Ot zka 7 t ho v pole zem hladinov plochy a jejich vlastnosti geoid kvazigeoid
Download
1 / 12

Otázka č.7 TÍHO VÉ POLE ZEMĚ HLADINOVÉ PLOCHY A JEJICH VLASTNOSTI GEOID KVAZIGEOID - PowerPoint PPT Presentation


 • 140 Views
 • Uploaded on

Otázka č.7 TÍHO VÉ POLE ZEMĚ HLADINOVÉ PLOCHY A JEJICH VLASTNOSTI GEOID KVAZIGEOID. Vypracovala: Bc. SLEZÁKOVÁ Gabriela Predmet: HE18 Diplomový seminár Skupina: H2KNE1 Akadem . Rok: L 2013/2014. TÍHOVÉ POLE ZEMĚ. Tíhové pole (TP) vzniká v okolí rotujícího hmotného tělesa.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Otázka č.7 TÍHO VÉ POLE ZEMĚ HLADINOVÉ PLOCHY A JEJICH VLASTNOSTI GEOID KVAZIGEOID' - suzuki


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Ot zka 7 t ho v pole zem hladinov plochy a jejich vlastnosti geoid kvazigeoid

Otázka č.7TÍHOVÉ POLE ZEMĚHLADINOVÉ PLOCHY A JEJICH VLASTNOSTIGEOIDKVAZIGEOID

Vypracovala: Bc. SLEZÁKOVÁ Gabriela

Predmet: HE18 Diplomový seminár

Skupina: H2KNE1

Akadem. Rok: L 2013/2014


T hov pole zem
TÍHOVÉ POLE ZEMĚ

Tíhové pole (TP) vzniká v okolí rotujícího hmotného tělesa.

 • Je prostor, ve kterém se projevuje působení síly zemské tíže.

 • Je charakterizováno jeho intenzitou, která má fyzikální rozměr zrychlení = TÍHOVÉ ZRYCHLENÍ.

 • TP je tvořeno 2 poli:

 • pole síly přitažlivé (gravitační) G,

 • pole síly odstředivé P.

 • Důsledkem tíhového pole Země je , že každé těleso o hmotnosti m při volném pádu se pohybuje zrychlením g k Zemi.

P

G

F


S la zemsk t e f
SÍLA ZEMSKÉ TÍŽE (F)

 • Výslednicí přitažlivé (gravitační) a odstředivé síly.

 • síla přitažlivá (gravitační) G – Newtonův gravitační zákon

 • Dvě tělesa o hmotnostech m1 , m2 se navzájem přitahují stejně velkými gravitačními silami opačného směru. Velikost těchto gravitačních sil G je úměrná součinu hmotností obou těles a nepřímo úměrná druhé mocnině jejich vzdáleností l .

 • síla odstředivá P – působí kolmo ve směru osy rotace Země.

 • F je proměnlivá v čase – uplatňují se gravitační účinky Měsíce a Slunce a nepravidelnosti v rotaci (pohyb pólů).

, kdeG = 6,6742·10 -11 [m3·kg-1·s-2]

je gravitační konstanta.


S la zemsk t e f1
SÍLA ZEMSKÉ TÍŽE (F)

 • Tíhový potenciál W [m2s-2] je roven součtu gravitačního V a odstředivého potenciálu Q (skalární veličiny),

 • gravitační potenciál W – je práce, kterou musí vykonat gravitační síla, aby přitáhla těleso o jednotkové hmotnosti do daného bodu nebo je taky práce, která se musí vykonat, aby se těleso o jednotkové hmotnosti přemístilo z daného bodu v gravitačním poli do nekonečna (mimo vliv g. pole),

 • odstředivý potenciál Q – je roven první derivaci odstředivé síly.

 • Vzhledem k nerovnoměrnému rozložení hustoty hmot v zemském tělese je velmi komplikované určit přesnou hodnotu grav. potenciálu a tím i tíh. potenciálu.


S la zemsk t e f2
SÍLA ZEMSKÉ TÍŽE (F)

 • Metodami měření tíhového zrychlení se zabývá gravimetrie.

 • Metody měření:

 • absolutní metody – statické gravimetry,

 • relativní metody – dynamické gravimetry.

Absolutní gravimetr FG5

Relativní gravimetr


Hladinov plochy
HLADINOVÉ PLOCHY

 • Hladinová plocha je plocha konstantního potenciálu tíže W=konst.

 • v každém bode je kolmá na směr tíže,

 • vzdálenost hladinových ploch klesá se vzrůstajícím tíhovým zrychlením (tíhové zrychlení roste od rovníku k pólům),

 • hladinové plochy se směrem k pólům sbíhají.

 • BRUNSŮV TEORÉMdW=-g . dh

 • dW= W2-W1,

 • mezi dvěmi hlad. plochami je dW= konst.

 • Po jedné hlad. ploše je W=konst, narůsta tíh. zrychlení směrem k pólům. Aby platil BT , tím že narůstá g, musí klesat dh (sbíhavost).


Geoid
GEOID

 • Geoid je spojitá hladinová plocha s potenciálem W0= konst, kterou nelze matematicky definovat.

 • Můžeme si ho také představit jako hladinu klidných oceánů prodlouženou pod kontinenty.

 • Pro přesný průběh geoidu by muselo být přesně známe rozložení hmot uvnitř Země.


Kvazigeoid
KVAZIGEOID

 • Kvazigeoid je plocha geoidu velmi blízka, není však hladinovou plochou (na mořích a oceánech jsou identické, jinde se liší o několik centimetrů až decimetrů, ve vysokých horách o několik metrů).

 • Průběh kvazigeoidu lze určit z měření.

 • Je nulovou výškou ve výškovém systému Bpv.

  Základní princip:

 • výšku geoidu nad referenčním elipsoidem nemůžeme přesně určit z důvodu neznámého skutečného rozložení hustoty hmot mezi geoidem a povrchem Země.


Kvazigeoid1
KVAZIGEOID

 • M.S. Moloděnský jako první přišel na myšlenku rozdělit výšku HB na dvě části zavedením nové pomocné plochy – kvazigeoidu.

 • Výškový systém Bpv používá normální Moloděnského výšky HNB = vzdálenost mezi kvazigeoidem po bod B na zemském povrchu.

 • Dokázal, že „normální výšku“ HNB lze přesně určit z nivelačních a tíhových měření vykonaných jen na zemském povrchu (bez hypotéz o rozložení a hustotě hmot mezi geoidem a zemsk. povrchem).

 • „Normální výšky“ HNB závisí jen na přesnosti nivelačního a gravimetrického měření.


Kvazigeoid2
KVAZIGEOID

Výška určená nivelačním měřením musí být opravena o korekci ze sbíhavosti hladinových ploch normálního tíh. pole a o korekci z vlivu anomálie tíže.

 • Anomálie výšky ζB - je výška kvazigeoidu nad elipsoidem.

 • Body na zemském povrchu jsou pak jednoznačně určeny svými geodetickými souřadnicemi φ, λa normálními výškami HN .

 • Normální výšky určují tvar skutečné (reálné) Země.ad