Gia i th ng khoa ho c o t pha
Download
1 / 35

GIAÛI THÖÔÛNG KHOA HOÏC “ÑOÄT PHAÙ” - PowerPoint PPT Presentation


 • 136 Views
 • Uploaded on

GIAÛI THÖÔÛNG KHOA HOÏC “ÑOÄT PHAÙ”. Nhoùm SV thöïc hieän : NGUYEÃN TH Ị THANH BÌNH TRẦN KHÁNH HUYỀN TRANG NGUYỄN KHAÉC THAÊNG. CHUYÊN ĐỀ. NÂNG CAO HIỆU QUẢ CHÍNH SÁCH THU HÚT NGUỒN NHÂN LỰC VÀO CƠ QUAN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC CỦA TP. HỒ CHÍ MINH. CAÁU TRUÙC CHUYÊN ĐỀ.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'GIAÛI THÖÔÛNG KHOA HOÏC “ÑOÄT PHAÙ”' - sumi


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Gia i th ng khoa ho c o t pha
GIAÛI THÖÔÛNG KHOA HOÏC “ÑOÄT PHAÙ”

Nhoùm SV thöïc hieän:

NGUYEÃN THỊ THANH BÌNH

TRẦN KHÁNH HUYỀN TRANG

NGUYỄN KHAÉC THAÊNG


Chuy n
CHUYÊN ĐỀ

NÂNG CAO HIỆU QUẢ CHÍNH SÁCH THU HÚT NGUỒN NHÂN LỰC VÀO CƠ QUAN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC CỦA TP. HỒ CHÍ MINH


Ca u tru c chuy n
CAÁU TRUÙC CHUYÊNĐỀ

 • Chương I.MỘT VÀI VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG

 • Chương II.NGUỒN NHÂN LỰC VÀ CHÍNH SÁCH THU HÚT NGUỒN NHÂN LỰC VÀO CƠ QUAN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC CỦA TP. HỒ CHÍ MNH

 • Chương III. MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ CHÍNH SÁCH THU HÚT NGUỒN NHÂN LỰC VÀO CƠ QUAN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC CỦA TP. HỒ CHÍ MINHM c ti u nghi n c u
MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU

 • Tìm ra những bất cập, nguyên nhân của những bất cập, từ đó nghiên cứu đề xuất giải pháp khắc phục.

 • Bước đầu làm quen phương pháp nghiên cứu khoa học


I t ng nghi n c u
ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU

 • Chính sách thu hút nguồn nhân lực vào cơ quan HCNN của TP. Hồ Chí Minh


N i dung nghi n c u
NỘI DUNG NGHIÊN CỨU

 • Thu thập, tìm hiểu tài liệu, văn bản của Nhà nước liên quan đến vấn đề thu hút nguồn nhân lực vào cơ quan HCNN

 • Đi sâu nghiên cứu chính sách thu hút nguồn nhân lực vào cơ quan HCNN của TP. Hồ Chí Minh


N i dung nghi n c u1
NỘI DUNG NGHIÊN CỨU

 • Tìm hiểu chính sách này ở một số quốc gia, tỉnh – thành khác trong nước để có sự đối chiếu, so sánh

 • Phát hiện ra bất cập, nguyên nhân của bất cập trong chính sách của TP. HCM

 • Từ đó đề xuất giải pháp khắc phụcTh c tr ng ngu n nh n l c

THỰC TRẠNG NGUỒN NHÂN LỰC


1 s l ng
1. Số lượng • Ngoài ra, trên 85% cán bộ - công chức có trình độ từ Trung cấp trở lên

 • Số cán bộ - công chức đạt tiêu chuẩn về ngạch chiếm 77.86%

 • Cán bộ - công chức dưới 50 tuổi được đào tạo trình độ đại học chiếm tỷ lệ 62.63%


3 c c u
3. Cơ cấu độ từ Trung cấp trở lên

 • Trên 50 % là nữ


Th c tr ng ch nh s ch
THỰC TRẠNG CHÍNH SÁCH độ từ Trung cấp trở lên

 • Chương trình quy hoạch cán bộ dài hạn của Thành ủy

 • Chính sách thu hút người có trình độ đại học về làm việc tại xã - phường


1 ch nh s ch l ng
1. Chính sách lương độ từ Trung cấp trở lên

Ngoài hưởng lương theo quy định chung:

 • Cán bộ diện quy hoạch dài hạn, được hưởng tiền ăn trưa là 300.000 đ/ tháng.

 • Mỗi Quận huyện có 5 người trong biên chế dự trữ. Tiền lương cho những người này không tính trong danh mục khoán biên chế.


Khuyến khích người có trình độ đại học về công tác tại các phương, xã, thi trấn, trợ cấp:

 • Người có trình độ đại học hệ chính quy công tác ở xã, thị trấn được trợ cấp 800.000 đ/tháng; công tác ở phường được trợ cấp 600.000 đ/tháng;

 • Người có trình độ đại học các hệ còn lại công tác ở xã, thi trấn được trợ cấp 500.000 đ/tháng; công tác ở phường được trợ cấp 400.000 đ/tháng.


Kh o s t tr n 30 nam 30 n
Khảo sát trên 30 nam, 30 nữ công tác tại các phương, xã, thi trấn, trợ cấp:


2 ch nh s ch o t o b i d ng
2. công tác tại các phương, xã, thi trấn, trợ cấp: Chính sách đào tạo - bồi dưỡng

 • Qua 5 năm thực hiện Quyết định số 74/2001/QĐ-TTg ngày 07/5/2001 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức giai đoạn 2001-2005


3 ch nh s ch li n quan n i u ki n l m vi c
3. Chính sách liên quan đến điều kiện làm việc công tác tại các phương, xã, thi trấn, trợ cấp:

 • Đây là yếu tố quan trọng để thu hút NNL

 • Trong quá trình cải cách hành chính, TP chú ý đầu tư trang thiết bị làm việc

 • Đây là yếu tố có nhiều tiến triển so với trước đây (trước năm 2000)


K t qu t c
KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC công tác tại các phương, xã, thi trấn, trợ cấp:

Sau 5 năm thực hiện Chính sách

( 2001 – 2005 )


So s nh v i n m 2001
So sánh với năm 2001 công tác tại các phương, xã, thi trấn, trợ cấp:


B t c p
BẤT CẬP công tác tại các phương, xã, thi trấn, trợ cấp:

Khả năng thu hút

 • Chưa thu hút được nguồn nhân lực chất lượng cao

  Khả năng giữ chân

 • Còn hiện tượng công chức ra đi

  (Con số chưa đầy đủ là 50)


Nguy n nh n ch a hi u qu

NGUYÊN NHÂN CHƯA HIỆU QUẢ công tác tại các phương, xã, thi trấn, trợ cấp:


1 do nh ng h n ch c a ch nh s ch
1. Do những hạn chế của chính sách công tác tại các phương, xã, thi trấn, trợ cấp:

 • Về lương

 • Về Đào tạo - Bồi dưỡng

 • Về điều kiện làm việc

 • Chưa mở rộng đối tượng (Hộ khẩu ngoài TP)


1 do nh ng h n ch c a ch nh s ch1
1. Do những hạn chế của chính sách công tác tại các phương, xã, thi trấn, trợ cấp:

 • Chưa có ưu đãi về nhà ở,…

 • Chưa toàn diện, hệ thống


Gi i ph p
GIẢI PHÁP công tác tại các phương, xã, thi trấn, trợ cấp:

2. Từ phía người sử dụng

3. Xuất phát từ chính nguồn nhân lực

4. Nguyên nhân khách quan


Gi i ph p1
GIẢI PHÁP công tác tại các phương, xã, thi trấn, trợ cấp:

Giải pháp chung

 • Thay đổi nhận thức của đội ngũ cán bộ quản lý.

 • Lập chiến lược thu hút và phát triển hiệu quả nguồn nhân lực.


Gi i ph p2
GIẢI PHÁP công tác tại các phương, xã, thi trấn, trợ cấp:

 • Đổi mới cơ chế quản lý, kiện toàn cơ cấu tổ chức bộ máy hành chính nhà nước hợp lý và khoa học theo hướng Chính quyền Đô thị hiện đại.


Gi i ph p3
GIẢI PHÁP công tác tại các phương, xã, thi trấn, trợ cấp:

 • Xây dựng, ban hành cơ chế, chính sách động viên, khuyến khích.

 • Kiểm soát chặt chẽ đội ngũ cán bộ - công chức, có biện pháp không ngừng nâng cao “kỹ năng công bộc”.


Gi i ph p4
GIẢI PHÁP công tác tại các phương, xã, thi trấn, trợ cấp:

Giải pháp cụ thể

 • Chế độ tuyển dụng và sử dụng

  2. Chế độ đãi ngộ

  3. Từ phía người sử dụng


P d ng quy tr nh 6 kh u ph t tri n nh n t i
Áp dụng quy trình 6 khâu để phát triển nhân tài công tác tại các phương, xã, thi trấn, trợ cấp:

 • Phát hiện, tạo nguồn

 • Tuyển chọn

 • Đào tạo

 • Bồi dưỡng

 • Sử dụng, trọng dụng

 • Ưu đãi và tôn vinh nhân tài


L i c m n
Lời cảm ơn công tác tại các phương, xã, thi trấn, trợ cấp:

Nhóm nghiên cứu xin chân thành cảm ơn

 • Ban Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia; Hội đồng thẩm định chuyên đề nghiên cứu khoa học của sinh viên; Ban tổ chức giải thưởng nghiên cứu khoa học sinh viên_ “Đột phá” lần 1; Sở Nội vụ TP. Hồ Chí Minh; Sở Khoa học – công nghệ TP. Hồ Chí Minh

 • Giảng viên hướng dẫn: ThS. Trần Thị Huệ

 • Giảng viên Ngô Hoài Sơn đã tận tình gợi ý, giúp đỡ

 • Bạn bè nhiệt tình hỗ trợ trong quá trình hoàn thiện chuyên đề.


ad