Tjenestekonsesjon for b rukerstyrt p ersonlig a ssistanse bpa
Download
1 / 18

Tjenestekonsesjon for B rukerstyrt P ersonlig A ssistanse - BPA - PowerPoint PPT Presentation


 • 119 Views
 • Uploaded on

Tjenestekonsesjon for B rukerstyrt P ersonlig A ssistanse - BPA. Orientering i formannskapet 15.03.11. Hva er BPA?. BPA = Brukerstyrt personlig assistanse

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Tjenestekonsesjon for B rukerstyrt P ersonlig A ssistanse - BPA' - suki


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Tjenestekonsesjon for b rukerstyrt p ersonlig a ssistanse bpa

Tjenestekonsesjon for Brukerstyrt Personlig Assistanse - BPA

Orientering i formannskapet 15.03.11


Hva er bpa
Hva er BPA?

 • BPA = Brukerstyrt personlig assistanse

  • BPA er en alternativ organisering av praktisk personlig hjelp for sterkt funksjonshemmede personer som har behov for bistand i dagliglivet.

  • Ordningen skal bidra til at brukeren får et aktivt og mest mulig uavhengig liv til tross for sterk funksjonshemming.


Lovgrunnlaget
Lovgrunnlaget

 • BPA er lovfestet i Lov om sosiale tjenester.

  • Det er i tillegg utgitt to rundskriv som gir kommunene nærmere retningslinjer om ordningen.


Organiseringen av arbeidet med bpa
Organiseringen av arbeidet med BPA

 • Det er tre hovedmodeller for organisering av ordningen. Kommunene kan:

  • organisere BPA i egen regi og selv ivareta arbeidsgiveransvaret for assistentene.

  • inngå kontrakt med eller prekvalifisere en eller flere leverandører. Leverandøren vil da ivareta arbeidsgiveransvaret for tjenestene.

  • Brukerne kan selv ivareta arbeidsgiveransvaret for assistenene.


Kort om utviklingen av bpa
Kort om utviklingen av BPA

 • Alle kommunene i Vestregionen har opplevd en sterk økning i utgiftene i perioden fra 2001 og fram til i dag.

 • Det er stor variasjon kommunene i mellom når det gjelder tildelingspraksis knyttet til BPA

 • Hovedvekten av brukerne er i alderen 41 – 67 år.

 • ULOBA ivaretar arbeidsgiveransvaret for assistentene til omkring 80% av brukerne i Vestregionen


Hvor mange brukere av bpa har drammen
Hvor mange brukere av BPA har drammen?

 • Drammen kommune har 38 brukere av BPA

 • 36 av brukerne benytter ULOBA som tjenesteutøver

 • 2 av brukerne benytter annen privat tjeneste- leverandør

 • I 2010 benyttet Drammen kommune 25,6 mill. kroner til ordningen. Det vil si et gjennomsnitt på ca. 0,6 mill. pr. bruker.

 • I Drammen administreres ordningen av kontoret for tjenestetildeling

 • BPA tildeles i henhold til enkeltvedtak


Aktuell situasjon
Aktuell situasjon

 • Bakgrunn

  • Styringsgruppen i Vestregionen vedtok i oktober 2008 at det skulle nedsettes en arbeidsgruppe for å utrede sentrale utfordringer knyttet til BPA.

  • Utredningsarbeidet skulle blant annet sees i sammenheng med at mange kommuner har opplevd en sterk vekst i BPA de siste årene.

  • Utredningsarbeidet ble ledet av helse- og sosialdirektøren i Drammen, med deltakelse fra Nedre Eiker og Asker kommune.


 • Arbeidsgruppens mandat:

  • Utredning av status, omfang, økonomi, organisering og juridiske forhold vedrørende ordningen

  • Vurdering av hvordan BPA-ordningen bør forvaltes for best mulig å ivareta kommunenes behov for kostnadskontroll, kvalitet og tilsyn med tjenestetilbudet.


Vedtak i vestregionen
Vedtak i Vestregionen

 • På bakgrunn av utredningsarbeidet vedtok styringsgruppen i vestregionen i 2009 bl.a.:

  • Gjennomføring av felles anbudsprosess, underlagt Lov om offentlige anskaffelser.

   • Etter juridisk vurdering ble det vedtatt at anbudsprosessen skulle gjelde ”tjenestekonsesjon”

  • Rammeavtaler basert på leverandørnøytrale kontrakter

  • Fritt brukervalg


Kort om tjenestekonsesjon
Kort om tjenestekonsesjon

 • Brukervalget medfører at kommunen ikke kan garantere leverandørene et minstevolum eller fordeling av volumet basert på brukers valg.

 • Ved tjenestekonsesjon fårleverandøren ikke garanti på levering av tjenester til kommunen

 • Omfanget er helt avhengig av brukernes valg av leverandør.


Kort om tjenestekonsesjon forts
Kort om tjenestekonsesjon forts.

 • Følgende forhold skal gjelde ved en tjenestekonsesjon:

  • Kommunen:

   • Bestemmer prisen for leveransen

   • Setter krav til leverandørene

   • Setter krav til leveransen

   • Gjennomfører kontrolltiltak

  • Brukerne kan alltid kreve å få utført tjenesten av kommunen (egenregi)

  • De som ikke kan eller vil velge leverandør får tjenesten utført av kommunen


Anbudsutlysing
Anbudsutlysing

 • Etter vedtak i Vestregionen ble Bærum kommune bedt om å kooerdinere arbeidet med utlysing av konkurranse

 • Følgende kommuner deltar i anbudsutlysningen:

  • Asker, Bærum, Drammen, Hurum, Jevnaker, Konksberg,Lier, Modum, Nedre-Eiker, Ringerike, Røyken, Sande, Svelvik og Øvre-Eiker

 • Konkurransen er kunngjort med leveringsfrist 07.03. Etter spørsmål om forhold knyttet til utlysningen er fristen utvidet til 21.03.11


Anbudsutlysing forts
Anbudsutlysingforts.

 • Valg av leverandører vil skje i månedsskiftet april/mai

 • Utvalg av deltakende kommuner velger ut leverandører

 • Informasjon om valgte leverandører sendes alle kommuner

 • Det vil bli gitt informasjon til brukere om leverandørene


Anbudsutlysing forts1
Anbudsutlysingforts.

 • Nåværende avtaler vil bli sagt opp

 • Det vil bli inngått nye kontrakter med nye leverandører innen 12 mnd.

 • Det vil bli etablert ordninger for kontraktsoppfølging.


Sp rsm l og svar
Spørsmål og svar

 • Det er reist spørsmål fra ULOBA vedr. anbuds-utlysingen:

  • Vedr. uklarheter i forhold til det som skal leveres.

  • Anvendt prismodell i anbudsinnbydelsen

  • Lønnskostnad i forhold til fastsatt pris pr. time i anbudsinnbydelsen

  • Spørsmål om kommunale råd som skal behandle saker av betydning for funksjonshemmede. I dette tilfellet kan ikke ULOBA se at så er skjedd.

ad