1 / 18

Rytis Vilkonis Ramunė Burškaitienė Sigita Turskienė

Šiaulių universiteto studentų nuostata į e. mokymąsi universitetinėse studijose: kokybės aspektas. Rytis Vilkonis Ramunė Burškaitienė Sigita Turskienė.

suki
Download Presentation

Rytis Vilkonis Ramunė Burškaitienė Sigita Turskienė

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Šiaulių universiteto studentų nuostata į e. mokymąsi universitetinėse studijose: kokybės aspektas Rytis Vilkonis Ramunė Burškaitienė Sigita Turskienė II tęstinė respublikinė mokslinė-praktinė konferencija „Studijų kokybės tobulinimas aukštajame moksle“, Šiaulių universitetas, 2012m. Kovo 2d.

 2. Didėjantį dėmesį studentų savarankiškoms studijoms, saviugdai ir savarankiško mokymosi kokybeiskatina: • auganti mokslinių žinių apimtis, kurią išdėstyti tampa nebeįmanoma; • aukštojo mokslo virtimas masiniu, kada vis daugiauatsakomybės už išsimokslinimo rezultatą perkeliama studentui; • greitai senstančios aukštojoje mokykloje įgytos žinios, kas skatina mokymosi visą gyvenimą poreikį, o tuo pačiu ir savivaldaus mokymosi gebėjimų ugdymosi poreikį; • Didžiąją dalį studijų laiko aukštojoje mokykloje sudaro savarankiško darbo valandos. • Savarankiško mokymosi kokybė vs studijų kokybė aukštojoje mokykloje. • Naujas savarankiško mokymosi galimybes atveria IKT, Interneto paslaugų tobulėjimas. II tęstinė respublikinė mokslinė-praktinė konferencija „Studijų kokybės tobulinimas aukštajame moksle“, Šiaulių universitetas, 2012m. Kovo 2d.

 3. Aukštojo mokslo studijas traktuojant kaip paslaugą, ypatingą reikšmę, vertinant paslaugų kokybę ir jas tobulinant, įgauna visuomenės ir studentų kaip paslaugos vartotojų poreikiai ir lūkesčiai studijų kokybės tobulinimo atžvilgiu. • Tyrimu siekta atskleisti Šiaulių universiteto studentų savarankiško mokymosi patirtį, vertinimus ir lūkesčius e. mokymosi aspektu. • Tyrimo metodas – anketinė apklausa • Tyrimo imtis - 440 visų universiteto fakultetų studentų • I pakopos (bakalauro) – 420 • II pakopos (magistro) – 20 II tęstinė respublikinė mokslinė-praktinė konferencija „Studijų kokybės tobulinimas aukštajame moksle“, Šiaulių universitetas, 2012m. Kovo 2d.

 4. Savarankiško mokymosi ypatumai Studentų polinkis bendradarbiauti savarankiškų studijų procese Tyrimo rezultatai II tęstinė respublikinė mokslinė-praktinė konferencija „Studijų kokybės tobulinimas aukštajame moksle“, Šiaulių universitetas, 2012m. Kovo 2d.

 5. Savarankiško mokymosi ypatumai Studentų bendradarbiavimo savarankiškai mokantis susitikimų vieta Tyrimo rezultatai II tęstinė respublikinė mokslinė-praktinė konferencija „Studijų kokybės tobulinimas aukštajame moksle“, Šiaulių universitetas, 2012m. Kovo 2d.

 6. Studentų e.mokymosi patirtis Bendradarbiavimo internetu savarankiškų studijų procese ypatumai Tyrimo rezultatai II tęstinė respublikinė mokslinė-praktinė konferencija „Studijų kokybės tobulinimas aukštajame moksle“, Šiaulių universitetas, 2012m. Kovo 2d.

 7. Studentų e.mokymosi patirtis Bendradarbiavimo internetu privalumai Tyrimo rezultatai II tęstinė respublikinė mokslinė-praktinė konferencija „Studijų kokybės tobulinimas aukštajame moksle“, Šiaulių universitetas, 2012m. Kovo 2d.

 8. Studentų e.mokymosi patirtis Bendradarbiavimo studijų procese internetu privalumai Tyrimo rezultatai II tęstinė respublikinė mokslinė-praktinė konferencija „Studijų kokybės tobulinimas aukštajame moksle“, Šiaulių universitetas, 2012m. Kovo 2d.

 9. Studentų e.mokymosi patirtis Bendradarbiavimo internetu privalumai Tyrimo rezultatai II tęstinė respublikinė mokslinė-praktinė konferencija „Studijų kokybės tobulinimas aukštajame moksle“, Šiaulių universitetas, 2012m. Kovo 2d.

 10. Studentų e.mokymosi patirtis Bendradarbiavimo internetu privalumai Tyrimo rezultatai

 11. Studentų nuostatos e. mokymosi atžvilgiu Dėstytojų parengtos susistemintos e.mokymosi medžiagos (su nuorodomis į kitus informacijos šaltinius internete, su iliustracijomis, jei reikia, animacija bei savikontrolės testais) poreikio vertinimas naudingumo ir motyvavimo aspektais Tyrimo rezultatai II tęstinė respublikinė mokslinė-praktinė konferencija „Studijų kokybės tobulinimas aukštajame moksle“, Šiaulių universitetas, 2012m. Kovo 2d.

 12. Studentų nuostatos e. mokymosi atžvilgiu Dėstytojų parengtos susistemintos studijų medžiagos su nuorodomis į kitus informacijos šaltinius internete, su iliustracijomis, jei reikia, animacija bei savikontrolės testais poreikiostudijų procese įvertinimas Tyrimo rezultatai II tęstinė respublikinė mokslinė-praktinė konferencija „Studijų kokybės tobulinimas aukštajame moksle“, Šiaulių universitetas, 2012m. Kovo 2d.

 13. Studentų nuostatos e. mokymosi atžvilgiu Tyrimo rezultatai Pageidavimas e.mokymosi technologijas naudoti atliekant grupines savarankiško darbo užduotis II tęstinė respublikinė mokslinė-praktinė konferencija „Studijų kokybės tobulinimas aukštajame moksle“, Šiaulių universitetas, 2012m. Kovo 2d.

 14. Studentų e.mokymosi patirtis Studentų pokalbių apie e. mokymąsi tarpusavyje ir su aplinkiniais pobūdis Tyrimo rezultatai II tęstinė respublikinė mokslinė-praktinė konferencija „Studijų kokybės tobulinimas aukštajame moksle“, Šiaulių universitetas, 2012m. Kovo 2d.

 15. Studentų e.mokymosi patirtis Studentų pokalbių apie e. mokymąsi tarpusavyje ir su aplinkiniais pobūdis Tyrimo rezultatai

 16. Studentų nuostatos e. mokymosi atžvilgiu Tyrimo rezultatai II tęstinė respublikinė mokslinė-praktinė konferencija „Studijų kokybės tobulinimas aukštajame moksle“, Šiaulių universitetas, 2012m. Kovo 2d.

 17. Tyrimo išvados • Dauguma studentų linkę bendradarbiauti studijų procese, prioritetą teikdami bendravimui internetu. • Dauguma studentų e.mokymosi patirtį vertina teigiamai kaip ir dėstytojus, sudarančius sąlygas e.mokymuisi. • Daugumos studentų nuostatos e.mokymosi atžvilgiu pozityvios, pageidaujama turėti platesnes e.mokymosi galimybes, rekomenduojama tobulinti dėstytojų kvalifikaciją e.mokymo(si) srityje. II tęstinė respublikinė mokslinė-praktinė konferencija „Studijų kokybės tobulinimas aukštajame moksle“, Šiaulių universitetas, 2012m. Kovo 2d.

 18. Dėkojame už dėmesį II tęstinė respublikinė mokslinė-praktinė konferencija „Studijų kokybės tobulinimas aukštajame moksle“, Šiaulių universitetas, 2012m. Kovo 2d.

More Related