Integrovan pl n rozvoje m sta n chod na obdob 2007 2013
Download
1 / 23

Integrovaný plán rozvoje města Náchod na období 2007 - 2013 - PowerPoint PPT Presentation


 • 72 Views
 • Uploaded on

Integrovaný plán rozvoje města Náchod na období 2007 - 2013. 1. Jednání Řídícího výboru Náchod, 21. 5. 2008. Program jednání. Úvod Stručné seznámení s problematikou IPRM Shrnutí dosavadních prací na IPRM Náchod Pracovní část: Partneři IPRM Zaměření IPRM Vize a globální cíl

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Integrovaný plán rozvoje města Náchod na období 2007 - 2013' - svea


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Integrovan pl n rozvoje m sta n chod na obdob 2007 2013

Integrovaný plán rozvoje města Náchodna období 2007 - 2013

1. Jednání Řídícího výboru

Náchod, 21. 5. 2008


Program jedn n
Program jednání

 • Úvod

 • Stručné seznámení s problematikou IPRM

 • Shrnutí dosavadních prací na IPRM Náchod

 • Pracovní část:

  • Partneři IPRM

  • Zaměření IPRM

  • Vize a globální cíl

  • Specifický cíl

  • Opatření a aktivity

  • Výběr projektů

 • Shrnutí

 • Závěr


Vstupn informace
Vstupní informace

Objednatelem IPRM:

Město Náchod

Zhotovitel IPRM:

Centrum evropského projektování a.s., Hradec Králové na základě smlouvy o dílo ze dne 1.2.2008

Harmonogram zpracování:

I. Etapa – prosinec 07 – květen 08 (analytická a strategická část)

II. Etapa – červen 08 – červenec 08 (projektová část)


Definice iprm
Definice IPRM

 • IPRM = Integrovaný plán rozvoje města

 • IPRM se rozumí soubor vzájemně obsahově a časově provázaných akcí, které jsou realizovány ve vymezeném území nebo v rámci tematického přístupu ve městech a směřují k dosažení společného cíle či cílů města, obce či lokality. Mohou být podpořeny z jednoho či více operačních programů.

 • IPRM je základním koordinačním rámcem navazujícím na celkovou vizi a strategii rozvoje města za účelem identifikace a řešení problémů rozvojových oblastí města v návaznosti na využití podpory ze strukturálních fondů v programovacím období 2007 – 2013.


Metodick postupy
Metodické postupy

 • Metodický pokyn MMR k hlavním zásadám pro přípravu, hodnocení a schvalování IPRM (usnesení vlády ČR ze dne 13.8.2007)

 • Vademecum pro přípravu IPRM pro plánovací období 2007-2013 (verze 1.04 ze dne 25.2.2008), připravují RR NUTS pro ROP


Nositel iprm
Nositelé IPRM

 • 1. pro města nad 50 tis. obyvatel– podmínka pro čerpání finančních prostředků v rámci urbánní osy ROP (HK, PCE, LB)

 • 2. města nad 20 tis. obyvatel – pro čerpání prostředků oblasti podpory 5.2. Zlepšení prostředí v problémových sídlištích v IOP

 • 3. města do 50 tis. obyvatel mohou čerpat prostředky OP prostřednictvím IPRM, pokud to pravidla daného OP umožňují

 • Náchod nemá povinnost zpracovávat IPRM. Použití integrovaného přístupu v rámci zpracování „dobrovolného“ IPRM může být velkým přínosem pro efektivní využití prostředků na udržitelný rozvoj města


Pro zpracov vat iprm
Proč zpracovávat IPRM

 • Požadavek IPRM vychází z formulace Strategických obecných zásad Společenství

 • Pozitivní zkušenosti s integrovaným přístupem k plánování urbánního rozvoje v předchozích programovacích obdobích EU

 • Existence IPRM je doporučovaný postup ze strany orgánů EU při čerpání prostředků ze strukturálních fondů

 • V ČR „novinka“ v současném programovacím období 2007 – 2013


P stupy k iprm
Přístupy k IPRM

 • Zónový IPRM, tj. zaměřený na určitou část území města - řeší komplexně existující problémy (deprivovaná území) nebo podporuje růstový potenciál (póly růstu) v dané zóně

 • Tématický IPRM, tj. zaměřený na řešení určitého tematického problému v celém městě (např. oblast veřejné dopravy, zeleně atd.)

IPRM musí vycházet ze strategických a rozvojových dokumentů města a být v souladu s nadřazenými rozvojovými dokumenty


Iprm n chod
IPRM Náchod

 • Zvolen tématický přístup

 • IPRM se zaměřením na téma

  „Lázeňství a související služby“


Co se dosud ud lo
Co se dosud událo

 • Prosinec 2007 – únor 2008

 • Přípravná část zpracování:

  • Definování přístupu a tématu IPRM

  • Organizační zajištění – nastavení struktury

  • Sestaven koordinační tým – jednání 19.12.07

  • Sestavení databáze projektů ve vztahu k IPRM

  • Vyhledání zdrojů možného financování


Co se dosud ud lo1
Co se dosud událo

 • Únor – duben 2008

 • Analytická část zpracování I. etapy:

  • Analýza sociálně ekonomické situace města

  • Analýza tématické oblasti „Lázeňství“

  • Návrh SWOT analýzy

  • Výběr projektů ve vazbě na téma IPRM

 • Květen 2008

 • Strategická část zpracování I. Etapy:

  • Definování vize, globálního a specifického cíle IPRM

  • Návrh obsahu strategie


Z kladn struktura iprm
Základní struktura IPRM

 • Úvod

 • Analýza současné ekonomické a sociální situace města a SWOT analýza

 • Popis zóny/tématu

 • Popis opatření a aktivit IPRM

 • Popis očekávaných výsledků a výstupů, kvantifikace cílů a definování indikátorů

 • Finanční a časový harmonogram

 • Popis realizace partnerství a zapojení partnerů při tvorbě a realizaci IPRM

 • Popis administrativní kapacity a způsobu řízení IPRM

 • Analýza rizik IPRM

 • IPRM a naplňování horizontálních témat

 • Projekty financované z jiných OP

 • Přílohy


Pracovn st jedn n
Pracovní část jednání

 • Partneři IPRM

 • Zaměření IPRM

 • Prioritní oblast

 • Vize a globální cíl

 • Strategie IPRM

 • Diskuze k návrhům


Partne i iprm
Partneři IPRM

 • Ve všech fázích přípravy, zpracování a realizace IPRM město respektuje princip partnerství a zapojení veřejnosti

 • Partnerské subjekty mohou být zapojeny v těchto fázích:

  • Zpracování socioekonomické analýzy a SWOT

  • Výběr zóny/tématu

  • Definování aktivit IPRM

  • Výběr dílčích projektů v rámci IPRM

 • Možné aktivity partnerů:

  • účast v Řídícím výboru a pracovních skupinách

  • veřejná projednání

  • informování partnerů např. pomocí webových stránek apod.


Partne i iprm n chod
Partneři IPRM Náchod

Návrh možných partnerů:

 • BOUYGUES – investor nového lázeňského komplexu (prostřednictvím VCES)

 • Nemocnice Náchod

 • Branka o.p.s.

 • Zámek (státní památkový ústav Pardubice)

 • Církev

 • ………


Zam en t matu iprm n chod
Zaměření tématu IPRM Náchod

 • Hlavní téma: „Lázeňství“

 • A související služby:

  • Zdravotní služby

  • Občanské služby

  • Volnočasové (kulturní, sportovní) služby

  • Rekreace a turistika

  • Veřejná prostranství a zeleň

  • Přeshraniční spolupráce

  • Dopravní dostupnost města

  • ……


Struktura strategie iprm

Prioritní oblast x

Vize

Globální cíl IPRM

Prioritní oblast y

Prioritní oblast z

Opatření 3.1

OP …

Opatření 2.2

OP …

Opatření 2.1

OP …

1.1.1 aktivita 1

1.1.2 aktivita 2

1.1.3 aktivita 3

2.1.1 aktivita 1

2.1.2 aktivita 2

1.2.1 aktivita 1

2.1.3 aktivita 3

1.2.3 aktivita 3

2.2.1 aktivita 1

2.2.2 aktivita 2

2.2.3 aktivita 3

3.1.1 aktivita 1

3.1.2 aktivita 2

3.1.3 aktivita 3

1.2.2 aktivita 2

Opatření 1.1

OP …

Opatření 1.2

OP …

Cíl 1

Cíl 3

Cíl 2

Struktura strategie IPRM


Prioritn oblasti
Prioritní oblasti

 • U tématického přístupu se IPRM může zabývat pouze některou z prioritních oblastí:

  • Ekonomický rozvoj

  • Sociální integrace

  • Životní prostředí

  • Přitažlivá města– návrh pro město Náchod

  • Dostupnost a mobilita

  • Správa věcí veřejných


Vize a glob ln c l n vrh
Vize a globální cíl - návrh

 • Vize

  Náchod atraktivním a vyhledávaným lázeňským městem a centrem rekreace.

 • Globální cíl

  Město Náchod přitažlivým a dobře dopravně dostupným městem s moderním lázeňským komplexem pro širokou škálu tuzemských a zahraničních návštěvníků. Město s pestrou nabídkou doprovodných služeb a volnočasových aktivit. Město s kvalitním životním prostředím, atraktivními oddychovými zónami a se zajímavým potenciálem pro rozvoj cestovního ruchu.


Specifick c l n vrh
Specifický cíl - návrh

 • Posílit image města zkvalitněním občanské vybavenosti, rozšířením nabídky volnočasových aktivit a šetrnou regenerací veřejných ploch a historických objektů a navázat tak na tradici lázeňství ve městě spojenou s rozvojem přeshraniční spolupráce a cestovního ruchu.


Opat en a aktivity
Opatření a aktivity

Viz podkladové materiály

Přehled opatření a aktivit

Souhrn projektů s možnostmi financování

Diskuze k návrhům


Shrnut a co bude n sledovat
Shrnutí a co bude následovat

 • Zpracování výstupů z dnešního jednání

 • Zpracování návrhu dokumentu IPRM

 • Předání objednateli

 • Připomínkování výstupů z I. Etapy zpracování

 • Zahájení II. Etapy

 • Zpřesnění projektů – projektové listy

 • Zpracování časového a finančního harmonogramu

 • Stanovení indikátorů

 • Jednání ŘV, PS


D kujeme za pozornost a ast
Děkujeme za pozornost a účast

RNDr. Zita Kučerová

724 540 546

[email protected]

Mgr. Šárka Bartošová

720 403 781

[email protected]

Ing. František Ungrád

[email protected]


ad