKL/5.2.1/2013 • W kwietniu 2013 roku, Samorząd Województwa Łódzkiego rozpoczął projekt „Wdrożenie systemu monitorowania polityk publicznych w województwie łódzkim” w ramach Priorytetu V. Dobre rządzenie PO Kapitał Ludzki. • Realizatorem projektu jest Biuro Planowania Przestrzennego Województwa Łódzkiego i działające w jego strukturach Regionalne Obserwatorium Terytorialne Województwa Łódzkiego. • Celem projektu jest stworzenie i wdrożenie sprawnego systemu monitorowania polityk publicznych. • Jednym z zadań realizowanych w ramach projektu jest „Wzmocnienie współpracy i wymiany doświadczeń w ramach sieci podmiotów odpowiedzialnych za monitorowanie polityk publicznych.

 3. Projekt systemowy 5.2.1. POKL W ramach tego zadania przewidziano utworzenie dwóch grup roboczych, powoływanych przez Zarząd Województwa Łódzkiego. Są to: 1). Regionalne Forum Terytorialne Województwa Łódzkiego powołane Uchwałą ZWŁ Nr 1785/13 z dnia 30 grudnia 2013. 2). Grupa robocza ds. monitorowania polityk publicznych, powołana Uchwałą ZWŁ Nr 435/14 z dnia 8 kwietnia 2014.

 4. Regionalne Forum Terytorialne Województwa Łódzkiego Forum składa się z 45 członków, którzy są przedstawicielami jednostek samorządu terytorialnego, administracji centralnej, uczelni wyższych, jednostek badawczo – rozwojowych, samorządów gospodarczych i zawodowych, oraz instytucji otoczenia biznesu. Przewodniczącym Forum jest Witold Stępień, Marszałek Województwa Łódzkiego. Forum jest organem opiniodawczo-konsultacyjnym Zarządu Województwa Łódzkiego w zakresie planowania i monitorowania rozwoju regionu.

 5. Porozumienia • Z wybranymi instytucjami, których przedstawiciele są członkami Regionalnego Forum Terytorialnego Województwa Łódzkiego Biuro Planowania Przestrzennego Województwa Łódzkiego w Łodzi dodatkowo podpisało porozumienia o współpracy. • Są to: • Urząd Statystyczny w Łodzi • Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi • Regionalne Centrum Polityki Społecznej • Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego • Docelowo zakłada się podpisanie kolejnych porozumień z przedstawicielami tych instytucji, które dysponują danymi w zakresie rozwoju społeczno-gospodarczego i monitorowania polityk publicznych w województwie łódzkim.

 6. Grupa robocza ds. monitorowania polityk publicznych • Grupa składa się z 12 członków, którzy są przedstawicielami departamentów Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego. • Przewodniczącą Grupy jest Ewa Paturalska – Nowak, Dyrektor Biura Planowania Przestrzennego Województwa Łódzkiego w Łodzi. • Do zadań Grupy roboczej należy: • Współpraca z Regionalnym Obserwatorium Terytorialnym Województwa Łódzkiego na rzecz opracowania i wdrożenia systemu monitorowania polityk publicznych w województwie łódzkim, • Przekazywanie danych spoza statystyki publicznej, niezbędnych do monitorowania polityk publicznych, w tym w szczególności Strategii Rozwoju Województwa Łódzkiego 2020.

 7. System monitorowania Zintegrowany, sprawny system monitorowania pozwala na: • bieżącą ocenę postępów prowadzonych działań, reagowanie na pojawiające się problemy w osiąganiu założonych rezultatów i wprowadzanie stosownych zmian; • prawidłową alokację środków finansowych kierowanych na poszczególne działania; • przekazywanie rzetelnych informacji dla decydentów i opinii publicznej o postępach w osiąganiu celów określonych w Strategii 2020 i Planie Zagospodarowania Przestrzennego WŁ.

 8. System monitorowania planów i strategii MONITORING zbieranie danych i informacji wdrożenie korekty planowanie korekty prowadzenie analiz porównawczych i tematycznych brak działań identyfikacja obszarów wymagających interwencji przygotowywanie cyklicznych raportów analiza przyczyn rozbieżności ocena osiągniętych rezultatów i stopnia rozbieżności pomiędzy celami i rezultatami negatywna pozytywna

 9. Monitorowanie Strategii Rozwoju Województwa Łódzkiego 2020 • Podstawowym dokumentem strategicznym szczebla regionalnego jest przyjęta w lutym 2013 roku Strategia Rozwoju Województwa Łódzkiego 2020. • Dla monitorowania procesu realizacji i wdrażania Strategii przyjęto bazę 104 wskaźników. • Wskaźniki odnoszą się do: • Celów strategicznych i celów operacyjnych w ramach polityki horyzontalnej • Celów strategicznych dla obszarów miejskich, obszarów wiejskich i obszarów terytorialno-funkcjonalnych w ramach polityki terytorialno-funkcjonalnej. • Ponadto w Strategii przyjęto, że 26 wskaźników zostanie objętych badaniem. • W 2014 roku zlecono opracowanie Ekspertyzy „Narzędzia monitorowania wskaźników Strategii nieobjętych systemem statystyki publicznej”.

 10. Monitorowanie Strategii Rozwoju Województwa Łódzkiego 2020 : W SRWŁ 2020 w ramach sytemu monitorowania Strategii dla poszczególnych wskaźników określono poziom wyjściowy wskaźnika w odniesieniu do województwa i Polski oraz poziom docelowy dla województwa na rok 2020.

 11. Zawartość Raportu Rocznego z Realizacji Strategii Rozwoju Województwa Łódzkiego 2020: Ocena sytuacji społeczno-gospodarczej województwa - została opracowana na podstawie wybranych wskaźników makroekonomicznych i obejmuje lata 2010-2012. Ze względu na bardzo krótki okres od zatwierdzenia Strategii ocena ma charakter syntetyczny, natomiast znacznie szerzej rozbudowana została część statystyczna. Poziom realizacji celów na podstawie osiągniętych wskaźników - przedstawiono ocenę realizacji poszczególnych celów strategicznych i operacyjnych na podstawie przyjętych 104 wskaźników, dla których rokiem bazowym jest 2010, zaś docelową wartością stan w 2020 r. Część wskaźników (27) została wskazana do objęcia badaniem i wartości tych wskaźników zostaną określone w późniejszym terminie. Stan realizacji programów wdrażanych na poziomie regionalnym – ocena ich realizacji w największym stopniu winna dotyczyć programów zatwierdzonych po przyjęciu SRWŁ 2020, dla których jest ona dokumentem nadrzędnym. Z uwagi na zbyt krótki czas od uchwalenia Strategii oraz tworzenie własnych systemów monitorowania programów ta część Raportu zostanie uzupełniona w kolejnych okresach monitorowania Strategii.

 12. Monitorowanie stanu realizacji programów wdrażanych na poziomie regionalnym: Strategia Rozwoju Województwa Łódzkiego Regionalna Strategia Innowacji LORIS 2020 Plan Przeciwdziałania Depopulacji Wieloletni plan działań na rzecz rozwoju i upowszechniania ekonomii społecznej przyjęte przed uchwaleniem Strategii, m.in.: Wojewódzki program opieki na zabytkami 2012-2015 Strategia eZdrowia woj. łódzkiego na lata 2007-2013 Program wojewódzki polityki zdrowotnej WŁ 2006-2013

 13. Monitorowanie SRWŁ 2020 Badanie własne : Monitorowanie SRWŁ 2020

 14. Projekty badawcze ROT 2015 Badania ROT prowadzone w ramach projektu: BADANIA DLA KRAJOWEGO OBSERWATORIUM TERYTORIALNEGO BADANIA WŁASNE Monitorowanie SRWŁ 2020 Przegląd regionalny 2012 (badanie zakończone) Badanie potencjałów i specjalizacji polskich regionów (badanie zakończone) Kształtowanie powiązań funkcjonalnych obszarów metropolitalnych Łodzi i Warszawy Możliwości rozwoju Łódzko-Świętokrzyskiej Platformy Zaawansowanych Materiałów Budowlanych Potencjały przemysłów kreatywnych w ŁOM Atrakcyjność instytucji otoczenia biznesu dla rozwoju przedsiębior -czości w regionie łódzkim Perspektywy rozwoju terenów inwestycyjnych w regionie łódzkim

 15. Zintegrowany system monitorowania W ramach zintegrowanego systemu monitoringu zakłada się stworzenie Portalu internetowego i jednolitej bazy danych w ramach ROT. Warunkiem jest stworzenie sieci współpracy z jednostkami współodpowiedzialnymi za monitorowanie zmian w rozwoju regionu. Współpraca z instytucjami ma na celu ujednolicenie i standaryzację metod i narzędzi pozyskiwania, przetwarzania i przechowywania danych oraz raportowania i dystrybucji wyników. Gromadzone dane spoza statystki publicznej będą przekazywane przez wskazane jednostki do wspólnej bazy danych.

 16. Koncepcja bazy danych ROT WŁ Dane ze źródeł pierwotnych (np. ankietowych) Dane ze źródeł wtórnych (np. z innych publikacji) Dane z instytucji współpracujących Opracowanie danych (np. standaryzacja, agregacja, ujednolicenie) BAZA DANYCH MySQL Publikacja w portalu internetowym www.rot-lodzkie.pl

 17. BAZA DANYCH MySQL SFERA SPOŁECZNA SFERA GOSPODARCZA SFERA PRZESTRZENNA SFERA INSTYTUCJONALNA PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNGO WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO MONITOROWANIE DOKUMENTÓW SZCZEBLA REGIONALNEGO STRATEGIA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

 18. Portal internetowy Ważnym elementem tworzonej sieci współpracy jest portal internetowy Regionalnego Obserwatorium Terytorialnego, który umożliwi prezentację wybranych danych zgromadzonych przez ROT, będzie zawierał „bibliotekę”opracowań regionalnych, ułatwi pracę Regionalnego Forum Terytorialnego oraz będzie pełnił rolę informacyjną i promocyjną dla projektu i obserwatorium. Strona internetowa projektu już wkrótce dostępna będzie pod adresem: www.rot-lodzkie.pl

 19. Aktualności zawierają najważniejsze informacje dotyczące projektu ułożone w kolejności chronologicznej. • Repozytorium, czyli biblioteka opracowań ROT zawiera: • Opracowania ROT • Dokumenty strategiczne • Inne dokumenty • - Bazę danych. W zakładce Regionalnego Forum Terytorialnego znajdą się aktualności z działalności Forum, wyniki prac RFT oraz zakładka przeznaczona dla członków Regionalnego Forum Terytorialnego. Zakładka Regionalnego Obserwatorium Terytorialnego zawiera pakiet danych dotyczących Biura Planowania Przestrzennego Województwa Łódzkiego, zespołu badawczego Regionalnego Obserwatorium Terytorialnego oraz dane teleadresowe. Zakładka „Informacje” zawiera dane dotyczące realizowanego projektu, jego partnerów oraz biuletyn informacji publicznej projektu. Dolny pasek zawiera odnośniki szybkiego dostępu do repozytorium ROT, czyli opracowań, dokument ów strategicznych, innych dokumentów oraz bazy danych.

 20. A szybką nawigację pomiędzy elementami portalu zapewnia menu główne... Oraz pasek nawigacyjny. Na pozostałych podstronach także pojawia się pasek szybkiego dostępu do repozytorium ROT.

 21. Zakres danych jakimi dysponują Departamenty • Departament Rolnictwa i Ochrony Środowiska – informacje dotyczące m. in. : • gospodarki odpadami • Programów ochrony środowiska i ochrony przed hałasem • Ilości i jakości pobranej wody powierzchniowej i podziemnej • Ilości i rodzajów gazów wprowadzanych do powietrza • Grup producentów owoców i warzyw • Departament Polityki Zdrowotnej – informacje dotyczące m. in.: • Podmiotów leczniczych • Zatrudnienia • Bazy łóżkowej • Realizacji Strategii Polityki Zdrowotnej • Departament Polityki Regionalnej - – informacje dotyczące m. in.: • Projektów realizowanych w ramach RPO WŁ • Realizowanych badań, w tym ewaluacyjnych

 22. Zakres danych jakimi dysponują Departamenty • Departament Funduszu Rozwoju Obszarów Wiejskich – informacje dotyczące: • Projektów finansowanych w ramach PROW 2007-2013 • Departament ds. PO Kapitał Ludzki – informacje dotyczące m. in.: • Realizacji komponentu regionalnego PO Kapitał Ludzki • Badań ewaluacyjnych • Oceny systemu wskaźników i monitorowania • Raportów z realizacji badań • Departament ds. przedsiębiorczości- – informacje dotyczące m. in.: • Zlecanych badań, ekspertyz • Departament Geodezji i Kartografii – informacje dotyczące m. in.: • Ewidencji gruntów i budynków • Bazy Danych Obiektów Topograficznych • Kancelaria Marszałka – Referat współpracy z organizacjami pozarządowymi – • – informacje dotyczące m. in.: • Organizacji pozarządowych w regionie • Przekazywania 1% podatku przez mieszkańców województwa.

 23. Sieć współpracy ROT: • Formy współpracy: • Spotkania robocze • Udostępnianie baz danych • Wspólne projekty badawcze • Wspólne konferencje, publikacje • Efekty współpracy: • Portal internetowy ROT prezentujący wyniki tworzonych analiz i raportów • Ogólnodostępna, regionalna baza danych stanowiąca kompleksowy zbiór informacji społeczno-gospodarczych zebranych przez ROT i partnerów ROT na temat województwa łódzkiego • Interaktywna mapa regionu - graficzna prezentacja danych i wyników analiz wykonywanych przez ROT

 24. DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ www.rot-lodzkie.pl