slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ PowerPoint Presentation
Download Presentation
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 25

EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ - PowerPoint PPT Presentation


 • 81 Views
 • Uploaded on

EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ. Operační program Praha – Konkurenceschopnost (OPPK) Oblast podpory 3.1 Rozvoj inovačního prostředí a partnerství mezi základnou výzkumu a vývoje a praxí. PRAHA & EU INVESTUJEME DO VA ŠÍ BUDOUCNOSTI. Struktura semináře. Obecné informace o programu OPPK

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ

Operační program Praha – Konkurenceschopnost (OPPK)Oblast podpory 3.1 Rozvoj inovačního prostředí a partnerství mezi základnou výzkumu a vývoje a praxí

PRAHA & EUINVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI

struktura semin e
Struktura semináře

Obecné informace o programu OPPK

Rekapitulace oblasti podpory 3.1

11. výzva oblast podpory 3.1 - podporované aktivity, oprávnění žadatelé

Způsobilé náklady

Partneři

Etapizace, místo realizace

Důležité lhůty

Povinné přílohy (k žádosti, ke smlouvě)

Harmonogram hodnocení

Shrnutí

obecn informace o programu oppk struktura oppk
Obecné informace o programu OPPKStruktura OPPK

Prioritní osa 1 - Dopravní dostupnost a rozvoj ICT

1.1 Podpora ekologicky příznivé povrchové veřejné dopravy

1.2 Rozvoj a dostupnost ICT služeb

Prioritní osa 2 - Životní prostředí

2.1 Revitalizace a ochrana území

2.2 Úsporné a udržitelné využívání energií a přírodních zdrojů

Prioritní osa 3 - Inovace a podnikání

3.1 Rozvoj inovačního prostředí a partnerství mezi základnou V&V a praxí

3.2 Podpora příznivého podnikatelského prostředí

3.3 Rozvoj malých a středních podniků

Prioritní osa 4 - Technická pomoc

obecn informace o programu oppk alokace
Obecné informace o programu OPPKAlokace

Celkový objem fin. prostředků: 276,4 mil. EUR (7,46 mld. Kč)

Použitý kurz: 27 CZK/EUR

slide6

REKAPITULACE oblasti podpory 3.1

 • Počet podpořených žádostí

6

slide7

11. výzva OPPK, oblast podpory 3.1

Alokace na výzvu:

 • na 11. výzvu vyčleněno 260 000 000,- Kč

Termíny předkládání žádostí :

 • 28.11. 2012 - 29. 1. 2013 do 14 hodin

Místo předkládání žádostí:

 • Magistrát hl. m. Prahy, Jungmannova 29/35, Praha 1

Oddělení Evropského fondu regionálního rozvoje - 2. patro, dveře č. 203c

slide8

11. výzva OPPK, oblast podpory 3.1

Specifické cíle:

 • zdokonalit inovační infrastrukturu na území města, umožňující vyšší využití potenciálu výzkumu a vývoje,
 • posílit spolupráci mezi základnou výzkumu a vývoje a ostatními (uživatelskými) subjekty na území města,
 • zlepšení praktické aplikace výzkumu a vývoje v přímé vazbě na MSP,
 • přispět k realizaci Regionální inovační strategie pro Prahu (BRIS)
slide9

11. výzva OPPK, oblast podpory 3.1

Podporované aktivity:

 • investiční aktivity spojené se vznikem nových a rozvoj stávajících inovačních jednotek s přímou účastí organizací výzkumu a vývoje, rozvoj infrastruktury pro VaV (technologické a vědecké parky, podnikatelské inkubátory, centra excelence, inovační centra);
 • pořízení / modernizace přístrojového a laboratorního vybavení pro výzkum, vývoj, inovace;
 • klastry založené na spolupráci členských organizací ve více oblastech – např. společný nákup a využívání testovacích, měřících a laboratorních zařízení;
 • vytváření sítí organizací vědy a výzkumu, podnikatelských firem a dalších subjektu (neziskový a veřejný sektor); společné projekty realizované v těchto sítích s významným inovačním charakterem;
 • podpora vzniku spin-off firem v progresivních odvětvích;
 • rozvoj výzkumných kapacit MSP, činnosti MSP v oblasti výzkumu, vývoje a inovací

9

slide10

11. výzva OPPK, oblast podpory 3.1

Oprávnění žadatelé:

 • Organizace výzkumu a vývoje (vysoké školy, Akademie věd ČR, výzkumné ústavy apod.)
 • Podnikatelské subjekty (zejména malé a střední podniky, vyjma akciových společností s listinnými akciemi na majitele)
 • Nestátní neziskové organizace
 • Profesní a zájmová sdružení (podnikatelská sdružení, hospodářské komory apod.)

Minimální hranice způsobilých výdajů

 • 1,0 mil. Kč na projekt
 • Maximální hranice není stanovena
slide11

11. výzva OPPK, oblast podpory 3.1 Časová způsobilost výdajů

Časově způsobilé výdaje:

 • projekt nezakládající veřejnou podporu: od 28. 11. 2012 včetně.
 • projekt zakládá veřejnou podporu (aplikace pravidla de minimis, Nařízení Komise (ES) č. 800/2008): od data podání žádosti
 • do data ukončení investiční fáze projektu uvedeného ve smlouvě
slide12

11. výzva OPPK, oblast podpory 3.1 Výše podpory a kofinancování

Projekty nezakládající veřejnou podporu:

 • veřejnoprávní subjekt: spolufinancování ve výši 7,5 % celkových způsobilých výdajů projektu.
 • soukromoprávní subjekty: spolufinancování ve výši 10 % celkových způsobilých výdajů projektu.

Projekty zakládající veřejnou podporu:

 • DE MINIMIS (do 200 tis. EUR) - spolufinancování ve výši 20% bez ohledu na subjekt žadatele
 • NAŘÍZENÍ EK č. 800/2008, čl. 31 o obecných blokových výjimkách:
  • Základní výzkum: spolufinancování ve výši 20%bez ohledu na subjekt žadatele
  • Průmyslový výzkum: spolufinancování ve výši 50%bez ohledu na subjekt žadatele
  • Experimentální výzkum: spolufinancování ve výši 75%bez ohledu na subjekt žadatele
slide13
čl. 107 Smlouvy o fungování Evropské unie

Jakákoliv forma podpory z veřejných zdrojů, která může narušit hospodářskou soutěž Společenství tím, že zvýhodní podnikání nebo odvětví výroby, které ovlivní obchod mezi ČR a členskými státy EU.

Kumulativní naplnění 4 znaků (veřejné prostředky, ekonomická činnost, narušení hospodářské soutěže, přeshraniční efekt podpory)

V programu OPPK se posuzuje poskytování veřejné podpory dle charakteru činnosti*

--------------------------------------------------------------------------------------------------

*tj. např. i veřejnoprávní subjekt může být posuzován jako podnikatelský subjekt ve vztahu k dané činnosti a s tím se mu bude přirozeně krátit míra poskytnuté podpory.

11. výzva OPPK, oblast podpory 3.1 Veřejná podpora

13

slide14

11. výzva OPPK, oblast podpory 3.1 Způsobilé výdaje (specifické)

Specifické způsobilé výdaje:

 • rekonstrukce a modernizace* stávajících objektů do výše 50% celkových způsobilých výdajů projektu (a to v případě, že objekt je v majetku žadatele)
 • nákup a nájem strojů a zařízení, pořízení přístrojového a laboratorního vybavení pro výzkum, vývoj a inovace
 • pořízení informačních a komunikačních technologií, HW a SW,

náklady na zřízení připojení k internetu, tvorba webových stránek

 • pořízení nehmotného majetku souvisejícího s realizací projektu

(např.: know-how, patenty, licence)

 • osobní náklady pouze na projektové řízení

----------------------------------------------------------------------------------------------------

 • * nezpůsobilý výdaj pro projekty, které zakládají veřejnou podporu dle nařízení Komise
 • č. 800/2008 (obecné nařízení o blokových výjimkách)

14

slide15

11. výzva OPPK, oblast podpory 3.1 Způsobilé výdaje (ostatní)

Způsobilé výdaje

 • pořízení samostatných movitých věcí
 • odpisy; DPH, pokud žadatel nemá nárok na odpočet DPH na vstupu
 • výdaje na publicitu projektu
 • finanční služby (poplatky), výdaje na zřízení a vedení účtu projektu
 • výdaje na účetní audit (u projektů s celk. náklady vč. DPH nad 90 mil.Kč)
 • kompletní administracespojená s dotací (zpracování studie proveditelnosti, CBA, žádosti, monitorovacích zpráv apod.), osobní náklady na projektové řízení (manažer, finanční manažer, účetní projektu), výdaje na znalecképosudky do 3 % celkových způsobilých výdajů

21

partne i
PARTNEŘI

za partnery jsou považovány instituce a organizace, které jsou zapojeny do přípravné, realizační či provozní fáze projektu, ale nejsou založené či zřízené žadatelem nebo naopak nejsou zakládající organizací žadatele

statutární zástupce příjemce nemůže být současně statutárním zástupcem partnera

způsob zapojení může být finanční, materiální, formou odborných služeb nebo nejlépe kombinací více způsobů

zapojení partnera je nutno doložitsmlouvou nebo dohodou, vztahující se přímo k projektu. Role partnera je konkrétní a jasně specifikována.

etapizace m sto realizace
Etapizace, místo realizace

Jedno-etapový projekt

Celkové způsobilé výdaje projektu nepřesáhnou 20 mil. Kč

Doba realizace je kratší než 6 měsíců

Více-etapový projekt

Celkové způsobilé výdaje projektu rovny nebo vyšší než 20 mil. Kč

Doba realizace je delší než 6 měsíců

Jsou –li splněny obě podmínky zároveň, je žadatel povinen projekt etapizovat.

Maximální délka etapy je 6 měsíců.

Místo realizace projektů:

území hl. m. Prahy (místo fyzické realizace projektu)

projekty d le it lh ty
Projekty – důležité lhůty

Doba realizace projektu

Realizace projektu musí být zahájena nejpozději do 6 měsíců od schválení projektu Zastupitelstvem HMP a nejpozději do 31. 12. 2015.

Projekt nesmí skončit před podpisem smlouvy.

Udržitelnost projektu

Efekty projektu musí být udrženy v nezměněné podobě po dobu pěti letode dne ukončení realizace; u MSP po dobu tří letode dne ukončení realizace

Uzavření smlouvy o financování / vydání Podmínek usnesení

Doložení povinných příloh projektu k podpisu smlouvy do 10ti pracovních dnůod odeslání dopisu o získání podpory

Podpis smlouvy do 2 měsíců od schválení projektu Zastupitelstvem HMP

povinn p lohy projektov dost
Povinné přílohy - projektová žádost

Předkládané v rámci žádosti:

Společné:

Čestné prohlášení

Doklady o právní subjektivitěžadatele

Rozpočet projektu

Doklad o prokázání vlastnických vztahů

Podklady pro posouzení finančního zdraví

Podklady pro ekonomické hodnocení projektu (SP, CBA)

Seznam příloh

Dle charakteru projektu:

Projektová dokumentace

Územní souhlas, územní rozhodnutí a další dokumenty

Doklad o partnerství

Stanovisko k posouzení vlivů na životní prostředí

povinn p lohy ostatn
Povinné přílohy - ostatní

Předkládané před podpisem smlouvy:

Ohlášení stavby nebo stavební povolení nebo jiné dokumenty

Změna v účelu užívání stavby

Čestné prohlášení o podpoře de minimis

Podpisové vzory osob oprávněných k podepisování smluv a monitorovací zprávy

Kopie smlouvy o bankovním účtu

Předkládané nejpozději s první žádostí o platbu:

Smlouva s autorizovaným auditorem (pro projekty s celkovými náklady nad 90 mil. Kč včetně DPH)

Předkládané před podpisem smlouvy:

 • Ohlášení stavby nebo stavební povolení nebo jiné dokumenty
 • Změna v účelu užívání stavby
 • Čestné prohlášení o podpoře de minimis
 • Podpisové vzory osob oprávněných k podepisování smluv a monitorovací zprávy
 • Kopie smlouvy o bankovním účtu

Předkládané nejpozději s první žádostí o platbu:

 • Smlouva s autorizovaným auditorem (pro projekty s celkovými náklady nad 90 mil. Kč včetně DPH)
p jem projekt
Příjem projektů

Elektronický formulář v programu Benefit7

k dispozici na stránkách: https://eu-zadost.eu

vyplňuje žadatel on-line

V řádně zalepené obálce:

vytištěná a podepsaná žádost statutárním zástupcem žadatele

listy žádosti musí být pevně spojeny

stejný unikátní kód žádosti jako elektronická forma (Benefit 7)

přílohy (povinné i nepovinné), na CD Studie proveditelnosti, CBA a stavební rozpočet

Na obálce musí být uvedeno:

název/číslo oblasti podpory OPPK

název žadatele

název projektu, příp. číslo výzvy

unikátní kód žádosti

shrnut
Shrnutí
 • Projekty v oblasti podpory 3.1
 • de minimis
 • nařízení EK č. 800/2008
 • Nezakládající veřejnou podporu
 • Povinnost zpracovat CBA u projektů s celkovými výdaji od 20mil. Kč včetně
 • Maximální výše podpory (dotace) na projekt není stanovena
 • Doba realizace nejpozději do 31. 12. 2015
 • Monitorovací indikátory

23

slide24

Shrnutí

Výdaje

 • rekonstrukce a modernizace stávajících objektů do výše 50% celkových způsobilých výdajů projektu (a to v případě, že objekt je v majetku žadatele).
 • kompletní administrace spojená s dotací (do 3 % celkových způsobilých výdajů
 • Nezpůsobilé výdaje: na projektovou dokumentaci, výdaje na výběrová řízení, na nákup a nájem staveb (pozemků), dále cestovné, režijní náklady, výdaje na konference a semináře a výdaje partnera

24

kontakt
KONTAKT

Magistrát hl. m. Prahy, odbor fondů Evropské unie

oddělení Evropského fondu pro regionální rozvoj

Jungmannova 29/35, Praha 1

fax.: +420 236 007 110

Bc. Klára Slapničková - programová manažerka

E-mail: klara.slapnickova@praha.eu

Tel.: 236 002 030

Mgr. Petra Soukupová- projektová manažerka

E-mail: petra.soukupova@praha.eu

Tel.: 236 002 352

Mgr. Petra Holubová- projektová manažerka

E-mail: petra.holubova@praha.eu

Tel.: 236 005 233