slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Současný stav aktualizace SEK v návaznosti na činnost tzv. Pačesovy komise PowerPoint Presentation
Download Presentation
Současný stav aktualizace SEK v návaznosti na činnost tzv. Pačesovy komise

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 12

Současný stav aktualizace SEK v návaznosti na činnost tzv. Pačesovy komise - PowerPoint PPT Presentation


 • 83 Views
 • Uploaded on

Současný stav aktualizace SEK v návaznosti na činnost tzv. Pačesovy komise. Ing. Drahomír Šelong. Most, 20. listopad 2008. Chronologie.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Současný stav aktualizace SEK v návaznosti na činnost tzv. Pačesovy komise' - sukey


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
sou asn stav aktualizace sek v n vaznosti na innost tzv pa esovy komise

Současný stav aktualizace SEK v návaznosti na činnost tzv. Pačesovy komise

Ing. Drahomír Šelong

Most, 20. listopad 2008

chronologie
Chronologie
 • Leden 2007 - ustavení Nezávislé energetické komise, jmenování prof. Václava Pačese jejím předsedou a jeho pověření k zahájení jednání s pěti parlamentními politickými stranami o personálním naplnění komise
 • Září 2007 – potvrzení statutu komise a přidělení finančních prostředků na činnost a zadání zpracování řady studií a materiálů z oblasti energetiky i ochrany životního prostředí
 • Květen 2008 – Městská knihovna v Praze – 1. veřejná presentace činnosti Nezávislé energetické komise
slide4

Chronologie

 • Červenec 2008 – Akademie věd v Praze - tisková konference s předáním „Stručné zprávy o výsledcích práce Nezávislé energetické komise“ předsedovi vlády ČR s hlavními doporučeními pro další vývoj v oblasti energetiky s tím, že se zatím jedná o předběžné výsledky
 • Září 2008 – Nezávislá energetická komise předala svoji „Závěrečnou zprávu“ členům Oponentní komise, vedené Ing. Stehlíkem, z níž vyplývají následující doporučení pro další kroky vlády v oblasti energetiky:
doporu en nek
Doporučení NEK
 • ·Vláda by měla aktivně podporovat každé opatření, které povede k prohloubení konkurence na energetických trzích. Tuto politiku bude sledovat především v kontextu postupného vytváření jednotného energetického trhu v rámci EU.
 • ·Vládě se doporučuje umožnit a usnadnit zahájení posuzovacích procesů produkce všech typů energie.
 • ·Význam hnědého uhlí bude v dlouhodobém horizontu klesat, bude nákladnějším palivem, nicméně bude představovat stále významný energetický zdroj.
 • ·Vláda by měla považovat podporu procesů, vedoucích k úsporám energií, za prioritu a mimořádně významnou součást formování dlouhodobé energetické strategie. Doporučuje se jim proto věnovat této oblasti zvýšenou pozornost, vyšší finanční prostředky než dosud a systémovou podporu
doporu en nek1
Doporučení NEK
 • ·Jaderná energetika představuje jednu z variant výroby elektrické energie a je důležitou součástí energetického mixu.
 • ·Vláda by měla považovat obnovitelné zdroje za nezpochybnitelnou součást budoucího palivo-energetického mixu. Vládě doporučujeme zvážit podporu výroby tepla z OZE, avšak tuto podporu (stejně jako stávající podporu výroby elektřiny z OZE) pravidelně přehodnocovat s důrazem na minimalizaci tržních deformací. Vláda dále podpoří výzkum a vývoj příslušných technologií a významně posílí informační kampaně, podporující hlubší využití OZE.
 • ·Vláda by měla konat aktivní politiku ochrany klimatu na domácí i mezinárodní scéně.
doporu en nek2
Doporučení NEK
 • ·Vládě se doporučuje přehodnotit energetickou a související legislativu ČR a EU tak, aby nedocházelo přednostně k řešení dílčích energetických úkolů na úkor důležitých energetických potřeb společnosti, zejména stability odvětví včetně přenosu energie.
 • ·Vláda by měla aktivně spolupracovat s partnery z EU a NATO při budování dalších přepravních cest ropy a zemního plynu do ČR.
 • ·V rámci EU by měla vláda usilovat o prosazení realistické a skutečně efektivní podpory výroby energie z OZE a pro zhodnocení systému obchodování s emisními povolenkami.
doporu en nek3
Doporučení NEK
 • ·NEK doporučuje, aby se dlouhodobými trendy zejména výzkumu nových technologií a koncepcí v energetice a průběžným sledováním energetické situace státu v návaznosti na evropskou a světovou energetiku zabýval stálý orgán. Doporučuje, aby vláda podpořila plánované vybudování Institutu aplikovaných věd, společného pracoviště Akademie věd ČR a ČVUT Praha, kde by tento orgán měl pracovat.
p edpokl dan dal postup
Předpokládaný další postup:
 • Říjen 2008 - posuzování „Závěrečné zprávy“ Nezávislé komise Oponentní komisí, která může doporučit její úpravu. 
 • Listopad 2008 – projednání definitivní verze „Závěrečné zprávy“ Nezávislé komise ve vládě. K jejím závěrům a doporučením by mělo být přihlédnuto při zpracování návrhu nové Státní energetické koncepce s výhledem do roku 2050, kterou by vláda měla v termínu do konce roku 2008 předložit Poslanecké sněmovně Parlamentu. 
 • Pro další období roku 2008, resp. 2009

Předložení„Závěrečnézprávy“NEK odborné široké veřejnosti – presentace, diskuse, semináře atd.

stanovisko m po k innosti n ek
Stanovisko MPO k činnosti NEK
 • S prací Nezávislé odborné komise a také s jejími zatímními výsledky a doporučeními lze vyslovit souhlas. Návrh nové Státní energetické koncepce, který v rámci svých kompetencí připravuje Ministerstvo průmyslu a obchodu v termínu do konce letošního roku a který vzhledem k časové tísni musí probíhat současně s pracemi Nezávislé a Oponentní komise, se od zpracovaných scénářů Nezávislou komisí liší ve dvou aspektech:
 • 1) s ohledem na rozlohu a klimatické podmínky ČR se předpokládá nižší využití OZE (cca o 100 PJ a především v biomase) v jednotlivých letech predikce rozvoje energetiky,
stanovisko m po k innosti n ek1
Stanovisko MPO k činnosti NEK
 • 2) pro zajištění bezpečných dodávek paliv pro centrální zásobování teplem a pro budoucí rozvoj čistých uhelných technologií se předpokládá pokračování těžby hnědého uhlí na lomech Bílina a Čs.armáda za územními ekologickými limity,
 • Ostatní vstupy a předpoklady a také predikce budoucího vývoje jsou prakticky stejné. Není proto důvod nevyužít výsledky práce Nezávislé odborné komise pro zpracování návrhu nové Státní energetické koncepce.
slide12
Děkuji za pozornost

kontakt:www.mpo.cz