Arbetets förutsättningar – nyckeln till en bra löneutveckling - PowerPoint PPT Presentation

arbetets f ruts ttningar nyckeln till en bra l neutveckling n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Arbetets förutsättningar – nyckeln till en bra löneutveckling PowerPoint Presentation
Download Presentation
Arbetets förutsättningar – nyckeln till en bra löneutveckling

play fullscreen
1 / 14
Arbetets förutsättningar – nyckeln till en bra löneutveckling
142 Views
Download Presentation
susannah
Download Presentation

Arbetets förutsättningar – nyckeln till en bra löneutveckling

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Arbetets förutsättningar – nyckeln till en bra löneutveckling

 2. Vilka förutsättningar? Tid Uppdrag och ansvar Befogenheter Chef Samarbete Rättanvänd Kreativitet Verktyg – ex IT Utveckling

 3. Vilka förutsättningar gör din måndag gladare? Vad skulle behöva åtgärdas för att underlätta ditt jobb, och göra dig gladare på jobbet? Vad försvårar ditt jobb idag? Prata om arbetsuppgifterna, inte om chefen som person eller andra kollegor

 4. Vad är din arbetsmiljö? Arbetsmiljön omfattar alla faktorer och förhållanden i arbetet (AmL): tekniska  
 - fysiska  arbetsorganisatoriska   
 sociala    
 - arbetets innehåll 

 5. Arbetsmiljöns beskaffenhet – Arbetsgivarens ansvar, AmL, kap 2.§1 Arbetsförhållandena skall anpassas till människors olika förutsättningar i fysiskt och psykiskt avseende. 
 Arbetstagaren skall ges möjlighet att medverka i utformningen av sin egen arbetssituation samt i förändrings- och utvecklingsarbete som rör hans eget arbete. Teknik, arbetsorganisation och arbetsinnehåll skall utformas så att arbetstagaren inte utsätts för fysiska eller psykiska belastningar som kan medföra ohälsa eller olycksfall. Därvid skall även löneformer och förläggning av arbetstid beaktas. Starkt styrt eller bundet arbete skall undvikas eller begränsas.  
  Det skall eftersträvas att arbetet ger möjligheter till variation, social kontakt och samarbete samt sammanhang mellan enskilda arbetsuppgifter. Det skall vidare eftersträvas att arbetsförhållandena ger möjligheter till personlig och yrkesmässig utveckling liksom till självbestämmande och yrkesmässigt ansvar. ’

 6. 1. Har din arbetsmiljö inverkan på hur du kan utföra ditt jobb? 2. Beror din löneutveckling på hur du utför ditt jobb? 3. Är din arbetsmiljö en viktig förutsättning till din löneutveckling?

 7. Vad bestämmer din lön? Grundlön: Dina arbetsuppgifter – hur avancerade/prioriterade Kompetens: Din utbildning Din erfarenhet Marknaden Löneutveckling: Ditt resultat! (förutsättningarna spelar roll) Arbetsgivarens lönepolitik – lönekriterierna Hur mycket pengar chefen har att fördela.

 8. Mina arbetsuppgifter = Befattningsbeskrivning? • Tillhör en svunnen tid – finns inte lägre. • Arbetsgivaren har rätt att leda och fördela arbetsuppgifter, arbetsuppgifter förändras • Större förändringar av en tjänst – MBL, säkerställa schysta förutsättningar – skapa rimliga förutsättningar. • Istället: fler inflytandestationer för dig via kollektivavtal än vad MBL/AML ger.

 9. Möjligheter till inflytande Arbetsplatsträffen Samverkansgruppen / skyddskommittén Fler? Ex. gruppmöten Utvecklingssamtal Lönesamtal - lönekriterier Fler? Ex. informell daglig dialog • kräver delaktighet • kräver förberedelse

 10. Förbered beskrivningOrsak  verkan Beskriv orsaken till problemet Beskriv konsekvensen, vad får problemet för återverkan i verksamheten, där dina arbetsuppgifter är en del. Beskriv hur du ser att man skulle kunna förändra/ få bort orsaken till problemet, eller ett annat sätt att hantera konsekvensen av problemet när det uppstår. Sista utvägen om du inte har egna förslag – föreslå att du gärna ingår i en grupp som kan jobba fram ett förslag på hantering. Visar att du vill bidra till en bättre verksamhet och flyt i ditt jobb! Hörsammas du ändå inte? Prata med Visions skyddsombud om hur ni kan gå vidare.

 11. Utvecklingssamtal  framtiden Samtal om dina förutsättningar för att kunna göra ett bra jobb i linje med lönekriterierna, (ska återspegla arbetsgivarens lönepolitik och mål med verksamheten). Ett nyckel att ta tillvara som kan leda till förbättringar i vardagen för dig! Dina arbetsuppgifter – verksamhetens och dina behov, överensstämmer de? Vet chefen om alla dina arbetsuppgifter? Gör du kanske mer än chefen tror? Din roll; Uppdrag, ansvar, befogenheter Din kompetens; kunskap och färdigheter – är du rätt använd? Får du fylla din potential? Din arbetsplatsmiljö; arbetsverktyg, ljus, luft, buller, ergonomi, hälsan /stela nackar, ryggar  friskvård Din psykosociala arbetsmiljö; arbetsbelastning, konflikter, tystnad, hot och våld, m.m. Relationen mellan dig och din chef: stöd, dialog, mer tillgänglighet, feedback, hur hanteras idéer, m.m. Hur fungerar samarbetet med kollegor och andra du behöver för att kunna utföra ditt jobb? Hur fungerar flödet i arbetsuppgifterna, exv IT-stöden, finns det trösklar som försvårar jobbet? Friskvårdande insatser för din hälsa.

 12. Initiativets makt är din! Arbetsgivarens skyldighet att anpassa arbetsmiljön utifrån dina unika fysiska och psykiska förutsättningar… AmLUtvecklingssamtalet ett utmärkt tillfälle för chefen att göra det. Vad tror du är viktigt för din lönesättande chef att er verksamhet utvecklas mot? Vad skulle du behöva få åtgärdat eller förändrat i din arbetsmiljö för att underlätta ditt jobb? Vad är ditt förslag på lösning?

 13. Din arbetsmiljö – en förutsättning för en bra löneutveckling Förbered dig inför utvecklingssamtalet Fokusera på verksamhetens utveckling, lönekriterierna och hur du kan utveckla din kompetens samt bidra till att utveckla verksamheten genom att chefen hjälper dig att få bättre förutsättningarna för att genomföra arbetsuppgifterna. Ta initiativet och påverka din framtid i din riktning genom att ha egna förslag! Nedskriven undertecknad utvecklingsplan, anteckna resonemang. Ta med vid lönesamtalet och återkoppla framgångar och peka på ditt initiativ till förbättringen. Utvecklingssamtalet – en av nycklarna till en gladare måndag!

 14. Utvärdering Vad kommer du berätta om för kolleger och hemma från det här seminariet? Kommer du förbereda dig på annat sätt än tidigare inför ditt nästa utvecklingssamtal? Något annat du vill återkoppla?