sprawozdanie roczne doktoranta rok akademicki 2012 2013 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
SPRAWOZDANIE ROCZNE DOKTORANTA rok akademicki 2012/2013 PowerPoint Presentation
Download Presentation
SPRAWOZDANIE ROCZNE DOKTORANTA rok akademicki 2012/2013

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 31

SPRAWOZDANIE ROCZNE DOKTORANTA rok akademicki 2012/2013 - PowerPoint PPT Presentation


 • 129 Views
 • Uploaded on

SPRAWOZDANIE ROCZNE DOKTORANTA rok akademicki 2012/2013. Na początek kilka rad: W terminie od 1 do 10 lipca 2013 r . należy złożyć do Dziekanatu WLKP następujące dokumenty: sprawozdanie roczne doktoranta,

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

SPRAWOZDANIE ROCZNE DOKTORANTA rok akademicki 2012/2013


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide2

Na początek kilka rad:

 • W terminie od 1 do 10 lipca 2013 r. należy złożyćdo Dziekanatu WLKP następujące dokumenty:
 • sprawozdanie roczne doktoranta,
 • tabelę z punktacją do różnych stypendiów,  do której  należy wpisać punkty ze sprawozdania,
 • miesięczną kartę ewidencji praktyk,
 • indeks i kartę okresowych osiągnięć.
slide3

Wszelka aktywność Doktoranta zawarta w sprawozdaniu powinna obejmować rok akademicki trwający od 01.10.2012r. do 30.09.2013r.

Każdy punkt sprawozdania powinien być skrupulatnie, rzeczowo i rzetelnie wypełniony przez Doktoranta.

Zacznij od przejrzenia swojego sprawozdania z poprzedniego roku!

slide4

Punkty wpisuje się zgodnie z uzyskanymi osiągnięciami w danym roku akademickim.

Każdy wpis w sprawozdaniu dotyczący osiągnięć doktoranta MUSI mieć potwierdzenie w postaci załącznika – potwierdzając tę konkretną aktywność, należy zaznaczyć (najlepiej zakreślaczem) swoje nazwisko np. w książce abstraktów, aby sprawdzający nie miał wątpliwości co do zasadności przyznawania punktów.

slide5

Każdy załącznik musi mieć numer! Numeracja załączników dołączanych do sprawozdania powinna być zgodna z numeracją zawartą w „Sprawozdaniu rocznym”. W przypadku posiadania wielu załączników tego samego typu należy rozróżnić je dodatkowymi numerami np. dla wystąpień czynnych na konferencjach, w których językiem abstraktów jest język polski - 4.1, 4.2, 4.3. itd.

Solidnie wypełnione sprawozdania wymiernie skracają czas ich sprawdzania oraz tworzenia wszelkich list rankingowych – zatem wszystko w Waszych rękach 

slide6

ROK AKADEMICKI 2012/2013

Adres mailowy i telefon:

Doktorant wpisuje własne dane

kontaktowe, a nie promotora.

slide7

Tabela „RAMOWY PROGRAM STUDIÓW” kończy się wpisem „średnia ocen z egzaminów”. Doktorant liczy średnią TYLKO z egzaminów:

I rok: Etyka i prawo w badaniach naukowych; Ochrona własności intelektualnej

II rok: Biostatystyka; Lektorat z języka angielskiego

III rok: Modele statystyki matematycznej w badaniach medycznych

Wynik podajemy z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku. Suma punktów za średnią ocen (zielone pole w tabeli):

Średnia ocen poniżej 4,0 wpisujemy 0 punktów,

Średnia równa lub większa od 4,0: średnią ocen mnożymy razy 2

slide8

Jeśli Doktorant realizował praktykę w obrębie kilku przedmiotów, wpisuje je wszystkie. Np. Fizjologia/Patofizjologia

Adiunkt dydaktyczny potwierdza (podpis + pieczęć)

Wpisujemy sumę wszystkich godzin

slide9

PUBLIKACJE JAKO WSPÓŁAUTOR

Doktorant będący jednym z autorów (nie pierwszym) wpisuje liczbę punktów zgodną Pkt. MNiSW/KBN (dostępna w bazie biblioteki Umed).

PUBLIKACJA JAKO PIERWSZY AUTORW przypadku pierwszego autora wypełniane jest JEDYNIE (nic nie wpisujemy w „publikacje współautor”!) pole dla pierwszego autora – punkty naliczone zgodnie z Pkt. MNiSW/KBN pomnożone razy 2 (niezbędne zaświadczenie z biblioteki z zaznaczonym własnym nazwiskiem przy odpowiedniej publikacji – w celu łatwiejszej weryfikacji).

slide10

W przypadku posiadania przez Doktoranta publikacji przyjętej do druku ( a jeszcze nieopublikowanej) można ją uwzględnić w tegorocznym sprawozdaniu, przy czym ten fakt musi być udokumentowany poprzez:

 • wiadomość (e-mail) od redakcji potwierdzającą przyjęcie do druku,
 • potwierdzenie pisemne przez pracownika Biblioteki naszej Uczelni dotyczące punktów MNiSW/KBN oraz IF.
 • Publikacja taka może być tylko w jednym roku akademickim uwzględniona w sprawozdaniu rocznym Doktoranta – wszelkie próby otrzymania punktów za te same aktywności w różnych latach grożą Komisją Dyscyplinarną!
 • Publikacji posiadające IF:
 • Doktorant wpisuje wartość IF. Pierwsze 5 punktów Doktorant otrzymuje jeśli czasopismo, w którym opublikowano artykuł ma IF= 0,01 < IF ≤ 1. Za każdy kolejny punkt IF Doktorant otrzymuje dodatkowe 5 punktów (np. IF=2,5 ilość punktów 15). Jeśli Doktorant jest pierwszym autorem artykułu sumę punktów otrzymanych za IF należy pomnożyć razy 2 (pierwszy autor publikacja IF= 2,5= 15*2=30pkt. ). Czasopisma bez IF nie otrzymują żadnych punktów w tej rubryce.
slide11
Numeracja załączników zgodna z numerem tabeli:

2.1, 2.2, 2.3...

Należy podkreślić nazwisko Doktoranta

Przykład 1.

slide12

Tabela dotyczy konferencji naukowych, w których językiem abstraktów jest język angielski!

Doktorant wypełnia najpierw kolumnę B, podając ilość wystąpień CZYNNYCH, następnie w ilu z tych wystąpień Doktorant był pierwszym autorem i ilość otrzymanych nagród za te wystąpienia. To samo dotyczy plakatów. Kolumna A*B stanowi iloczyn wartości z kolumny A oraz B dla każdego wiersza.

Do sprawozdania należy dołączyć abstrakt i program konferencji.

slide14

Przykład 3.

Dotyczy konferencji, w których językiem abstraktów jest język angielski.

Doktorant wypełnia puste pola nazwą konferencji, datą, miejscem odbycia oraz otrzymaną nagrodą–

bez przyznawania punktów!

Oddzielnie należy wymienić konferencje z wygłoszonym referatem i zaprezentowanym plakatem. Jeśli Doktorant brał udział w kilku konferencjach podaje w kolejnych punktach (3.1, 3.2, 3.3 itd..) wszystkie wymagane informacje. Ta sama numeracja dotyczy załączników. (numer pierwszego kompletu 3.1= abstrakt i program pierwszej konferencji wymienionej w tabeli)

Należy podkreślić nazwisko Doktoranta!

slide15

Tabela dotyczy konferencji naukowych, w których językiem abstraktów jest język polski!

Doktorant wypełnia najpierw kolumnę B, podając ilość wystąpień CZYNNYCH, następnie w ilu z tych wystąpień Doktorant był pierwszym autorem i ilość otrzymanych nagród za te wystąpienia. To samo dotyczy plakatów. Kolumna A*B stanowi iloczyn wartości z kolumny A oraz B dla każdego wiersza.

Do sprawozdania należy dołączyć abstrakt i program konferencji.

slide17

Przykład 5.

Dotyczy konferencji, w których językiem abstraktów jest język angielski.

Doktorant wypełnia puste pola nazwą konferencji, datą, miejscem odbycia oraz otrzymaną nagrodą–

bez przyznawania punktów!

Oddzielnie należy wymienić konferencje z wygłoszonym referatem i zaprezentowanym plakatem. Jeśli Doktorant brał udział w kilku konferencjach podaje w kolejnych punktach (4.1, 4.2, 4.3 itd..) wszystkie wymagane informacje. Ta sama numeracja dotyczy załączników. (numer pierwszego kompletu 4.1= abstrakt i program pierwszej konferencji wymienionej w tabeli)

Należy podkreślić nazwisko Doktoranta!

slide18

0 lub 1

W przypadku biernego uczestnictwa (tylko dla I roku!!)3 pkt. (liczy się tylko taka konferencja, która publikuje materiały zjazdowe w formie książki abstraktów). Certyfikat uczestnictwa oraz plan konferencji (numer załącznika 5) należy przedłożyć razem z załącznikami– tylko 1 konferencja bierna będzie liczona.

slide19

Tylko staże związane z pracą doktorską są punktowane (zgodność z tematyką pracy doktorskiej potwierdza Promotor)! Max 2 staże będą punktowane. Ilość punktów zależy od czasu jego trwania zgodnie z tabelą. Do sprawozdania należy załączyć zaświadczenie z miejsca odbywanego stażu (numer załącznika 6.1, 6.2)

slide20

Max dwa staże będą punktowane!

Przykład 6:

1.staż trwał 10 dni= 10pkt.

2.staż trwał 2,5 m-ca= 10 pkt. (za pierwszy miesiąc)+ 5 pkt.+5pkt.=20 pkt.

slide21

Dla każdego grantu (NCN, FNP) przyznawane są punkty za kolejne kroki

 • ich zdobywania – osobno za:
 • aplikowanie jako kierownik (tylko jeden raz można uzyskać te punkty),
 • uzyskanie w roku przyznania,
 • kolejne lata
 • Stypendia nie są grantami !
slide22

Dotyczy grantów NCN lub FNP. Doktorant uzupełnia szczegółowe informacje dotyczące grantu zgodnie z wytycznymi w tabeli.

slide23

Za wykonawstwo w grancie naukowym Doktorant otrzymuje 3pkt.

Do kolumny B należy wpisać ilość grantów, w których Doktorant pełni funkcję wykonawcy, a w kolumnie A*B należy pomnożyć wartość z kolumny B razy 3.

Stypendia nie są grantami !

slide24

W przypadku zdobycia nagrody naukowej (międzynarodowej lub krajowej), innej niż wcześniej wymieniona nagroda zdobyta na konferencji, Doktorant otrzymuje dodatkowe punkty. Należy dołączyć do załączników zaświadczenie od organu przyznającego nagrodę (numer załącznika 9.1, 9.2, 9.3 itd.)

slide25

W przypadku wysłania przez Doktoranta (bycia wśród twórców) zgłoszenia patentowego (związanego z pracą doktorską) do Urzędu Patentowego, otrzymuje 5 pkt. Za uzyskanie ochrony patentowej – 40pkt. – jeden raz w ciągu trwania studiów doktoranckich za jedną ochronę patentową.

slide26

Wszelka aktywność

naukowa i społecznaw odpowiedni sposób

udokumentowana

będzie dodatkowo

punktowana.

slide27

SKN- Studenckie Koło Naukowe

Doktorant będący autorem lub współautorem skryptu (rozdziału książki ISBN) w języku polskim/angielskim otrzymuje 3pkt. Punkty będą przyznawane za maksymalnie 2 różne skrypty związane z tematyką wykonywanej pracy doktorskiej.

Pracę w SKN potwierdza opiekun koła.

Numery załączników dotyczących zaangażowania w pracę dydaktyczną 12.1, 12.2, 12.3 .

slide29

I rok wpisuje 0% !!

Należy dodać %

Np. rok temu Doktorant miał 30% postępu, teraz ma 20%, więc do tabeli wpisuje 30+20%=50%

Np. w tym roku Doktorant ma 20 % postępu, czyli 10pkt.

Przykład 7.

slide30

Dodatkowo należy wypełnić tabelę z punktacją ze sprawozdania!

Komórki z XXXXX pozostają puste i oznaczają pominięcie tej aktywności przy sumowaniu punktów do danego stypendium.