Kommuneplanens strategidel 2007 – 2019
Download
1 / 17

- PowerPoint PPT Presentation


 • 71 Views
 • Uploaded on

Kommuneplanens strategidel 2007 – 2019 Formannskapet 16.10.2006. Vedtak sak 116/06: Lyngen formannskap slutter seg til kommuneplanens strategidel. Kommuneplanens strategidel legges ut til offentlig ettersyn så snart som mulig og i minimum 6 uker. Type plan.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - suzy


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Kommuneplanens strategidel 2007 2019 formannskapet 16 10 2006

Kommuneplanens strategidel 2007 – 2019

Formannskapet 16.10.2006

 • Vedtak sak 116/06:

 • Lyngen formannskap slutter seg til kommuneplanens strategidel.

 • Kommuneplanens strategidel legges ut til offentlig ettersyn så snart

 • som mulig og i minimum 6 uker.


Kommuneplanens strategidel 2007 2019 formannskapet 16 10 2006

Type plan

 • Kommuneplanens langsiktige del skal kommunisere ut visjoner og mål for en langsiktig utvikling av kommunen.

 • Planen avgrenses med å sette fokus på de viktigste utviklingstrekkene i kommunen og omgivelsene.


Kommuneplanens strategidel 2007 2019 formannskapet 16 10 2006

Innhold

Analyse

Utviklingstrekk de siste 10-15 årene - Sammenlikninger med andre deler av fylket

Kommunen som samfunn

Utfordringer – Satsingsområder – Motto – Visjon - Målsettinger

Kommunen som organisasjon

Hvordan yte tjenester – Politisk og administrativ organisering - Samspillet pol/adm.

Side 3


Kommuneplanens strategidel 2007 2019 formannskapet 16 10 2006

Tilnærming

 • Om tenkemåte: Ha fokus på oss selv – hva vi selv kan gjøre

 • Utforming av ”motto”

2. Om verdispørsmål: ”Det gode samfunn” bygger på respekt og toleranse

Utforming av ”visjon”

3. Om satsingsområder: Tiltak for å hindre ytterligere befolkningsreduksjon

Utforming av mål og strategier

Side 11


Kommuneplanens strategidel 2007 2019 formannskapet 16 10 2006

 • Om tenkemåte:

 • Det er viktig å ha fokus på oss selv – hva vi selv kan gjøre

 • Glem ”alle andre” som bør hjelpe oss

 • Framtida må ikke bli en forlengelse av fortida

 • Framtida blir det vi gjør den til

Motto:

”Vi stoler på oss sjøl – og er ansvarlig for egen framtid”

Side 11


Kommuneplanens strategidel 2007 2019 formannskapet 16 10 2006

 • Om verdispørsmål:

 • Ansvar for utvikling av ”det gode samfunn” – uavhengig av antall

 • Hvert individ er unik og verdifull (om likeverdighet/respekt)

 • Større innslag av ulike kulturer i framtida

Visjon

Lyngen kommune skal være en åpen og inkluderende samfunn for alle, uavhengig av religion, hudfarge, kjønn eller alder.

Side 12


M l og strategier
Mål og strategier

 • Hovedutfordring

 • Satsingsområder

 • Mål og strategier – næring

 • Mål og strategier – barn/ungdom

 • Mål og strategier - kvinner

 • Mål og strategier - helse

 • Mål og strategier – regional samarbeid

 • Kommunen som organisasjon


Kommuneplanens strategidel 2007 2019 formannskapet 16 10 2006

Hovedutfordring

2004: Kan vi bidra til en samfunnsutvikling som inkluderer alle – og gjør at folk ønsker å bli boende (og kanskje flytte til kommunen) – og at befolkningsutviklingen av den grunn stabiliseres?

2006:

Side 7


Kommuneplanens strategidel 2007 2019 formannskapet 16 10 2006

Satsingsområder

3 ”hovedpilarer” som kan motvirke fraflytting + ett overordnet satsingsområde (forebyggende helsearbeid)

Helse

Side 12

Regional samarbeid


Kommuneplanens strategidel 2007 2019 formannskapet 16 10 2006

Næring – mål og strategier

 • Målsetting:

 • Lyngen skal bli den ledende næringslivskommunen i Troms

 • med et innovativt, veletablert, variert og lønnsomt næringsliv.

 • Hovedstrategier:

 • Styrke mangfoldet innen næringslivet, og bidra til å gjøre områder med

  sterke næringer sterkere.

 • Bidra til at næringslivet i Lyngen samles som medlemmer i samme

  hovedorganisasjon.

 • Gjennom samarbeid og påvirkning utvide begrepet

  “kvinnearbeidsplasser”.

 • Lyngen kommune og næringslivet skal ha et nært samarbeid.

Side 13


Kommuneplanens strategidel 2007 2019 formannskapet 16 10 2006

Barn/ungdom – mål og strategier

 • Målsetting:

 • Kommunen og lokalsamfunnet skal sammen tilrettelegge for positive

 • opplevelser og verdier slik at ungdom skal ønske å bosette seg her som

 • voksne.

 • Lyngen kommune og eksisterende næringsliv skal stimulere unge grundere

 • slik at de får utvikle seg og kan skape sin egen arbeidsplass.

 • Hovedstrategier:

 • Lyngen kommune og de frivillige organisasjonene skal gjennom dialog arbeide

 • med å skape et trygt og godt oppvekstmiljø gjennom rusforebygging og

 • tilrettelegging av varierte treffsteder.

 • Lyngen kommune skal legge til rette for etablering av nye arbeidsplasser og

 • bosted for ungdom.

 • Lyngen kommune og næringslivet skal sammen jobbe med entreprenørskap og

 • partnerskap for å stimulere unge grundere.

Side 15


Kommuneplanens strategidel 2007 2019 formannskapet 16 10 2006

Kvinner – mål og strategier

 • Målsetting:

 • Kommunen og lokalsamfunnet skal sammen bidra til økt fokus på

 • kompetanse og livsstil slik at det er attraktivt for familier å etablere seg i

 • kommunen.

 • Kommunen ønsker å bidra til en holdningsendring i forhold til tradisjonelle

 • kvinneyrker og ha større fokus på varierte, kjønnsnøytrale arbeidsplasser.

 • Hovedstrategier:

 • Lyngen kommune og lokalsamfunnet skal støtte opp om varierte arbeidsplasser og

 • kompetansemiljø som kan være spennende for alle.

 • Lyngen kommune og lokalsamfunnet skal være attraktive for nye innbyggere ved å

 • tilby gode boligområder, barnehager, skoler og varierte fritidstilbud.

Side 17


Kommuneplanens strategidel 2007 2019 formannskapet 16 10 2006

Interkommunalt samarbeid – mål og strategier

 • Målsetting:

 • Lyngen kommune skal arbeide for å utvikle et sterkt, formalisert

 • samarbeid i Tromsø/Nord-Troms regionen.

 • Lyngen kommune skal være åpen og offensiv til alle former for

 • interkommunal samarbeid.

 • Hovedstrategier.

 • Etablere et formelt samarbeid med Tromsø kommune

 • Etablere et regionsamarbeid bestående av Nord-Troms kommuner

 • og Balsfjord, Karlsøy og Tromsø.

 • Eksisterende samarbeid med Nord-Troms kommunene videreføres

 • der dette er hensiktsmessig, men vurderes i sammenheng med et

 • utvidet regionsamarbeid i hele Tromsø-regionen.

 • Være åpne for samarbeid med alle kommuner vi grenser i mot, men

 • også med andre kommuner der det synes hensiktsmessig.

Side 21


Kommuneplanens strategidel 2007 2019 formannskapet 16 10 2006

Helse – mål og strategier

Målsetting:

God helse gjennom hele livet

 • Hovedstrategier:

 • Øke mosjon og fysisk aktivitet.

 • Øke kunnskap og fokus på kosthold.

 • Fokusere på skadevirkninger ved bruk av tobakk

 • og rusmidler.

 • Sette fokus på at hvert individ er unik og viktig.

Side 19Kommuneplanens strategidel 2007 2019 formannskapet 16 10 2006

Kommunen som organisasjon

Det er kommunens organisasjonsapparat (politisk og administrativt) som er ”hovedredskapen” for prioritering og yting av tjenester.

Demokrati

Prinsipielle og overordnede saker.

Prioritering av hvilke grupper som skal bli tilgodesett.

Lage grunnlag for politiske beslutninger og lede tjenesteproduksjon

Effektivitet

 • Politisk nivå

 • Kommunestyre

 • Formannskap

 • Utvalg og råd

Befolkning

 • Administrativt nivå

 • Administrasjonssjef

 • Stab og støttefunksjoner

 • Tjenesteytende enheter

Side 26


Kommuneplanens langsiktige del skal legge f ringer p vrig planarbeid

Danner kommunens ”hovedkurs” og

skal legge føringer på senere utar-

beidelse av handlingsprogram og

årsbudsjetter.

TEKSTDEL (STRATEGIDEL)

utfordringer og

satsingsområder

mål og retningslinjer

AREALDEL

- arealdisponering (arealdel)

Tidshorisont: min. 12 år

Revisjon: hvert 4. år

HANDLINGSPROGRAM

Handlingsmål

Prioriterte tiltak

Økonomiplan

Tidshorisont: 4 år

Revisjon: årlig

Kommuneplanens langsiktige del -skal legge føringer på øvrig planarbeid

ÅRSBUDSJETT

 • Ressurser for

  gjennomføring

ÅRSMELDING

 • Regnskap

 • Res.vurdering

De 4 års siste årsmeldinger)

Side 5