საქართველოს განთლებისა და მეცნიერების სამინისტრო - PowerPoint PPT Presentation

sunee
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
საქართველოს განთლებისა და მეცნიერების სამინისტრო PowerPoint Presentation
Download Presentation
საქართველოს განთლებისა და მეცნიერების სამინისტრო

play fullscreen
1 / 14
Download Presentation
165 Views
Download Presentation

საქართველოს განთლებისა და მეცნიერების სამინისტრო

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. საქართველოს განთლებისა და მეცნიერების სამინისტრო IT ტექნოლოგიის განვითარება სამინისტროში გივი თვალავაძე - მთავარი სპეციალისტი დავით ტატიშვილი - მთავარი სპეციალისტი თბილისი - 2006

 2. prezentaciis mizani გააცნოს სამინისტროს ხელმძღვანელობას: • IT სფეროს მდგომარეობა სამინისტროში • დასახული მიზნები • მისი განვითარების ეტაპები

 3. sakiTxebi IT სფეროში 2006 წ-მდე სამინისტროში არსებული ვითარება სამინისტროში IT სფეროს დღევანდელი მდგომარეობა 2006 წელს გატარებული ღონისძიებები სამომავლო გეგმები შედარებითი ანალიზი სამინისრტოს IT სფეროში არსებული პრობლემები დასკვნა

 4. IT sferoSi 2006 wlamde saministroSi arsebuli viTareba PCU 50 saministro 50

 5. saministros IT sferos dRevandeli mdgomareoba 65 PCU saministro 200


 6. 2006 wels gatarebuli RonisZiebebi ინტრანეტი კოდექსი დოკუმენტ ბრუნვა

 7. ცენტრალური სვიჩი

 8. 2006 wels gatarebuli RonisZiebebi კომუნიკაციის ოთახი როუტერი სერვერები ცენტრალური სვიჩი

 9. samomavlo gegmebi File Server Proxy Server Domain Server Print Server

 10. sxva intraneti akreditacia NAEC resurs centri dokument brunva EMIS

 11. SedarebiTi analizi

 12. arsebuli problemebi • ადამიანური რესურსების ნაკლებობა • ინტერნეტ ტრაფიკი • რესურსების უკმარისობა ვებ და მეილ სერვერებზე

 13. daskvna ამ ყველაფრიდან გამომდინარე, სამინისტროში IT სფეროს ტექნიკური აღჭურვულობა საკმარისია დასახული ამოცანების გადასაჭრელად. ყოველივე ამის განხორციელებისათვის კი საჭიროა მეტი ადამიანური რესურსი.

 14. gmadlobT yuradRebisTvis