demens og ern ring etiske utfordringer n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Demens og ernæring – etiske utfordringer

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 16

Demens og ernæring – etiske utfordringer - PowerPoint PPT Presentation


 • 168 Views
 • Uploaded on

Demens og ernæring – etiske utfordringer . Faglig forum for ernæring SYE, 19.0313. Etisk vanskelige situasjoner .

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Demens og ernæring – etiske utfordringer' - sulwyn


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
demens og ern ring etiske utfordringer
Demens og ernæring – etiske utfordringer

Faglig forum for ernæring

SYE, 19.0313

Gerd Sylvi Sellevold, 19.03.13

etisk vanskelige situasjoner
Etisk vanskelige situasjoner

Def: ”en situasjon der det er problematisk å vite hvilke(n) verdi(er) som skal eller kan realiseres, og dermed hva som er det riktige å gjøre for å oppnå det beste for pasienten (Slettebø 2004).”

den etiske fordringen i m te med personer med demens 1
Den etiske fordringen i møte med personer med demens 1.

Demensomsorgens overordnede mål bør være å beskytte og opprettholde et så godt liv som mulig for personer med demens og deres nærmeste (Bolmsjö m fl. 2006)

Fritt oversatt

Helsepersonelloven: § 4 Krav til faglig forsvarlig og omsorgsfull hjelp

Helsepersonell skal møte pasienter med respekt, verdighet, innlevelse og imøtekommenhet ut fra deres subjektive forutsetninger (Molven 2006)

vilje til spise
Vilje til å spise
 • Spising i stor grad knyttet til vilje og ønske
 • Faktorer som påvirker
  • Stemningsleie
  • Personlige verdier
  • Helsemessige faktorer
  • Maten
  • Miljø
  • Måltidsfellesskap
    • (Wikby m fl 2004).

Gerd Sylvi Sellevold, 19.03.13

i aktuelle pasient relaterte utfordringer
I. Aktuelle pasient relaterte utfordringer:

Når pasienten ikke klarer å spise eller drikke

Når pasienten ikke ønsker å spise eller drikke

Når pasienten ikke kan gi uttrykk for egne ønsker når det gjelder mat og drikke (Bondevik 2006)

aktuelle vurderinger og tiltak
Aktuelle vurderinger og tiltak

Å ikke påføre pasienten unødige plager

Forebygge tørste med munnstell og fukting av munn (Bondevik 2006, Reed 1996)

 • Sedativ effekt av ubalanse i elektrolyttene?
    • (Reed 1996)
ii utfordringer i m te med p r rende
II. Utfordringer i møte med pårørende

Pasientens behov eller pårørendes behov?

 • God informasjon (Husebø & Husebø 2006)

I skjæringspunktet mellom etikk og jus

 • Et så godt liv som mulig for pasienten og hans nærmeste
 • Pasientrettighetsloven
pasientrettighetsloven
Pasientrettighetsloven

§ 4-6.Om myndige pasienter som ikke har samtykkekompetanse

Dersom en myndig pasient ikke har samtykkekompetanse, kan den som yter helsehjelp ta avgjørelse om helsehjelp som er av lite inngripende karakter med hensyn til omfang og varighet.

Helsehjelp som innebærer et alvorlig inngrep for pasienten, kan gis dersom det anses å være i pasientens interesse, og det er sannsynlig at pasienten ville ha gitt tillatelse til slik hjelp. Der det er mulig skal det innhentes informasjon fra pasientens nærmeste pårørende om hva pasienten ville ha ønsket. Slik helsehjelp kan besluttes av den som er ansvarlig for helsehjelpen, etter samråd med annet kvalifisert helsepersonell. Det skal fremgå av journalen hva pasientens nærmeste pårørende har opplyst, og hva annet kvalifisert helsepersonell har hatt av oppfatninger.

Helsehjelp etter første og annet ledd kan ikke gis dersom pasienten motsetter seg dette, med mindre annet følger av særlige lovbestemmelser.

trekk ved pleieres adferd som bidrar til aggresjon hos pasienter med demens
Trekk ved pleieres adferd som bidrar til aggresjon hos pasienter med demens
 • Konfronterende kommunikasjon
 • Mangel på respekt for pasientens følelser
  • «Når de blir sint, det å forstå sinne, det ligger mye god omsorg i det. Det å ha en forståelse for hva som skjer her; hvorfor blir han lei seg, hvorfor blir han sint» (GSS 2013).
 • Dårlig tid
  • Manglende utholdenhet (Solum m fl 2008)
 • Manglende forberedelse for noe skal skje
     • (Somboontanont m fl. 2004)

Gerd Sylvi Sellevold, 19.03.13

initiativ vilje og kompetanse hos personer med demens
Initiativ, vilje og kompetanse hos personer med demens
 • Pasientene føler seg anerkjent og opplever kontroll når pleierne:
  • Har fokus på her-og-nå situasjoner
  • Unngår å stille spørsmål som skaper forvirring
  • Senker tempo og skaper rolige og oversiktlige situasjoner
   • Video – opptak av samhandlingssituasjoner
     • (Moser 2008)

Gerd Sylvi Sellevold, 19.03.13

iv skjerming i spisesituasjoner
IV. Skjerming i spisesituasjoner

Rettferdighet og likhet?

den etiske fordringen 2
Den etiske fordringen 2.

Å utvikle en etikk i relasjoner til personer med demens gjennom:

 • å lytte til personer med demens og deres pleiere
 • å ha fokus på de dagligdagse etiske spørsmål som har som mål å ivareta individets integritet.
   • (Sorrell 2006)

Forutsetninger:

 • en sansende nærhet for å nå fram til og forstå pasientene
 • å ta utfordringen med å forstå meningen i pasientuttrykkenenår kroppens bevegelser, lydene, blikkene, smilene og tårene er pasientenes språk (Sellevold 2013).

Gerd Sylvi Sellevold19.03.13

etisk bevissthet som en del av den yrkesmessige kompetansen
Etisk bevissthet som en del av den yrkesmessige kompetansen

Etisk og faglig refleksjon (Faglig-etisk refleksjon)

Å være etisk bevisst betyr å reflektere kritisk over egne følelser, tanker og handlinger i møte med andre(Jormsri m fl 2005).

Gerd Sylvi Sellevold, 19.03.13

m ltidets betydning
Måltidets betydning
 • ”Bordets gleder tilhører alle aldre, alle klasser og alle tider og kan forenes med andre gleder. Bordets gleder er de siste som forlater oss, og de som trøster oss til det siste for tapet av alle de andre”.
     • AnthelmeBrillat- Savarin

Gerd Sylvi Sellevold, 19.03.13