VISIO - PowerPoint PPT Presentation

visio n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
VISIO PowerPoint Presentation
play fullscreen
1 / 11
VISIO
182 Views
Download Presentation
sunee
Download Presentation

VISIO

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. VISIO Turvallinen, onnettomuuksia ennaltaehkäisevä Pohjois-Savo JUKKA KOPONEN

 2. Pohjois-Savon pelastuslaitos • TULIPALOJEN JA ONNETTOMUUKSIEN EHKÄISY • Turvallisuusviestintä • Valvontatyö ja palotarkastus • Rakenteellinen palonehkäisy • VARAUTUMINEN • Normaaliaika • Normaaliajan häiriötilanteet • Poikkeusolot • Oma toiminta ja yhteistyö • PELASTUSTOIMINTA • Ihmisten, eläinten ja omaisuuden pelastaminen • Ympäristön suojaaminen • Tulipalojen sammutus • Vahinkojen rajoitus ja torjunta • ENSIHOITOPALVELUT • Kuopiossa • Suonenjoella • Varkaudessa • Ensivastetoimintaa koko maakunnassa • PERUSTEHTÄVIEN TUKIPALVELUT Petonen 23.10.2014 JUKKA KOPONEN 2

 3. Pelastuslaitoksen valvontatoiminta • Perusteet palvelutasopäätöksessä • Pelastuslaitos määrittelee valvontasuunnitelmassaan palotarkastettavat ja valvottavat kohteet aikaväleineen riskiarvion perusteella • Palotarkastus ja muut valvontatoimenpiteet maksullisiksi (1.1.2013), samoin paloilmoittimen toistuva erheellinen toiminta (1.1.2012) JUKKA KOPONEN

 4. Pelastuslaissa laajat ilmoitusvelvollisuudet • Viranomaiset, jotka virkatoimiensa yhteydessä havaitsevat tai muutoin saavat tietää rakennuksessa, asunnossa tai muussa kohteessa ilmeisen palovaaran tai muun onnettomuusriskin, ovat velvollisia ilmoittamaan havaitsemastaan vaarasta ja onnettomuusriskistä salassapitosäännösten estämättä alueen pelastusviranomaiselle. • Em. ilmoitusvelvollisuus koskee myös kuntaa, muuta julkisyhteisöä ja näiden palveluksessa olevaa henkilöstöä sekä hoitolaitoksen ylläpidosta ja palvelu- ja tukiasumisen järjestämisestä huolehtivaa toiminnanharjoittajaa ja näiden palveluksessa olevaa henkilöstöä. (Pelastuslaki 379/2011). JUKKA KOPONEN

 5. Pelastuslaki ja asumisen paloturvallisuus • Valvontatoimintaa riskien ja suunnitelman perusteella • Pelastuslaitoksen tulee toimia yhteistyössä muiden viranomaisten, yhteisöjen ja asukkaiden kanssa onnettomuuksien ehkäisemiseksi ja turvallisuuden ylläpitämiseksi • Yhteistyön tehostaminen esim. sosiaali- ja terveydenhuollon viranomaisten kanssa • Kohteen omavalvonnan ja muiden tahojen paloturvallisuustarkkailun lisääminen, esim. kotisairaanhoidon ja kotipalveluhenkilöstön tekemä säännöllinen turvallisuustarkkailu. JUKKA KOPONEN

 6. Palokuolemien syttymissyyt (P-S, 2007-2010) Alkoholin vaikutus! JUKKA KOPONEN

 7. Poistumisturvallisuusselvitys • Selvitysvaatimus koskee hoitolaitoksia (sairaalat, vanhainkodit, laitoshuolto, rangaistuslaitos) sekä asumisyksikön muotoon järjestettyä palvelu- ja tukiasumista • Koskee myös asuinrakennusta ja tiloja, joissa asuvien toimintakyky on tavanomaista huonompi (mm. palvelu- ja tukiasuminen) JUKKA KOPONEN

 8. Turvallisuussuunnittelu Turvallisuussuunnitelma • Tavoitteena ennaltaehkäistä yhteistyössä ongelmia • Kuntien ja maakunnan yhteiset tavoitteet turvallisuuden ja viihtyisyyden kehittämiseksi. Pelastussuunnitelma • Kiinteistökohtainen onnettomuuksien sekä tulipalojen ehkäisy- ja toimintasuunnitelma • Poistumisturvallisuusselvitys tarvittaessa. Valmiussuunnitelma • Painopisteenä toiminnan jatkuvuus häiriötilanteissa, huomioidaan myös mahdolliset poikkeusolot • Yleinen osa ja toimialakohtaiset suunnitelmat. Erityissuunnitelmat • Evakuointisuunnitelma, koulun kriisisuunnitelma jne. JUKKA KOPONEN

 9. Omatoiminen varautuminen on arkipäivän osaamista Rakennuksen omistajan ja haltijan sekä toiminnanharjoittajan on osaltaan: • ehkäistävä tulipalojen syttymistä ja muiden vaaratilanteiden syntymistä • varauduttava henkilöiden, omaisuuden ja ympäristön suojaamiseen vaaratilanteissa • varauduttava tulipalojen sammuttamiseen ja muihin omatoimisiin pelastustoimenpiteisiin • ryhdyttävä toimenpiteisiin poistumisen turvaamiseksi tulipaloissa ja muissa vaaratilanteissa sekä toimenpiteisiin pelastustoiminnan helpottamiseksi. • Pelastussuunnitelma, palovaroittimet, alkusammutusvälineet, ensiapuvälineet, poistumisreitit, väestönsuoja, harjoittelu JUKKA KOPONEN

 10. Väestönsuojat • Rakentamisvelvollisuus koskee rakennusta (rakennusryhmää), jonka kerrosala on vähintään 1200 neliömetriä • Väestönsuojat oltava käyttökunnossa 72 tunnissa JUKKA KOPONEN

 11. Jukka Koponen Pelastusjohtaja Puhelin: (017) 188 101 Gsm: 044 718 8101 email: jukka.koponen@kuopio.fi Volttikatu 1 A, 70150 Kuopio vaihde (017) 188 100 JUKKA KOPONEN